شهلا دانشفر

خوش آمديد

اعتصاب کارگران هفته تپه يک اتفاق مهم در هفته گذشته

اعتصاب و مبارزه ٤٠٠٠ کارگر نيشکر هفته تپه از روز شنبه ٧ مهر ماه شروع شد و هنوز ادامه دارد. کارگران اين شرکت به تعويق پرداخت دستمزدهايشان معترضند. ويژگي اين حرکت اين است که  اين اتفاق در شهري روي ميدهد که هشتاد درصد مردم آن٬ همسرانشان در شرکت هاي مختلف در اين شهر و در اين منطقه  شاغلند و همگي با معضلي مشابه کارگران نيشکر هفت تپه روبرويند. اين موضوع خود بر فضاي اعتراضي شهر شوش و کل منطقه خوزستان  تاثير گذاشته است. از جمله در همين شهر شوش از سوي فرمانداري به مردم شهر بيانيه داده شد  که بحران هفت تپه ظرف دو روز آينده حل خواهد شد٬ تا بلکه فضا را آرام کنند. از سوي ديگر همزمان با حرکت اعتراضي کارگران نيشکر هفت تپه  ١٢ هزار کارگر کشت و صنعت کارون نيز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های خود تهدید کرده اند در صورتیکه تا روز چهارشنبه ١١ مهرماه دستمزدهای آنها پرداخت نشود، دست به اعتصاب خواهند زد. هفته قبل از آن نيز تجمع اعتراضي کارگران کاغذ سازي شوشتر در مقابل استانداري خوزستان سر وصداي زيادي در منطقه داشت. مجموعه اين اتفاقات فضاي منطقه خوزستان را به تحرک در آورده است.

نکته قابل توجه و مهم اينست که در شرايطي که رژيم تلاش کرده است با سرکوب و ايجاد فضاي رعب٬ جامعه را به عقب براند٬ ما شاهد اين اتفاقات هستيم و همه اينها بدنبال فراخوان جهاني زندانيان سياسي به اقدامي جهاني در هفت سپتامبر و تجمع با شکوه خانواده هاي جانباختگان راه آزادي در خاوران و سردادن سرود انترناسيونال در آنجا  روي داده و فضاي اعتراض را ميتوان همه جا ديد. از جمله معلمان خود را براي ادامه اعتراضاتشان و  برپايي ١٣ مهر روز جهاني معلم آماده ميکنند و صحبت از برپايي روزهايي چون روز کودک و غيره است. اينها همه حاکي از شکست سياست موج جديد سرکوب رژيم است. دو سال پيش احمدي نژاد رئيس جمهور شد براي اينکه به خيال خود  اوضاع جامعه را به سال ٦٠ برگرداند. اما اعتصابات کارگران واحد و مبارزات گسترش يابنده کارگري٬ و بدنبال آن تجمعات شانزده آذر و هو کردن احمدي نژاد در دانشگاه ٬ شکست پروژه او را اعلام داشت و امروز بار ديگر اين جنبش کارگري است که در صف جلوي تقابل با سياست ارعاب رژيم ايستاده و دارد اين موج را با قدرت به عقب ميراند.

 

بدين ترتيب جايگاه اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه از خود خواستهاي مستقيم اين اعتصاب كه بسيار مهم است و خواستهاي بخش عظيمي از كارگران است نيز فراتر ميرود و نقش و تاثير سياسي مهمي دارد. بايد مبارزات اين کارگران را با تمام قوا مورد حمايت قرار داد. ٤٠٠٠ کارگر اين شرکت با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو هستند كه معضل بيش از يك ميليون كارگر در ايران است. پيروزي اين مبارزه از اين نظر نيز براي جنبش كارگري مهم است و به اين جنبش قدرت پيشروي زيادي ميدهد. بايد با حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه کاري کنيم که اين کارگران بتوانند طلبهايشان را هرچه سريعتر نقد کنند و بتوانند ديگر خواستهايشان را بر کارفرما و دولت تحميل کنند.

 

نکاتي در حاشيه اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه

همانطور که بالاتر اشاره کردم٬ اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه با شکوه و قدرتمند به پيش ميرود. اما در هر حرکت و اعتراضي نکات مهمي است که با نگاهي به تجربيات ديگر اعتراضات کارگري ميتوان آنها را برشمرد.

١- مجمع عمومي و اتحاد کارگران

مجمع عمومي کارگران و تصميم گيري در تجمعات منظم کارگران بر سر ادامه اعتراض و تعيين شرايط کار يک حلقه اساسي در متحد نگاهداشتن کارگران در هر حرکت و اعتراضي است. کارگران نيشکر هفت تپه تا همين جا پيشروي خوبي داشته اند. با اعتصاباتشان و با تجمعات خود قدرت متحد خود را تجربه کرده اند. ديده اند که چگونه وقتي جمع ميشود و باهمند دولت و کارفرما را زير فشار قرار ميدهند و گام به گام آنان را عقب ميرانند. تشکيل منظم مجمع عمومي٬ اعلام اينکه ما کارگران نيشکر هفته تپه هر هفته در روزي معين جمع ميشويم و در مورد شرايط کار و مبارزاتمان تصميم ميگيريم٬ يك اقدام مهم و واقعي و قابل دسترسي است که همين امروز ميتوان براي آن حرکت کرد و نيازي به اجازه گرفتن از هيچ مرجع و مقامي نيز برايش نيست. اين وظيفه رهبران اعتراضي کارگران است که به اين نياز پاسخ دهند. تشکيل مجمع عمومي منظم کارگري بعنوان ظرف اعمال اراده توده کارگران يک نياز حياتي براي متحد نگاهداشتن کارگران و تقابل با هرگونه تفرقه پراکني و در امان نگاهداشتن کارگران معترض و رهبران کارگري از تهديد و ارعاب رژيم است. بايد فورا براي عملي کردن اين نياز گام برداشت.

٢- بايد خواستهاي خود را روشن و شفاف بيان کنيم

براي اينکه بتوانيم صفوف اعتراض خود را متحد نگاهداريم. بايد رئوس خواستهايمان را مشخص و شفاف روشن کنيم و در مجمع عمومي همه کارگران بر آنها تاکيد گذاريم و کل کارگران را به مبارزه حول اين خواستها متحد کنيم. بطور مثال امروز در گام اول خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپه چيست؟ پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه٬ پرداخت همه طلب هاي پرداخت نشده٬ دادن خانه هاي سازماني به کارگران٬ منع هرگونه فشار و تهديد رهبران و سخنگويان کارگران٬ منع دخالت نيروي انتظامي در تجمعات اعتراضي کارگران و بركناري مديريت و… بايد اين خواست ها را به صورت بيانيه نوشت تا هم  تمامي کارگران حول آن متحد شوند و هم بتوان حمايت بخش هاي مختلف جامعه را به حمايت از مبارزاتمان جلب کنيم.

٣- جلب همبستگي جامعه و همبستگي کارگري يک نقطه قوت مهم در قدرت گيري و تداوم اعتراضات کارگري است.

رساندن صداي اعتراض به سطح كل جامعه٬ جلب همبستگي بخشهاي مختلف مردم٬ شکل دادن به يک همبستگي بين المللي کارگري٬ همگي گامهاي مهمي است که امروز در سازماندهي يک اعتراض قدرتمند براي کارگران جايگاهي حياتي دارد. از همين رو ما امروز در هر حرکت و اعتراضي تلاش کارگران پيشرو و رهبران کارگري را براي پاسخ دادن به اين نياز را مي بينيم. براي تحقق اين نياز بايد نقشه داد.

– در هر حرکت و اعتراضي  بايد کارگران بطور منظم و هر روزه جامعه را از حرکت و اعتراض خود مطلع نگاهدارند. بويژه در جايي چون نيشکر هفت تپه که بخش مهمي از مردم شهر شوش و منطقه خود را جزيي از اين حرکت ميدانند٬ انجام چنين کاري و دادن بيانيه هاي هر روزه خطاب به مردم و فراخوان دادن و جلب همبستگي اهميت بسياري در ادامه کاري حرکت و قدرت گيري آن دارد.

–  بايد تلاش کنيم صداي اعتراض خود را به كارگران جهان و سازمانهاي جهاني کارگري و انسانهاي آزاديخواه در سراسر جهان برسانيم. بويژه در شرايط امروز و در ادامه رشد اعتراضات کارگري و جلب توجه بين المللي به اين مبارزات و شکل گرفتن روزهايي چون ١٥ فوريه و ٩ اوت بعنوان روزهاي جهاني همبستگي با کارگران ايران امروز اين خود يک نقطه قوت است. بايد از اين نقطه قوت استفاده کرد. امروز به لحاظ سياسي ايران به مرکز ثقل توجه جهان تبديل شده است. مبارزات ما در ايران محدود نمي ماند بلکه فورا انعکاسي جهاني مي يابد. جلب همبستگي جهاني از مبارزاتمان فشاري جدي بر رژيم اسلامي است. بايد از اين امکان و از اين نقطه قوت تماما بهره بريم.

٤- سازمان دادن حمايت گسترده از كارگران نيشكر هفت تپه مهم است. كارگران و دانشجويان و بخشهاي مختلف مردمي كه پيروزي مبارزات كارگران برايشان مهم است بايد فورا دست به كار جلب پشتيباني و حمايت از اين مبارزه و خواستهاي كارگران نيشكر هفت تپه شوند. براي نمونه بايد با ايجاد صندوق هاي همبستگي مالي کارگري٬ با تشکيل گروهاي همبستگي با کارگران هفته تپه توسط کارگران و دانشجويان و بطور ويژه مردم منطقه خوزستان که از نزديک درگير حرکت اعتراضي اين کارگران هستند٬ وسيعترين کمک و ياري را به اين اعتراضات رساند. رساندن صداي اعتراض اين کارگران به بخش هاي مختلف٬ تشويق به کمک رساني مالي به اعتصاب اين کارگران و محکوم کردن هر گونه دخالت نيروي انتظامي در مبارزات کارگران و غيره و غيره اشکال مختلف همبستگي با اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه است. ايجاد فوري گروههاي همبستگي کارگري با کارگران نيشکر هفت تپه يكي از كارهاي عملي و مهم است. با چنين اشکالي از کار ميتوان بصورت گسترده تر و سازمانيافته تر اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه و کلا اعتراضات و مبارزات کارگري را مورد حمايت و پشتيباني قرار داد. براي آن دست بکار شويم.

باتمام قوا از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کنيم

انترناسيونال ٢١٢، ١٣ مهر ٨٦.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: