شهلا دانشفر

خوش آمديد

اول مه را بطور گسترده برگزار كنيم

گفتگوي تلويزيون انترناسيونال با شهلا دانشفر

اين مصاحبه توسط دوستمان امير از ايران پياده شده و براي كارگر كمونيست ارسال شده است از ايشان صميمانه سپاسگزاريم

کاظم نيکخواه: شهلا دانشفر اول مه نزديک است. يک خبر خوب که اين روزها داشتيم محمود صالحي که بخاطر اول مه دستگير شده بود و بيشتر از يکسال زندان بود آزاد شد٬ کلا شما با توجه به همه اينها اول مه امسال را چگونه مي بينيد

شهلا دانشفر: قبل از هر چيز آزاد شدن محمود صالحي را به خانواده اش٬ به کارگران و به همه کسانيکه کمک کردند براي آزادي او تبريک ميگويم. اين خود يک پيروزي بزرگ است و اين در واقع تاثيراتش را بر اول مه نيز ميگذارد. تفاوت امسال با سال گذشته را ببينيد. سال گذشته فروردين محمود صالحي را دستگير کردند٬ براي اينکه مانع برگزاري اول ماه مه بشوند. امسال سه هفته مانده به اول مه محمود صالحي را ناگزير ميشوند آزاد کنند. اين نشان دهنده شرايطي است که به استقبال اول مه ميرويم. محمود صالحي عملا به سمبل اول مه تبديل شده است. محمود صالحي را بخاطر برگزاري اول مه در زندان نگاه داشتند. براي کارگران سنندج احکام شلاق صادر کردند بخاطر برپايي اول ماه مه. اين يك تهاجم و يك گستاخي آشكار از جانب جمهوري اسلامي به كارگران بود و آنچه امروز شاهديم اينست كه جمهوري اسلامي بهرحال زير فشار اعتراض و يک کمپين بين المللي گسترده واداربه عقب نشيني شد و محمود صالحي را آزاد کرد. اين يك دستاورد است و ميتواند يک سکوي پرشي باشد براي اينکه قدرتمند برويم براي برپايي اول مه.

در همين رابطه جنگي که بر سر برپايي اول مه برپا شده را شاهديم. اين روزي است که طبقه کارگر مي آيد حرفهاي خود را ميزند. مي آيد کيفرخواست خود را عليه اين نظام اعلام ميکند در اوضاع سياسي امروز ايران اين بسيار مهم است در مبارزه براي مقابله با جمهوري اسلامي. درشرايطي که در اين کارخانه و آن کارخانه اعتراض و مبارزه است. همين امروز در نيشکر هفت تپه ٥٠٠٠ کارگر در اعتصاب هستند. در کيان تاير و ايران صدرا اعتصاب است و همه جا مبارزه است. در چنين شرايطي اول مه ميتواند وزن سنگيني در اوضاع سياسي جامعه داشته باشد. به همين دليل نفس برپايي اول مه يک فاکتور سياسي و يک فاکتور مهم براي جنبش کارگري است و در چنين شرايطي ما به استقبال اول مه ميرويم.

کاظم نيکخواه: حتما جمهوري اسلامي امسال هم تلاش ميکند مانع بر پايي اول مه بشود. تلاش ميکند شوراي اسلامي و خانه کارگرش را راه بيندازد که کنترل شده اين روز را از سر بگذراند. شما اشاره کرديد که نفس برپايي اول مه مهم است. چقدر فکر ميکنيد که ميشود با جمهوري اسلامي مقابله کرد که نتواند مانع برپايي اين روز شود.

شهلا دانشفر: اين مقابله مدتهاست که شروع شده و جريان دارد. نفس مبارزه براي آزادي محمود صالحي و متحقق كردن آزادي او خود نشان ميدهد که ميشود با اين حكومت مقابله کرد. بشرطي که ما بطور گسترده و فعال برويم به استقبال اول مه و تلاش كنيم آنرا بزرگ برگزار كنيم. به استقبال اجتماعات بزرگ برويم. در اول مه ما بايد شاهد برپايي اجتماعات بزرگ کارگري باشيم و از مراکز مختلف کارگري با يکديگر متحد به استقبال اين روز بروند. تدارک ببينند. کميته هاي اول مه را شکل دهند. طبعا الان کارگران پيشرو در تدارک آن هستند. ولي بايد کميته هاي اول مه را شکل داد. به اسم کميته هاي برگزاري اول مه بيانيه داد٬ فراخوان داد. بايد کل جامعه را فراخواند. بايد دانشجويان را فراخواند. بدين ترتيب يک جنب و جوش بيشتري از آنچه که الان شاهدش هستيم بوجود آورد. اگر چه اين تلاشها در جريان است. بايد بر در و ديوار نوشت گرامي باد اول مه٬ کارگر زنداني آزاد بايد گردد٬ برپايي اول مه حق ماست٬ دستمزد ما افزايش بايد پيدا کند. حداقل دستمزد يک ميليون٬ مرگ بر سرمايه داري٬ زنده باد سوسياليسم٬ جمهوري اسلامي بايد از آي ال او اخراج شود. و به اين شکل به استقبال اول مه رفت. با اين شکل است که ميتوان با رژيم مقابله کرد. تا آنجا نيز که به مراسم دولتي برميگردد٬ کارگران ميدانند چه بکنند. ما تجربه سال گذشته و سال قبل از آن را داريم. اول مه روز کارگران است. و کارگران اجازه نميدهند که کسي به اسم کارگر بيايد و حرف ديگري بزند. اول مه مال ماست. خيابانها مال ماست. اين روز مال ماست. و اين روز بايد با شعارهايمان٬ با بيانيه هايمان٬ با قطعنامه هاي كارگري و راديكالمان برويم جلو ٬ تريبونها را از آن خود کنيم٬ بدست بگيريم و حرف خودمان را بزنيم. اگر تظاهرات دولتي است. بايد تظاهرات دولتي را بر هم بزنيم و بدست خود بگيريم. و آنرا تبديل به صحنه اعتراض خود بکنيم. همانطور که در سال گذشته انجام شد. و ديديم که پيام اول مه چه زيبا بود٬ چه راديکال بود. کارگران با شعار “ما انرژي هسته اي نميخواهيم”٬ “دستمزد ١٨٣ هزار تومان نميخواهيم”٬ “ما کار ميکنيم تا زندگي کنيم٬ زندگي نميکنيم که کار کنيم” کل پيام خود را دادند. و امسال در موقعيتي که هستيم خيلي قدرتمند ميتوان به استقبال اول مه رفت. همين الان کمپين دستمزد را ببينيد . طومار اعتراضي عليه سطح نازل دستمزد ها و با خواست يک ميليون حداقل دستمزدها که بيش از سه هزار کارگر آنرا تا هم اكنون امضا کرده ان. حال شما اين حرکت را کنار پيروزي آزادي محمود صالحي٬ مبارزات کارگران نيشکر هفته تپه و ديگر کارخانجات بگذاريد ببينيد چه اتفاقي مي افتد. من شک ندارم اگر اين مبارزات به هم گره بخورد ميتواند با رژيم اسلامي بطور بسيار موثري مقابله کند

کاظم نيکخواه: يک مشکلي که بر سر اول مه و کلا در بسياري از حرکات اعتراضي است اينست که چطور ميشود توده کارگران را به شرکت در اول مه کشاند. کارگران مشکل دستمزد و عدم پرداخت دستمزد هايشان را دارند٬ مشکل اضافه کاري دارند. مشغله هاي فراوان زندگي و بعلاوه خفقان و موانعي که جمهوري اسلامي ايجاد ميکند. و اين مانع ميشود که ما اول مه وسيع داشته باشيم. در همه کارخانجات کارگران کار را تعطيل کنند. مراسم داشته باشند. تجمع کنند. راهپيمايي کنند. در اين رابطه چقدر ميشود جلو رفت. يعني فعال کارگري با اين مساله روبروست و فکر ميکند که چطور ميشود بخش وسيعتري از کارگران را در اول مه دخيل کند.

شهلا دانشفر: در اين زمينه هم ما شاهد تحولات بسياري هستيم. شما تصور کنيد. هفت هشت سال قبل اول مه را بصورت پيک نيک و در محافل برگزار ميکردند. الان ميبينيم که کارگران خودشان دست بکار برپايي آن ميشوند. بطور مثال در سنندج ما سال قبل شاهد مارش اول مه بوديم. که همانجا کارگران قطعنامه خود را خواندند. رژيم رهبران کارگري را دستگير کرد و يکسال اعتراض و مبارزه براي آزادي آنها بود. در تهران در مقابل دفتر شرکت واحد کارگران مراسم اول مه را برپا کردند. و با شرکت قدرتمند در مراسم دولتي مراسم را برهم زده و بدست خود گرفتند. اينکه چطور ميشود يک اول مه توده اي برپا کرد. بايد از هم اکنون فراخوان هايش را داد. مکانش را معلوم کرد. در مجامع عمومي کارگري بحث آنرا بر پا کرد. شعارهاي خود را بر در و ديوار بنويسيم و اين فضا هر چه وسيعتر باشد. طبعا توده وسيعتري در اول مه شرکت ميکنند. بطور مثال همين الان در نيشكر هفت تپه اعتصاب است٬ بهترين جاست که اين موضوع را طرح کرد. و کارگران را به شرکت وسيع در اول مه فراخواند و گفت که نه تنها ما بلکه در سطح بين المللي کارگران در اين روز جمع ميشوند و اين روز را گرامي ميدارند.

کاظم نيکخواه: يک نکته ديگر که مطرح است به هر حال همين کارگران نيشکر هفته يا بخش هاي ديگر کارگري براي دستمزد روزمره شان که مستقيما روي آنها فشار ميگذارد فعالانه مبارزه ميكنند. ولي شايد اهميتي که اول مه دارد برايشان روشن نباشد. همينطور براي بخش هاي ديگر جامعه. در نتيجه ميخواهم برگردم به اهميت اول مه. اينكه چه اهميتي دارد. چرا بايد شرکت کرد. اهميت آن براي خواستهاي همين امروز و براي فردايشان چيست؟

شهلا دانشفر: يک سوال واقعيست. ببينيد در سال يکروز است که روز کارگر است و اين روز جهاني است و اين خودش مهم است. بويژه موقعيت و اوضاع سياسي ايران که توجه جهاني را بخود جلب کرده است. ما شاهد روزهاي همبستگي جهاني با کارگران ايران مثل ٩ اوت و ٦ مارس بوده ايم. اين يک بخش از مساله است. حال وقتي يک روزي به اسم روز کارگر است. يعني در آن روز کارگر ميتواند بيايد حرفهايش را مطرح کند. خواستهايش را مطرح کند.و …

کاظم نيکخواه: ولي تاثير اين در زندگي کارگر و يا در زندگي زنان٬ دانشجويان و فضاي جامعه چيست.

شهلا دانشفر: ببينيد چنين فرصتي بوجود مي آيد كه كارگران ميتوانند در يك روز يك قدرتنمايي بزرگ از خود نشان بدهند. اول مه بايد روز قدرتنمايي طبقه کارگر باشد. و طبعا هرچه عظيم تر باشد توازن قواي جامعه را بيشتر به نفع اعتراضات همين امروز در سطح جامعه تغيير دهد. طبعا فضا را براي پيش کشيدن خواست ها و مطالبات بر حق کارگران فراهم تر ميکند. و خواستهاي کارگران در واقع استانداردهاي جامعه را بيان ميکند و به جلو ميبرد و اين ها همه مستقيما در زندگي زنان٬ در زندگي دانشجويان و کل جامعه تاثير ميگذارد. کارگري که دارد ميگويد حق اعتصاب حق تشکل حق مسلم من است. کارگري که ميگويد من زير خط فقر نميخواهم زندگي کنم٬ دستمزد يک ميليون ميخواهم. کارگري که با شعار همين اول مه سال گذشته دارد کل اين نظام را به زير سوال ميکشد دارد خواست جامعه را به زيباترين شکلي بيان ميکند. و به همين دليل برگزاري وسيع اين روز بر روي کل جامعه تاثير ميگذارد. بويژه اينکه امروز بيش از هر وقتي ملموس است تاثير مبارزات کارگري بر وضعيت کل جامعه. بيدليل نيست که در هر مناسبتي ما ميبنيم که شعار جنبش کارگري متحد جنبش دانشجويي٬ متحد جنبش رهايي زن است داده ميشود. مردم ديگر ميدانند. اين را. به همين دليل مهم است برپايي توده اي اين روز. آنهم تحت حاکميت رژيمي که زندگي و معيشت جامعه را به گرو کشيده. در قبال رژيمي که مرتبا زندگي مردم را مورد حمله قرار ميدهد. همين الان در حاليکه از خط فقر ٦٠٠ هزار تومان صحبت ميکند٬ دستمزد ٢١٩ هزار تومان را براي کارگران تعيين ميکند. وضعيتي که هر صداي اعتراضي را حكومت ميخواهد خفه کند و سرکوب و زندان ميکند. کارگراعتراض ميکند راهي زندان ميشود٬ معلم اعتراض ميکند راهي زندان ميشود و رژيم هر اعتراضي را با سرکوب ميخواهد عقب براند. در چنين شرايطي براي جامعه ميتواند ملموس باشد که اين روز چه جايگاهي دارد و کار ما و نقش ما اينست که اين جايگاه را براي مردم روشن کنيم. کار فعالين و رهبران پيشرو کارگري همين است که اهميت اين روز را براي کارگران و کلا جامعه باز کنند. و فراخوان ما به کل جامعه است که اين روز را وسيعا گرامي بدارند. فراخوان ما به کارگران به معلمان به پرستاران به دانشجويان همين است. دانشگاهها سال گذشته يکي از مراکز مهم برپايي اول مه بود و امسال نيز انتظار همين است. در اوضاع سياسي امروز در شرايط امروز که شاهد شعار جنبش دانشجويي متحد جنبش کارگري و جنبش رهايي زن است٬ در شرايطي که مي بينيم اعتراضات اينطور به هم پيوند ميخورد. در شرايطي که شاهديم كه شعارهاي راديکال و چپ اينطور جلو مي آيد٬ زمينه براي برگزاري يک اول مه گسترده و توده اي بيش از هر وقت فراهم است و بايد در چنين شرايطي فعالين و رهبران کارگري با چنين چشم اندازي به استقبال اول مه بروند . مساله اينست که رهبران کارگري بايد خطير بودن اين اوضاع را دريابند و با قدرت تمام به استقبال اول مه بروند و خوشبختانه ما هم اکنون شاهد اين جنب و جوش در ميان آنان هستيم.
کاظم نيکخواه: در يک دقيقه آخر اين بحث خواستم ببينم تاکيدات ديگر شما در اول مه امسال چيست؟

شهلا دانشفر: برپايي مراسم مستقل اول مه بعنوان يک حق پايه اي کارگران٬ اجازه ندادن به مزدوران خانه کارگر و شوراهاي اسلامي براي پا پيش کشيدن در اين روز و بر هم زدن مراسم دولتي و بدست گرفت آنها٬ برپايي يک اول مه بزرگ٬ گسترده و با شکوه و جلب حمايت وسيع بين المللي براي انزواي جهاني جمهوري اسلامي و اخراج آن از تمامي مراجع جهاني از جمله سازمان جهاني کار٬ آي ال او، تاکيدات ويژه من براي اول مه در اوضاع سياسي امروز است. يک اول مه راديکال٬ توده اي٬ چپ و سوسياليستي

كارگر كمونيست ٨٢، ٢٩ فروردين ٨٧.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: