شهلا دانشفر

خوش آمديد

به استقبال ۱۶ آذر برویم!

گفتگو با شهلا دانشفر و نوید مینایی

انترناسیونال: در چه شرايطي به استقبال ١٦ آذر ميرويم؟

شهلا دانشفر: ما امسال در شرايط بسيار متحولي به استقبال شانزده آذر ميرويم. شرايطي که جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد٬ دانشگاهها از همان آغاز سال تحصيلي در جنب و جوش اعتراضي به سر ميبرند و از سوي ديگر سايه جنگ  بر سر جامعه سنگيني ميکند. بويژه ما شانزده آذر سال گذشته که سرخ و با شکوه بود را پشت سرگذاشته ايم و مجموعه اين شرايط تاثير خود را بر شانزده آذر امسال ميگذارد.  واقعيت اينست که در چند ماهه اخير جمهوري اسلامي در برابر اعتراضات گسترده بخش هاي مختلف جامعه موج جديدي ازسرکوب را در دستور گذاشت. اما اعتراضات هر روزه  مردم ناتواني رژيم در ايجاد فضاي رعب و به عقب راندن جامعه را به خوبي نشان داد.  در برابر موج سرکوب جمهوري اسلامي٬ ما شاهد يک رودرويي وسيع از سوي جامعه بوديم. از جمله ما تظاهرات ١٦ مهر دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به  حضور احمدي نژاد و با شعار مرگ بر ديکتاتور را داشتيم٬ ما فراخوان جهاني (١٦ شهريور) هفت سپتامبر زندانيان سياسي به اعتراض عليه اعدام و عليه فشار بر زندانيان سياسي را داشتيم٬ ما يازده روز اعتصاب با شکوه ٤٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه و بدنبال آن اعتراض ١٢٠٠٠ کارگر کشت و صنعت کارون و اعتراضات همزمان دهها کارخانه در نيشابور و مبارزه کارگران شاهو در سنندج و نمونه اين اعتراضات در عسلويه و پتروشيمي و پالايشگاه آبادان و غيره را داشتيم. ما برپايي مراسم خاوران با شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد و بصدا درآمدن سرود انترناسيونال در اين مراسم را داشتيم. ما برپايي مراسم هاي با شکوه روز جهاني کودک در سنندج و تهران و شهرهاي مختلف را داشتيم ٬ ما مبارزه گسترده زنان عليه تهاجم رژيم تحت عنوان مبارزه با بدحجابي را داشتيم بطوريکه آمار دولتي خود از ابعاد ميليوني تقابل مردم با اوباش حزب الله تحت عنوان “زناني که بدحجابي کرده اند”٬ سخن ميگويد. همه اينها نشانگر اينست که  مردم بار ديگر سياست احمدي نژادي اين رژيم را به شکست کشاندند. نشان ميدهد که مردم در برابر موج جديد سرکوب رژيم٬ مرعوب نشدند و ايستادند و ما در متن چنين شرايطي است که به استقبال شانزده آذر ميرويم.  در شرايطي که شعارهايي چون زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ آزادي برابري هويت انساني٬ سوسياليسم يا بربريت٬ ديکتاتور بروگمشو از جمله شعارهاي معمول دانشجويان در مناسبت هاي مختلف است و در بسياري از اين  اعتراضات پلاکاردهايي چون جنبش دانشجويي متحد جنبش زنان و جنبش کارگري است ٬ به شعارهايي ثابت و پايه اي تبديل شده است. با نگاهي به همه اين اتفاقات ما شاهد رشد يک جنبش انقلابي بالنده با شعارهاي راديکال که چپ در آن دست بالا را دارد هستيم. ما شاهد سر بلند کردن يک جنبش سوسياليستي هستيم که با شعارهاي يا سوسياليسم يا بربريت٬ آزادي برابري هويت انساني٬ معيشت منزلت حق مسلم ماست به جلو آمده است و در چنين  شرايطي است که ما به استقبال شانزده آذر ميرويم.

اما اجازه بدهيد اشاره اي هم به مساله جنگ بکنم. داغ شدن بحث جنگ تا همين جا به نعمتي براي رژيم تبديل شده است. گفتمان بر سر جنگ بالا گرفته و طيف دوم خرداد حول اين مساله تلاش دارد به خود سروساماني دهد و با تشکيل شوراي صلح و برپا کردن پرچم صلح٬ بخشي از اپوزسيون را پشت جمهوري اسلامي بکشاند. اين صفي است که در واقع دارد خود را در برابر جنبش انقلابي بالنده در جامعه البته تحت عنوان جنگ و راه انداختن گفتمان آن متحد کند. اين در واقع صف آرايي ضد انقلاب در برابر صف انقلاب يعني صف مردم است. اين تلاشي است براي تحت الشعاع قرار دادن مبارزات مردم با هياهوي جنگ و داغ نگاهداشتن گفتمان جنگ. از اينرو در  شانزده آذر که در واقع روز نه به جمهوري اسلامي و روز اعتراض کل جامعه است٬ اين خود موضوعي است که تاثيرش را بر شانزده آذر امسال و فضاي سياسي آن ميگذارد.  اما بطور واقعي کارگران در همان اول مه با شعار ما انرژي هسته اي نميخواهيم٬ دستمزد ١٨٣ هزار تومان نميخواهيم٬ ما کار ميکنيم که زندگي کنيم٬ زندگي نميکنيم که کار کنيم٬ موضع خودشان را در قبال این شرایط اعلام کردند. يک شانزده آذر بزرگ و با شکوه پاسخ درخور به تقلاهایی است که بالاتر به آن اشاره کردم. همه شواهد حاکي از اين است که ما داريم به استقبال چنين شانزده آذري ميرويم.

 

انترناسیونال: شانزده آذر چه جايگاه و اهميتي دارد؟ با توجه به شرايطي که شهلا دانشفر به آن اشاره کرد٬ امسال برگزاري با شکوه اين روز چه جايگاهي دارد؟

نوید مینایی: همانطور که شهلا دانشفر هم اشاره کرد، امسال در شرایط ویژه ای به استقبال ۱۶ آذر می رویم. ۱۶ آذر روز اعتراض دانشجو به حکومت اسلامی است. در واقع با تلاشی که طیف چپ در عرض ۲، ۳ سال گذشته داشته این اتفاق افتاده که این روز به روز اعتراض به کلیت حکومت و بیشتر از آن به کل نظام سرمایه داری تبدیل شده است. شعار سوسیالیسم یا بربریت و بیانیه های سوسیالیستی که در این روز از طرف دانشجویان صادر و خوانده می شود موید این است. اما ۱۶ آذر روز اعتراض دانشجو به کل حکومت و سرمایه داریست در واقع به این معنا هم هست که دانشجو زبان گویای جامعه است و تحولات سیاسی جامعه در دانشگاه خیلی واضح تر و شفاف تر از جاهای دیگر خود را نشان می دهد. به این معنا ۱۶ آذر امسال روز اعتراض از زاویه چپ و کاملا سوسیالیستی به حکومت و سرمایه داری است. ۱۶ آذر سرخ و سوسیالیستی در واقع چنین وظیفه ای به عهده دانشجویان و فعالین دانشجویی می گذارد که به مسائل امروز جامعه پاسخی سوسیالیستی بدهند و در این روز اعلام کنند بربریت سرمایه داری را می خواهند با سوسیالیسمی که اساسش انسان است عوض کنند. شعار آزادی برابری هویت انسانی همین را می گوید. این به نظر من اهمیت و جایگاه ۱۶ آذر امسال است. امسال شرایط به خصوص به عنوان تهدید جنگی نیز جامه را تهدید می کند، فارغ از اینکه جنگ صورت بگیرد یا نه سیاست چپ جامعه باید سرنگونی حکومت و برقراری سوسیالیسم را در دستور خود بگذارد، این هم جواب امروز و هم جواب روزیست که جنگ احتمالی صورت گرفته باشد.  علاوه بر مسئله جنگ که به صورت نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی باید مطرح شود، شعارهایی که شهلا دانشفر نیز به آنها اشاره کرد در ۱۶ آذر امسال باید به طور برجسته ای مطرح شوند، چرا که اینها هم از اهم مسائل روز جامعه هستند. در واقع جنگ به بهانه ای تبدیل شده که مسائل عاجل جامعه فاکتور گرفته شوند و آزادی زندانی سیاسی، لغو مجازات اعدام و … در پس ماجرا قرار گیرند. چپ باید هوشیار باشد و مسائل مبرم و حیاتی برای پیشبرد مبارزه با جمهوری اسلامی را از دستور روزش خارج نکند، ضمن اینکه تا همین حالا هم بخشی از “اپوزیسیون” با طرح سیاست های غیر سوسیالیستی که آخرش قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی و سید حسن نصرالله است، یا عده ای که می خواهند جمهوری اسلامی دوم با رفسنجانی و کروبی را زنده کنند توانسته اند بخشی از فعالین را در اتخاذ سیاست و شعارشان برای ۱۶ آذر دچار گیج سری کنند. این برای طیف چپ و سوسیالیست بسیار مهم است که این مباحث را دقیق تر دنبال کند و برای ۱۶ آذر شعار و مطالبات رادیکالی را در مقابل خود و جامعه بگذارد.

 

 

انترناسیونال: براي برپایی يک شانزده آذر با شکوه و بزرگ بر چه نکاتي تاکيد داريد و کدام شعارها و خواستها را فکر ميکنيد بايد در دستور گذاشت؟

شهلا دانشفر: من در سوال قبل به خطير بودن شرايط کنوني اشاره کردم. همچنين در مورد اهميت اين روز بحث شد. بنابراين اولين تاکيد من جلب توجه رهبران و فعالين چپ و کمونيست در دانشگاهها و در بخش هاي مختلف جامعه  به شرايطي است که به استقبال شانزده آذر ميرويم. با توجه به اين شرايط٬  شانزده آذر  ميتواند يک قدرتمنايي بزرگ در مقابل جمهوري اسلامي و اعلام قطعي شکست سياست سرکوب رژيم باشد. و با چنين قدرتنمايي اي به دنيا نشان خواهيم داد که در ايران يک جنبش اعتراضي راديکال٬ قدرتمند به جلوي صحنه آمده است که با عزم جزم خود براي يکسره کردن کار خود با اين رژيم٬ سياستهاي نظم نويني آمريکا و تصميم گيري از بالاي سر مردم را به شکست خواهد کشاند. بنابراين بايد اين شرايط را دريافت. بايد اولويت هاي خود را با نيازهاي اين شرايط خطير تعيين کرد و از همين رو  با تمام قوا به استقبال يک شانزده  بزرگ و با شکوه رفت.

دومين تاکيد من اينست که  با توجه به شانزده آذر سرخ و با شکوهي که در سال گذشته داشتيم٬ اين شانزده آذر نيز ميتواند و بايد  همچنان سرخ و با شکوه  و  طبعا وسيعتر و قدرتمند تر از سال گذشته باشد. بايد بار ديگر سرخي پلاکاردها و شعارهاي شانزده آذر جهان را مبهوت خود کند. شانزده آذري که شعار سوسياليسم يا بربريت٬ آزادي برابري هويت انساني٬ يک کره زمين يک انسان٬  مضمون اصلي شعارهايش را تشکيل دهد. در شانزده آذر بايد  با يک قدرتمنايي بزرگ٬ نه بزرگ خود را به اين رژيم و توحش سرمايه به نمايش بگذاريم.

سوم اينکه شانزده آذر فرصتي است که با تجمعات بزرگمان و با بيانيه ها و قطعنامه هايمان  به جهان نشان دهيم که ما مردم٬  بدنه اصلي آن صف بشريت متمدني هستيم که با مبارزاتمان  و  با شعار نه جنگ٬ نه بمب اتمي٬ آزادي برابري در مقابل دو قطب تروريست جهاني جمهوري اسلامي و آمريکا ايستاده ايم  و راه اصلي خلاصي از جنگ و بمب و فقر و فلاکت را رهايي از اين رژيم و به زير کشيدن آن ميدانيم  و از همه انسانهاي آزاديخواه در سراسر جهان ميخواهيم که به کمپ ما بپيوندند. و بدين ترتيب باید استيصال صف ضدانقلاب و شکست تقلاهايش براي کشاندن مردم به زير پرچم صلح و کنار جمهوري اسلامي را اعلام داريم.

و بالاخره اينکه در شانزده آذر بايد رساتر از هر وقت با شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ عزم خود را براي گشودن درب زندانها و گرفتن اين ابزار سرکوب از دست رژيم  به نمايش بگذاريم. در ادامه مبارزاتي که داشته ايم بخواهيم که دانشجويان زنداني٬ کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي فورا وبدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند. خواهان لغو همه احکام و پرونده هايي شويم که از سوي کميته هاي انضباطي براي دانشجويان تعيين شده است  و خواهان لغو احکام زندان و تبعيد و بدور ريختن پرونده هايي شويم که براي فعالين سياسي و رهبران اعتراضي در بخش هاي مختلف جامعه تشکيل شده و دائما چماق زندان و سرکوب را بر روي سرشان قرار داده است.

بنابراين شعارهاي ما در شانزده آذر روشن است و بدون شک اين شعار ها بايد پاسخگوي شرايط امروز باشد.  از جمله  ما در شعارهايمان در شانزده آذر بار ديگر بر آزادي و برابري و بر سوسياليسم بعنوان راه رهايي انسان تاکيد ميگذاريم. ما در شانزده آذر با شعار يک انسان يک کره زمين٬ بر هر گونه تلاشي براي دامن زدن به ناسيوناليسم و  ايجاد تفرقه قومي خط بطلان خواهيم کشيد. ما در شانزده آذر با شعار نه به حجاب٬ نه به آپارتايد جنسي اعتراض خود را عليه اين سمبل هاي ارتجاع اسلامي بلند ميکنيم. ما شانزده آذر را با شعارهاي نه جنگ نه بمب آزادي برابري٬ ما انرژي هسته اي نميخواهيم٬ جنگ نميخواهيم٬ حق و حقوقمان را ميخواهيم٬ نخواهيم گذاشت که مبارزات ما را تحت گفتمان جنگ به حاشيه برند. ما با شعارهايمان اين روز را  به روز نه بزرگ خود به رژيم اسلامي تبديل خواهيم کرد.

 

انترناسیونال: روشن است که شانزده آذر تنها روز دانشجو نيست٬ روز اعتراض کل جامعه است. اما مرکز ثقل آن طبعا دانشگاه است. هم اکنون در دانشگاهها چه ميگذرد؟ وضعيت را چگونه مي بينيد؟ کلا انتظار شما از شانزده آذر امسال چيست؟

نويد مينايي: امسال با توجه به اعتراضات بسیاری که در دانشگاه ها به ویژه به دستگیری دانشجویان صورت گرفت سال بسیار پرتحرکی را در دانشگاه ها شاهد بودیم. از همان روزهای  ابتدای مهر و ۱۶ مهر و ماجرای احمدی نژاد در دانشگاه تهران، صف بندی های بسیار قطبی شده ایی در دانشگاه مشاهده می شود، چپ که خود شامل طیفی از فعالین و گروه هاست  و راست مقابل هم ایستاده اند و ۱۶ آذر نیز که یکی از موارد مهم  بحث طرفین بوده، نزدیک است. راست و چپ در این روز قرارست به مصاف هم بروند. طی چند روز گذشته نیز بحث هایی بین فعالین چپ دانشجویی در جریان بود که البته این بحث ها همیشه باید در جریان باشند ولی این ها داشتند به دغدغه اصلی برخی از فعالین چپ در دانشگاه ها تبدیل می شدند که با نزدیک شدن ۱۶ آذر این بحث ها فعلا حاشیه ای شده و فعالین دارند خود را برای این روز آماده می کنند. تراکت هایی هم صادر شده و روز و محل برگزاری مراسم ها هم اعلام شده است. البته من معتقدم همچنان موضع برخی از گروه هایی که خود را دارند برای ۱۶ آذر آماده می کنند چپ و سوسیالیستی نیست و این در شرایط ویژه امروز با توجه به موضع گیری در قبال جنگ بسیار مشهود است. عده ای تلاش میکنند انقلاب و سرنگونی و آزادی و برابری را حاشیه ای کنند و فقط به صلح چسبیده اند. در بیانیه ها و اطلاعیه هایی که از طرف این طیف و سازمان هایشان برای ۱۶ آذر، می بینیم اثری از خواست سرنگونی نیست بلکه فعلا دوچار جنگ زدگی! شده و سوسیالیسم و سرنگونی را فراموش کرده اند و تمام تلاششان برجسته کردن این مسئله است که گویا شیرازه جامعه از هم خواهد پاشید و اینکه باید با اتکا به سناریوهای غیر انقلابی جلوی آن را گرفت. این اتفاق البته همه دانشگاه و فعالین را در بر نمی گیرد و سیاست سرنگونی با شعارهای سرخ اش در مقابل جنگ هم طرفداران زیادی در دانشگاه ها دارد ولی می خواهم فضای عمومی را برایتان ترسیم کنم و در واقع بگویم خود همین جنگ هم صف بندی های جدید ایجاد کرده و یک بار دیگر بر سیاست حزب کمونیست کارگری تاکید کنم که کلید حل مسئله در ایران چه در حالت جنگی و چه غیر از آن سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت انقلاب مردم و در راس آن طبقه کارگر است که این باید به موضع گیری چپ در دانشگاه تبدیل شود.

راستش انتظار من از ۱۶ آذر اینست که دانشگاه به عنوان زبان جامعه پاسخی سرخ و سوسیالیستی به مسائل روز جامعه بدهد، به جنگ به مسئله اعدام و زندانی سیاسی و زن و … . و این پاسخ باید در شعار های سرنگونی طلبانه خود را نشان بدهد. مثل همین آزادی برابری، آزادی زن آزادی جامعه است، مرگ بر دیکتاتور و غیره این ها فقط شعارهایی نیستند که عده ای در یک روز خاص مثل آئینی مذهبی تکرار می کنند، این ها مطالبات جامعه هستند که دانشجو هم بر آن تاکید دارد و خواهان رسیدن فوری به آنهاست و این یعنی ادامه مبارزه با یک خط و هدف روشن و سوسیالیستی. انتظار من برگزاری یک ۱۶ آذر سرخ و سوسیالیستی است. پیش به سوی آزادی و برابری و هویت انسانی.

 

انترناسیونال: بدين ترتيب با توجه به بحث هاي تاکنوني و نکاتي که  بر آنها تاکيد داشتيد٬ فکر ميکنيد فوکوس و مسائل محوري اين شانزده آذر چه بايد باشد؟

شهلا دانشفر: در پاسخ به دو سئوال قبل به نوعي به اين سئوال پاسخ دادم. بنابراين  اگر بخواهم فوکوس اصلي و مسايل محوري شانزده آذر را توضيح دهم٬  بر محورهاي زير تاکيد ميگذاريم:

١- متحد شدن صف رهبران اعتراضي در اين روز براي برپايي يک شانزده آذر بزرگ و قدرتمند.

٢- شانزده آذر بايد رنگ اعتراضات امروز جامعه را داشته باشد و سرخ و راديکال باشد

٣- شانزده آذر بايد با شعارهايش و با قطعنامه ها و بيانيه هايش٬ صداي اعتراض جامعه عليه اين رژيم و عليه نظم نوين آمريکا را بلند کند و عزم جزم خود را براي ساختن دنيايي بهتر اعلام دارد

و در آخر ميخواهم اينجا يک بار ديگر تاکيد کنم که امروز شرايط براي برپايي چنين روز تاريخي کاملا فراهم است. بايد برايش خود را آماده کنيم و با تمام قوا به تدارک يک شانزده آذر بزرگ برويم.

انترناسیونال: شما بعنوان دبير سازمان جوانان کمونيست٬ آخرين صحبتتان با فعالين و دست اندرکاران سازمانده اين روز چيست؟

نويد مينايي: من در سوال قبلی با توجه به انتظارم از این روز خطوط بحثم را روشن کردم، ولی اینجا می خواهم بر روی اتحاد عمل چپ، تعرضی برخورد کردن و خود را صاحب دانشگاه و رهبر دانشجو دانستن چپ تاکید کنم. چپ و سوسیالیسم امروز در جامعه و دانشگاه مقبولیت دارد و فعالین چپ در کارخانه و دانشگاه به عنوان رهبر باید ظاهر شوند و جواب سوسیالیستی را به جامعه نشان دهند. فعالین چپ باید جایگاه خود را بدانند و از موقعیت خود بهره بگیرند، حول شعارهای مشترک و رادیکال اتحاد عمل برای ۱۶ آذر شدنی و لازم است. بیانیه ای آتشین و سوسیالیستی با  شعار های سرخ و آزادی خواهانه لازم است. امسال ۱۶ آذر می تواند در سایه اتحاد عمل حول شعارهای مشترک چپ شاهد تولد تشکلات مستقل و سراسری دانشجویی که قبلا در باره اش صحبت کرده ایم هم باشد که در این صورت چپ و توده دانشجو گام بسیار بزرگی در مبارزاتشان علیه حکومت سرکوب و ارعاب بر می دارند

انترناسيونال ٢٢٠، ٩ آذر ٨٦.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: