شهلا دانشفر

خوش آمديد

به سازمان جهاني كار “آي ال او ” اعتراض كنيم

سازمان جهاني كار امسال نيز ميزبان هيات اعزامي جمهوري اسلامي در اجلاس سالانه خود بود. عليرغم نامه هاي اعتراضي بسياري از سوي كارگران ايران٬ افرادي چون عيوضي كه از چماقداران خانه كارگر است و جزو سازماندهندگان حمله به سنديكاي كارگران شركت واحد بود٬ در اين اجلاس حضور داشتند.
اين موضوعي است كه ما به آن اعتراض كرديم. اين موضوعي است كه هيات حزب كمونيست كارگري ايران در اجلاس سازمان جهاني كار ٬شركت كنندگان در اين اجلاس را متوجه آن كرد. بهرام سروش به عنوان سخنگوي اين هيات در حركتي تاريخي توانست به پشت تريبون برود و آنجا به نمايندگي از طرف كارگران ايران٬ به نمايندگي از جانب كارگران شركت واحد و ايران خودرو و همه كارگراني كه به حضور هيات جمهوري اسلامي در اين اجلاس معترض بودند سخن بگويد. هيات حزب كمونيست كارگري ايران در اين اجلاس بر خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو تاكيد گذاشت و اعلام كرد كه ما خواهان اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني كار هستيم.
اكنون پس از اين اجلاس و پس از بلند شدن صداي اعتراض كارگران در ايران٬ هنوز جمهوري اسلامي عضوي از اين سازمان است. بايد با نامه هاي اعتراضي خود به شركت جمهوري اسلامي و هيات آن در اين اجلاس اعتراض كنيم. به شركت افراد جنايتكاري چون عيوضي در اين اجلاس بعنوان نمايندگان كارگران اعتراض كنيم و خواهان اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني كار و تمامي مراجع بين المللي بشويم. در نامه هاي اعتراضي مان به سازمان هاي كارگري در سراسر جهان چهره سركوبگرانه اين رژيم و چماقداران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي را معرفي كنيم و بگوييم كه ما اجازه نميدهيم كه سران جنايتكار جمهوري اسلامي در اجلاس هاي جهاني شركت و از كارگر و از حقوق بشر و از دموكراسي دم بزنند. اعلام كنيم كه ما خواهان دستگيري و پيگيرد آنها هستيم و اكنون كه موضوع بر سر سازمان جهاني كار است مشخصا با نوشتن نامه اعتراضي به اين سازمان خواهان اخراج جمهوري اسلامي بشويم.
حتما خبر داريد كه تحت فشار اعتراضات ما و بخش هاي مختلف كارگران به سازمان جهاني كار٬ کمیته آزادی تشکل های کارگری کنفرانس اخير آی ال او مواردي را مورد تصويب قرار داد و در جمعبندي مقدماتي اش چنين ميگويد︰ ” کمیته آزادی تشکل های کارگری همچنین توجه هئیت اداره کننده کنفرانس را به مورد جمهوری اسلامی ایران جلب کرد. این کمیته در جمعبندی های مقدماتی خود برای دومین بار بازداشتها و دستگیری های غیر قانونی و محکومیت رهبران چندین اتحادیه کارگری را بخاطر فعالیتهای اتحادیه ای و تجاوز خشونت بار پلیس به تظاهرات ، اعتراضات و راهپیمایی روز اول ماه مه سال ٢٠٠٤ مورد توجه قرارمی دهد”. در ادامه همين جمعبندي است كه سازمان جهاني كار ضمن ابراز خرسندي از لغو جرايم تعيين شده براي كارگران اول مه سقز٬ و باز هم تحت فشار اعتراضات ما كارگران از جمهوري اسلامي ميخواهد كه همه جرايم تعيين شده براي ديگر كارگران را لغو كند. اما جالب و در واقع مضحك اينست كه در اين جمعبندي از رژيم اسلامي ايران ميخواهد كه گروهي را جهت تحقيق و تفحص براي بررسي فشارهاي وزارت اطلاعات به فعالين اتحاديه هاي كارگر تشكيل دهد و اين سازمان را در جريان قرار دهد . سازمان جهاني كار از رژيمي كه در آن هر گونه اعتراضي جرم محسوب ميشود٬ رژيمي كه در آن كارگر حق تشكل٬ حق اعتصاب و هيچگونه حق و حقوقي ندارد. رژيمي كه در آن پاسخ هر گونه اعتراضي زندان و شكنجه و اعدام است ميخواهد كه هياتي مستقل تشكيل دهد تا كار وزارت اطلاعاتش را كه ابزار مستقيم سركوب خود اين رژيم است٬ را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد! بدين ترتيب “تحقيق و تفحص” و موظف كردن جمهوري اسلامي به دادن چنين گزارشي نهايت عكس العمل سازمان جهاني كار به اعتراضات كارگران در ايران است. سازمان جهاني كار بدين ترتيب تلاش دارد تا از فشاري كه اكنون از سوي ما كارگران مستقيما بر اين سازمان وارد شده بكاهد. همانطور كه در سال گذشته نيز از سوي كميته استاندارد اين سازمان از ايران در مورد عدم پرداخت دستمزدها و تبديل آن به نرمي معمول و متداول در محيط هاي كارگران گزارش خواسته شد و بعد در گزارش تقديمي آن به كنفرانس از پاسخگويي جمهوري اسلامي به اين درخواست ابراز خرسندي شده بود. سازمان جهاني كار در مناسبات خود با جمهوري اسلامي و توصيه هايش براي تغيير در بندهاي قانون كار جمهوري اسلامي٬ از جمله تغيير فصل ششم اين قانون و پيدا كردن راهي مشروع براي قلمداد كردن خانه كارگر و شوراهاي اسلامي بعنوان نمايندگان كارگري و اكنون توصيه تغيير بند ٢٧ قانون كار جهت ميدان دادن به سرمايه داري خصوصي و تسهيل پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني WTO براي اقتصاد ورشكسته و بحران زده جمهوري اسلامي مشاوره ميدهد. مجموعه اين ها و برخوردهاي تا كنوني سازمان جهاني كار در قبال دولت ايران تماما حاكي از اينست كه اين سازمان آشكارا در برابر خواست ما كارگران شانه بالا انداخته و در تقابل با كارگران در ايران و خواست آنها مبني بر اخراج جمهوري اسلامي از اين سازمان قرار گرفته است.
بايد صداي اعتراضمان را مستقيما عليه اين سازمان بلند كنيم. بايد از كارخانه ها و مجتمع هاي مختلف با نوشتن نامه هاي اعتراضي به خود اين سازمان ضمن محكوم كردن شركت هيات جمهوري اسلامي دراجلاس سالانه اش بر خواست خود يعني خواست اخراج ايران از اين سازمان پافشاري كنيم. امروز توجه سازمانهاي كارگري در سراسر جهان به ايران معطوف شده است. حركت ما در اجلاس سازمان جهاني كار و انعكاس وضعيت كارگران در ايران در اين اجلاس توسط هيات حزب كمونيست كارگري ايران در آنجا توجه بسياري از اين سازمانها را به ما جلب كرده است. گزارش سالانه “كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري” بيش از بيش نشانگر توجه اتحاديه هاي كارگري به وضعيت كارگران در ايران است و نشان ميدهد كه اعتراضات تا كنوني ما٬ انعكاس بين المللي اعتراضاتمان توانسته است تاثيري جدي در جلب توجه اين سازمانها و جلب همبستگي بين المللي كارگري داشته است. ما از جمله روز با شكوه ١٥ فوريه روز همبستگي بين المللي كارگري با كارگران ايران را پشت سر گذاشته ايم. در چنين شرايطي گوشها باز است. توجه ها بطرف ماست و بايد از اين سازمانها بخواهيم كه از مبارزات ما پشتيباني كنند. بخواهيم كه جمهوري اسلامي را براي زير پا گذاشتن پايه اي ترين حقوقمان زير فشار قرار دهند و بخواهيم به سازمان جهاني كار فشار بياورند و ايران را از اين سازمان اخراج كنند. حضور ما در اجلاس سازمان جهاني كار٬٬ سخنان بهرام سروش در اين اجلاس مبني بر اينكه هيات شركت كننده از سوي جمهوري اسلامي نمايندگان كارگران در ايران نيستند و كل مبارزاتي كه در اين زمينه صورت گرفته، ما را اكنون در موقعيت مناسبي براي پيگيري و ادامه اين حركت اعتراضي قرار داده است. بايد مصرانه بر خواست خود پا بفشاريم

كارگر كمونيست ٣٧،  ٨ تير ٨٥.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: