شهلا دانشفر

خوش آمديد

به سركوب كارگران فرش البرز اعتراض كنيم

روز ٢٥ شهريور ٣٠٠ نفر از كارگران فرش البرز بابلسر كه به همراه خانواده هايشان در اعتراض به ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود و در اعتراض به وضع بلاتكليفشان دست به تجمع زده و قصد راهپيمايي به سمت فرمانداري شهر را داشتند٬ مورد حمله وحشيانه نيروهاي سركوبگر رژيم قرار گرفتند. نيروهاي انتظامي با باتوم و تيراندازي هوايي و پرتاب گاز اشك آور به كارگران حمله كردند و آنان را مورد ضرب و شتم خود قرار دادند. در برابر اعتراض كارگران به اين سركوب و انعكاس گسترده موضوع در سطح شهر مسئولين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي بيشرمانه منكر اين سركوب ميشوند و بعد نماينده مجلس اسلامي رژيم از بابلسر از جزييات موضوع پرده بر ميدارد و گزارش آن به رسانه هاي دولتي كشيده ميشود. در اين حمله وحشيانه ٬ تعدادي از كارگران زخمي و بيش از ٤٠ نفر دستگير شدند كه ٣٧ نفر آنان از كارگران و خانواده هاي آنان در اين كارخانه بودند.

اعتراض كارگران بابلسر بيش از هر وقت نشان دهنده فضاي اعتراضي امروز در كارخانجات است. كارگران با خانواده هايشان جمع ميشوند٬ كارگران دست به راهپيمايي ميزنند ٬ كارگران حق و حقوق خود را ميخواهند و كوتاه نمي آيند.

اين حركتي است كه ما در اين كارخانه و آن كارخانه شاهدش هستيم . اين اتفاقي است كه قبلا در پرريس سنندج روي داد٬ امروز در فرش البرز بابلسر بوقوع مي پيوندد و هم اكنون در كارخانه مخمل و ابريشم كاشان و آذرآب تبريز و دهها و صدها كارخانه ديگر در جريان است. اعتراضات كارگران در هر شهر امروز ظرفيت اين را پيدا كرده است كه به حركتي گسترده در سطح شهر تبديل شود. بويژه به بيرون كشيده شدن اين اعتراض از سطح كارخانه و انعكاس خبر آن در سطح جامعه و زمينه شكل گيري يك همبستگي گسترده از اين اعتراضات٬ نظير آنچه كه در برخورد به مبارزه كارگران نساجي پرريس سنندج انجام گرفت٬ همه و همه باعث شده كه امروز مبارزات كارگري وضع مهمي در اوضاع سياسي جامعه داشته باشد و هر حركتي به موضوعي خطير براي رژيم تبديل شود. بيش از هر چيز وحشت از اين جهت گيري مبارزات كارگري است كه باعث ميشود ما امروز بيش از هر وقت شاهد كشيده شدن پاي نيروهاي انتظامي به كارخانجات و حمله به تجمعات كارگري باشيم. در ارتباط با مبارزه كارگران پرريس سنندج ديديم كه چگونه نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي به محل تجمع كارگران در چادرهايي كه در مقابل كارخانه نصب شده بود٬ حمله بردند و كارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و امروز نمونه فرش البرز بابلسر را پيش چشمان داريم. اما ميبينيم كه اين مبارزات نه تنها عقب رانده نميشود بلكه هر روز دامنه آن گسترش بيشتري پيدا ميكند و ما شاهد يك جنگ آشكار بين رژيم و كارگران و رژيم و مردم هستيم. در مقابل اين تعرضات ما شاهد شكل گيري اتحاد و همبستگي بيشتر در ميان كارگران و در مبارزاتشان هستيم. واقعيت اينست كه امروز هر حركت اعتراضي كارگري ظرفيت اين را دارد كه به زنجيره اي از اتحاد و همبستگي و شكل گيري مبارزه اي واحد حول خواستي سراسري تبديل شود٬ بايد براي شكل دادن به چنين اتحاد و همبستگي و در چنين ابعادي شتافت. تنها با يك اعتراض متحد و گسترده است كه ميشود اين سلاح سركوب را از دست جمهوري اسلامي گرفت. نبايد بگذاريم كه با حمله به صف اعتراض كارگران در هر جا كه اعتراضي بر پا ميشود٬ ما را پراكنده كنند.. صف متحدي كه در حمايت از اعتصاب كارگران پرريس سنندج شكل گرفت٬ آن سكويي است كه بايد از آن گامي به جلو برداشت و دامنه آنرا گسترش داد. امروز بايد در رابطه با سركوب كارگران فرش البرز در بابلسر نه تنها كارگران شركت واحد و نساجي هاي كردستان و كارخانجاتي چون ايران خودرو و غيره با نامه هاي جمعي خود اين حركت سركوبگرانه رژيم را محكوم كنند بلكه بايد ليست گسترده تري از مراكزي كارگري در اعتراض به اين موضوع به حركت در آيند و نامه بدهند و خطاب به سازمانهاي كارگري اعتراض خود را منعكس كنند و خواهان محكوم كردن حمله به كارگران در پرريس و در فرش البرز و هر كجاي ديگر بشوند. بخواهند كه كارگران دستگير شده در فرش البرز فورا از زندان آزاد شوند و تمامي طلبهاي اين كارگران فورا پرداخت شود. اعلام كنند كه دستمزدهاي پرداخت نشده كارگران در همه جا بايد فورا پرداخت شود و با ايجاد اتحادي سراسري حول اين خواست و متشكل شدن در اشكال مختلفي چون ايجاد تشكل پيگيري دستمزدهاي پرداخت نشده و سازمان دادن به اعتراضات متحد حول اين خواست در شهرهاي مختلف و در مناطق مختلف تهران حركتي سراسري حول اين خواست را شكل دهند.

اكنون بيش از يك ميليون كارگر با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو هستند٬ زمينه بيش از هر وقت براي شكل دادن به اعتراضات متحد و سازمانيافته حول اين خواست فراهم است بايد به اين مبارزه شكل داد.

بياييد تا پرچم مبارزه اي سراسري براي خواست دستمزدهاي پرداخت نشده را با اعتراض به سركوب كارگران فرش البرز و كارگران پرريس سنندج و حمايت از خواست آنها برافراشيم. در اجتماعاتمان خواهان آزادي فوري كارگران دستگير شده فرش البرز بشويم و با نامه هاي اعتراضي به سازمانهاي بين المللي كارگري در سراسر جهان اعلام كنيم كه اجازه نخواهيم داد

كمونيست ٤٣،  ٣٠ شهريور ٨٥.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: