شهلا دانشفر

خوش آمديد

به فراخوان زندانيان سياسي پاسخ دهيم هفت سپتامبر روز اعتراض به زندان و اعدام

فراخوان به اقدامي جهاني در هفتم سپتامبر (١٦ شهريور) از سوي زندانيان سياسي عليه اعدام و فشار به زندانيان سياسي اقدامي تاريخي و بي نظير است. اين اقدام درست در زماني که رژيم با سرکوب و تهديد و زندان و شکنجه و با بر برپا کردن طناب هاي دار در ملا عام٬ قصد عقب راندن اعتراضات مردم را که هر روز گسترده ميشود٬ را دارد٬ فضاي جامعه را تا همينجا عوض کرده است و تاثيرات انكار ناپذيري بر جنبش آزاديخواهي در جامعه دارد. جالب اينست كه اين بار اين زندانيان سياسي هستند که در صف جلوي مبارزه عليه اين سرکوب و اين بربريت قرار گرفته اند.
اين اقدام بيانگر واقعيت امروز جامعه ايران است. بيانگر اينست که عليرغم همه فشارها٬ دستگيريها٬ زندان کردن ها و شدت دادن به احکام زندان و اعدام٬ جامعه ايران مرعوب نشده است. اين اقدام نشان داد که ديگر شرايط امروز مانند سالهاي ٦٠ و ٦٧ نيست که رژيم بتواند دست به چنان کشتاري بزند و انسانهاي آزاديخواه بسياري را در گمنامي و در خفا به جوخه هاي اعدام بسپارد. امروز زندانيان سياسي با اسم و رسم خود به جلوي صحنه آمده و دارند جنبش قدرتمند عليه زندان و عليه اعدام را به جلو ميبرند. و ميگويند اعدام در سراسر جهان بايد منع گردد.

فراخوان زندانيان سياسي از درون زندانهاي رژيم به جهان با در دست داشتن پرچم مبارزه عليه اعدام در سطحي جهاني شيوه اي از يک مبارزه انساني٬ راديکال و مدرن را به نمايش گذاشت. زندانيان سياسي در فراخوان جهاني خود اعلام داشند که اعدام ناعادلانه و بايد بهر طريق ممکن در ايران و در دنيا ممنوع شود. آنها پرجمدار انسانيت در سراسر جهان شدند. بدين ترتيب حرکت اعتراضي زندانيان سياسي که اکنون ابعادي سراسري گرفته است٬ بيانگر وجود يک جنبش قدرتمند براي آزادي زندانيان سياسي و عليه اعدام است.

اين فراخوان بار ديگر نشانگر اهميت شکل دادن يک همبستگي بين المللي جهاني در حمايت از اعتراضات مردم و عقب راندن رژيم اسلامي اين مظهر توحش و تروريسم اسلامي در جهان است.

فراخوان زندانياني سياسي به اقدام جهاني عليه اعدام و فشار به زندانيان سياسي٬ اقدامي مهم براي کل جامعه ايران است و بايد با حمايت وسيع همه مردم روبرو شود. اقدامي است که صداي اعتراض کارگران٬ معلمان٬ پرستاران٬ دانشجويان٬ زناني که هر روز تحت عناوين مختلف مورد تعرض قرار ميگيرند را نمايندگي ميکند. اقدامي است که دارد اعلام ميکند که ديگر نه زندان و نه اعدام اين جامعه را از خواستها و مطالباتش عقب نميزند. دارد در مقابل اين جامعه براي عقب راندن تهاجم رژيم راه نشان ميدهد. بايد با تمام قوا از اين اقدام حمايت کرد. تا همين جا اين حرکت توجه بسياري از سازمانها و نهادهاي آزاديخواه در سراسر جهان را بخود جلب کرده است. اين خود فشاري جدي بر روي رژيم اسلامي است. اين حرکت بطور قطع جنبش اعتراضي در جامعه را در موقعيت قدرتمندتري قرار خواهد داد.

اقدام زندانيان سياسي براي هفت سپتامبر حرکتي از نوع ١٥ فوريه و ٩ اوت است که از سوي سازمانهاي کارگري در سراسر جهان به عنوان روز جهاني در حمايت از کارگران ايران اعلام گرديد. اما اينجا تفاوت در اينست که اگر در ١٥ فوريه و ٩ اوت اين فشار اعتراضات کارگران شرکت واحد و کارگران در ايران بود که منجر به چنين روزهاي بزرگي از همبستگي بين املللي کارگري با کارگران ايران شد٬ اين بار اين زندانيان سياسي هستند که با اسم و رسم خود جلوي اين حرکت افتاده اند و اين روز را فراخوان دادند و چنين تحرکي را در سراسر جهان ايجاد کردند. بايد با تمام قوا از اين اقدام و اين حرکت حمايت کرد.

بايد به فراخوان زندانيان وسيعا پاسخ مثبت داد
وقتي زنداني در بند حكومت توحش اسلامي فراخوان اعتراض و حركت سراسري ميدهد پاسخ مثبت دادن به آن و تلاش براي اينكه اين حركت به موفقيت برسد بسيار مهم است. انتظار اينست كه بخشهاي مختلف مردم در ايران به اين حركت بپيوندند و كاري كنند كه حكومت اسلامي نيروي عظيم و ميليوني اي را در پشت اين حركت ببيند و جرات تعرض به زندانيان سياسي را به خود ندهد. بايد كاري كرد كه حكومت ناچار به عقب نشيني شود. هفت سپتامبر يک آزمون مهم براي کارگران و براي کل جامعه است. انتظار اين است که در مورد اهميت اينروز در سراسر ايران کارگران در مجامع عمومي يا به هر طريق جمعي ديگري كه ممكن ميدانند بنشينند و تصميم بگيرند. قطعنامه صادر کنند. بيانيه بدهند و با طومارهاي اعتراضي شان همبستگي خود را با فراخوان زندانيان سياسي اعلام دارند. بايد امروز در همه جا در ميان کارگران٬ در دانشگاهها٬ در ميان معلمان و بخش هاي مختلف جامعه همبستگي با اين روز بزرگ را شکل داد. به تدارک برپايي تجمعات اعتراضي براي اين روز رفت. و در اين روز رساتر از هر وقت فرياد زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ اعدام نه را بلند کرد. واقعيت اينست که هم اکنون ما در ميان کارگران٬ در ميان معلمان٬ در ميان دانشجويان شاهد جنب و جوش هاي اعتراضي عليه سرکوبهاي رژيم هستيم. کارگران شرکت واحد هر روز با مراجعات خود و با تجمعاتشان براي آزاد کردن دستگير شدگان ٩ اوت ابراهيم مددي٬ داود رضوي و همايون جابري و نيز براي آزادي منصور اسانلو تلاش دارند. کارگران در سنندج با به حرکت انداخت طوماري اعتراضي براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو و براي لغو احکام زندان براي دستگير شدگان اول مه سنندج در جنب و جوش هستند. معلمان با تجمعات اينجا و آنجاي خود خواهان لغو احکام زندان و اخراج براي همکاران خود تلاش دارند. دانشجويان خواهان آزادي فوري دانشجويان زنداني هستند. و در همه جا اعتراض به دستگيريها جريان دارد. روز ٧ سپتامبر ميتواند روي باشد که همه اين اعتراضات را به هم پيوند دهد. و يک قدرتنمايي بزرگ در برابر تهاجم رژيم اسلامي در برابر مبارزات مردم باشد. روز هفت سپتامبر بايد بيانگر پيام کارگران٬ پيام معلمان و پيام کل جامعه به اين رژيم باشد که ميگويد ديگر اجازه نميدهد رهبران و سخنگويان اعتراضش زنداني و تحت فشار قرار گيرد. ميگويد٬ اعتصاب ٬ تجمع ٬ تشکل حق ماست و ما براي آزادي و برابري مبارزه ميکنيم. ميگويد زندان نه ٬ اعدام نه٬ زنداني سياسي آزاد بايد گردد. اين وظيفه فعالين راديکال و چپ کارگري است که سازماندهي يک همبستگي وسيع و گسترده با فراخوان هفت سپتامبر را در دستور خود گذارند و با قدرتي هر چه بيشتر به استقبال يک روز مهم و تاريخي برويم

.كارگر كمونيست ٦٦، ٨ شهريور ٨٦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: