شهلا دانشفر

خوش آمديد

تلاش مسئولين كانون صنفي معلمان براي همرنگي با “خانه كارگر

تاريخ ١٢ ارديبهشت بعنوان روز معلم به مبارزات گسترده معلمان در ١٣٤٠ در دوران حاکيمت رژيم شاه برميگردد. در تجمع اعتراضي معلمان در آن سال در مقابل مجلس٬ يکي از معلمان به اسم خانعلي به گلوله بسته شد و جان سپرد و از آن تاريخ اين روز به عنوان روز معلم ثبت شد. در آن زمان از سوي جرياني چون خانه معلم و دبير آن درخشش که وزير کابينه شاهنشاهي بود٬ سعي شد به اعتراضات معلمان در اين روز بيشتر رنگ قانوني و دولتي داده شود. از همين رو خيلي زود اين روز مکان خود را در ذهن معلمان از دست داد. اما بعد از حاکميت رژيم اسلامي در ايران٬ در فضايي كه توده معلمان بدنبال فرصتي براي بيان اعتراض و خواستهايشان بودند٬ دوباره خاطره و ياد ١٢ ارديبهشت به عنوان روز معلم طرح شد. در تقابل با اين موضوع و نقش گسترده معلمان در اعتراضات دوران انقلاب ٥٧ ٬ رژيم اسلامي تلاش کرد٬ روز ١٢ ارديبهشت را رنگي مذهبي و اسلامي بدهد تا بويژه با شکل گرفتن روزي براي اعتراض سراسري معلمان که ميتواند نيروي عظيمي را به ميدان بياورد٬ جلوگيري کند. اما در طول تمام اين سالها معلمان از اين روز بعنوان فرصتي براي بيان خواستها و مطالباتشان استفاده کره اند. بويژه تقارن ١٢ ارديبهشت با اول مه روز همبستگي جهاني کارگري همواره به معلمان فرصتي داده است تا در کنار طبقه کارگر در سطح جهاني به استقبال ١٢ ارديبهشت بروند و خواستهايشان را بيان کنند.

امسال جناح راست کانون صنفي معلمان سنگ تمام گذاشت و با فراخوان به تجمع بر سر “مزار” خانعلي و مطهري٬ با پخش قران و سردادن صلوات٬ سعي کردند که معلمان را به بيعت با رژيم اسلامي بکشانند. اين حضرات امسال همان نقشي را ايفا کردند که خانه کارگر و شوراهاي اسلامي در قبال کارگران در روز اول مه ايفا كرده اند. محجوب دبير کل خانه کارگر از وحشت به خيابان آمدن سيل عظيم کارگران در اول مه و تکرار قدرتمندتر رويداد سياسي مهم در اول مه سال گذشته٬ ياران خود را در سالن مجتمع ورزشي خير العمل جمع کرد٬ و در را به روي کارگران بست و با اعلام اينکه تجمع آنان فقط ويژه خانه کارگريها و اعوان و انصار خودشان است و براي سپاسگزاري از شرکت در انتخابات و راه يافتن ايشان به مجلس٬ بسيار علني و آشكارتر از هميشه کنار رژيم اسلامي در مقابل کارگران ايستاد. بهشتي و تني چند ديگر از سران کانون صنفي معلمان٬ از قماش همان خانه کارگريها٬ نيز با برنامه ريزي در ١٢ ارديبهشت براي تجمع و دعاخواني بر سر قبور در “ابن بابويه” و در قم همان سياست را در پيش گرفتند و همان خدمت را به رژيم کردند و تلاش کردند که مانع تجمعات گسترده و سراسري معلمان در اين روز شوند.

اما بديهي بود كه در شرايطي که موج جديدي از اعتراضات معلمان شروع شده است٬ در شرايطي که هر روزه ما شاهد تجمعات اعتراضي معلما ن در تهران و کرمانشاه و اردبيل و شهرهاي کرمانشاه و ديگر شهر ها هستيم. و نيز در شرايطي که معلمان اولتيماتوم به ادامه اعتراضاتشان داده اند و با بيانيه و قطعنامه هاي راديکال خود٬ خواستها و مطالباتشان را فرياد زده اند٬ و در فضاي اعتراضي و سرنگوني طلبي اي كه در كل جامعه جريان دارد، تلاش کانون صنفي معلمان محكوم به شكست است و فراخوان تجمع در ابن بابويه از سوي توده معلمان بي پاسخ ماند. آنچه شاهد بوديم اين بود كه در اين روز تنها جمعيتي حدود ٥٠٠ نفر در ابن بابويه جمع شدند و بخش زيادي از اين جمع نيز در واقع به اميد پيدا کردن فرصتي براي بر هم زدن بساط اين آقايان و بلند کردن فرياد اعتراضشان به آنجا آمده بودند. اما مجلس آنجنان کنترل شده و برنامه ريزي شده بود که معلمان خيلي زود متوجه وضعيت شدند و در همان ساعات اول بخش زيادي از کسانيکه به آنجا آمده بودند محل را ترک کردند.

بدين ترتيب ١٢ ارديبهشت در ابن بابويه روز اعتراض معلمان نبود. روز سوگواري و سر دادن صلوات و بيعت با رژيم اسلامي از سوي جناح راست کانون صنفي معلمان بود. و معلمان به اين بيعت پاسخ ندادند. معلمان بر خواستهاي خود خواست افزايش فوري حقوق ها در حد يک زندگي انساني ٬ پرداخت کمک هزينه مسکن و ايجاد تسهيلات لازم براي تامين مسکن٬ بهداشت و درمان رايگان٬ پرداخت سوبسيد بر کالايي اساسي در شرايط گراني طاقت فرساي کنوني٬ جدايي مذهب از آموزش و پرورش ٬ آزادي بدون قيد و شرط بيان و عقيده و ديگر خواستهاي فوري خود تاکيد دارند. معلمان حق تشکل و حق اعتصاب را حق مسلم خود ميدانند و براي ايجاد آن تلاش ميکنند. معلمان خواهان آزادي فوري دستگير شدگان اول مه٬ کارگران و معلمان زنداني٬ لغو فوري حکم اعدام فرزاد کمانگر از معلمان کامياران و آزادي بدوين قيد و شرط همه زندانيان سياسي هستند. قطعنامه اي که از سوي جمعي از معلمان کانون صنفي معلمان داده شده است. رئوس اصلي خواستهاي معلمان را بيان کرده است. اکنون يک گام فوري براي معلمان جمع شدن حول چنين خواستهايي و متشکل شدن آنهاست. کنار زدن طيفي از رهبران راست از راس کانون صنفي معلمان وافشا و طرد آنها كاري است كه در پيش روي معلمان راديكال و معترض قرار دارد. اتفاقي که امسال در دوازده ارديبهشت در ابن بابويه روي داد اين را هم در واقع نشان داد كه اين روز ١٢ ارديبهشت را بايد به همان سياستها و جريانات همراه حكومت واگذار كرد و آنها را با دعا و صلواتشان تنها گذاشت. اين رويداد و تلاش مسئولين “كانون صنفي معلمان” براي رنگ حكومتي زدن به تجمع معلمان اين را هم نشان داد كه تنها روز واقعي براي معلمان اول مه روز همبستگي جهاني کارگران است و در عين حال اگر قرار است روزي به عنوان روز معلم ثبت شود ١٣ مهر روز جهاني معلم است که در اعتراضات دو ساله اخير از سوي معلمان به عنوان روز معلم جاي خودرا باز كرد

كارگر كمونيست ٨٣، ١٢ ارديبهشت ٨٧.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: