شهلا دانشفر

خوش آمديد

جمهوري اسلامي بايد از سازمان جهاني كار اخراج شود

به سازمانها و اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان

نود و پنجمين كنفرانس سالانه سازمان جهاني كار”آي ال او” تشكيل شد و باز به روال هر سال هيات اعزامي ايران در ايران اجلاس شركت داشت. شركت جمهوري اسلامي رژيم ضدكارگر و ضد انساني در اين اجلاس هر سال از جانب ما و كارگران در ايران مورد اعتراض قرار گرفته است. ما امسال در نامه هاي متعددي خطاب به سازمانهاي بين المللي كارگري و به سازمان جهاني كار خواهان اخراج جمهوري اسلامي از اين سازمان شديم. و به شركت اين هيات در اجلاس سالانه سازمان جهاني كار آي ال او اعتراض كرديم. همچنين از سوي كارگران سنديكاي شركت اتوبوسراني و واحد، كارگران ايران خودرو، جمعي از كارگران شرق تهران، و كارگران انجمن صنفي برق و فلز در كرمانشاه در اعتراض به شركت نمايندگان شوراهاي اسلامي و خانه كارگر به نمايندگي از كارگران در ايران در اين اجلاس، نامه هاي اعتراضي ارسال شد. اما در برابر همه اين اعتراضات سازمان جهاني كار شانه بالا انداخته و هيات اعزامي جمهوري اسلامي را در اين اجلاس به رسميت شناخت.

در اعتراض به اين موضوع ما به اتفاق فدراسيون پناهندگان ايراني در روز ٩ ژوئن به برپايي آكسيوني اعتراضي در برابر مقر سازمان جهاني كار ” آي ال او” در ژنو، فراخوان داديم تا صداي اعتراض خود را به سياست اين سازمان در قبال كارگران در ايران بلند كنيم و اين اعتراض را در سطح جهان مطرح کنيم. همچنين هياتي از سوي ما توانست اجازه ورود به اجلاس سازمان جهاني كار را پيدا كند. اين هيات توانست با افشاگريهايش و با پخش نامه هاي اعتراضي كارگران ايران توجه شرکت کنندگان در كنفرانس را به اين موضوع جلب كند و با توزيع نشريه انگليسي “workers in Iran”، (“كارگران در ايران”)، نشريه كميته همبستگي بين الملي كارگري كه ضميمه اين نامه نيز هست، نشريه اي كه حاوي نامه هاي اعتراضي كارگران از ايران، و نامه اعتراضي ما به سازمان جهاني كار بود، حمايت و توجه بسياري از نمايندگان كارگري در اين اجلاس را به خود جلب كند.

ما همچنين ضمن اطلاعيه اي به گوشه كوچكي از جنايات رژيم اسلامي و موارد نقض آشکار حقوق كارگران در ايران اشاره كرديم و همانجا بر خواست خود براي اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني كار و لغو اعتبار نامه آن در تمامي مراجع بين المللي تاكيد گذاشتيم.

در ادامه اين حركت اعتراضي بود كه در روز ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد) بهرام سروش يكي از اعضاي هيات اعزامي ما به همراه سه نفر ديگر از اعضاي اين هيات كه عكس اسانلو و پلاكاردي كه بر روي آن شعار اخراج هيات جمهوري اسلامي از سازمان جهاني كار و آزادي فوري منصور اسانلو نوشته شده بود را در دست داشتند، به بالاي سن كنفرانس رفتند و بهرام سروش توانست به پشت تريبون برود و بعنوان نماينده واقعي كارگران در ايران، صداي اعتراض كارگران شركت واحد، ايران خودرو، و ميليونها كارگر ديگر در ايران را از اين تريبون در سطح جهاني منعكس كند. بهرام سروش در سخنانش اعلام كرد كه هياتي كه بعنوان هيات ايران در اجلاس شركت دارد، به هيچوجه كارگران در ايران را نمايندگي نميكند، اعلام كرد كه او ميخواهد از اين تريبون صداي كارگران در ايران را به گوش كنفرانس برساند و بر خواست اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني كار (آي ال او ) تاكيد گذاشت. او اعلام كرد كه آقاي عيوضي که ميهمان آي ال او است همراه با محجوب دبيركل خانه كارگر رهبري حمله چماقداران رژيم به دفتر سنديکاي کارگران واحد را بعهده داشته است و خانه کارگر و شوراهاي اسلامي نه تنها نماينده کارگران ايران نيستند بلکه از عوامل آشکار سرکوب آنها هستند. بهرام سروش در سخنراني كوتاه خود توانست گوشه كوچكي از كارنامه سياه جمهوري اسلامي را در مقابل چشمان شركت كنندگان قرار دهد و سخنان او با استقبال بخش زيادي از نمايندگان كارگري كه از كشورهاي مختلف آمده بودند روبرو شد.

بدين ترتيب هيات اعزامي از سوي كميته همبستگي بين المللي كارگري بهرام سروش، فرشاد حسيني ، محمود آقاياري مقدم، بهزاد صديق زاده، اميد اصلاني و پيمان نجفي هفشجاني توانستند در طول سه روز حضور خود در سالن كنفرانس و در بيرون آن صداي اعتراض كارگران ايران در اين كنفرانس را وسيعا منعكس كنند. اين هيات با پخش نامه هاي كارگران سنديكاي واحد، كارگران ايران خودرو و همه كارگراني كه نامه داده بودند و به شركت هيات ايران در اين اجلاس اعتراض داشتند و با پخش اطلاعيه هاي افشاگرانه كميته همبستگي كارگري ايران عليه هيات جمهوري اسلامي، بطور واقعي صداي اعتراض همه كارگران در ايران بود: صداي اعتراض بيش از يك ميليون كارگر در ايران كه با دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو هستند، نظير كارگران نساجي هاي كاشان و قزوين و غيره، صداي اعتراض عليه اخراج بيش از ٥٠ كارگر ايران خودرو به جرم شركت در اعتصاب، صداي اعتراض به سركوب اعتصاب كارگران شركت واحد و دستگيري بيش از هزار نفر از آنان در اعتصاب ژانويه ٢٠٠٦ و اخراج بيش از ١٨٠ نفر از آنها بعد از آزاد شدن از زندان، صداي اعتراض به در زندان بودن نزديك به شش ماه منصور اسانلو و فشار جسمي بيش از حد بر او و نيز صداي اعتراض بر اينكه چگونه محيط هاي كار در ايران به قتل گاه كارگران تبديل شده است و نمونه آشكار آن معدن باب نيزو در كرمان است كه در آن ٩ ماه پيش ١١ كارگر صرفا به خاطر سودجويي كارفرما و خاموش كردن دستگاه تهويه جهت كاستن هزينه هاي توليد جان خود را از دست دادند و … و بدين ترتيب اين هيات توانست صداي اعتراض تمامي كارگران در ايران را به گوش كارگران در سراسر جهان برساند.

حال بدنبال نامه هاي اعتراضي به سازمان جهاني كار و بدنبال اين حركت اعتراضي بيسابقه ما، اين سازمان از جمهوري اسلامي مي خواهد که يک گروه تحقيق و تفحص مستقل براي بررسي اتهامات، تهديدها و تجاوزات وزارت اطلاعات به فعالان اتحاديه کارگري تشکيل دهد و اين کميته را در جريان نتايج قراردهد.

اما بطور قطع بر كسي پوشيده نيست كه سركوب، احضار و دستگيري فعالين كارگري و انسانهاي معترض در ايران سياست رسمي خود دولت است. براي سازماني كه ظاهرا خود را محافظ حقوق كار در سراسر جهان ميداند، شرم آور است كه چشم خود را بر تمامي اين حقايق بسته و ميزبان جمهوري اسلامي و هياتش در اجلاس سالانه خود ميشود. ما بار ديگر اعلام ميداريم كه هيات جمهوري اسلامي نبايد به سازمان جهاني کار راه داده ميشدند. بلكه اينها بايد به جرم ٢٧ سال جنايت عليه کارگران و زنان و کل مردم ايران به محاکمه کشيده شوند.

ما ضمن اعتراض مجدد به سازمان جهاني كار بخاطر رودرويي آشكارش با خواست و اعتراض كارگران در ايران، از همه سازمانهاي کارگري تقاضا ميکنيم︰

١- قاطعانه خواهان اخراج جمهوري اسلامي و شوراهاي اسلامي و خانه کارگر از سازمان جهاني کار بشوند.

٢- هياتي بي طرف از سوي سازمانهاي جهاني كارگري براي رسيدگي به جرائم جمهوري اسلامي در قبال كارگران به ايران اعزام شود.

٣_ هر گونه تهديد و فشار بر فعالين كارگري در ايران را محكوم كنند.

٤_خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكاي شركت اتوبوسراني واحد و رفع اتهام از تمام فعالين كارگري شوند.

٥_از خواستهاي پايه اي کارگران در ايران مانند حق تشکل و اعتصاب و قرارداد دسته جمعي قاطعانه حمايت کنند.

هماهنگ كننده كميته همبستگي بين المللي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران

شهلا دانشفر

٢٩ خرداد ۱۳۸۵- ١٩ ژوئن٢٠٠٦

كارگر كمونيست ٣٧،  ٨ تير ٨٥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: