شهلا دانشفر

خوش آمديد

جنبش افزايش فوري و چندين برابر دستمزدها حياتي است

ماه اسفند فرا رسيد و هنوز رزيم اسلامي جرات تصميم گيري در مورد ميزان حداقل دستمزدها براي سال ٨٨ را ندارد. بحث در درون رزيم بر سر اين موضوع داغ است. تحت فشار اعتراضات موجود در جامعه و گراني افسار گسيخته ، طرح جراحي اقتصاد احمدي نزاد بر روي دستشان ماند و ماده ١٣ آن که قرار بود بر اساسش موضوع تعيين ميزان دستمزدها براي سال آتي در کل منتفي شود و از محل آن درآمدي عايد خزانه دولت شود،.بصورتي خزنده کنار گذاشته شد و خبر از تشکيل “کميته مزد” دادند. اکنون ظاهرا کار به روال هر سال به دست “شوراي عالي کار” كذايي و بازيگريهاي “خانه کارگريها” و شوراهاي اسلامي افتاده است. عيوضي مسئول کميته مزد در اولين گزارش کار اين کميته سبد هزينه کارگران را ٦٨٩ هزار تومان اعلام کرد و با عنوان اينکه اين مبلغ تنها رویای کارگران است و دولت به آن توجهی نخواهد کرد بيشرمانه چهره اي سخاوتمندانه به خود گرفت تا زمينه را براي بازي مسخزه هر ساله و اعلام چند درصدي افزايش به سطح همين دستمزد کنوني يعني ٢١٩ هزار تومان و حمله به معيشت کارگران و کل جامعه آماده ميکند. اين در حاليست که در آمارهاي اعلام شده از سوي خود دولت خط فقر ٧٠٠ هزار تومان است. اگر چه حقيقت بسيار فراتر از ارقام اعلام شده اين حضرات است. جالب اينجاست که علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بدنبال غور و تفحص فراوان حداقل دستمزد کارگران را البته با احتساب ٤١ قلم کالاهاي اساسي ٦٨٩ هزار تومان رقم ميزند و همانجا به امکان افزایش قیمتها در سال آینده با توجه به مطرح بودن طرح هدفمند کردن یارانه ها نيز اشاره دارد. در اين ميان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نيز می گوید: پیشنهاد کارگران اگرچه با واقعیتها تطابق دارد ولی قابل اجرا نیست. تعيين ميزان حداقل دستمزد و نقش هر ساله شوراهاي اسلامي وخانه کارگر در کنار شورايعالي کار جمهوري اسلامي بيش از بيش جايگاه مخرب اين تشکل هاي دست ساز دولت را به عنوان مانعي برسر مبارزات کارگران به نمايش ميگذارد.

واقعيت اينست که نتيجه واقعي ميزان حداقل دستمزد کارگران را يک رودرويي و مبارزه متحد با اين جنايتکاران تعيين ميکند و بايد خود را براي آن آماده کنيم. بويزه امسال در اوضاع کاملا متفاوتي وارد چنين جنگ و رودررويي اي شده ايم. امسال از خيلي قبل کارگران از تشکلهايي چون سنديکاي کارگران نيشکر هفته تپه، سنديکاي کارگران شركت واحد، اتحاديه آزاد کارگران ايران و تعدادي از مراکز کارگري و کارگراني از عسلويه و سنندج و غيره طوماري اعتراضي عليه سطح نازل دستمزدها دادند و اعلام داشتند که داشتن يک زندگي انساني حق مسلم ماست و خواهان افزايش دستمزدها شدند. همچنين در همين هفته جاري بود که بازنشستگان تامين اجتماعي در مقابل مجلس اسلامي جمع شدند و خواهان افزايش حقوقهايشان شدند و معلمان نيز با خواست سطح حقوقهاي خود اعلام اعتصابي سراسري کردند و هم اکنون زمزمه اين اعتراض وسيع است. اين در حاليست که گراني و افزايش سرسام آور قيمت ها فرياد کل جامعه را بلند کرده است. همه ميگويند ديگر با اين وضع نميشود ادامه داد. بايد کاري کرد.

در چنين شرايطي خواست افزايش حقوقها خواست کل جامعه است و در عين حال نقطه انفجار جامعه در برابر اين فقر مطلق و گراني روزافزون قيمت هاست. امروز بيش از هر وقت زمينه براي شکل دادن به يک جنبش سراسري و قدرتمند حول خواست افزايش دستمزدها فراهم است. بايد فعالانه اين جنب و جوش اعتراضي موجود را به يک جنبش وسيع اجتماعي تبديل کنيم. بايد اين موضوع را به موضوع بحث در مجامع عمومي کارگري در همه جا تبديل کرد و خواست افزايش فوري دستمزدها و تعينن مبلغي براي آن را به يک حرکت سراسري در همه مراکز کارگري تبديل کرد. بايد از مبارزاتي که همين امروز حول اين خواست جاريست، از مبارزه معلمان و طومار اعتراضي کارگران براي خواست افزايش دستمزدها وسيعا حمايت کرد. بايد با قطعنامه هايي روشن بر سر خواست افزايش دستمزدها، به ميدان آمد و کارگران را حول آن متحد کرد. بايد اعلام داشت که ما کارگران خواهان افزايش فوري دستمزدهايمان هستيم. برده نيستيم که “کميته مزد” شما ميزان دستمزد ما کارگران را از بالاي سر ما و بدون دخالت كارگران تعيين کند و همگام با آنها شوراهاي اسلامي و خانه کارگر و دارودسته هاي ديگري که در کارخانجات به راه انداخته ايد بازاريابي کنند. بساط همه اينها را از کارخانجات جمع خواهيم کرد. ما خودمان ميخواهيم که شرايط فروش نيروي کارمان را تعيين کنيم و ديگر به زندگي در زير خط فقر تن نخواهيم داد و بالاخره اينکه براي ميزان دستمزد خود رقمي تعيين کنيم. خلاصه اينکه خواست افزايش دستمزدها امروز آن حلقه ايست که ميتواند مبارزات بخش هاي مختلف جامعه را به هم پيوند دهد. بايد حول اين خواست گرد آمد

كارگر كمونيست ١٠٠، ١ اسفند ٨٧.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: