شهلا دانشفر

خوش آمديد

“حراست” را از ايران خودرو بيرون کنيم

يک اتفاق مهم در دو هفته اخير اعتراض هزاران کارگر ايران خودرو بود. کارخانه اي با ٣٠ هزار کارگر با شعار افزايش دستمزد حق مسلم ماست٬ زندگي انساني حق مسلم ماست٬ اعتصاب حق مسلم ماست٬ هول و هراسي را در دل دولت و کارفرما و مقامات مسئول انداخت.

کارخانه ايران خودرو يك كارخانه دولتي است كه فضاي پليسي و كنترل و تفتيش و فشار حراستي ها و پادوهاي حكومت به كارگران، آنرا به وضعيتي تبديل كرده كه انسان را بيشتر به ياد پادگان مي اندازد تا كارخانه. حضور و يكه تازي “حراست” در اين كارخانه محيط کار را به يک اردوگاه اجباري کار و به قتل گاه کارگران تبديل کرده است. کارخانه اي که در آن شدت کار بيداد ميکند و کارگر در زير فشار سرعت توليد خرد ميشود و روزانه بعد از پايان ساعت کار تني چون لاشه با خود به منزل حمل ميکند. کارخانه اي که در آن ما شاهد جان باختن کارگر زير فشار کار بوده ايم. پيمان رضي لو٬ اميد اولادي دو کارگر جوان اين کارخانه تحت همين فشارها بود که در سال ٨٢ در فاصله يکماه جان خود را از دست دادند. کارخانه اي که بخش عمده کارگران آن را کارگران قراردادي و پيماني تشکيل ميدهد و اگر دست از پا خطا کنند٬ چماق اخراج و بيکاري بر روي سر شان است. کارخانه اي که زير زمين آن به محل بازجويي کارگران تبديل شده است.و يادآور بازداشگاههاي اجباري کاري آلمان هيتلري است.

اما عليرغم همه اين فشار ها کارگران در اين کارخانه همواره در جدال و اعتراض به شرايط برده وار کارشان مبارزه کرده اند و امروز ايران خودرو بيش از هر وقت حالت متعرض و التهاب بخود گرفته است. در عين حال در اين کارخانه نقش هوشيارانه فعالين کارگري در متحد کردن اعتراضات کارگران٬ در انعکاس صداي اين اعتراض در سطح جامعه٬ در همبستگي با مبارزات بخش هاي مختلف کارگري و در فرموله کردن خواستهاي کارگران و بيان آن بصورت قطعنامه هاي روشن و از جمله طرح خواست ٤٥٠ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد کارگران در دو سال قبل و ايفاي نقش راديكال در جنبش کارگري قابل مشاهده و قابل توجه بوده است. جمع بودن ٣٠ هزار کارگر ايران خودرو در يک مرکز کارگري عليرغم اينکه آنها را تحت عنوان قراردادي و پيماني شقه شقه کرده اند و جلب شدن توجه بخش هاي مختلف کارگري به اين کارخانه و به مبارزات کارگران در آنجا به يمن مبارزاتي که داشته اند و کشيده شدن صداي اعتراض کارگران اين کارخانه به سطح جامعه٬ امروز اين کارگران را در موقعيت خوبي براي شکستن فضاي پليسي حاکم بر کارخانه و براي تعرض و طرح خواستهاي خود قرار ميدهد.

کارگران ايران خودرو براي دست زدن به چنين تعرضي ٬ بايد اولين مانع يعني حراست را از مقابل خود بردارند. اولين گام در مقابل کارگران ايران خودرو بيرون انداختن حراست از اين کارخانه و شکستن ديوارهاي كنترل و فشار حكومتي است. با وجود حراست و فشار چماق حكومتي، همچون دوران برده داري کارگر را در روزهاي جمعه و در هر زمان که بخواهند به اضافه کاري اجباري وادار ميکنند و بخش اعظم کارگران با کار قراردادي به کار برده وار کشيده شده اند و محروم از هر گونه حق و حقوقي از آنها بيگاري ميکشند. و وقتي کارگر اعتراض ميکند از کار اخراج است. امروز در ايران خودرو وجود حراست سد عظيمي است در برابر تشکليابي کارگران و متحقق کردن ديگر خواستهاي کارگران٬ از جمله خواست افزايش دستمزد ها و عقب زدن تهاجمات کارفرما به زندگي و معيشتشان. بايد بعنوان يك امر عاجل و فوري حراست را از اين کارخانه بيرون انداخت.
طي همين اعتراضات دو هفته اخير٬ حراست کارخانه نقش فعالي براي عقب راندن اعتراض کارگران ايفا کرد. به گفته خود کارگران ايران خوردو حراستي ها مثل مور و ملخ همه جا ولو بودند. در سرويس اياب و ذهاب و در بخش هاي مختلف مي چرخيدند و کارگران را زير نظر داشتند. در يک روز در بخش سمند در مقابل ١٥٠ کارگر شاغل در اين بخش حدود ٤٠ تا ٥٠ حراستي بود و کارگران مورد تهديد مستقيم آنان قرار داشتند. اما عليرغم همه اين فشارها اعتراض بسرعت بخش هاي مختلف کارخانه را فرا گرفت. و در روز دوشنبه ١٠ تير ده هزار کارگر در حرکت اعتراضي نرفتن به سالن غذا خوري شرکت داشتند. هم اکنون حالت انفجاري کارخانه و تمرکز ٣٠ هزار کارگر در اين کارخانه بزرگ٬ نيروي عظيمي است که بيش از هر وقت دولت و کارفرمايان را به هراس انداخته است. وجود همين خطر بود که ديديم در کنار سياست ارعاب و پخش وسيع نيروي حراست در کارخانه و تهديد کردن ها و پليسي کردن کامل محيط کار٬ وعده و وعيد ها شروع شد. از جمله باقري جوزاني معاون مدير منابع انساني باقري در گفتگو با نشريه کارآمد در روز شنبه ١٥ تيرماه اعلام کرد که از اول مهرماه دستمزد ده هزار نفر از کارگران با رفع محدوديت در ارتقاي بودجه مربوط به افزايش درآمد کارگران، افزايش خواهد يافت، اضافه کاري اجباري روزهاي جمعه لغو خواهد شد و مدارک مازاد کارگران پذيرفته خواهد شد. و بدنبال وعده باقري مبني بر آورده کردن گوشه هايي از خواستهاي کارگران٬ اين حرکت اعتراضي موقتا پايان يافت و کارگران اعلام کردند که چنانچه مسئولين ايران خودرو به وعده هايشان عمل نکنند ، اعتصاب را مجددا شروع خواهند کرد. بدين ترتيب بدنبال حرکت اعتراضي اخير و قرار گرفتن مديريت کارخانه در موقعيت ضعف٬ اکنون کارگران ايران خودرو در موقعيت قدرتمندتري قرار دارند.
٣٠ هزار کارگر ايران خودرو بهمراه خانواده هاي خود نيروي عظيمي هستند که ميتوانند بعنوان اولين مانع بساط حراست را از کارخانه جارو کنند. به سر حراست همان بلايي را بياورند که کارگران نيشکر هفت تپه بر سر زيودار رئيس حراست کارخانه خود آوردند و او را با تحقير از کارخانه بيرون انداختند. در دل چنين حرکت متحدي ٬ کارگران ايران خودرو شرايط بهتري براي جمع شدن و برپايي منظم مجمع عمومي و تجمعات خود بعنوان محلي براي تصميم گيري و پيگيري خواستها و مطالباتشان را خواهند داشت و خواهند توانست همانطور که در نيشکر هفت تپه شاهدش بوديم٬ آنها نيز تشکل واقعي خود را ايجاد کنند.

در يک کلام برچيدن بساط حراست از کارخانه ٬ تحميل تشکيل منظم مجمع عمومي بعنوان محلي براي تصميم گيري و اعمال قدرت کارگران در هر هفته٬ پافشاري بر روي خواستهايي که کارگران ايران خودرو در بيانيه هايشان اعلام کرده بودند٬ از جمله خواست افزايش دستمزدها در حد يک زندگي انساني و چندين برابر سطح دستمزد کنوني و استخدام رسمي همه کارگران قرار دادي٬ امري عاجل و فوري براي کارگران ايران خودرو ست. بايد حراست را از کارخانه ايران خودرو بيرون انداخت.

كارگر كمونيست٨٨،  ٢٠ تير ٨٧،

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: