شهلا دانشفر

خوش آمديد

خواست آزادي زندانيان سياسي٬ یک اولویت

براي آزادي دانشجويان دستگير شده با تمام قوا تلاش کنيم

روز ١٢ آذر رژيم اسلامي در هراس از فرارسيدن شانزده آذر٬ روزي  که سنتا به روز اعتراض عليه جمهوري اسلامي تبديل شده است٬ به دانشجوياني که در تدارک برگزاري مراسم شانزده آذر بودند و اعلام کرده بودند که اين روز را در سه شنبه ١٣ آذر برگزار خواهند کرد٬  يورش برد و نزديک به ١٤ نفر را دستگير کرد. اما اين يورش نه تنها دانشجويان را به عقب نراند٬ بلکه در همه جا زمزمه اينکه قرار ١٣ آذر به قوت خود باقيست و تا آزادي تمامي دستگير شدگان دست از مبارزه برنخواهند برداشت٬ در همه دانشگاهها بلند شد. بدين ترتيب در ١٣ آذر عليرغم اين دستگيريها٬ عليرغم فضاي پليسي اي که رژيم در دانشگاهها حاکم کرده بود و عليرغم استقرار نيروي انتظامي در مقابل دانشگاه تهران و در دانشگاههاي مختلف٬ در تهران بيش از هزار دانشجو با  شعارهاي آزادي برابري٬ جنگ نه٬  دانشگاه پادگان نيست٬ مرگ بر ديکتاتور٬ مرگ بر استبداد٬ احمدي پينوشه ايران شيلي نميشه٬ دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد٬ رهايي زن رهايي جامعه است٬ بار ديگريک شانزده آذر قدرتمند و سرخ را به نمايش گذاشتند. برگزاري ١٣ آذر يک موفقيت مهم و يک قدرتمنايي بزرگ در برابر سياست سرکوب رژيم بود.  در اين حرکت اعتراضي دانشجويان خواهان آزادي فوري دستگير شدگان شدند٬ همبستگي خود را با جنبش کارگري و جنبش آزادي زن اعلام داشتند٬ خواهان آزادي کارگران زنداني محمود صالحي٬ منصور اسانلو و ديگر کارگران در بند شدند.  در اين حرکت اعتراضي دانشجويان بار ديگر نشان دادند که تلاشهاي رژيم براي ارعاب جامعه راه به جايي نميبرد و بر عزم خود براي پيشبرد اعتراضاتشان و براي آزادي تمامي زندانيان سياسي به نمايش گذاشتند. اما شانزده آذر تمام نشده است.  دانشجويان اعلام کرده اند که نه تنها در شانزده آذر بلکه تا وقتي دانشجويان زنداني و همه زندانيان سياسي آزاد نگردند٬ به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. بدين ترتيب دستگيريهاي وسيع در ميان دانشجويان و فشار هر روزه بر روي دانشجويان معترض٬  خواست آزادي زندانيان سياسي را به يک خواست فوري در ميان دانشجويان تبيدل کرده است. خواستي که در تجمعات مختلف٬ از آغاز سال جاري تا کنون دانشجويان آنرا فرياد زده اند.

محوري شدن خواست آزادي دانشجويان دستگير شده و تمامي زندانيان سياسي٬ در اعتراضات دانشجويي بطور واقعي نشانگر فاز جديدي در جنبش اعتراضي در جامعه است.  مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي امروز به روشني يعني آزادي بدون قيد و شرط سياسي٬ آزادي بدون قيد و شرط بيان و عقيده٬ يعني خفقان نه٬ يعني سانسور نه٬ يعني حق تشکل٬ يعني حق اعتصاب٬ يعني حجاب نه٬ يعني آپارتايد جنسي نه٬ يعني برداشتن چماق سرکوب از روي سر جامعه براي ساختن دنيايي آزاد و برابر. و اينها همه آن خواستها ي سراسري است که مبارزات کل جامعه را به هم پيوند ميدهد. اين ها همه خواستهاي جامعه ايست که براي تحقق آنها در التهاب مبارزه ميسوزد و مدتهاست که با مبارزات هر روزه خود حکم به رفتن اين رژيم داده است. و این همان جامعه اي که در مناسبت هاي مختلف شعارهاي آزادي برابري٬ يا سوسياليسم يا بربريت را فرياد ميزند. در برابر رشد چنين جنبش اعتراضي است که رژيم همواره با دستگيري و ارعاب و به محاکمه کشيدن بخش هاي مختلف معترض جامعه و با چماق زندان و شکنجه٬  تلاش دارد مبارزات موجود را به عقب براند.

مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در واقع سنگر بندي جامعه در برابر تهاجمات رژيم است. مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي و مبارزه براي آزادي دستگير شدگان در هر حرکت و اعتراضي٬ يک حلقه کليدي در متحد نگاهداشتن صف مبارزه است.

از همين رو هم اکنون مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي به يک عرصه مهم مبارزه  در ميان دانشجويان٬ کارگران٬ معلمان و فعالين جنبش آزادي زن و بخش هاي مختلف جامعه تبديل شده است و بطور واقعي خواست آزادي بدون قيد و شرط  زندانيان سياسي٬ امروز بيش از هر وقت پيوستگي مبارزات و خواستهاي سراسري بخش هاي مختلف جامعه به هم را بيان ميکند. بايد وسيعا به اين مبارزه و به اين خواست پيوست. براي  آزادي دانشجويان دستگيرشده٬ براي آزادي محمود صالحي٬ ابراهيم مددي٬ منصور اسانلو و  فريدون نيکوفر يکي از کارگران نيشکر هفت تپه که دو روز پيش به زندان دزفول منتقل گرديد و  نيز براي  لغو احکام زندان براي معلمان و کارگران و ديگر دانشجويان و انسانهاي آزاديخواه و بازگشودن درب زندانها٬ بايد يک مبارزه متحد و سراسري را به پيش برد. بايد هم اکنون با توجه به دستگيري هايي که در دانشگاهها صورت گرفته است٬ از بخش هاي مختلف جامعه در قبال اين بازداشتها عکس العمل فوري نشان داده شود. بايد هم اکنون ما شاهد نامه هاي اعتراضي نسبت به همه اين دستگيري ها و براي آزادي تمامي زندانيان سياسي باشيم. بايد با تجمعاتمان و با اعتراضاتمان اين مبارزه را هر چه متحد تر و قدرتمند تر به پيش بريم. بايد با پيامهاي همبستگي به دانشجويان و با پيوستن به تجمعات اعتراضي آنها ازاعتراضات دانشجويان وسيعا حمايت کرد. بايد با حمايت از مبارزات و خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپه خواهان آزادي فوري فريدون نيکوفر شد. و بايد با يک اعتراض فشرده و متحد و با همبستگي از مبارزات بخش هاي مختلف جامعه در مقابل تهاجم رژيم ايستاد و با مبارزه اي متحد و قدرتمند براي آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي خيز برداشت. زنداني سياسي آزاد بايد گردد امروز بيش از هر وقت شعار و فرياد کل جامعه است. بايد اين فرياد را رساتر کرد

انترناسيونال ٢٢١،  ١٦آذر ٨٦.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: