شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه مجمع عمومي اتحاديه کارگران بيکار و اخراجي

يک اتفاق مهم در هفته گدشته برپايي اولين مجمع عمومي “اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار” است. اين اجلاس در 24 فروردين با شرکت 149 نفر از کارگران اخراجي، تعليقي و موقت مراکز مختلف کارگري در شهر سنندج برگزار شد. گزارش برپايي اين نشست را در همين شماره ميخوانيد. اما اين اتفاق مهم است چون يك بار ديگر شماري از كارگران دور هم جمع ميشوند و بر روي حق تشکل حق بلافصل خود پاي ميفشارند و بعنوان امر خود تشکل خود را ايجاد کرده و مجمع عمومي آنرا بر پا ميدارند. اين اتفاق مهم است براي اينکه ديگر به داستان ايجاد تشکل “در چهارچوب قانون کارجمهوري اسلامي” و “مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار” پايان ميدهد و کارگران با ابتکار خود تشکل خود را ايجاد ميکنند. واين اتفاق مهم است براي اينکه اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار امر مبارزه عليه بيکاري را که يک معضل بزرگ اجتماعي د رايران است و ميليونها کارگر را در بر ميگيرد، امر خود قرار داده است و بالاخره اينکه اين حرکت گامي ديگر در متحد شدن کارگران در مبارزه عليه وضع موجود و براي تثبيت خواستها و مطالباتشان است. در اين مجمع پلاکاردهايي با شعارهاي ، کارگران جهان متحد شويد، تشکل و آزادي بيان حق مسلم ما کارگران است، اتحاديه بر مجمع عمومي و اراده کارگران متکي است، ما خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمود صالحي هستيم به چشم ميخورد که خود بيانگر حال و هواي اين مجمع و اوضاع سياسي امروز ايران و جنبش کارگري است. اين خواستها عزم جزم اين کارگران را بر اتحاد، همبستگي و مقابله با تعرضات رزيم به فعالين و رهبران کارگري را بيان ميکند و برخواستهاي سراسري اي چون حق تشکل و حق آزادي بيان را بعنوان حقوق مسلم کارگران و کل جامعه تاکيد ميگدارد. در همين اجلاس است که کارگران تصميم ميگيرند که در شهر سنندج کميته اي براي آزادي محمود صالحي ايجاد کنند و اگر وي تا اول مه از زندان آزاد نشود مساله آزادي او و اعتراض به زنداني شدن او را در محور فوري خواستهاي اول مه خود قرار دهند. اين تجمع خود گوشه اي از اتفاقات مهمي است که امروز در آستانه اول مه شاهدش هستيم که حاکي از جنب و جوش گسترده در ميان کارگران و اتحاد و همبستگي کارگري است.
بايد از اين اقدام بزرگ اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار استقبال کرد و همين جا به سهم خود دست فعالين و رهبران کارگري دست اندر کار در اين اقدام مهم کارگري را بگرمي ميفشارم و به آنها درود ميگويم.
اما در عين حال لازم ميدانم که به دو نکته تاکيد بگذارم:
1_ به نظر من يک نقطه ضعف اجلاس تشکل اتحاديه کارگران بيکار، تصويب اساسنامه اي طولاني با سيستمي متکي بر سيستم هيات امنايي و بوروکراسي سنت سنديکايي است. اساسنامه اي که اساسا با روح آنچه که خود کارگران در اين اجلاس بر آن تاکيد ميگداشتند، در تناقض است. تاکيد من اينست که همانطور که مضمون اين اساسنامه نتوانست فضاي اجلاس را تعيين کند و تصويب آن بصورت عملي فرمال درآمد تا اجلاس بتواند به کار خود ادامه دهد، عملکرد واقعي آن نيز بايد بر اعمال اراده مستقيم کارگران از طريق تشکيل منظم مجمع عمومي و دخالت فعال کارگران در سرنوشت اين حرکت و اعتراض متکي باشد.
واقعيت اينست که براي اينکه يک تشکل کارگري بتواند در مقابل هر گونه سازش و توافقي از بالا بايستد، براي اينکه بتواند به قدرت اتحاد خود متکي باشد و با اتکا به آن مبارزه اش را به پيش ببرد و در کريدور هاي ادارات دولتي و قوانين و مقاوله نامه ها پاسکاري نشود و نيز براي اينکه بتواند قدرت بسيج اجتماعي داشته باشد و رهبران و سخنگويانش بتوانند در پوشش حمايت توده کارگر قرار گيرند، بايد به مجمع عمومي کارگري، يعني جايي که همه کارگران در تصميم گيري ها دخيلند و تصميم ميگيرند متکي باشد. روشن است كه توده كارگر در مجمع عمومي ميتواند نقش خود را ايفا كند و بنابراين اتحاديه کارگران بيکار و اخراجي
که تشکلي سراسري است بايد بر شرکت مستقیم آحاد کارگر و بر سنت شورايي خود را متکي کند تا بتواند توده وسيع کارگران بيکار و اخراجي را در خود متحد کند و حمايت بخش هاي شاغل کارگري و خانواده هاي کارگري را جلب نمايد. بنابراين تشکل کارگران بيکار و اخراجي که تشکلي سراسري است بايد شعبات محلي خود را متکي بر مجمع عمومي بنا کند تا بتواند در سطحي سراسري به تشکل گسترده و توده اي کارگران عليه اخراج و بيکاري تبديل شود.

2_ از نظر من تشکل بيکاران، يا سازمان جنبش عليه بيکاري، اساسا تشکلي است که توي خيابان مبارزه ميکند و قدرتش را فقط از سازمان دادن جنبش عليه بيکاري ميتواند بگيرد و مناسبات اداري پاسخگوي اين نياز نيست.
اتحاديه کارگران بيکار و اخراجي بايد سازماني مبارزاتی در مقابل کارفرما و دولت و قوانین ضدکارگری آنها باشد و تلاش کند که تعداد هرچه بیشتری از کارگران اعم از بیکار و شاغل و خانواده های کارگری را به پیوستن به این مبارزه تشویق کند.

3_ اتحاديه بايد خواستهاي روشني را در دستور خود بگدارد و مبارزه کارگران عليه بيکاري را حول آن سازمان دهد. از جمله اين خواستها. برخورداري كارگران اخراجي و همه افراد آماده به كار بالاي ١٨ سال از بيمه بيكاري براي همه كارگران بيکار است. روشن است که بيمه بيکاري بايد معادل آخرين حقوق دريافتي كارگران باشد و ميزان آن نبايد از حداقل دستمزدها كمتر باشد. و امروز که جنبشي اعتراضي حول خواست افرايش دستمزدهاست، کارگران و معلمان دارند از 600 هزار تومان در ماه و يا يک ميليون و غيره سخن ميگويند انتظار است که اتحاديه کارگران بيکار و اخراجي سازمانده اعتراض حول يک خواست مشخص بر سر ميزان حداقل دستمزدها باشد و به اين حرکت بپيوندد. همچنين خواستهاي ديگري چون ممنوعيت اخراج كارگران و
بازگشت به کار کارگران اخراجي يا پرداخت بيمه بيکاري به آنان تا زمان اشتغال به کار مجدد همه و همه از ديگر خواستهاييست که ميتواند بصورت قطعنامه و بيانيه هاي روشن از سوي اين تشکل اعلام شود و کارگران را به اتحاد حول آن فراخواند.
در پايان با توجه به نزديک شدن به اول مه روز همبستگي بين المللي کارگري، بر اتحاد مبارزاتي کارگران ، معلمان و بخش هاي مختلف جامعه تاکيد دارم و اتحاديه کارگران بيکار و اخراجي به سهم خود ميتواند نقش مهمي در شکل دادن به يک اول مه بزرگ و با شکوه داشته باشند و در کنار ديگر کارگران ، معلمان و بخش هاي مختلف جامعه به استقبال يک اول مه بزرگ و با شکوه بروند. زنده باد اتحاد کارگري عليه بيکاري!

***

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار http://www.ettehade.com

مجمع عمومی اول اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار برگزار شد

روز جمعه مورخه 24/1/1386 اولین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار با شرکت 149 نفر از کارگران اخراجی، تعلیقی و موقت مراکز مختلف کارگری کشور در شهر سنندج برگزار شد. این در حالی بود که دهها تن از اعضا که کارت موقت عضویت دریافت کرده بودند، به دلیل گرفتاریهای شخصی موفق به شرکت در مجمع عمومی نشدند.

این مجمع ساعت یازده صبح و در فضایی پر شور، با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی و برابری و سخنرانی شیث امانی دبیر هیئت موسس و دیگر شرکت کنندگان در مجمع، رسما کار خود را آغاز کرد. سپس مجمع با انتخاب هیئت رئیسه، بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس را در دستور کار خود قرار داد که با وارد شدن برخی اصلاحات به آن، اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس، به اتفاق آرا به تصویب شرکت کنندگان در مجمع رسید. بدنبال آن لیستی از داوطلبین کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه تنظیم گردید و مجمع وارد انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه شد که از میان 18 نفر از داوطلبین عضویت در هیئت مدیره، 15 نفر به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین از میان چهار نفر داوطلب عضویت در بازرسی اتحادیه، سه نفر به عنوان اعضای اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

برگزاری مراسم اول ماه مه و مسئله تلاش برای آزادی محمود صالحی از جمله ی دیگر مسائل مهمی بودند که در این مجمع مورد بررسی قرار گرفتند. مجمع به اتفاق آرا خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی شد و تصمیم گرفت که به اتفاق همه کساني که خواهان آزادي محمود هستند با تشکیل کمیته آزادی محمود صالحی در شهر سنندج از همه توان و پتانسیل خود برای آزادی وي تا روز اول ماه مه استفاده نماید و چنانچه محمود صالحی تا اول ماه آزاد نشد مسئله خواست آزادی محمود صالحی و اعتراض به زندانی شدن وی در محور خواستهای اول ماه مه امسال قرار گیرد.

در تریبون آزاد این مجمع، سخنرانان بر ضرورت برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم اول ماه مه امسال، تلاش برای آزادی فوری محمود صالحی و نقش تشکلهای غیر وابسته به دولت و کارفرمایان در رسیدن کارگران بر خواست هایشان تاکید کردند که با استقبال پر شور و کف زدنهای ممتد شرکت کنندگان در مجمع روبرو گردید. اهمیت داشتن مکانی برای اتحادیه در شهر سنندج از جمله دیگر مسائلی بود که برخی سخنرانان به آن پرداختند.

لازم به یادآوری است که تعدادی از اعضا هیئت موسس اتحادیه، روز قبل از برگزاری مجمع در مقابل زندان مرکزی شهر سنندج حاضر شده و ضمن ملاقات با همسر و فرزندان محمود، با محکوم کردن بازداشت وی، بر عزم و اراده خود در حمایت از محمود صالحی تاکید کردند.

در این مجمع پلاکاردهایی با شعارهاي زیر به چشم می خورد: کارگران جهان متحد شوید – تشکل و آزادی بیان حق مسلم ما کارگران است – اتحادیه بر مجمع عمومی و اراده کارگران متکی است – ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی هستیم.

این مجمع در ساعت 4 بعد از ظهر و در فضایی مملو از شور و نشاط خاتمه یافت و بدنبال آن اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه با شرکت همه اعضای اصلی و علی البدل در مکان مجمع و در حضور جمع زیادی از اعضا اتحادیه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این جلسه به اتفاق آرا آقایان: شیث امانی را به عنوان رئیس هیئت مدیره – خالد سواری را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره – جعفر عظیم زاده را به عنوان سخنگو و مسئول روابط عمومی اتحادیه و بهزاد سهرابی را به عنوان خزانه دار اتحادیه انتخاب کردند. در این جلسه با توجه به نزدیک شدن روز اول ماه مه مقرر گردید سایر مسائل مربوط به اجرایی کردن ساز و کار اتحادیه و انتخاب دیگر مسئولین آن، به بعد از اول ماه مه موکول شود تا اتحادیه قادر گردد در روزهای باقی مانده به اول ماه مه، همه توجه خود را معطوف به برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم این روز نماید. همچنين مقرر شد هيئت مديره در اولين فرصت اسناد مربوط به مجمع و انتخابات آنرا را به همراه نامه اي جهت ثبت اتحاديه، به اداره کار تحويل دهد.

اسامی اعضای اصلی هیئت مدیره اتحادیه که در این مجمع انتخاب شدند به شرح زیر است:

1- شیث امانی 2- حسن زارعی 3- جعفر عظیم زاده 4- وفا یونسیان 5- جبار خدا مرادی 6- صدیق کریمی 7- اسرین واصلی 8- بهزاد سهرابی 9- خالد سواری 10- فرامرز قربانی 11- حسین قادری12- اسماعیل کاظمی 13- احمد فاتحی 14- جمیل محمدی 15- هادی زارعی

اسامی اعضای علی البدل هیئت مدیره اتحادیه به شرح زیر است: ا- محمد نعمتی 2- اسعد امانی 3- صابر فاتحی

اسامی بازرسان اصلی و علی البدل اتحادیه به شرح زیر است: کمال کیانپور – شریف ساعد پناه و یدالله قلعه ویسی به عنوان اعضای اصلی و محمد فرجی به عنوان عضو علی البدل.

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 25/1/1385

كارگر كمونيست ٥٧ ،  ٣٠ فروردين ٨٦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: