شهلا دانشفر

خوش آمديد

رژيم اسلامي بايد از تمام مراجع بين المللي و از جمله “سازمان جهاني کار” اخراج شود

گفتگوي تلويزيون انترناسيونال با شهلا دانشفر درباره ٦ مارس روز اقدام جهانی علیه جمهوری اسلامی با خواست آزادی کارگران زندانی بویژه محمود صالحی و اسانلو

رضا مرادي: داريم به ٦ مارس روز جهاني در همبستگي با کارگران ايران نزديک ميشويم. کارگران در ايران چه ميتوانند بکنند که در اين روز جهاني خواستهايشان هر چه وسيعتر نمايندگي و منعکس شود.

شهلا دانشفر: ٦مارس روز مهمي است. توجه جهاني و مراکز کارگري معطوف ايران است. اين روز در حمايت از کارگران ايران و براي آزادي منصور اسانلو ٬ محمود صالحي به عنوان يک روز اقدام جهاني اعلام شده است. خود اين مساله يک فرصت بسيار مناسب براي کارگران در ايران است. الان مي بينيد که اعتراضات کارگري وسيع است. در همين هفته ما شاهد اعتصاب ١٥٠٠ کارگر در سد گتوند بوديم. در سد گاوشان در اعتراض هستند. يک هفته قبل در کيان تاير اعتصاب بود. در ايران خودرو فضاي اعتراض بالا گرفته است. آخر سال است و موضوع خواست افزايش دستمزدها بالا گرفته است. بدين ترتيب ما با يک فضاي گسترده تجمع دائمي و اعتراضي کارگري در اينجا و آنجا روبرو هستيم. بطور مثال در همين سنندج خود دولت دارد از شرايط بحراني در ميان کارگران صحبت ميکند. رژيم براي کارگران حکم شلاق صادر کرده است. کارگران به اجراي اين احکام معترض شده و ميگويند اگر اجراي اين احکام ادامه يابد با ما کارگران و خانواده هايمان روبرو هستيد. اين تجمعات بهترين فرصت است که اين روز را به عنوان روز اعتراض و روز حمايت بين المللي استفاده کنند و با خواستهاي روشن و به مناسبت اين روز بيانيه بدهند و تمام کارگران در سطح جهان را به حمايت از خواستهاي خودشان فرابخوانند. در کل بايد اين موضوع در تمام مجامع عمومي کارگري به بحث گذاشته شود و کارگران هر چه وسيعتر به استقبال اين روز بروند. خواسته ها ميتواند سه محور داشته باشد: اولين مساله طبعا مساله آزادي کارگران زنداني محمود صالحي و منصور اسانلو و همه زنداينان سياسي بدون قيد و شرط. دومين محور اينکه لغو همه احکام صادر شده عليه کارگران و باطل اعلام کردن پرونده هايي که براي کارگران تشکيل شده است. هم احكام عليه کارگران هم معلمان بايد كلا لغو شوند و اين پرونده ها بسته شود. الان براي يک تعداد از معلمان احکام زندان صادر شده است. يا اينکه همين الان براي لقمان مهري يکي از فعالين سياسي و کارگري در شهر سقز با حکم پنج سال و نيم زندان و بيست و پنج ضربه شلاق دستگير شد. كارگران و مردم بايد اين موارد را پيش بكشند و فعالانه خواهان لغو اين احكام و آزادي دستگر شدگان شوند. مساله سوم محكوم كردن احكام قرون وسطائي شلاق است. خواست كارگران اينست كه حكومت اسلامي رسما از كارگران بخاطر اين احكام و اجراي آنها عذر خواهي كند. معذرت خواهي از اين عمل بيشرمانه و اين گستاخي آشکار در قبال کارگران حداقل كاري است كه جمهوري اسلامي را بايد به آن وادار كرد. در متن همه اينها طرح خواست افزايش دستمزدها در اين پايان سال است كه مهم است. همين امروز مصاحبه خالد سواري از کارگران سنندج را مي شنيدم که ضمن اعتراض به احکام شلاق و زندان به کارگران بر خواست افزايش دستمزدها تاکيد ميگذاشت. همينطور حق تشکل و حق اعتصاب است. بعنوان حق مسلم کارگران. اين نامه را بايد به سطح بين المللي داد و از همه جهانيان خواست که از مبارزات کارگران در ايران حمايت کنند.

رضا مرادي: كارگران چگونه اين کارها را بايد بکنند؟

شهلا دانشفر: روشن است. همينکه ما شاهد روزهايي چون ٦ مارس هستيم چگونگي آنرا نشان ميدهد. کارگران توانسته اند صداي خود را در سطح بين المللي انعکاس دهند و آموخته اند. و خود ما در اين زمينه نقش زيادي داشته ايم.

رضا مرادي: بله در اين مورد حتما صحبت ميکنيم. اما همين جا از کارگران و همه کسانيکه صداي ما را ميشنوند ميخواهيم که نامه ها و بيانيه هاي اين چنيني كه ميدهند ميتوانند براي حزب کمونيست کارگري ايران و براي کميته همبستگي بين المللي کارگري که شما هماهنگ کننده آن هستيد بفرستند. چطور که همه اين اخبار و خبر شلاق زدن ها و اعمال ضد کارگري رژيم اسلامي از طرف اين کميته در سطح بين المللي انعکاس پيدا کرده است.

شهلا دانشفر: درست است ما همين امروز خبر شلاق زدن پنجمين کارگر در سنندج را در سطح جهاني منعکس کرديم. و اين اخبار را روي سايت ليبر استارت که يک سايت بين المللي کارگري است گذاشته ايم. همينطو رکميته همبستگي بين المللي کارگري در همان ابتدا با دادن نامه اعلام داشت که به استقبال اين روز همبستگي جهاني ميرويم و از همه کارگران در سطح جهاني خواستار اين شد که وسيعا به اين روز بپينوندند و همين محورهايي که برشمردم و خواست اخراج رژيم اسلامي از نهادها و مراجع بين المللي و از سازمان جهاني کار را خواستار شديم.

رژيم اسلامي رژيم شلاق و رژيم سنگسار است. و بايد از همه مراجع بين المللي اخراج شود. بايد از سازمان جهاني کار اخراج شود. بايد سفارت خانه هاي آنرا بست. بايد در سطح جهاني بعنوان رژيم آپارتايد جنسي و شلاق منزوي شود. ما اين سياست را دنبال ميکنيم و بر آن پاي ميفشاريم و با شرايطي كه دارد پيش ميرود شكي ندارم كه موفق خواهيم شد.

رضا مرادي: اما بعنوان آخرين سوال نقش حزب کمونيست کارگري ايران بطور مشخص در شکل گيري اين پديده اي که بطور مثال براي سومين بار اتحاديه هاي جهاني به خيابانها مي آيند در حمايت از ايران.چه بوده است؟ اعتراض به حقوق کارگر در خيلي از کشور ها در جريان است. خيلي جاها مي بنييم کارگران در وضعيت بدي هستند. ولي ما شاهد روزهاي همبستگي جهاني با کارگران ايران هستيم. نقش حزب چه بوده است؟

شهلا دانشفر: ببينيد اينها لحظات تاريخي مهمي در جنبش کارگري در ايران و در سطح جهان است. .اول بار که چند سال پيش محمود صالحي دستيگر شده بود. حزب کمونيست کارگري ايران کمپيني را در دفاع و حمايت از محمود صالحي و آزادي فوري او اعلام کرد و اين موضوع را در سطح بين المللي وسيعا انعکاس داد. خيلي ها گفتند اين برخورد غير مسولانه است. محمود صالحي را زير ضرب ميبرد. ولي خيلي زود ديديم که اين حرکت باعث عقب نشيني رژيم شد. محمود صالحي از زندان آزاد شد. و اين موفقيت به يک دستاورد بزرگ در جنبش کارگري تبديل شد. کم کم به سنتي تبديل شد که بله بايد اعتراض را به سطح بين المللي و به سطح جامعه برد و در ميان بخشهاي هرچه وسيعتري از كارگران منعکس کرد. بايد اعتراض را از سطح کارخانه به سطح جامعه و به سطح بين المللي کشاند و گام به گام حزب کمونيست کارگري در هر حرکتي تلاش کرد اين اعتراضات را به سطح جامعه و جهاني بکشاند و اين موضوع باعث شد که کارگران هر روز بيشتر ميتوانند خود را کنار اين حزب ببينند.. و به اين ترتيب نقش حزب کمونيست کارگري در اين حرکت معين٬ اگر نگاهي بکنيم٬ نميتواند قابل انکار باشد ٬ خيلي روشن است و خود اين سنت بسيار پيشروي را در جنبش کارگري پايه گذاري كرده است. اين روش و اين سنت نقش بسيار سياسي و تعيين کننده اي در جنبش کارگري ايران و در اوضاع سياسي ايران داشته است و اين فقط الان مساله کارگران نيست. مساله زندانيان سياسي و مناسبتهاي مختلفي چون شبهاي همبستگي با كارگران٬ هفته همبستگي٬ ١٥ فوريه٬ هفت سپتامبر٬ ٩ اوت٬ و الان ٦ مارس است. روزهاي متفاوتي در سطح بين المللي عليه اعدام٬ عليه فشار براي زندانيان سياسي و آزادي همه زندانيان سياسي شکل گرفته است. بدين ترتيب مساله مبارزات مردم ايران و کارگران دارد در سطح جهاني منعکس ميشود. در واقع اين پروسه عملي همان فراخوان بين المللي ما ست که گفتيم مردم جهان از مبارزات مردم ايران٬ از مبارزات کارگران در ايران حمايت کنيد. رژيم اسلامي را بايد به زير کشيد به عنوان ستون فقرات اسلام سياسي در منطقه بايد به زير کشيد. اگر ميخواهيد در منطقه آرامش باشد و اگر ميخواهيد ضربه اي به نظم نوين آمريکا بخورد بايد جمهوري اسلامي را به زير کشيد. بايد از مبارزات مردم ايران حمايت کرد و اين پروسه عملي اين سياست است و مي بينيم که چطور به مبارزات واقعي مردم در ايران چفت شده است.

رضا مرادي: ممنون شهلا دانشفر. من هم بعنوان يکي از کارکنان تلويزيون کانال جدي دوست دارم بگويم که تلويويون کانال جديد٬ برنامه انترناسيونال هم در خدمت همين امر بوده که صداي کارگران از اين کانال منعکس کند. به مساله روز مردم تبديل کند. و همينکه از اينجا بر روي مسايل کارگران صحبت ميکنيم. در موردش مصاحبه ميکنيم. نشانه اينست که اين تلويزيون در خدمت شماست. همانطور که عکس ميفرستيد. فيلم ميفرستيد. گزارش ميفرستيد . برايمان در پيامگير تلويزيون پيام بگذاريد. ما صداي شما را از اين تلويزيون منعکس ميکنيم. صداي اعتراضتان را خوبست مردم از زبان خودتان بشنوند. اجازه بدهيد همه مردم ايران و حتي خارج از کشور صداي اعتراض و خواستها و دردهاي شما را بشنوند و به حمايت از شما بشتابند. همانطور که مي بينيد در ٦ مارس اين جنبش انساني در حمايت از شما برخاسته است

كارگر كمونيست ٧٩،  ١٦ اسفند ٨٦.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: