شهلا دانشفر

خوش آمديد

سال ٨٤ سالي تاريخي براي جنبش كارگري در ايران

سال ٨٤ يك سال پر جنب و جوش اعتراضي در جنبش كارگري بود. اعتراضات كارگري در سال ٨٤ به لحاظ كثرت اين مبارزات ٬ به لحاظ راديكاليسم و خواستهايي كه به جلو ميكشد و به لحاظ سازمانيافتگي و اشكال مبارزاتي آن بي نظير و بيسابقه است. بنا به گزارشات دولتي تنها در سه ماه آغاز سال جاري بيش از ٢ هزار حركت و اعتراض كارگري انجام گرفته است. در سال ٨٤ ما شاهد اتفاقاتي در جنبش كارگري هستيم كه هر يك به تنهايي خود موضوعي است كه بايد بر روي آن تعمق كرد و از درسهايش آموخت. از جمله طومار اعتراضي حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان از سوي ٣٠٠٠ كارگر نساجي كاشان و كشيده شدن دامنه اين حركت به ديگر بخش هاي كارگري ٬ برگزاري اول مه با شكوه و به جلوي صحنه آمدن فعالين و رهبران كارگري با اسم و رسم و هويت علني خود در اين روز  ٬ خالي كردن استاديوم آزادي از سوي ١٢٠٠٠ كارگر در اول مه و به هم ريختن كمپين انتخاباتي رفسنجاني و طرفدارانش يعني “خانه كارگر” و شوراهاي اسلامي در اين حركت بيسابقه ٬ اعتراضات گسترده و راديکال كارگران نساجي شاهو و نساجي كردستان ٬ تجمعات اعتراضي همزمان كارگران نساجي قزوين در تهران ٬ نامه هاي اعتراضي از سوي جمع هايي از كارگران به سازمان جهاني كار در اعتراض به شركت هيات ايراني در اجلاس سالانه اين سازمان ٬ اعتراضات كارگران كشتي سازي ايران صدرا  ٬ ايران خودرو ٬ پتروشيمي ماهشهر و پتروشيمي كرمانشاه و كشيده شدن دامنه اعتراضات كارگري به مراكز بزرگ كارگري و بالاخره و مهمتر از همه مبارزات گسترده كارگران شركت اتوبوسراني واحد در تهران ٬ از مهمترين اتفاقات سياسي در سال ٨٤ بود. بويژه اعتراضات گسترده كارگران شركت واحد فضاي كاملا جديدي در جنبش كارگري و در کل فضاي سياسي در ايران بوجود آورد. اعتراضاتي كه آنچنان ابعاد وسيع و جهاني اي پيدا كرد كه روز همبستگي جهاني كارگري روز ١٥ فوريه را به دنبال خود داشت. من ميكوشم تا در اينجا با نگاهي به اين سرتيترها نشان دهم كه چگونه اين اتفاقات باعث شده كه جنبش كارگري گامها به جلو بردارد و امروز در موقعيتي بسيار متفاوت نسبت به حتي سال گذشته قرار داشته باشد.
اين پيشروي ها امروز بطور واقعي جنبش كارگري را به وسط صحنه سياسي و تحولات جامعه كشانده است. اين اتفاقات امروز همه توجه ها را بطرف طبقه كارگر و جنبش اعتراضي آن معطوف كرده است. اين اتفاقات توجه نهادها و سازمانهاي جهاني كارگري را به سمت خود كشانده است. بويژه در اوضاعي كه ايران دستخوش تحولات سياسي مهمي است، بدنبال اين اتفاقات امروز جنبش اعتراضي طبقه كارگر در جلوي صحنه اين تحولات قرار گرفته است.

طومار اعتراضي با خواست ٤٥٠ هزار تومان دستمزد: يک حركت مهم كارگري در سال ٨٤

يك حركت مهم و تاريخي در سال ٨٤ پا پيش گذاشتن كارگران نساجي كاشان با خواست ٤٥٠ هزار تومان حد اقل دستمزد بود. اين حركت مهم بود زيرا براي اولين بار در ايران كارگران خودشان پا جلو گذاشتند و گفتند كه دستمزد كارگران بايد توسط خود كارگران تعيين شود. اين حركت مهم بود زيرا بر يك خواست سراسري و متحد كننده نه فقط براي كارگران بلكه براي بخش هاي وسيعي از حقوق بگيران جامعه تاکيد ميگذاشت و افق روشني در مقابل مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها قرار ميداد. اين حركت مهم بود چون اعلام مخالفت آشكار با تصميم دولت و پادرمياني هاي مزدوران “خانه كار” و شوراهاي اسلامي بود. و ديديم اين حركت بلافاصله توسط كارگران يخچالسازي فيلور٬ كشتي سازي ايران صدرا در بهشهر ٬ و بعد توسط كارگران نساجي كردستان و نساجي شاهو مورد حمايت قرار گرفت. ١٦٠٠ كارگر از پتروشيمي ماهشهر اين طومار را امضا كردند و كارگران فلز و مكانيك كرمانشاه از اين خواست حمايت كردند. اين خواست به يك بند از قطعنامه هاي اول مه سال ٨٤ تبديل شد و در مجموع با اين حركت يك جنبش اعتراضي ٬ راديكال  ٬ مستقل و با افق در جنبش كارگري در ايران شكل گرفت.

اول مه ٨٤ و ويژگي آن

اول مه ٨٤ مقطع مهمي در جنبش اعتراضي كارگران در سال گذشته بود. مهمترين اتفاق در اول مه سال گذشته يک حرکت جمعي متحد در سالن ١٢٠٠٠ نفري آزادي بود که کارگران در سالن مزبور حاضر شدند و بعد با ترک جمعي و همزمان سالن پروژه رفسنجاني و “خانه کارگريهاي” رژيم را به يک رسوايي تبديل کردند. اين حركت درواقع سرآغاز برهم زدن مضحكه انتخاباتي رژيم و به شکست کشاندن كمپين انتخاباتي براي رفسنجاني توسط شوراهاي اسلامي و “خانه كارگر” بود. به اين اعتبار اين يك قدرت نمايي جمعي از سوي كارگران در اين روز بود. در مراسم دولتي در اول مه سال گذشته كارگران شعار دادند ٬ قعطنامه هاي آلترناتيو خود را پخش كردند و در واقع اعلام داشتند كه اجازه نميدهند در اين روز دولت و “خانه كارگر” و شوراهاي اسلامي به نام كارگران سخن بگويند.
در اول مه ٨٤ بعد از سالها ما شاهد برگزاري گسترده مراسم مستقل كارگران در گراميداشت اين روز بوديم و در برابر چشمان رژيم در اين مراسم سرود انترناسيونال پخش شد.
اول مه ٨٤ روزي بود كه بيش از هر زمان رهبران كارگري با اسم و رسم واقعي خود به پشت تريبونها رفتند و از سوسياليسم و نابودي سرمايه سخن گفتند.
مارش با شكوه اول مه در سنندج در سال گذشته سنت جديدي بود كه با آن كارگران در واقع اعلام كردند كه براي بيان اعتراضاتشان منتظر هيچگونه مجوزي نمي مانند و تجمع و راهپيمايي و بزرگداشت اول مه را حق بلاقيد و شرط خود ميدانند.
قطعنامه هاي اول مه در واقع کيفر خواستى بود عليه سرمايه دارى و در تمام آنها بر سوسياليسم بعنوان تنها پاسخ فورى تاکيد گذاشته شده بود. اين قطعنامه ها تاکيدى داشتند بر خواست افزايش دستمزدها، حق تشکل، حق اعتصاب ، لغو استخدام هاى موقت و ديگر خواستهاى فورى کارگران که بطور واقعى چتر واحدى به خواستهاى امروز کارگران ميداد. اول مه سال ٨٤ بيش از هر چيز نماينگر نفوذ و جايگاه چپ و راديكال در جنبش كارگري بود.

اعتصاب و مبارزات راديکال كارگران نساجي شاهو و نساجي كردستان

ما سال گذشته مبارزات گسترده كارگران نساجي شاهو و كردستان را داشتيم. مبارزاتي كه در آن مجمع عمومي كارگري يك ركن مهم تصميم گيري و اعمال اراده مستقيم كارگران در پيشبرد مبارزاتشان بود. مبارزاتي كه كارگران با تشكيل منظم مجمع عمومي در طول مبارزاتشان ٬ توانستند كارآيي عملي مجمع عمومي را بعنوان ظرف اعتراض و مبارزه كارگري و محلي براي تصميمگيري و دخالت مستقيم كارگران نشان دهند و تجربه كنند. مبارزاتي كه در آن كارگران عملا توانستند تشكيل مجمع عمومي را به دولت و كارفرمايان تحميل كنند و يك خشت اوليه سازمانيابي واقعي كارگران در اين كارخانه پايه گذاري شد. در واقع کارگران اين دو مرکز کارگري در مقابل كل كارگران و كل جنبش كارگري راه مشخصي را گذاشتند. اين مبارزات نشان داد كه مجمع عمومي آن ظرف و ابزاريست که كارگران ميتوانند در آن هم نظر شوند ٬ متحد شوند ٬ تصميم بگيرند ٬ قدرت بگيرند و در مقابل تفرقه افكني هاي كارفرما و دولت بايستند و مبارزاتشان را به پيش برند.
اعتراضات كارگران نساجي شاهو و نساجي كردستان افق روشني از سازمانيابي آزاد و مستقل از دولت را در مقابل كارگران قرار داد و در عمل نشان داد كه تشكل كارگران امر خود كارگران است. مجمع عمومي پايه و اساس هر تشكلي براي كارگران است و ميتوان همين امروز آنرا تشكيل داد و تثبيت كرد.
جنبه مهم ديگر اين مبارزات تثبيت حقوق ايام اعتصاب بود. اين خود يك تاثير سياسي مهمي بر مبارزات نه تنها كارگران بلكه كل جامعه گذاشت. زيرا در جامعه اي كه حق اعتصاب٬ حق تشكل و حق هر گونه تجمعي به رسميت شناخته نشده و عملي غير قانوني شناخته ميشود٬ كارگران نساجي كردستان اعتصاب كردند و حقوق ايام اعتصاب خود را مطالبه كردند و آنرا تحميل کردند. اين حركت بعدا در اعتصاب كارگران واحد و ايران صدرا دنبال ميشود و كارگران خواهان حقوق ايام اعتصاب خود ميشوند. اين حركت نشان داد كه براي تثبيت حق اعتصاب بايد به اتحاد و فشار مبارزه اتکا کرد.

سال ٨٤ سال اتحاد و همبستگي كارگري

در مبارزات كارگري در طول سال ٨٤ اتحاد و همبستگي كارگري بروز چشمگير و مشخصي پيدا کرد. نمونه هاي متعددي از همبستگي کارگري را در سال ٨٤ شاهد بوديم که آموزنده و قابل توجه بود. اين نوع حرکات گرچه هنوز به يک سنت و عرف غالب در مبارزات کارگري تبديل نشده اما راه گسترش آن در سال ٨٤ باز و کوبيده شد. نمونه هاي بياد ماندني آن حرکت همزمان کارگران ٤ كارخانه نساجي قزوين در آبانمان است كه در برابر مجلس جمع شدند و با اين حركت خود بر كل اعتراضات كارگري در شهر قزوين و اتحاد و همبستگي كارگران كارخانجات مختلف با هم تاثير گذاشتند. بعدا نظير اين حرکت را ما در شهر سنندج مي بينيم. كارگران نساجي کردستان اعلام اعتصاب ميكنند ٬ كارگران شاهو در حمايت از آنان به تجمعات اعتراضي شان ميپيوندند. بعدا كارگران نساجي كردستان اعتصاب ميكنند ٬ كارگران نساجي شاهو ترانه زيباي “لايف ايز لايف” را به نشانه همبستگي با خواستها و مبارزات اين كارگران به آنان تقديم مي كنند. و همين ترانه در اعتصاب كارگران شركت واحد از جانب كارگران نساجي كردستان تقديم ميگردد. همچنين ما شاهد نامه هاي حمايتي از جانب بخش هاي مختلف كارگران در حمايت از كارگران دستگير شده اول مه سقز و در محكوميت احكام صادر شده زندان براي اين كارگران هستيم. ما شاهد پيام هاي حمايتي كارگران از مبارزات كارگران شركت واحد هستيم. ابعاد همبستگي كارگري در اعتراضات كارگران شركت واحد دامنه اش در سطح جهاني گسترش مي يابد تا آنجا كه از سوي كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري ٬ روز ١٥ فوريه روز همبستگي بين المللي كارگري با كارگران ايران اعلام ميشود. اين تحول مهم يعني ابراز همبستگي و حمايت مشخص بخشهايي از کارگران از مبارزه بخش ديگري از کارگران اکنون يک واقعيت آزموده شده و زنده است که بايد اميدوار بود در سالي که در پيش است گستردگي و دامنه هرچه بيشتري پيدا کند و به يک نرم و سنت در جنبش کارگري تبديل شود.

١٥ فوريه روزي به ياد ماندني در جنبش كارگري

همانطور كه اشاره كردم روز ١٥ فوريه از سوي سازمانهاي بين المللي كارگري روز حمايت از كارگران ايران اعلام ميشود و در اين روز ما شاهد يك همبستگي گسترده جهاني با مبارزات كارگران شركت واحد ٬ خواستها و مطالباتشان و كارگران در ايران هستيم. اعلام اين روز به عنوان روز همبستگي با کارگران ايران يك دستاورد بزرگ مبارزات كارگران شركت واحد بود كه تمام توجه دنيا را بسوي كارگران ايران جلب كرد و در عين حال بر فضاي جنبش کارگري و روحيه کارگران در کشورهاي مختلف تاثيرات مثبتي برجاي گذاشت. با اين اقدام روز ١٥ فوريه به روزي مهم و تاريخي در جنبش كارگري تبديل شده است كه بايد آنرا هر ساله ارج گذاشت و گرامي داشت.

كارگران در سال ٨٤ با خواستهايي سراسري و تعرضي گامي بزرگ به جلو برداشتند.

در سال ٨٤ در موارد متعددي شاهد مبارزات تعرضي کارگران با خواستهاي اثباتي بوديم. مبارزه و اعتراض کارگران تنها به گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده و عليه اخراجها محدود نميشد. بلکه افزايش دستمزدها، حقوق ايام اعتصاب ٬ حق تشكل آزاد كارگري ٬ انحلال شوراهاي اسلامي ٬ انعقاد قراردادهاي دسته جمعي ٬ اخراج شوراهاي اسلامي و خانه كارگر از سازمان جهاني كار ٬ پوشش تامين اجتماعي براي خانواده يكي از كارگراني كه در كرمانشاه بر اثر ريزش زمين جان سپرده بود ٬ بازرسي محيط هاي كار توسط خود كارگران و ايمني محيط كار و غيره نيز در اعتصابات و اعتراضات کارگري طرح شد. ١٧٠٠ كارگر كشتي سازي ايران صدرا در مبارزاتشان طومار ٤٥٠ هزار تومان دستمزد را در اوائل سال جاري بود كه به امضا گذاشتند و بعد از آن در اسفند ماه بود كه با اعتصاب ٢١ روزه و موفق خود توانستند خواست اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و حقوق ايام اعتصاب خود را تحميل كنند. كارگران شركت واحد با خواستهاي حق تشكل آزاد كارگري ٬ انحلال شوراهاي اسلامي و انعقاد قراردادهاي دسته جمعي چتر جديدي به خواستها و مطالبات كارگران در ايران دادند و بر فضاي مبارزات كارگري در كل جامعه تاثير گذاشتند و خواست اخراج شوراهاي اسلامي از سوي جمع هايي از كارگران ايران خودرو ٬ كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري و سنديكاي كارگران شركت واحد و جمع هاي متنوعي از كارگران در ايران طرح شد. ما در سال گذشته شاهد قطعنامه ١٠ ماده اي كارگران ايران خودرو بوديم كه در آن بر حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان ٬ استخدام رسمي تمامي كارگران قرارداد موقت و كوتاه شدن دست پيمانكاران از محيط هاي كار و نيز ايمني محيط كار و ديگر خواستهاي فوري كارگرا ن تاكيد گذاشته شده بود. اينها همه پيشروي هايي است كه امروز جنبش كارگري را در موقعيت كاملا متفاوتي قرار داده است و اين چشم انداز وجود دارد که در سال جديد اين جنبه از مبارزه ابعاد گسترده تري به خود بگيرد.

مبارزات كارگري به مراكز بزرگ و متمركز كارگري كشيده ميشود

با نگاهي به مبارزات كارگري در سال ٨٤ مشاهده ميكنيم كه مبارزات كارگري هر روز بيشتر به مراكز بزرگ كارگري كشيده ميشود و اين خود قدرت بيشتري به اين اعتراضات ميدهد. اعتراضات گسترده كارگران شركت واحد يك نمونه برجسته آن بود كه بطور واقعي جنبش كارگري در ايران را در موقعيت جديدي قرار داد. علاوه بر آن گسترش دامنه اعتراضات در بخش هاي مختلف پتروشيمي ماهشهر و نيز در پتروشيمي كرمانشاه و همينطور در شركت هاي وابسته به نفت در عسلويه از نمونه مهم ديگر آنست. كارگران پتروشيمي كرمانشاه در همين اسفند ماه بود كه با يكهفته اعتراض و مبارزه توانستند دستمزدهاي معوقه خود را نقد كنند و عيدي و پاداش آخر سالشان را بگيرند. اين حركت پيروزمند الگوي مهمي از اعتراض يكپارچه بر سر دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده است. بخشهاي مختلف کارگران که تحت پوشش پيمانکاران متعددي هستند با هم دست به اعتصاب ميزنند و خواستهاي خود را تحميل ميکنند. بويژه در شرايطي كه بيش از يك ميليون كارگر با دستمزدها و مزاياي پرداخت نشده دست بگريبانند و تکه تکه کردن کارگران با کار پيماني به مانعي براي حرکت گسترده آنها تبديل شده، و يكي از موضوعات حاد در پتروشيمي ماهشهر و عسلويه و يك موضوع دائمي اعتراض در اين مناطق همين موضوع بوده است ٬ انتقال تجربه كارگران پتروشيمي كرمانشاه ميتواند جرقه اي بر آتش باشد. نمونه هاي ديگر آن همانطور كه اشاره رفت كشتي سازي ايران صدرا در بهشهر و مبارزه موفق كارگران ايران خودرو به طور مثال در همين اسفند ماه بود كه توانستند كارفرما را وادار به تحميل طرح طبقه بندي مشاغل كنند.

سال ٨٤ سال كارگران شركت واحد بود

مبارزات كارگران شركت واحد رنگ و روي ديگري به اعتراضات كارگران در سال ٨٤ داد. مبارزات كارگران شركت واحد از جنبه هاي زيادي مهم بود:
١_ اعتصاب با شكوه كارگران شركت واحد بعنوان بخش خدمات شهري كه مسقيما به زندگي كل مردم در تهران مربوط ميشد ٬ كل تهران و ميتوان گفت كل جامعه را متوجه خود ساخت.
٢_ اعتصاب كارگران شركت واحد ٬ گوشه كوچكي از قدرت اعتصاب كارگران را به نمايش گذاشت. اين مبارزات نه تنها در كل ايران بلكه در سطح بين المللي انعكاس وسيعي يافت و بطور واقعي جنبش كارگري را در موقعيت جديدي قرار داد.
٣_ كارگران شركت واحد با خواستهاي سراسري و كليدي چون حق تشكل ٬ انحلال شوراهاي اسلامي و انعقاد قراردادهاي دسته جمعي به جلو آمدند و در صحبت هايشان از دستمزد ٥٠٠ هزار تومان سخن گفتند و چتري سراسري به خواستهاي كل كارگران در جامعه بخشيدند .
٤_ عروج طيف وسيعي از رهبران راديكال كارگري كه با اسم و رسم جلو آمدند ٬ سخنگو و صداي اعتراض كل كارگران در سطح جامعه و در سطح جهاني شدند. با اين حركت توجه ها به مبارزات كارگران واحد و بطرف طبقه كارگر جلب شد و اين خود يك نقطه عطف در جنبش كارگري بود.
٥_ كارگران شركت واحد سد سانسور و خفقان را شكستند. با اعتماد به نفس و حق به جانب از هر امكاني و از مدياي اپوزيسيون و غيره استفاده كردند تا صداي اعتراضشان را در سطح جامعه و در سطح بين المللي منعكس كنند. وقتي از آنها به اين دليل بازخواست شد گفتند وقتي ما امکان استفاده از روزنامه ها و تلويزيون دولتي را نداريم چرا نبايد از رسانه هاي ديگر استفاده کنيم.

٦_ با تداوم مبارزه كارگران شركت واحد ٬ گرايشات راست و قانون گرا عملا به حاشيه رانده شدند. چشم انتظار بودن به حل مشكلات در كريدورهاي اداره كار جاي خود را به اعتصاب و تجمعات اعتراضي داد. مهلت خريدن قاليباف شهردار تهران عملا به بي اعتباري بيش از بيش اينگونه وعده و وعيدها و گرايشاتي كه كارگران را به آن راه ميبرد منجر شد. كارگران بيش از هر وقت قدرت خود را در اتحاد و در مبارزه شان ديدند و تقابل شوراهاي اسلامي با تشكل كارگران شركت واحد و سنديكايشان ٬ بيش از بيش اين نهادهاي دولت ساخته و دست ساز رژيم را به انزوا و طرد شدن راند. بدين ترتيب در اين اعتراضات گرايش چپ و راديكال هر روز جلو تر آمد و تاثير خود را نه تنها بر مبارزه كارگران شركت واحد بلكه بر كل جنبش كارگري گذاشت و درسهاي آموزنده اي براي كل جنبش كارگري در بر داشت.
٧_ در مبارزه كارگران شركت واحد كارگران در عمل تجربه كردند كه ايجاد تشكل كارگري امر خود كارگران است. تنها با قدرت مبارزه متحد ميتوان تشكل كارگري را شكل داد و آنرا تثبيت كرد. كارگران واحد عليرغم سرکوبگري جمهوري اسلامي سنديكايشان را در عمل تثبت کردند. كشاكشي كه هنوز ادامه دارد و دولت تلاش دارد با سركوب و دستگيري و زندان اين دستاورد را از كارگران بازپس گيرد.
٨_ مبارزه كارگران شركت واحد الگوي درخشاني از همبستگي جهاني كارگري بود. استفاده فعال كارگران شركت فعال از ابزارهايي چون تلويزيون و بطور مشخص تلويزيون كانال جديد و كانال يك و ديگر ماهواره ها و مدياي فارسي زبان و رسانه هاي مختلف اپوزسيون در خارج كشور ٬ انعكاس وسيع صداي اعتراض اين كارگران در سطح بين المللي از طريق يك كمپين قدرتمند بين المللي كه توسط خود ما و ديگر جريانات سياسي در خارج كشور بر پا شده بود  ٬ به حركتي بيسابقه در سطح جهاني تبديل شد.
بويژه اين اتفاق در شرايطي روي داد كه فضاي ملتهب جنگي و حمله به ايران از سوي آمريكا و غرب بالا گرفته و جمهوري اسلامي آگاهانه تلاش داشت از اين فضا براي سركوب هر حركت و اعتراضي به بهانه همكاري با آمريكا و غرب سود جويد. ١٥ فوريه گوشه كوچكي از صف همبستگي بين المللي كارگري در برابر قطب هاي تروريست جهاني را به نمايش گذاشت و آنچنان فشاري بر جمهوري اسلامي گذاشت كه در همان روز منجر به آزادي بخش عمده دستگير شدگان شركت واحد شد. ١٥ فوريه يك پيروزي بزرگ براي كارگران شركت واحد و كارگران در ايران و يك اتفاق مهم در سال ٨٤ بود.

و بالاخره اينكه با رشد گرايش راديكال در اعتراضات كارگران شركت واحد ٬ حزب كمونيست كارگري ايران نيز جاي خود را بازيافت. كارگران كه بطور عملي وجود اين حزب و رهبرانش را در دقايق مبارزه خود لمس ميكردند ٬ بيش از بيش جاي خود را در اين حزب بازمي يافتند. به اين اعتبار با اين اتفاقات حزب نيز در موقعيت جديدي در جنبش كارگري قرار گرفت و به مركز توجه بخش وسيعتري از رهبران و فعالين كارگري تبديل شد. در واقع مبارزات كارگران شركت واحد عروج جديدي براي گرايش كمونيسم كارگري در راس جنبش كارگري بود. گرايشي كه بيش از هر وقت خود را در كنار حزبش ميديد و در تجربه عملي اين حزب را در دقايق مبارزه اش شريك ميديد. سال ٨٤ سال شركت واحد و سال حزب كمونيست كارگري ايران بود

كارگر كمونيست ٣٠،  ٣ فرودين ٨٥.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: