شهلا دانشفر

خوش آمديد

سه اتفاق مهم در جنبش اعتراضي کارگران

مجمع عمومي فوق العاده اتحاديه آزاد کارگران ايران و خواست دستمزد
اتحاديه آزاد کارگران ايران روز ١٠ آبان مجمع عمومي فوق العاده خود را با شرکت بيش از ٧٠ نفر از کارگران و نمايندگان کارگران کارخانه هاي کارخانه هاي فرش غرب بافت- لوله و پوشش سلفچگان- لاستيک البرز- پرريس، شاهو- نورد لوله و پروفيل ساوه – پتروشيمي پلي اتلين سنگين کرمانشاه- عسلويه – نساجي کردستان- آجر پزي شيل سنندج – گوني بافي سما و برخي کارگران پروژه اي و ساختماني عضو اتحاديه برپا کرد. نفس برپايي مجمعي از سوي تعدادي از رهبران و فعالين کارگري از کارخانجات متعدد از شهرهاي مختلف يک پيشروي ديگر در جنبش کارگري و گامي موثر در سازمانيابي مبارزات سراسري کارگران است. و از همين رو چنين سطحي از نشست رهبران کارگران نتيجه فوري خود را در عزم جزم اين کارگران در مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها و تصميم گيري مبني بر تشکيل کميته اي بر سر مساله دستمزد نشان داد. مساله اي که براستي مساله سراسري کارگران و کل جامعه است. بويژه در شرايطي که گراني بيداد ميکند و سطح قيمت ها هر روز افزايش بيشتري مي يابد. در شرايطي که دولت حتي همان يارانه ناچيزي که به بخش محدودي از کالاها تعلق ميگرفت را حذف کرده و با سپردن قيمت ها به بازار آزاد٬ به رشد قيمت اجناس شتاب بيشتري داده است٬ سطح نازل کنوني دستمزدها و حداقل دستمزدها به ميزان ٢١٩ هزار تومان آنهم تازه اگر بموقع به کارگر پرداخت شود٬ يک جنايت آشکار در قبال کارگران و کل جامعه است. شرايطي که در آن هر روز کارگران و بخش حقوق بگير جامعه٬ معلمان٬ پرستاران و … فقير تر و فقير تر ميشوند٬ ابعاد بي مسکني و آوارگي بيشتر شده ٬ مرگ و مير کودکان بخاطر سو تغذيه و بيماري به حد تکان دهنده اي رسيده و کودکان هر چه بيشتري از تحصيل محروم شده و بعنوان کودکان کار و خيابان راهي خيابانها ميشوند. شرايطي که در آن تن فروشي هر روز بيشتر شده و سن تن فروشي به ١٣ سال کاهش يافته است. شرايطي که در آن اعتياد بيداد ميکند و بخش عظيمي از جامعه بخاطر تامين مايحتاج اوليه زندگي اش درمانده است. در چنين شرايطي مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها يک مبارزه متحد کننده است که همه اين بخش هاي جامعه را به هم پيوند ميدهد و مجمع فوق العاده اتحاديه آزاد کارگران ايران بر اين مهم تاکيد گذاشته است. تصميم مجمع عمومي فوق العاده اتحاديه آزاد کارگران ايران تلاشي است براي به صدا درآوردن سوت آغاز يک جنبش وسيع براي مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها. بايد وسيعا به اين جنبش پيوست. بايد از ابتکار و تلاش اين اتحاديه استقبال کرد و با امضاي طومار برسر دستمزد که توسط کميته دستمزد تشکيل شده از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه و در محيط ها و مراکز کارگري به حرکت در خواهد آمد اين حرکت را تقويت کرد و خود مبتکر انجام چنين کاري در همه مراکز کارگري و در ميان معلمان و بخش هاي مختلف جامعه شد.

سرمايه از روز ازل نبوده سرمايه دار حق ما را ربوده
يک اتفاق مهم در هفته اي که گذشت تجمع اعتراضي کارگران کيان تاير در اعتراض به هفت ماه نپرداختن دسمتمزدها توسط كارفرما بود. تجمعي که با اولين روز رزمايش دولت و قشون کشي آن به خيابانهاي تهران همزمان بود و عليرغم اينکه گفته بودند که اين رزمايش و بيرون آوردن ٣٠ هزار نيروي انتظامي به خيابانها٬ مانوري است در برابر بحران اجتماعي٬ کارگران کيان تاير در اين روز مقابل دفتر رييس جمهور جمع شدند و با بلند کردن پلاکاردي که بر آن نوشته شده بود: هفت ماه است حقوق نگرفته ايم آقاي وزير٬ شما چطور؟ فرياد حق طلبي و اعتراض خود را بلند کردند. کارگران شعار ميدادند وعده و وعيد نميخواهيم.. و باين ترتيب بر خواستهاي خود تاکيد ميکردند و همان جا اعلام کردند که اگر به آنها پاسخ داده نشود٬ اين بار بهمراه خانواده هايشان و با جمع بزرگتري دست به اجتماعات وسيعتر خواهند زد. اين اتفاق بيش از هر چيز نشانگر حال و هواي امروز جامعه ايران و جنبش کارگري است. کارگران کوتاه نمي آيند. کارگران دستمزدهايشان را ميخواهند. مبارزه کارگران کيان تاير شايسته وسيعترين حمايتها ست. از کارگران کيان تاير حمايت کنيم

سنديکاي کارگر نيشکر هفت تپه و خواست رسمي شدن قراردادهاي موقت
روز ٢٠ آبان اعضاي هيئت مديره سنديکاي هفت تپه با شرکت در نشستي با شفيقي مديريت اين شرکت و طرح خواست رسمي شدن قراردادهاي موقت٬ بار ديگر قدرت اتحاد ٥٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه را به نمايش گذاشتند.
واقعيت اينست که در نيشکر هفت تپه کارگران همواره به قدرت اعتصاب و مبارزات متحد خود توانسته اند٬ در برابر تعرضات کارفرما بايستند٬ توانسته اند پرداخت دستمزدهاي معوقه خود را بارها به مديريت و دولت تحميل کنند و مهمتر از همه اينکه تشکل خود سنديکاي نيشکر هفت تپه را تشکيل دهند٬ نمايندگان خود را انتخاب کنند و عملا انجام اين کار را به دولت و کارفرما تحميل کنند. مبارزات يکساله اخير کارگران نيشکر هفت تپه دستاوردهاي بزرگي براي جنبش کارگري در برداشته است. در نشست ٢٠ آبان کارگران نيشکر هفت تپه٬ گامي فراتر گذاشته و با اتکا به قدرت تشکل خود و نيروي ٥٠٠٠ کارگر و قدرت تجمعات و اعتصاباتشان ٬ خواست رسمي شدن استخدام کارگران قراردادي را اعلام کردند و به عنوان نمايندگان رسمي تشکل کارگران نيشکر هفت تپه با شفيعي مديرت کارخانه به مذاکره نشستند. در اين نشست مديريت آنها را تهديد کرد. تشکلشان را غير قانوني اعلام کرد. و به آنها هشدار داد. اما کارگران کوتاه نيامدند و و با استناد به مقاوله نامه هاي ٩٨و٨٧ سازمان جهاني کار و اينکه ايران از امضا کنندگان اين مقاوله نامه هاست٬ اعلام داشتند که حق خود ميدانند که نام وکيفيت تشکل خودراتعيين نمايند و نيازي به تاييد هيچ مرجعي نمي بينند. اين نشست و طرح خواست رسمي شدن استخدامهاي قراردادي٬ تاکيد آنان بر حق مسلم ايجاد تشکل کارگري براي کارگران و پافشاري شان بر روي خواستهاي بر حق خود٬ بيش از هر وقت قدرت متحد کارگران نيشکر هفت تپه را به نمايش گذاشت و الگوي خوبي از پيشبرد مبارزات قدرتمند٬ به اتکاي مبارزه متحد کارگران را به نمايش گذاشت. زنده باد کارگران نيشکر هفت تپه

كارگر كمونيست ٩٦، ٣ آبان ٨٧.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: