شهلا دانشفر

خوش آمديد

سه اتفاق مهم كارگري در دو هفته اخير

شكل دادن به اتحادي قدرتمند در برابر تعرض جمهوري اسلامي وكارفرما

يك اتفاق مهم در هفته اخير حمايت دسته جمعي تعدادي از از جمع ها و مراكز كارگري از مبارزه كارگران پرريس در سنندج بود. اين ابتكار جالب بطور واقعي جنبش كارگري را گامي ديگر به جلو خواهد برد
واقعيت اينست كه در دو ساله اخير ما شاهد رشد همبستگي كارگري در ميان كارگران بوده ايم. در اعتراضات مختلف جمع هايي از كارگران از مبارزات معيني حمايت كرده اند. در موردي چون كارخانه نساجي كردستان ما شاهد اين بوديم كه كارگران شاهو به حمايت از كارگران نساجي به تجمع اعتراضي آنان پيوستند. بويژه يك جنبه بسيار قوي اين همبستگي ها ارتباط با سازمانهاي جهاني كارگري بود و در مبارزات كارگران شركت واحد نقطه اوج آن بود كه ما شاهد اعلام روز همبستگي جهاني كارگري با كارگران ايران از سوي كنفدراسيون اتحاديه هاي آزادي كارگري بوديم. اما در حمايت دسته جمعي تعدادي از جمع ها و مراكز كارگري در پشتيباني از مبارزه كارگران پرريس ما شكل گيري يك اتحاد گسترده تر كارگري كه ابعاد سراسري تري بخود گرفته است را شاهديم. اتحادي كه فعالين و رهبران كارگري را در سطحي سراسري به هم متصل ميكند و بطور واقعي جنبش كارگري را در موقعيت بسيار قدرتمندتري براي اعتراضات بعدي و متحد شدن حول خواستهاي سراسري تري چون انعقاد قراردادهاي دسته جمعي توسط نمايندگان خود كارگران٬ بيمه بيكاري مكفي براي همه كارگران و خواست افزايش دستمزدها حداقل ٥٠٠ هزار تومان و غيره قرار ميدهد.
اين حركت الگويي است براي اينكه بتوانيم با يك سنگر بندي قدرتمند نه تنها هر تك اعتراض كارگري را به پيروزي برسانيم بلكه طبقه كارگر در موقعيت قدرتمندتري بايستد و خواستها و مطالبات خود را طرح كند. بتواند حق اعتصا ب و حق تشكل را تثبيت كند و به يك وزنه سياسي قدرتمندتري در سير تحولات جاري تبديل شود. در اين اقدام مهم كارگري كه در ابتدا هشت امضا در زير آن قرار داشت و در راس آن نام سنديكاي كارگران شركت واحد را مشاهده ميكرديم٬ ما شاهد جنب و جوش بيشتري در ميان رهبران كارگري در شهرهاي مختلف و مراكز كارگري مختلف هستيم و هم اكنون شاهديم كه به ليست حمايت دارد اضافه ميشود. اين حركت ميرود كه به بستري براي شكل دادن به يك اتحاد قدرتمند كارگري در برابر تعرضات دولت و كارفرما تبديل شود. بطور واقعي اين بار ابعاد حمايت ها از سطح جمع ها بسيار فراتر رفته است و شما اسم سنديكاي كارگران شركت واحد٬ انجمن صنفي برق و فلز و تشكلهاي شناخته شده اي چون كميته پيگيري و كميته اول مه سنندج و كميته هماهنگي كارگري را در زير آن مي بينيد. اين حمايت ها و همبستگي ها امروز شكل متعين تري بخود گرفته است و زمينه هاي شكل دادن به يك اتحاد سراسري كارگري را بوجود آورده است.
نكته مهم ديگر اينكه در اين نامه حمايت دسته جمعي٬ به تمامي كارگران در سراسر ايران فراخوان داده شده كه به اين حركت بپيوندند. و امضا كنندگان اين نامه در واقع پرچم شكل دادن به يك اتحاد سراسري كارگري را برافراشته و در برابر جنبش كارگري براي پيشبرد قدرتمند مبارزاتشان و براي مبارزه حول خواستهاي سراسري تر راه نشان ميدهد. اين حركت مهم كارگري بايد از تمام اين جهات مورد توجه كارگران كمونيست و رهبران كارگري قرار گيرد. و بايد با تمام قوا به آن پيوست. اين حركت حول حمايت از مبارزه كارگران پرريس شكل گرفته است. پيروزي كارگران پرريس٬ پيروزي يك اتحاد بزرگ كارگري در برابر تعرضات دولت و كارفرمايان است٬ پايد با تمام قوا از مبارزه كارگران پرريس كه در برابر توطئه گريهاي كارفرما و گذاشتن شرط وثيقه براي استخدام كارگران كه يك قلدرمنشي آشكار است حمايت كرد. مبارزه كارگران پرريس و شكل گيري اتحادي گسترده از كارگران در حمايت از اين مبارزه يك قدرتنمايي بزرگ كارگري است بايد با تمام قوا براي پيروزي اين حركت تلاش كرد و آنرا به سنگري براي پيشروي هاي بعدي تبديل كرد.

اعتراض متحدانه کارگران عليه برپايي دادگاه محمود صالحي و نجبيه صالح زاده در شهر سقز

يك سياست دائمي رژيم شناسايي٬ تهديد و فشار بر كارگران معترض و رهبران كارگري است. رژيم با اين سياست تلاش دارد تا صف متحد كارگران را متفرق كند٬ با تهديد و دستگيري رهبران كارگري از سازمانيابي و قدرتيابي مبارزات كارگري جلوگيري كند و اين اعتراضات را عقب براند. حمله به رهبران سنديكاي شركت واحد و بازداشت و دستگيري بيش از هفت ماه منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكاي واحد٬ تلاشي براي متلاشي كردن تشكل كارگران شركت واحد و پراكنده كردن صف متحد آنها و در راستاي پيشبرد همين سياست بود. اما در برابر اين فشارها ما همواره شاهد مبارزات كارگران و دفاع و حمايت آنها از رهبران و كارگران معترض بوده ايم. از جمله در مه ٨٣ ما شاهد بوديم كه دستگير شدگان اول مه سقز بعد از ده روز كمپين اعتراضي فشرده از زندان آزاد شدند و در ادامه همين اعتراضات امسال نيز احكام زندان براي آن ها لغو گرديد. در هفته اخير ما شاهد حركت اعتراضي مهمي در شهر سقز در همين رابطه بوديم. اتفاقي كه در آن كارگران سازمانيافته تر و متحد تر از هر وقت در برابر توطئه گري رژيم ايستادند و عملا محل دادگاه رژيم كه قرار بود ظاهرا محل محاكمه دو تن از رهبران و فعالين كارگري در شهر سقز٬ محمود صالحي و نجيبه صالح زاده باشد٬ به محلي براي اعتراض و افشاگري عليه جمهوري اسلامي تبديل شد.

قضيه ازاين قرار بود كه روز چهارشنبه ٢٥ مرداد بيش از ٢٠٠ نفر از كارگران و مردم معترض شهر سقز همزمان با برگزاري جلسه دادگاه براي محاكمه محمود صالحي و تجيبه صالح زاده به بهانه پوچ اهانت به مامورين حکومت اسلامي٬ در مقابل دادگاه تجمع كردند. در اين تجمع اعتراضي كارگراني از شهرهاي سنندج٬ تهران٬ اصفهان٬ مهاباد٬ مريوان و بوكان جمع شدند و صحنه با شكوهي از اتحاد و همبستگي كارگري عليه سياست سركوب و ارعاب رژيم بوجود آوردند. تظاهركنندگان با شعار پرونده سازي عليه فعالين كارگري ممنوع٬ با صفي متحد و واحد در مقابل سركوبگري رژيم ايستادند. اهميت اين حركت اعتراضي اينجاست كه كارگران با اجتماع در برابر دادگاه توطئه گري رژيم عليه اين دو فعال كارگري را در هم شكستند و محل دادگاه را به محل اعتراض عليه سركوبگري رژيم و تجديد عهد براي اتحاد كارگري تبديل كردند. همانجا دو تن از فعالين و رهبران كارگري محمود صالحي و جلال حسيني در ميان كارگران سخنراني كردند و با افشاي توطئه گريهاي رژيم كارگران و مردم را به اتحاد و همبستگي دعوت كردند. برپايي چنين تجمعي در برابر دادگاه جمهوري اسلامي كه هدف خود را ايجاد رعب و وحشت و عقب راندن رهبران معترض كارگري قرار داده است٬ گام بزرگي در جنبش كارگري در برابر سياست سركوب و ارعاب رژيم است. اين يك حركت بي نظير متحد كارگري عليه تعقيب و پيگرد فعالين و رهبران كارگري است كه به نوبه خود الگوي مناسبي براي ايستادگي در مقابل توطئه گري ها و سركوب رژيم بدست داد و از اين بابت مهم و آموزنده است. كارگران با اين حركت اعتراضي خود نشان دادند كه ديگر اجازه نميدهند كارگران معترض و رهبران كارگري مورد تعقيب و تهديد رژيم قرار گيرد. حركت اعتراضي كارگران در برابر دادگاه سقز تجربه با ارزشي است كه ميتوان آنرا در هر جا كه رژيم رهبران و فعالين كارگري را مورد تعرض و فشار قرار ميدهد بكار گرفت و در برابر دادگاهها و زندانها جمع شد و اعتراض كرد و حاكمين را به عقب نشيني وادار نمود.

اعتراض و مبارزه در كارخانه ايران خودرو ديزل

٣٠٠٠ كارگر ايران خودرو ديزل از ١٠ مرداد تا كنون در اعتراض و مبارزه بسر ميبرند. اعتراض اين كارگران به كاهش سطح دستمزدهايشان بر اساس مصوبه اخيري است كه از سوي وزارت كار به كارخانه ابلاغ شده است. مساله واگذاري تعيين ميزان دستمزد كارگران قراردادي به توافق كارفرما و كارگر اقدامي ديگر از سوي دولت در باز گذاشتن دست كارفرمايان براي تحميل قراردادهاي برده وار به كارگران است. دراين كارخانه كارفرما با اتكا بر مصوبه دولت ٬ دستمزد كارگران را تا مبلغي ماهانه ٧٠ هزار تومان كاهش داده است. كارگران ايران خودرو ديزل به اين موضوع معترضند. اهميت حركت اعتراضي كارگران ايران خودرو ديزل اينجاست كه اين سياستي است كه قرار است در تمامي مراكز كارگري به اجرا گذاشته شود٬ و وقتي در مركز مهمي چون اين كارخانه كه اجراي اين سياست ٣٠٠٠ كارگر را در بر ميگيرد٬ چنين اعتراض گسترده اي شكل ميگيرد ٬ تاثير خود را بدون شك بر پيشبرد اين سياست در ديگر كارخانجات و مقابله كارگران با آن خواهد گذاشت. و به شكل گيري اعتراضي سراسري در كارخانجات ديگر نيز امكان ميدهد. بويژه گسترش اعتراض در همين مجتمع و خطر كشيده شدن دامنه آن به كارخانه ايران خودرو با ٣٠٠٠٠ كارگر يك نگراني جدي براي رژيم و كارفرمايان است. بطوريكه وقتي كارگران ايران خودرو ديزل دست به اعتصاب زدند٬ در ابتدا مديريت كارخانه شروع به تكذيب موضوع كرد٬ اما بعد ابعاد حركت و تداوم اعتراض باعث شد كه خبر در سطح رسانه هاي دولتي انعكاس يابد.
بطور واقعي ما هم اكنون شاهد اتفاقات مهمي در جنبش كارگري هستيم. شاهد اين هستيم كه كارگران كمونيست و رهبران كارگري امروز دارند با هوشياري بسياري نقش ايفا ميكنند و اين مبارزات را به جلو ميبرند. نقش اين كارگران بر شكل دادن به يك همبستگي گسترده كارگري در حمايت از مبارزه كارگران ايران خودرو ديزل و كشاندن اين اعتراض به همه كارخانجاتي كه با اين موضوع درگيرند و تبديل آن به حركتي براي خواست
فوري افزايش دستمزدها امروز بسيار كليدي و مهم است.

واقعيت اينست كه بحث ميزان حداقل دستمزدها در سال ٨٥ هنوز موضوع باز و موضوع كشاكش است. رژيم در ابتدا ميزان حداقل دستمزد در سال ٨٥ را ١٥٠ هزار تومان در ماه تعيين كرد و براي كارگران قراردادي ١٨٠ هزار تومان در ماه بعنوان حداقل دستمزد مقرر شده بود. اما بعد در كشاكش با كارفرمايان و شروع سير اخراجها در كارخانجات به اين بهانه٬ رژيم مصوبه خود را در مورد كارگران قراردادي پس گرفت و تعيين دستمزد براي كارگران قراردادي را به توافق ميان كارگران و كارفرمايان موكول كرد. اين تصميم در حالي صورت گرفت كه خامنه اي راسا فرمان واگذاري ٨٠ درصد سهام كارخانجات به بخش خصوصي را اعلام كرد و براي پيشبرد موفق اين پروژه طبعا اجراي مصوباتي چون احاله سطح دستمزد به به توافق كارگر و كارفرما و نيز ارائه طرحهايي چون طرح اصلاح قانون كار كه در آن دست كارفرما براي اخراج كارگران كاملا باز گذاشته شده است ضرورت يافت. مصوبات و طرحهايي كه با تحميل شرايط برده وار كار به كارگران قرار است كارخانجات را براي بخش خصوصي سودآورتر كند و بازهم بار بحران اقتصادي رژيم را بر گرده كارگران بيندازد. يك تهاجم جديد كه در واقع سنگر بندي جديدي در برابر كارگران و عقب راندن اعتراضاتشان است. اعتراض كارگران ايران خودرو ديزل اعتراضي است در برابر اين تهاجم كه پيروزي و موفقيت آن تاثير خود را همانطور كه اشاره كردم بر مبارزه و وضعيت كل كارگران خواهد گذاشت. ازاينرو بايد ازاين حركت اعتراضي با تمام قوا حمايت كرد. مبارزه كارگران ايران خودرو ديزل فرصتي است براي پيش كشيدن قدرتمند دو خواست اساسي و سراسري كارگري٬ خواست انعقاد قراردادهاي دسته جمعي توسط نمايندگان منتخب خود كارگران و تعيين حداقل دستمزد و افزايش فوري آن به حداقل ٥٠٠ هزار تومان كه امروز خواست اوليه بسياري از كارگران در ايران است. بايد به اين اتحاد و همبستگي و مبارزه اي قدرتمند حول اين خواستها شكل داد

كارگر كمونيست ٤١،  ٢ شهريور ٨٥.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: