شهلا دانشفر

خوش آمديد

سه گام اساسي در اتحاد کارگران نيشکر هفت تپه

کارگران نيشکر هفت تپه بعد از اعتصاب

کارگران نيشکر هفت تپه روز ١٩ مهرماه یک روز پس از پایان اعتصاب خود طي بيانيه اي٬ ضمن اعلام ختم اعتصاب موفقيت آميز خود بر خواستهايشان تاکيد گذاشتند. يک نکته مهم اين بيانيه اعلام تشکيل مجمع عمومي کارگري در هر پنجشنبه بعنوان تنها تشکل واقعي خود بود. اين اقدام کارگران نيشکر هفت تپه يک پيشروي مهم در جنبش کارگري است و راه واقعي متشکل شدن و اعمال اراده کارگران بر شرايط کار و  مبارزاتشان را نشان ميدهد.

بدين ترتيب کارگران نيشکر از اعتصاب خود متحد تر و قدرتمند تر بيرون آمدند و به مديريت اولتيماتوم دادند که اگر در فرصت پانزده روزه تعيين شده به خواستهايشان پاسخ ندهد٬ دوباره دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضي شان خواهند زد. در مقابل کارگران٬ مديريت ودولت که قدرت اعتصاب  و اتحاد کارگران را ديده بودند٬ براي زدن اولين ضربات دست به کار شدند. براي اينکار همچون هميشه تهديد و فشار بر روي رهبران و فعالين کارگري در اين شرکت افزايش يافت و  بطور هر روزه از سوي اطلاعات رژيم احضار شدند. اما بطور واقعي تداوم فضاي اعتراض و مبارزه متحد کارگران٬  رژيم را در زنداني کردن و بازداشت آنان محتاط کرده است.

اقدام ديگر در تقابل با اتحاد کارگران و عقب راندن فضاي اعتراض در اين شرکت٬ تصميم به پايان دادن به کار نزديک به دوهزار کارگر قراردادي بود. بنا به سنت٬ هر بار کارفرما سه روز مانده به پايان قرارداد کار٬ کارگران قراردادي را از کار بيکار و دوباره با آنها قرارداد کاري منعقد ميکند. از جمله در ميان اين کارگران هستند کساني که پانزده سال سابقه کار دارند. اما اين بار مديريت دوازده روز زودتر  قرارداد کارگران را خاتمه يافته اعلام کرد. اين مساله به فضاي اعتراض در اين شرکت که در انتظار اقدام مديريت در قبال خواستهايشان هستند٬ شدت داد. با اين توطئه در واقع کارفرما تلاش داشت  ٤٠٠٠ کارگر نيشکر هفته تپه را به نصف تقليل دهد٬ تا آسانتر کل کارگران را مورد تهاجم قرار داده و در عين حال به خيال خود کارگران را گوشمالي دهد.

اما کارگران اعلام کردند٬ که در مقابل اين توطئه مي ايستند و اجازه نميدهند که کارفرما دست به چنين کاري بزند. کارگران تهديد به اعتصاب کردند و در مقابل اين تهديد مديريت ناگزير شد٬ عقب بنشيند و اعلام کرد که کارگران تا آخر مهر ماه در کارشان باقي خواهند ماند و بعد با شروع بهره برداري و برداشت نيشکر در آن بخش با آنها قرارداد جديد بسته ميشود. اين خود موفقيت ديگري براي کارگران بود.

عقب نشيني مديريت روحيه جديدي در ميان کارگران ايجاد کرده است. با اين عقب نشيني کارگران گامي به جلوتر برداشته و خواست استخدام رسمي کارگران قراردادي را بعنوان يک خواست فوري خود مطرح کرده اند. با اين کار کارگران با موضع قويتري در مقابل  خطر اخراج کارگران قراردادي  ايستاده اند. بدين ترتيب  فضاي اعتراض در ميان کارگران اين شرکت همچنان بالاست و عليرغم تهديد بر روي فعالين و رهبران کارگري٬  کارگران با قدرت متحد خود و هشيارانه در برابر اين تهديدات ايستاده اند. در چنين  حال و هوايي است که در روز ٢٤ مهر  کارگران شرکت نيشکر هفت تپه مطلع شدند که شفيعي مدير عامل شرکت٬ از کار برکنار شده است.  برکناري مديريت که در اعتراضات اين دوره کارگران٬ خود يکي از خواستهاي آنان بوده است٬ فضاي جديدي از موفقيت و شادي در ميان کارگران ايجاد کرده است. از جمله به اين مناسبت کارگران بيانيه اي ديگر دادند و اين بار ضمن برشمردن برکناري مديريت به عنوان موفقيتي ديگر براي خود٬ باري ديگر بر خواستهايشان پاي فشردند و از مديريت جديد خواستار شدند که به خواستهاي آنان پاسخ دهد. با اين کار کارگران گامي ديگر به جلو برداشتند. کارگران در بيانيه خود اعلام داشتند که شوراي اسلامي مانع تشکل کارگران است و بايد منحل شود. بر خواست بيانيه قبلي خود و جمع شدن در روزهاي پنجشنبه و برپايي مجمع عمومي بعنوان تشکل واقعي خود تاکيد گذاشتند و گفتند که تشکيل سنديکا را حق خود ميدانند و بر ديگر خواستهايشان٬ طلب هاي پرداخت نشده٬ اجراي طرح طبقه بندي مشاغل٬ برشمردن کار آنها به عنوان کار سخت و زيان آور پافشاري کردند. کارگران اعلام کردند که اگر به اين خواستها پاسخي داده نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.  نکته مهم اينکه در اين بيانيه کارگران با تاکيد بر انعقاد قرارداد با کارگران قراردادي و بازگشت آنها به سرکارشان باري ديگر صف متحدي از اعتراض و مبارزه را به نمايش گذاشتند.

تحت فشار اين اعتراضات است که هم اکنون مديريت قول داده است که تا ٢٨ مهر به خواستهاي کارگران پاسخ دهد.

واقعيت اينست که  انحلال شوراي اسلامي نيشکر هفت تپه و عدم شرکت در انتخابات آن٬ جمع شدن منظم کارگران در هر هفته و تصميم گيري در مورد وضعيت کاري و ادامه اعتراضاتشان در مجمع عمومي به عنوان تشکل واقعي خود٬ و نيز طرح خواست استخدام رسمي کارگران قراردادي و ايستادن در مقابل تهاجم مديريت و اخراج کارگران قراردادي٬  سه گام مهم و فوري در متحد ماندن صفوف کارگران نيشکر هفته تپه و عقب راندن تهاجم مديريت و دولت به صفوف کارگران است.  تاکيد کارگران نيشکر هفته تپه بر اين سه گام اساسي يک پيشروي بزرگ در جنبش کارگري است و بدون شک تاثير خود را بر روي اعتراضات بخش هاي ديگر کارگري و  بويژه بر روي شکل دادن به يک جنبش قدرتمند مجمع عمومي بعنوان ظرف اعتراض و مبارزه کارگران در مراکز کارگري در اين منطقه و در سراسر ايران خواهد گذاشت. برداشتن اين سه گام اساسي نه تنها امروز به اين کارگران امکان ميدهد که  با قدرت بيشتري خواستهاي فوري خود از جمله طلبهايشان بابت بن و پاداش٬ اجراي طرح طبقه بندي مشاغل٬ واگذاري منازل سازماني و غيره را طرح کنند٬ بلکه گامي به جلو تر برداشته و خواهان  افزايش فوري دستمزدها يشان شوند.  بويژه  اکنون که به نيمه دوم سال وارد شده ايم٬ اکنون که دوباره بحث بر سر تعيين حداقل دستمزدها داغتر ميشود٬ اين بار اين کارگران نيشکر هفت تپه هستند که ميتوانند با خواست معيني براي ميزان حدال دستمزدها به جلو بيايند و بطور مثال اعلام کنند که حداقل دستمزدها در گام اول نبايد از يک ميليون تومان کمتر باشد.

مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه اکنون در مرحله حساسي قرار گرفته است. اين دست رهبران کارگري در اين شرکت بزرگ با ٤٠٠٠ کارگر را ميبوسد که همانطور که در بيانيه هايشان تاکيد کرده اند٬ نيروي کارگران را براي به پيش بردن  اين گامهاي بزرگ متحد کنند.

خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپه  خواستهاي مشترک  همه کارگران است و پيروزي کارگران نيشکر هفت تپه در تحميل اين خواستها يک پيشروي بزرگ براي کل کارگران در ايران است. بايد مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه مورد وسيعترين حمايت ها قرار گيرد. بايد به هر شکلي که ميتوانيم٬ ازدادن بيانيه هاي حمايتي گرفته تا کمک رساني به خانواده هاي آناني که به دليل مالي زير فشار قرار دارند٬ از رساندن صداي اعتراض آنان به بخش هاي هر چه وسيعتري از جامعه تا حمايت قاطع در محل و در تقابل با مديريت و نيروهاي انتظامي آنجا که قصد تهاجم به اين کارگران را دارند٬ مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه را مورد حمايت خود قرار داد. کارگران نيشکر هفت تپه را تنها نگذاريم.

زنده باد کارگران نيشکر هفت تپه٬ زنده باد اتحاد کارگري

انترناسيونال٢١٤، ٢٧ مهر ٨٦ *

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: