شهلا دانشفر

خوش آمديد

عضويت سنديكاي شركت واحد در فدراسيون بين المللي ترانسپورت ITF

تقاضاي عضويت از سوي سنديكاي كارگران شركت واحد و پذيرش آن از سوي فدراسيون بين المللي ترانسپورتITF يك اتفاق جديد در جنبش كارگري در ايران است. اينكه خود اين اتحاديه بطور واقعي امروز چه جايگاهي در مبارزات كارگران در سطح جهاني دارند بحثي است جداگانه اما نفس اين اتفاق و عضويت سنديكاي كارگران شركت واحد در يك فدراسيون اتحاديه اي بين المللي در واقع امر به معني تثبيت عملي اين سنديكا در سطح بين المللي است. سنديكاي كارگران شركت واحد در واقع در ١٥ فوريه روز جهاني همبستگي با كارگران ايران توانست رسميت خود را در سطح جهاني بدست آورد و امروز با به عضويت در آمدن در اتحاديه بين المللي ترانسپورت موقعيت آن تحكيم بيشتري مي يابد. كارگران شركت واحد ميتوانند با عضويت خود در اتحاديه بين المللي ترانسپورت، دريجه اي به جهان بيرون و افكار جهاني داشته باشند و صداي اعتراض خود را وسيعا در سطح جهان منعكس كنند.
اينها همه به معني تثبيت عملي سنديكاي كارگران شركت واحد بعنوان تشكل مستقل از دولت و آزاد اين كارگران است. اينها همه دستاوردهايي است كه كارگران شركت واحد در دل مبارزه اي فشرده توانستند به آن دست يابند و اين خود پيشروي اي براي جنبش كارگري در ايران است. اينها همه تجربياتي است براي همه كارگران در ايران كه راه نشان ميدهد و گوياي اينست كه بطور واقعي ايجاد تشكل كارگري امر خود كارگران است. نشان ميدهد كه ايجاد تشكل كارگري نياز به مجوزي از سوي هيج مقام و مرجعي ندارد و داشتن آن حق مسلم كارگران است. نشان ميدهد كه تنها در دل يك مبارزه عملي است كه ميتوان تشكل آزاد و مستقل از دولت را ايجاد كرد و آنرا تثبيت كرد.

نكته قابل توجه در اينجا اينست كه اكنون بيش از ٥ ماه است كه كارگران واحد براي داشتن سنديكاي خود مبارزه ميكنند و جمهوري اسلامي با سركوب٬ با زندان و با اخراج و تهديد فعالين اين مبارزه تلاش كرده است تا كارگران شركت واحد را از مبارزاتشان عقب براند. در تقابل با تلاش براي متشكل شدن اين كارگران بود كه رژيم تمام قدرتش را بكار برد و هزاران كارگر را دستگير و به زندان انداخت. اما با پافشاري جانانه اين كارگران و انعكاس جهاني مبارزاتشان ناگزير شد عقب بنشيند و همه را از زندان آزاد كند. اكنون با اخراج فعالين و اعضاي هيات مديره سنديكا از كار، و در زندان نگاهداشتن منصور اسانلو رژيم تلاش دارد تا تشكلي كه تا به اينجا به جلو آمده و شكل گرفته است را از هم بپاشد و با تهاجمي وسيع نه تنها كارگران واحد بلكه كل كارگران را از حق داشتن تشكل و اعتصاب به عقب براند. اما ابتكار اينكه كارگران واحد تقاضاي عضويت در يك كنفدراسيون اتحاديه اي جهاني را ميكنند و پاسخ مثبت ميگيرند٬ در واقع گام مهمي براي شكل دادن به اتحاد و همبستگي بين المللي كارگري و حفظ موقعيت اين كارگران در سطح جامعه و در سطح جهاني است. با موقعيتي كه امروز سنديكاي واحد در سطح بين المللي پيدا كرده است و نيز بويژه با توجه به انزواي سياسي جمهوري اسلامي در سطح جهاني٬ امروز كارگران واحد با قدرت بيشتري ميتوانند خواستهاي خود را پيگيري كنند. طبعا تنها با قدرت تجمعات اعتراضي است كه ميتوان عقب نشيني هر جه بيشتري را به رژيم تحميل كرد و اجازه نداد كه صف متحد كارگران در هم بشكند. از اينرو قدم بعدي و فوري براي كارگران تلاشي گسترده براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو و پافشاري بر پازگشت به كار كارگران اخراجي است. اگر ١٥ فوريه روز همبستگي بين امللي كارگران با كارگران ايران و پذيرش عضويت سنديكاي واحد در اتحاديه بين المللي ترانسپورت گامي مهم در تثبيت اين سنديكا در سطح جهاني به شمار ميرود. آزادي فوري و بدون قيد و شرط اسانلو يك شرط اساسي براي تثبيت و ادامه حيات آن مي باشد. در زندان بودن منصور اسانلو امروز در واقع به معني نه به حق تشكل ٬ نه به حق اعتصاب و نه به خواستهاي برحق كليه كارگران در ايران است. بايد هر جه قدرتمند تر براي آزادي منصور اسانلو از زندان تلاش كرد. بايد با ارسال نامه هاي اعتراضي به تمامي نهادهاي بين المللي كارگري و بويژه اتحاديه بين المللي ترانسپورت خواهان گسترش هر چه بيشتر كمپين بين المللي كارگري براي آزادي اسانلو شد. بدنبال پيروزي هاي تا كنوني دامن زدن به چنين كمپين گسترده اي گام مهمي است كه انجام آن در برابر سنديكاي كارگران شركت واحد و در برابر تمامي كارگران در ايران قرار گرفته است

كارگر كمونيست ٣٤،  ٢٨ ارديبهشت ٨٥.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: