شهلا دانشفر

خوش آمديد

علي نجاتي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود

بيش از بيست روز است كه علي نجاتي رئيس هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه در زندان است. علي نجاتي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود. رژيم اسلامي علي نجاتي را دستگير كرد٬ براي اعضاي هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه احكام زندان صادر كرد بخاطر اينكه از اعتراضات با شكوه يكساله اخير كارگران نيشكر هفت تپه انتقام بگيرد٬ بخاطر اينكه تشكل آنها سنديكاي نيشكر هفت تپه را در هم بشكند٬ بخاطر اينكه كارگران نيشكر هفت تپه اعلام داشتند كه براي ايجاد تشكل خود نياز به گرفتن مجوز نمي بينند و ايجاد تشكل كارگري امر خود كارگران است و آنرا تشكيل دادند و خلاصه اينكه بخاطر عقب راندن كارگران نيشكر هفت تپه از خواستهايشان. خواست افزايش دستمزدها٬ خواست رسمي شدن استخدامهاي قراردادي و بيرون كردن شوراهاي اسلامي از كارخانه. خواستهايي سراسري كه كل كارگران آنها را مطالبه ميكنند. بويژه اينكه كارگران نيشكر هفت تپه با اعتراضات پي در پي خود٬ با جلب حمايت شهر شوش و همراه داشتن خانواده هايشان به نيروي مهمي تبديل شده و توجه كل جامعه و كارگران را بخود جلب كرده اند و رژيم از اين موضوع و تسري آن به ديگر بخش هاي كارگري وحشت دارد. از اينروست كه علي نجاتي اكنون در زندان است. بايد در مقابل اين تعرض رژيم ايستاد.

سخن من رو به كارگران نيشكر هفت تپه است٬ شما ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه با خانواده ها يتان و با حمايت مردم نيروي عظيمي هستيد. با اعلام اعتصاب خود و با نشان دادن دوباره قدرت اتحادتتان قطعا ميتوانيد رژيم اسلامي را به عقب برانيد. شما همانطور كه در موارد قبل با مارش اعتراضي خود در خيابانهاي شهر توانستيد دادگاهي را كه براي محاكمه اين كارگران تشكيل شده بود٬ متوقف كنيد٬ اكنون نيز با عتراض خود و با تجمعات اعتراضي خود در شهر ميتوانيد رژيم را به عقب برنيد. نبايد به جمهوري اسلامي فرصت داد. بايد علي نجاتي را فورا ار زندان آزاد كنيم. شما كارگران نيشكر هفت تپه٬ شما مردم شهر شوش٬ و همه كارگران و همه ما با هم بايد كار كنيم كه نه تنها علي نجاتي از زندان آزاد شود٬ نه تنها احكام زندان براي كارگران لغو گردد٬ بلكه بتوانيم با قدرت بيشتري براي تحقق خواستهاي اساسي ترمان به جلو گام برداريم

كارگر كمونيست ١٠٢، ١٣ فروردين ٨٨.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: