شهلا دانشفر

خوش آمديد

مبارزه كارگران شركت واحد: تاكيد بر دو نكته مهم

شهلا دانشفر

بدنبال يكماه اعتراض و مبارزه  ٬ بار ديگر كارگران شركت واحد اعلام اعتصاب كرده اند. اعلام اعتصابي نامحدود. اعلام اعتصاب از سوي كارگران شركت واحد كه جايگاهي مهم در جامعه دارند  ٬ قدرتنمايي ديگري است كه به اين كارگران امكان ميدهد كه نه تنها اسانلو را از زندان رها كنند  ٬ بلكه خواستهاي برحق ديگر خود  ٬ خواست آزادي حق تشكل و به رسميت شناخته شدن سنديكاي شركت واحد  ٬ خواست انحلال شوراهاي اسلامي  ٬ خواست انعقاد قراردادهاي دسته جمعي را به كرسي بنشانند. بويژه اكنون كه آخر سال است و بحث بر سر خواست افزايش دستمزدها بالا گرفته است و در ميان اين كارگران بحث بر سر حداقل ٥٠٠ هزار تومان در ماه است ٬ كارگران شركت واحد در موقعيت جديدي كه در مبارزاتشان بدست آورده اند  ٬ امروز ميتوانند پرچمدار مبارزه حول اين خواست عمومي كارگران در اين مقطع از سال باشند.
كارگران شركت واحد در بيانيه اعتصاب خود اكنون بر دو خواست آزادي اسانلو و انعقاد قراردادهاي دسته جمعي تاكيد گذاشته اند. آزادي اسانلو يك خواست فوري و اساسي است كه تحقق آن طبعا پيروزي بزرگي براي كارگران خواهد بود. همچنين خواست انعقاد قراردادهاي دسته جمعي خواست همه كارگران است و با توجه به اينكه درصد بالايي از كارگران در ايران بصورت قراردادهاي موقت به كار اشتغال دارند  ٬ مبارزه براي اين خواست مورد حمايت كل كارگران قرار خواهد گرفت. اما نكته قابل توجه اينست كه ممكن است رژيم موقتا و مانند ديگر دستگير شدگاني كه از زندان آزاد شدند  ٬ با اعلام اينكه پرونده او بايد مراحل قانوني خود را طي كند ٬ اسانلو را از زندان آزاد كند و بعد با دادن قولهايي ناروشن بكوشد در ميان كارگران تفرقه ايجاد كند و آتش اين اعتراض را خاموش كند. سپس همان سياستي را به كار برد كه در قبال دستگير شدگان اول مه سقز به اجرا گذاشت و در فرصتي ديگر با صدور احكام زندان تهاجم دوباره اش را از سر گيرد. بنابراين اكنون كه كارگران شركت واحد در اوج مبارزه و قدرت خود هستند ٬ اكنون كه كارگران شركت واحد يكپارچه اعلام اعتصاب كرده اند و عملي شدن خواستها و مطالباتشان ٬ مورد حمايت فعال همه كارگران اين شركت است ٬ بايد خود را براي تقابل با چنين توطئه و تهاجمي و براي تثبيت پيروزيهاي اين دور از مبارزات آماده كنند. بدين منظور امروز دو حلقه اساسي در به پيروزي رساندن اعتراضات كارگران شركت واحد و تثبيت دست آوردهاي اين دور از مبارزات آنان تعيين كننده است.

يك شرط اساسي به پيروزي رساندن اعتراضات كارگران شركت واحد حفط اتحاد و همبستگي كارگري از طريق متكي شدن به مجمع عمومي وسيع و منظم كارگران است. همه ديديم كه يك فاكتور مهم در پيشبرد اعتصاب كارگران شركت واحد و ادامه يافتن مبارزه آنها  ٬ اتحاد و همبستگي هزاران كارگر اين بخش از جامعه است. اجتماع بيش از ٥ هزار راننده شركت واحد در منطقه ٦ تهران و نقش فعال خانواده هاي كارگري در اين اعتراض  ٬ حمايت و پشتيباني مردم و پيام هاي حمايتي از سوي دانشجويان و بخشهايي از كارگران و كلا جنب و جوش گسترده در كل جامعه بود كه در همان شب اول اعتراض٬ رژيم را وادار كرد كه عقب بنشيند و تعدادي از دستگيرشدگان را آزاد كند و در روز بعد نيز قاليباف و ديگر سران رژيم در اجتماع رانندگان شركت واحد شركت كردند و قول پاسخگويي به خواستهاي آنان را دادند. اين اعتصاب جلوه با شكوهي از اتحاد و همبستگي كارگري بود. اما بدون شك يك شرط مهم براي ادامه اين مبارزه و حفظ اتحاد و همبستگي كارگران شركت واحد  ٬ اتكا به مجمع عمومي وسيع كارگران است. اين وظيفه رهبران و فعالين كارگري در شركت واحد است كه در تمامي مناطق دهگانه در تهران بطور منظم مجامع عمومي كارگري را بر پا كنند و اين مجامع محلي براي تصميم گيري  ٬ هم نظري و اعمال اراده مستقيم كارگران در پيشبرد قدرتمند اين مبارزات و كلا امور مربوط به كارگران باشد. تنها با اتكا به مجمع عمومي و قدرت متحد كارگران است كه كارگران خواهند توانست در مقابل هر گونه تفرقه و توطئه اي بايستند و نه تنها رهبران و فعالين خود را از زندان جمهوري اسلامي رها كنند  ٬ بلكه امنيت رهبران خود را حفظ كنند و اجازه ندهند كه خطري آنان را تهديد كند. همچنين با اتكا به مجمع عمومي است كه كارگران خواهند توانست با نيروي متحد خود در ميدان بمانند و تمامي خواستهايشان را تحميل كنند. امروز وقت آنست كه مجمع عمومي نه تنها در ميان كارگران شركت واحد بلكه در تمامي مراكز كارگري بعنوان يك ركن مهم اتحاد و همبستگي كارگري و ظرف اعمال اراده توده كارگران تثبيت شود .

طرح خواستهاي روشن و سراسري حلقه مهم ديگري است كه در اتحاد كارگران شركت واحد و جلب حمايت و همبستگي بخش هاي مختلف كارگري با اين مبارزات بايد بدست گرفت. در بيانيه اعتصاب كارگران شركت واحد ٬ در كنار خواست آزادي اسانلو از زندان٬ خواست قراردادهاي دسته جمعي به عنوان يك خواست فوري كارگران اعلام شده است. اما يك نكته اساسي در طرح خواست قراردادهاي دسته جمعي ٬ نمايندگي شدن كارگران از طريق انتخاب نمايندگان واقعي خود در انعقاد چنين قراردادهايي است. اگر از خود بپرسيم كه براي بستن قرارداد جمعي چه كساني از جانب كارگران بايد با كارفرما و دولت طرف شوند ٬ ضرورت فوري پاسخ به اين مساله خودرا نشان خواهد داد. در شرايطي كه در ايران كارگران از حق ايجاد تشكلهاي واقعي خود محرومند و در قانون كار جمهوري اسلامي هر جا كه حرفي از نمايندگان كارگري به ميان است ٬ اين “شوراهاي اسلامي” و “خانه كارگر”يها هستند كه مد نظر مي باشند ٬ اعلام صرف قرار دادهاي دسته جمعي ٬ خواستي نا روشن و تفسير بردار خواهد بود. طبعا با توجه به اينكه حداقل ٧٠ درصد استخدام ها در شركت واحد بصورت قراردادي است ٬ صرف قبول خواست قراردادهاي دسته جمعي از سوي رژيم گامي به جلو خواهد بود٬ اما هنوز حقي به خود كارگر براي تعيين شرايط كارش و ميزان دستمزد و ساعت كارش بدست نميدهد. كارگران شركت واحد بايد در كنار اين خواست ٬ بر روي انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با حضور نمايندگان منتخب خود كارگران تاكيد بگذارند. طرح اين خواست عملا به معني نه به شوراهاي اسلامي و خانه كارگر و كوتاه شدن دست آنها از اعتراضات كارگران است. طرح اين خواست به معني تحميل دو فاكتوي سنديكاي شركت واحد بعنوان تشكل خود كارگران است.

از سوي ديگر اكنون كه آخر سال است و موقع تعيين حداقل دستمزد سراسري كارگران است ٬ تعيين مبلغ معيني يا درصد معيني در رابطه با افزايش دستمزد از سوي كارگران شركت واحد ٬ اولين قدم براي تحميل و به اجرا درآمدن قراردادهاي دسته جمعي است. كارگران شركت واحد امروز بايد با تعيين مبلغ و اعلام اينكه بطور مثال ما به كمتر از ٥٠٠ هزار تومان رضايت نخواهيم داد ٬ پرچمدار اين مبارزه شوند و شيپور مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها براي سال ٨٥ را به صدا در آورند.

واقعيت اينست كه به هر درجه كه خواستها روشن و متعين باشد ٬ به همان درجه نيز كارگران با صف متحد تري خواهند توانست مبارزاتشان را به پيش برند و حمايت و همبستگي بخش هاي مختلف كارگران و كل جامعه از مبارزاتشان نيز بيشتر خواهد بود. بطور مثال در شرايطي كه ما مبارزه گسترده اي بر سر خواست ٤٥٠ هزار تومان دستمزد را پشت سر گذاشتيم  ٬ امسال وقتي كارگر شركت واحد با خواست ٥٠٠ هزار تومان كه مورد توافق كارگران بسياري در اين بخش است به جلو بيايد ٬ بدون شك نه تنها همه آن كارگراني كه زير طومار دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا گذاشتند ٬ را در صف خود خواهند داشت ٬ بلكه بخش گسترده تري از كارگران و بخش هاي مختلف جامعه به اين حركت اعتراضي خواهند پيوست. يا وقتي كارگران شركت واحد بر انحلال شوراهاي اسلامي تاكيد ميگذارند٬ همه كارگران با اين خواست به جلو خواهند آمد و اعتراض كارگران شركت واحد را وسيعا حمايت خواهند كرد.
همانطور كه تاكيد گذاشتم يك گام مهم در جلب وسيع همبستگي كارگري و بخش هاي مختلف جامعه طرح خواستهاي سراسري و متحد كننده است و امروز كارگران شركت واحد ميتوانند پرچمدار چنين مبارزه اي باشند.
اما در آخر ضروريست بر يك نكته مهم تاكيد گذاشت آنهم جلب همبستگي وسيع جامعه با اين حركت و مبارزه است. بايد به ميان مردم رفت. پيكت هاي اعتراضي بر پا كرد. با دادن بيانيه ها و اعلاميه هاي روشن خطاب به مردم ٬ آنها را از خواستها و مطالبات خود آگاه ساخت و با اطلاع رساني به كل جامعه ٬ به يك همبستگي وسيع در ميان كارگران و بخش هاي مختلف جامعه با اين اعتراضات شكل داد. نبايد نقش خانواده هاي كارگري را در تقويت اين مبارزات و در جلب همبستگي بخش هاي مختلف جامعه فراموش كرد و بايد براي دخالت و شركت وسيع خانواده هاي كارگري در اين مبارزات تلاش كرد. شركت وسيع خانواده هاي كارگري در اجتماعات اعتراضي كارگران٬ نقش آنها در اطلاع رساني به جامعه و توضيح خواستهاي كارگران به مردم در تقويت و گسترش اين مبارزات بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود. بايد به گسترده ترين صف اتحاد و همبستگي كارگري نه تنها در داخل ايران بلكه در سطحي بين المللي شكل داد. بايد كارگران شركت واحد با ارسال بيانيه اعتصاب خود به نهادهاي بين المللي كارگري و مطلع كردن آنها از خواستها و مطالباتشان تلاش كنند تا بيشترين حمايت و پشتيباني بين المللي كارگري را به خود جلب كنند. بايد اعتراضات كارگران شركت واحد را به صحنه با شكوهي از قدرت اتحاد و همبستگي كارگري و يك همبستگي وسيع در سطح جامعه تبديل كنيم

كارگر كمونيست ٢٦،  ٦ بهمن ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: