شهلا دانشفر

خوش آمديد

مجمع عمومي مشترك پنج کارخانه يک تجربه مهم

حتما خبربرپايي مجمع عمومي مشترك كارگران پنج كارخانه را در اين شماره كارگر كمونيست بخوانيد. برپايي مجمع عمومي ٥ کارخانه فرش غرب بافت٬ پرريس٬ نساجي کردستان٬ قطعات فولادي و آجرپزي در شهر سنندج و تصميم گيري کارگران براي پيشبرد مبارزه اي متحد حول خواستهايشان يک رويداد اميد بخش و مهم در جنبش کارگري است که بايد از آن درس گرفت. اين مجمع عمومي وسيع به دعوت اتحاديه آزاد کارگران ايران برپا شد و در آن کارگران در مورد مسايل و خواستهاي مشترکشان به بحث و گفتگو نشستند. اين ابتكار كارگران در واقع يك راه عملي دامن زدن به يک جنبش سراسري براي برپايي مجامع عمومي کارگري بعنوان ظرف اعتراض و ابراز اراده مستقيم کارگري و نطفه پايه اي شوراهاي کارگري را در مقابل جنبش کارگري گذاشت و بک تجربه آموزنده و مهم براي کارگران در سراسر ايران است.

در همين مدت ما شاهد اعتراضات هر روزه کارگران اين کارخانجات٬ پافشاري آنها بر خواستهاي شان٬ همبستگي و اتحاد اين کارخانجات با هم٬ اطلاع رساني آنها به مردم شهر و تلاش کارگران براي جلب حمايت مردم شهر سنندج بوديم. اعتراضاتي که اخبار آنرا در همين شماره کارگر کمونيست ميخوانيد. بايد از تجربه کارگران در شهر سنندج درس گرفت.

در شرايطي که جنب و جوش وسيعي در مراکز مختلف کارگري در سطح سراسري وجود دارد٬ در شرايطي که خواستهاي مشترکي اين مبارزات را بهم پيوند ميدهد٬ تشکيل مجامع عمومي منظم کارگري امري شدني و فوري براي تداوم ٬ قدرتگيري و متحد نگاهداشتن صفوف کارگران در اين اعتراضات است. به عبارت ديگر امروز بيش از هر وقت ضروري و عملي است که همچون کارگران در شهر سنندج٬ در شهرهاي مختلف در ميان کارگران کارخانجات مختلف مجامع عمومي کارگري را برپا کرد و مبارزات متحد٬ سازمانيافته و واحدي را در همه جا سازمان داد و به پيش برد. بويژه ما همواره شاهد اعتراضات واحد و حمايت ها و همبستگي ها در ميان اعتراضات کارگران در شهرهاي مختلفي چون قزوين٬ کاشان ٬ همدان٬ کرمانشاه و شهرهاي خوزستان و اصفهان و غيره بوده ايم و امروز با درس گيري از تجربه کارگران اين ٥ کارخانه در شهر سنندج ميتوان با برپايي مجامع عمومي کارگري مشترک به حرکات همزمان و متحد کارگران در شهرهاي مختلف شکل سازمانيافته تر و نقشه مندتري داد. ميتوان اين مبارزات را حول خواستهاي واحدي متحد کرد. ميتوان با اين کار نه تنها تهاجم هر روزه دولت و کارفرمايان را عقب زد و خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه و متوقف شدن فوري اخراج ها و رسمي شدن قراردادهاي موقت کاري و غيره شد٬ بلکه با خواستهاي تعرضي تري چون خواست فوري افزايش دستمزدها و تعيين ميزان حداقل دستمزد متناسب با سطح قيمت ها در شرايط امروز که بدون شک رقمي بيش از يک ميليون و پانصد هزار خواهد بود٬ شد.

امروز بيش از هر وقت زمان برداشتن اين گام اساسي فرا رسيده است. بايد اين گام مهم و کليدي را برداشت.
واقعيت اينست که يک فاکتور مهم كنار زدن موانع موجود بر سر مبارزات كارگران در مراکزي چون ايران خودرو با ٣٠ هزار کارگر٬ کيان تاير که سه ماه است در اعتراض و مبارزه است و هفت تپه و غيره ٬ و پيشروي بيشتر آنها٬ متکي شدن هر چه بيشتر مبارزات اين کارگران به مجمع عمومي کارگري٬ و تثبيت آن به عنوان ظرف اتحاد و متحد نگاهداشتن کارگران در برابر دولت و کارفرماست. اين را بطور عملي کارگران خودشان در مبارزات هر روزه خود ديده اند. ديده اند که هر گاه جمع شده اند٬ هر گاه صداي اعتراضشان را به بيرون از کارخانه برده و توانسته اند صداي اعتراضشان را بگوش جامعه برسانند و هر جا توانسته اند خانواده هاي خود را همراه کنند٬ در موقعيت قدرتمندتري قرار گرفته و توانسته اند موفقيت هاي بيشتري در مبارزه خود داشته باشند. کارگران بخوبي در مبارزات هر روزه خود تجربه کرده اند که آنچه مديريت و دولت را بوحشت مي اندازد٬ جمع شدن و متحد بودن آنهاست. و ديده اند که براي اينکه از بالاي سر آنها زد و بند نشود٬ براي اينکه در صفوفشان تفرقه افکني نشود٬ براي اينکه آنها را سر نداونند و در زير دست و بال مراجع مختلف دولتي به فرسودگي نکشانند٬ بايد متحد باشند و با اعتراضات قدرتمندشان خواستهاي خود را تحميل کنند. بنابراين براي همه اينها بايد مجامع عمومي منظم کارگري را بر پا داشت. بايد در مجامع عمومي کارگري٬ يعني آنجا که همه کارگران جمع هستند٬ تصميم گرفت٬ رئوس خواستهاي خود را روشن کرد و حول آن متحد شد و در آن نمايندگان خود را انتخاب کرد و متحد و قدرتمند به جلو رفت.

مجمع عمومي و اتحاد مجدد كارگران در رامشير
به نمونه مبارزه کارگران رامشير در پالايشگاه فازهاي ٩ و ١٠ عسلويه نگاه کنيم. در آنجا کارفرما با توطئه گري تلاش ميکند با دامن زدن به تفرقه قومي و محلي و تحت عنوان کارگر کرد و لر بين کارگران تفرقه اندازد. و مي بينيم که متاسفانه در آنجا اين توطئه در ابتدا به موفقيت ميرسد، اختلافاتي ميان کارگران ايجاد ميکند و حتي درگيري هايي را در ميان کارگران بوجود مي آورد. صرف به راه افتادن درگيري ميان كارگران بر زمينه هاي محلي گري و قومي و امثال اينها البته بسيار تكان دهنده و هشدار دهنده است و بايد جداگانه به اين مساله پرداخت و كارگران را وسيعا و مداوما در برابر ويروس كثيف تفرقه قومي و محلي گري و ناسيوناليستي واكسينه كرد. خوشبتختانه با نقش هوشيارانه کارگران راديکال و آگاه٬ و تلاش آنان براي برپايي مجمع عمومي کارگري و متحد کردن کارگران در آن ٬ کارگران توانستند اين توطئه کارفرما را خنثي کنند. از جمله درهمان شب که اين اتفاق افتاد کارگران در جمع هاي خود در مورد اين موضوع به بحث و گفتگو نشستند. در مورد توطئه گري کارفرما و اينکه چگونه با منسوب کردن کارگران به کرد و لر در صفوف آنها شکاف ايجاد کرده و با اين کار کل کارگران را مورد تهاجم خود قرار داده است٬ سخن گفتند و تصميم گرفتند که متحد شوند و با برپايي مجمع عمومي بر سر چگونگي ادامه مبارزه خود تصميم بگيرند. بدين ترتيب ديديم هنگاميکه کارفرما خود را در برابر جمع کارگران ديد٬ ناگزير شد حقوق يکماه کارگران را بپردازد و در ادامه نيز وقتي باز ميخواست از دري ديگر وارد شود و اين بار کوشيد با دسته دسته کردن کارگران و پرداخت تدريجي يکماه دستمزد به آنها٬ صفوف کارگران را در هم شکند٬ باز با شنيدن زمزمه برپايي مجمع عمومي کارگران عقب نشست و قول پرداخت يک ماه ديگر از طلبهاي کارگران را به آنها داد. اين تجربه جنبه ديگري از كاركرد و نقش مهم مجمع عمومي را پيش چشم كارگران گذاشت. نشان داد كه مجمع عمومي كارگر را متحدتر ميكند. بدين ترتيب وقتي به مبارزات هر روزه خود نگاه ميکنيم مثال فراوان است. و همه اينها بر يک چيز تاکيد ميگذارد. تشکيل مجامع عمومي کارگري٬ تثبيت اين مجامع بعنوان ظرف اعمال اراده و محلي براي تصميم گيري متحد کارگري امري فوري و حياتي است . بايد فورا دست بکار شد.
زنده باد مجامع عمومي کارگري٬ زنده باد شوراها

كارگر كمونيست ٩٢، ٢١ شهريور ٨٧

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: