شهلا دانشفر

خوش آمديد

موج جديد بيكارسازيها در پيش است اتحاد كارگري عليه بيكاري يك ضرورت فوري است

با فرمان اخير خامنه اي مبني بر واگذاري سهام بيش از ٨٠ درصد صنايع دولتي به بخش خصوصي موج جديدي از بيكارسازيها را در پيش خواهيم داشت. طرحي كه اساس آن بر سودآور كردن توليد متكي است و بيكارسازيها تحت عنوان طرح تعديل نيروي انساني يك ركن مهم اين سودآوري است. به گزارش سايت ايلنا و به نقل از گزارشي در سايت خبريADNKI وزير كار جمهوري اسلامي از بيكارسازي ٣٢٠ هزار كارگر در ٤ ماهه اول سال جاري خبر ميدهد. نمونه اي از اين بيكارسازيها را در خبري در تاريخ اول مرداد در كارخانه ماشين سازي اراك شاهديم. بنا به گفته سبحاني مدير عامل اين كارخانه تعداد كارگران اين كارخانه از ٥ هزار به ٢٣٠٠ كارگر كاهش يافته است. مجموعه اين اخبار حاكي از طرح يك يورش جديد و گسترده به طبقه كارگر و تهاجمي گسترده به زندگي و معيشت كارگران است. بيكارسازيها يك ركن مهم اين تهاجم است.

در مقابل بيكارسازيها بايستيم
واقعيت اينست كه رژيم اسلامي ايران كه در يك بحران سياسي فزاينده دست و پا ميزند٬ امروز به يك بن بست تمام عيار اقتصادي رسيده است. يك تلاش دائمي رژيم اسلامي ايران انداختن بار اين بحران بر دوش كارگران و مردم و تهاجمي هر روزه به زندگي و معيشت كارگران براي برون رفت از اين بحران بوده است. امروز رژيم در اوج استيصال اجراي طرح هاي قديمي اي چون واگذاري سهام كارخانجات دولتي به بخش خصوصي كه از آن اوائل در دستور كار خود داشت و در به اجرا در آوردن آن ناتوان بوده است٬ را در دستور فوري خود گذاشته است تا بلكه گشايشي بوجود آيد. اجراي اين طرح قرار است با باز گذاشتن دست كارفرمايان در شدت دادن به شرايط كار كارگران با كمترين سطح دستمزدها و در اخراج كارگران توليد را سودآور كند. از همين رو خامنه اجراي اين طرح را به قواي سه گانه كشور ابلاغ ميكند و در واقع ميكوشد كل نيروهاي دولتي و دستگاههاي سركوب و كل نظام را در پشت اين طرح به خط كند تا هر گونه اعتراض و حركتي را عقب بزند. به اين ترتيب جوهر اصلي اين طرح يك سنگربندي جديد در مقابل طبقه كارگر و يورشي وسيع به سطح زندگي و معيشت كارگران است. بايد در تقابل با چنين تهاجمي متحد شد.
بدون شك شرايط كنوني همانند شرايط سالهاي ٦٠ يا ٦٥ نيست كه رژيم بتواند با دست زدن به چنين تهاجمي طبقه كارگر را عقب براند. امروز ما شاهد يك جنب و جوش اعتراضي گسترده در جنبش كارگري و در ميان بخش هاي مختلف جامعه هستيم. نكته كليدي اينست كه فعالين كمونيست و رهبران كارگري با تشخيص اوضاع كنوني٬ بتوانند كل كارگران را در برابر اين تهاجم و موج جديد بيكارسازيها متحد و متشكل كنند. بويژه بدنبال اعتراضات گسترده كارگران شركت واحد و به پيش كشيده شدن خواستهاي سراسري اي چون حق تشكل و حق اعتصاب و خواست قراردادهاي دسته جمعي و انحلال شوراهاي اسلامي از جانب اين كارگران و نيز با گسترش هر روزه اعتراضات كارگري و شكل گيري اعتراضات همزمان و متحد در ميان مراكز مختلف كارگري٬ امروز تمام توجه ها بطرف طبقه كارگر كشيده شده است. در چنين شرايطي طبقه كارگر بيش از هر وقت در موقعيت مناسب براي طرح شعارهاي سراسري خود قرار دارد و بايد تهاجم رژيم را با تعرض پاسخ داد. بايد با متحد شدن حول خواستها و شعارهاي سراسري رژيم را در تنگناي جدي قرار داد.
طرح شعارهايي چون حق تشكل و حق اعتصاب به عنوان حق مسلم كارگران٬ بيمه بيكاري مكفي براي همه كارگران بيكار٬ افزايش فوري دستمزدها تا حداقل ٥٠٠ هزار تومان كه خواست همين امروز بسياري از كارگران است٬ امروز ميتواند رئوس فوري آن خواستهايي باشد كه كارگران را خول خود متحد كند و سنگر محكمي در برابر تهاجم رژيم شكل دهد. بويژه اتحاد كارگري عليه بيكاري حول شعار “يا كار يا بيمه بيكاري” يك گام اساسي در عقب زدن موج جديد بيكارسازيهاست.

اتحاد كارگري عليه بيكاري يك ضرورت فوري

در شرايطي كه بنا به آمار دولتي بيش از ده ميليون كارگر از كار بيكارند و هر ساله بيش از يك ميليون نيروي جوان وارد بازار كار ميشود٬ در شرايطي كه با موج گسترده اي از بيكارسازيها روبرو هستيم٬ وچماق اخراج همواره بر سر كارگر قرار دارد٬ مساله بيكاري و بيكارسازيها و ابعاد گسترده آن بيش از هر وقت شرايط كار و زندگي كارگران را در تنگنا قرار داده است. مساله بيكاري و ترس از بيكار شدن امروز بيش از هر وقت بر سازمانيابي طبقه كارگر و بر طرح قدرتمند خواستها و مطالباتش تاثير گذاشته است و كارگر از ترس اخراج و از دست دادن كار خود٬ ناگزير شده تا به سخت ترين شرايط كاري تن دهد . در چنين شرايطي اتحاد كارگري عليه بيكاري يك گام اساسي در متحد كردن طبقه كارگر و در برابر سنگر بندي رژيم در مقابل كارگران است. در چنين شرايطي تشكليابي طبقه كارگر بيش از هر وقت به نيازي حياتي تبديل شده است. بويژه متشكل شدن طبقه كارگر عليه بيكاري با شعار يا كار يا بيمه بيكاري آن گام اساسي است كه طبقه كارگر را در موقعيتي تعرضي و قدرتمند در مقابل تهاجم و سنگربندي رژيم قرار ميدهد. بايد به چنين تشكلهايي شكل داد.
امروز شرايطي است كه كارگران بيكار بويژه نيروي جواني كه وارد بازار كار ميشوند و بخش بزرگي از خيل عظيم بيكاران را تشكيل ميدهند٬ بايد به كانونهاي مبارزه عليه بيكاري شكل دهند. با جمع شدن در مقابل ادارات كار در شهر هاي مختلف و در همه جا و با شعار يا كار يا بيمه بيكاري حركت اعتراضي گسترده اي را بايد به جريان انداخت. در كارخانه هايي كه تهديد اخراج بالاي سر كارگران قرار ميگيرد بايد بلافاصله مجمع عمومي كارگران را فرا خواند و براي مخالفت و مقابله و ايستادگي در برابر اخراج هم نظر و متحد شد. بويژه در كارخانجاتي كه بيكارسازيها به خطري فوري تبديل شده است٬ بايد به حركتي سازمانيافته و متحد در سطح مناطق مختلف عليه بيكارسازيها شكل داد و در برابر آن ايستاد. بطور خلاصه مساله اينست كه بيكارسازيهاي وسيع در پيش است و كارگران بايد از هم اكنون براي مقابله اي جدي در مقابل آن آماده شوند. اين امري فوري و حياتي است.

بيمه بيكاري يك شعار فوري و يك شعار متحد كننده

امروز بيكارسازي كارگران براي دولت و كارفرما خرجي ندارد. كارگر بدون هيچگونه حق و حقوقي از كار بيكار ميشود. كارفرما براحتي كارگر را از كار بيكار ميكند و به جاي او نيروي كار ارزانتري را بكار ميگيرد و چماق اخراج همواره بالاي سر كارگر قرار دارد. بويژه استخدامهاي قراردادي به شكل اصلي اشتغال كارگر تبديل شده است و خاتمه دادن به قراردادهاي كاري٬ امضاي قراردادهاي سفيد امضا و بكارگيري كارگر با كمترين حق و حقوق به يك شكل عمده بكارگيري كارگر در عرصه توليد تبديل شده است. كارگر اگر حقي را مطالبه كند٬ اگر بهبودي در شرايط كارش بخواهد فورا از كار بيكار است. شعار “بيمه بيكاري مكفي براي همه افراد آماده بكار” آن سلاح برايي است كه ميتواند خطر اخراج و ترس از بيكار شدن را از سر كارگر كم كند. ميتواند كارگر را در موقعيت تعرضي تري براي طرح خواستها و مطالباتش قرار دهد. از همين رو طرح اين شعار امروز نقشي كليدي در متحد كردن طبقه كارگر دارد. اين شعاريست كه بايد از سوي كارگر شاغل و بيكار يك صدا و متحد طرح شود و به يكي از بندهاي مهم قطعنامه هاي كارگري تبديل شود.
اتحاد كارگري عليه بيكاري در متحد كردن طبقه كارگر يك ضرورت فوري است٬ با طرح شعار هاي سراسري و شعار بيمه بيكاري و با متشكل شدن در تشكلهاي عليه بيكاري بايد به اين اتحاد شكل داد

کارگر کمونیست ٣٩،  ٥ مرداد ٨٥.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: