شهلا دانشفر

خوش آمديد

نه به آپارتاید جنسی، نه به تبعیض، زنده باد سوسياليسم

فردا شنبه صدمين سالروز هشت مارس روز جهاني زن است. صد سال مبارزه و تلاش در پشت اين روز بزرگ آزاديخواهي نهفته است و هر ساله هشت مارس در سطح جهاني از سوي انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب جشن گرفته ميشود. ما نيز به استقبال گراميداشت هر چه با شکوهتر اين روز ميرويم.

واقعيت اينست که هشت مارس در ايران هر سال بيشتر جاي خود را باز کرده و امروز به یک روز مهم و به صحنه کشاکش زنان  وانسانهاي آزاديخواه براي برابري زن و مرد و عليه ستم کشي زن در جامعه تبديل شده است.

امسال ما در شرايط متفاوتي نسبت به هر سال هشت مارس را برگزار ميکنيم. ما در دل يک شرايط بسيار متحول که جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد هشت مارس را برگزار ميکنيم. ما هشت مارس را بدنبال يک شانزده آذر سرخ با شعارهاي آزاديخواهي و برابري طلبي برگزار ميکنيم. در شرايطي برگزار ميکنيم که مردم در تمام عرصه ها درگير يک جنگ هر روزه با اين رژيم هستند و امروز جامعه رساتر از هر وقت نه خود را به اين رژيم و به کل اين توحش سرمايه دارد اعلام ميکند. به همين سه ماه اخير و به اتفاقات بعد از شانزده آذر نگاه کنيم. سير تحولات آنچنان سريع است که بيش از بيش ابعاد يک جنبش قدرتمند سرنگوني طلب٬ راديکال و چپ٬ يک جنبش انقلابي که دارد رنگ سرخ خود را به اتفاقات هر روزه اين جامعه ميزند به نمايش ميگذارد. اين جنبش ما٬ جنبش ما کمونيستهاست. و هشت مارس که اساسا روز آزاديخواهي و  برابري طلبي است٬  در دل چنين شرايطي است که برگزار ميشود. روزي که بيش از بسياري از روزهاي ديگر به ما و به همه کسانيکه ميخواهند ستم و استثمار نباشد، ميخواهند تبعيض و نابرابري نباشد و براي آزادي و رهايي انسان مبارزه ميکنند مربوط است. ما با تمام قوا براي برپايي يک هشت مارس قدرتمند تلاش ميکنيم.

اجازه بدهيد کمي از نزديکتر به اتفاقات همين سه ماهه اخير نگاه کنيم. همه ما ديديم که بدنبال شانزده آذر رژيم دانشجويان را که علنا به اسم چپ جلو آمدند  و شعار  آزاديخواهي و برابری طلبی سر دادند را مورد تهاجم قرار داد و تعداد زيادي را زنداني و مورد شکنجه قرار داد٬ اما اين اعتراضات وسعيتر و گسترده تر تداوم يافت. دانشجويان همچنان بر خواستهايشان پاي فشردند  و مبارزه براي آزادي دانشجويان دستگير شده و تمامي زندانيان سياسي به يک کمپين عظيم جهاني تبديل شد.  ديديم که يورش رژيم به دانشجويان چپ٬ نه تنها٬ اين موج بالنده اعتراضي را عقب نزد٬ بلکه همچنان چپ بصورت علني و متشکل دارد سخن ميگويد٬ در راس اعتراضات دانشجويي قرار دارد و تحت عنوان دانشجويان چپ و سوسياليست اعلام موجوديت ميکند و بيانيه صادر ميکند. يا بطور مثال ما ديديم که رژيم بيشرمانه براي کارگران دستگير شده اول مه سنندج احکام زندان و شلاق صادر کرد و اين احکام را براي ٥ نفر از اين کارگران به اجرا گذاشت٬ اما کارگران جلو آمدند و گفتند اجراي  اين حکم قرون وسطايي٬ شلاق زدن بر بدن طبقه کارگر است و ما در برابر آن مي ايستيم. گفتند که ما کوتاه نمي آييم و اگر رهبران ما را شلاق بزنيد با ما و با خانواده هاي ما روبروييد. و خواست افزايش دستمزدها را به ميان کشيدند و ما شاهد اين هستيم که هر روز اعتراضات کارگري گسترش بيشتري مي يابد. نمونه مهم ديگر اجراي طرح امنيت اجتماعي رژيم  است. طرحي که در واقع طرح سرکوب جامعه و عقب راندن جنبش اعتراضي در کل جامعه است.  اما  اظهارات  خود مقامات حکومتي عملا شکست و استيصال رژيم را در به اجرا گذاشتن اين طرح و سرکوب جامعه به نمايش ميگذارد. از جمله در آمار خود دولت صحبت از ابعاد ميليوني زناني که بقول آنها بدحجاب بودند و در مقابل رژيم ايستادند و زير بار اين فشار ها و تهديدات نرفتند سخن ميگويد.  در واقع  امسال اين جامعه است که در يک کشاکش هر روزه با اين رژيم زن ستيز دارد به استقبال هشت مارس ميرود. در ٤ اسفند همين دو هفته پيش بود که در آرياشهر در ميدان صادقيه  هنگاميکه نيروهاي طرح امنيت اجتماعي رژيم زني را بعنوان بد حجاب مورد تعرض قرار دادند٬ مقاومت اين زن در مقابل نيروهاي سرکوب رژيم   و حمايت وسيع مردم از او به صحنه تظاهرات با شکوهي تبديل شد که در واقع داشت پيام هشت مارس امسال را فرياد ميزد. در اين حرکت اعتراضي جمعيتي انبوه يک صدا شعار دادند٬ حکومت اسلامي نميخواهيم! نميخواهيم! جمعيتي که نه خود به حجاب٬ نه خود به آپارتايد جنسي و نه خود به قوانين ارتجاعي اسلامي را اعلام داشت و شعار ميداد از ٥٧ تا حالا علاف کردي ما را. اين يک اتفاق سياسي مهم در آستانه هشت مارس است و به روشني منعکس کننده فضاي امروز ايران در شرايط کنوني است. تظاهرات هفته اخير دانشجويان در شيراز نيز يک نمونه ديگر از همين اتفاقات مهم است. در آنجا دانشجويان متحد ايستاده اند و با اعتراض عليه تبعيض و جدا سازي جنسيتي و عليه آپارتايد جنسي ٬ مبارزه خود را به خيابانها کشانده و با شعار ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم. فرمانده پادگان این آخرین پیام است، جنبش دانشجویی آماده‌ی قیام است٬ آشکارا رژيم اسلامي را به چالش مي کشند. در چنين شرايطي است که هشت مارس را برگزار ميکنيم. همانطور که بالاتر نيز اشاره کردم اينها همه حاکي از جامعه ملتهبي است که با خواستهاي راديکال خود به جلو آمده و مهر خود را بر هشت مارس امسال نيز ميزند. با اتکا به قدرت اين جنبش است که ميرويم تا هشت مارس را هر چه با شکوه تر برگزار کنيم.

 

شعار ما در هشت مارس امسال نه به آپارتايد جنسي است و اين شعاري است که  بطور واقعي جامعه دارد آنرا فرياد ميزند و ما صداي اعتراضي هستيم که در آرياشهر بلند شد و رساتر از هر وقت به اين رژيم و قوانين اسلامي ارتجاعي آن نه گفت.  ما صداي اعتراض ميليونها زني هستيم که در مقابل طرح امنيت اجتماعي رژيم ايستاده اند و ما شاهد جنگ هر روزه آن در کوچه و خيابان هستيم. صدايي که در کارخانه٬ در دانشگاه و در همه جا بگوش ميرسد. ما صداي اعتراض جنبش راديکال و بالنده اي هستيم که امروز در همه جا و در مناسبت هاي مختلف از رهايي انساني سخن ميگويد و ميخواهد تبعيض نباشد. آزادي برابري هويت انساني خواست فوري آنست و از به زير کشيدن اين جهان وارونه سخن ميگويد و زنده باد سوسياليسم را فرياد ميزند. در هشت مارس امسال ما بايد صداي قدرتمند اين جنبش باشيم.

شعار و خواست  ما در هشت مارس امسال در سطح جهان اينست که مردم آزاديخواه جهان رژيم اسلامي اين رژيم آپارتايد جنسي را محکوم کنيد. جمهوري اسلامي٬ رژيم آپارتايد جنسي است٬ جمهوري اسلامي رژيم شلاق٬ رژيم سنگسار و رژيم اعدام است. اين رژيم را بايد از همه سازمانها و مراجع بين المللي اخراج کرد. بايد درب سفارتخانه هاي آنرا بست و همان بلايي را بر سر آن آورد که دنيا بر سر رژيم آپارتايد نژادي آفريقاي جنوبي آورد. براي پيشبرد اين خواست و اين اعتراض ما کمپيني جهاني را در دستور گذاشته ايم و از همه انسانهاي آزاديخواه در سراسر جهان خواسته ايم که با گذاشتن امضاي خود در زير نامه ما به اين حرکت برحق ما بپيوندند و جنبش اعتراضي قدرتمند در ايران براي سرنگوني رژيم آپارتايد جنسي در ايران را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهند.

در آخر سخن من خطاب به فعالين و دست اندرکاران هشت مارس امسال اينست که با چنين تبييني از شرايط سياسي امروز و فرصت بزرگي که در مقابل ما قرار دارد٬ بايد اين روز را هر چه با شکوهتر برگزار کرد و  با شعار نه به آپارتايد جنسي٬ نه به تبعيض٬ زنده باد سوسياليسم هشت مارس را گرامي داشت.

بکوشيم تا هشت مارس را به يک روز بزرگ اعتراضي عليه اين حکومت ضد زن و اين مظهر توحش سرمايه داري تبديل کنيم.

زنده باد صدمين سالگرد هشت مارس

انترناسيونال ٢٣٤،  ١٧ اسفند ٨٦*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: