شهلا دانشفر

خوش آمديد

نگاهي به جنبش كارگري در سال ٨٧

مصاحبه سيما بهاري با شهلا دانشفر در برنامه انترناسيونال در كانال جديد

سيما بهاري: سال گذشته سال پرجنب و جوشي در جنبش كارگري بود٬ اگر بخواهيد از اين جنبش و اين حركات يك ارزيابي اوليه داشته باشيد چه نقطه عطف هايي را رويش تاكيد ميگذاريد

شهلا دانشفر: بله همانطور كه اشاره كرديد٬ سال گذشته سال پر جنب و جوشي بود. اگر بخواهم به نقطه عطف ها اشاره كنم٬ به نظر من سال گذشته سال متحد شدن٬ سال متشكل شدن٬ سال اعتراضات گسترده بود. در سال گذشته ما شاهد اتفاقاتي بوديم كه براستي جنبش كارگري را نشان ميداد كه گامها به جلو برداشته است. در سال گذشته ما شاهد تشكيل سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه بوديم. شاهد تشكيل “اتحاديه سراسري آزاد كارگران ايران” بوديم. شاهد تشكيل مجمع عمومي مشترك ٥ كارخانه در شهر سنندج بوديم. شاهد اين بوديم كه بطور مثال در كارخانه اي چون كيان تاير كارگران مجمع عمومي خود را تشكيل دادند و نمايندگان خود را انتخاب كردند و بعد كشاكش آنها اين بود كه شوراي اسلامي بايد دفتر خود در كارخانه را خالي كند و اتاقي كه در اختيار داشته را به نمايندگان منتخب كارگران واگذار كند. همينطور در صنايع فلزي شماره ٢ عينا همين ماجرا را ما شاهدش بوديم. نمونه ديگر آن در كارخانه “چيني كرد” بود كه ميتوان حركت كارگران در آنجا را در ادامه اين تحول ديد. در اين كارخانه كارگران در اولين روز بعد از تعطيلات سال نو در مقابل اداره كار كرمانشاه عليه اخراج تجمع كردند و بعد از اينكه به آنها گفتند ده روز فرصت بدهند٬ كارگران اولتيماتوم دادند و بعد از آن كارگران تصميم گرفتند جمع شوند٬ مجمع عمومي خود را تشكيل دهند و نمايندگان منتخب خود را براي پيگيري خواستهايشان انتخاب كنند.

اينكه جمع بشويم و نمايندگان خود را انتخاب كنيم. اينكه جمع بشويم و در جمع خود تصميم بگيريم . اينكه جمع بشويم و مجمع عمومي را تشكيل بدهيم بعنوان مرجع اعمال اراده خود به معناي اينست كه در يك قدمي تشكيل شوراهاي كارگري قرار گرفته ايم. به اين ترتيب ما شاهد تحول بزرگي در جنبش كارگري بوده ايم. كارگران اعلام كردند كه تشكل كارگري امر خود كارگران است. احتياج به مجوز ندارد. ما اينرا از كارگران نيشكر هفت تپه شنيدم. اينرا از كارگران بخش هاي ديگر شنيديم و ديديم كه چگونه تشكل خود را ايجاد كردند و چگونه الگو قرار دادند براي ايجاد تشكلهاي كارگري.

همينطور سال گذشته سال كانال جديد بود. بيشترين روي آوري را شاهد بوديم و همه جا صحبت از كانال جديد بود و بخش عمده اين روي آوري ها از كارگران پيشرو٬ راديكال و چپ بود كه به اين حزب پيوستند و به نظرم اين خود تاثيرش را بر جنبش كارگري گذاشته است. به نظرمن اينها نقطه عطف هاي مهمي است.

نكته ديگر مطالبات كارگري بود. در همان شروع سال گذشته كمپين اعتراضي عليه سطح نازل دستمزد ها شروع شد. كارگران طومار اعتراضي دادند.و گسترش پيدا كرد و در آخر سال اين حركت ارتقا پيدا كرد. كارگران اعلام كردند كه زندگي انساني حق مسلم ماست. ما به دستمزد زير خط فقر رضايت نميدهيم. ما كوتاه نمي آييم. دستمزد ما در گام اول بايد يك ميليون تومان در ماه باشد٬ اگر چه حتي يك ميليون و نيم دستمزد هنوز بسيار پايين است. طوماري كه بيش از پانزده هزار امضا حول آن جمع شده است. طوماري كه سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه و اتحاديه آزاد كارگران ايران در راس آن قرار داشت و دهها كارخانه و كارگران ديگر را حول اين خواست گرد آورد. اين خود يك نقطه عطف مهم ديگر در جنبش كارگري و در پيشروي مبارزات كارگران بود و جنبش براي خواست افزايش دستمزد ها را به حركت در آورد.

بطور مشخص سال گذشته٬ سال اعتراضات گسترده كارگران كيان تاير بود. سال اعتراضات كارگران نيشكر هفت تپه٬ صنايع فلزي شماره دو٬ مخابرات راه دور٬ و پتروشيمي بود٬ سال اعتراضات كارگران در كارخانجات مختلف در قزوين و سنندج و عسلويه و غيره بود. سال اعتراضات گسترده كارگري بود. ١٨ هزار كارگر ذوب آهن اصفهان٬ اعلام اعتراض كردند. و اين اعتراضات و فضاي اعتراضي ادامه دارد. من بگرمي دست همه اين كارگران را ميفشارم. براستي وجد آور است وقتي به اين اتفاقات نگاه ميكنيم. و همه اين اتفاقات در متن اوضاع سياسي اي اتفاق مي افتد كه كل جامعه در جنب و جوش است و در دانشگاه و در خيابان و در همه جا . شرايطي كه خود رزيم دارد از بحران اجتماعي صحبت ميكند. دارد از اين صحبت ميكند كه سال ٨٨ سال اعتصابات سراسري كارگري است و ما در ادامه يك چنين روندي و در دل چنين روندي وارد سال ٨٨ شده ايم و من بسيار خوشبين هستم و فكر ميكنم سال ٨٨ شاهد اتفاقات مهمي خواهيم بود.

سيما بهاري: فكر ميكنيد براي اينكه اين اعتراضات بيشتر جلو برود و دستاوردهاي بهتري داشته باشد٬ چه بايد كرد و تاكيداتتان چيست؟

شهلا دانشفر: من اولين فراخوانم به كارگران اينست كه اولا وسيعا به كانال جديد و حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد. كانال جديد بعنوان صداي اين حزب و ابزار دسترسي اين حزب به جامعه امكاني است كه بايد از آن بيشترين استفاده را بكنند. اخبار و مسائلشان را از اين كانال انعكاس اجتماعي دهند. از اين ابزار براي سراسري شدن٬ براي شكل دادن٬ براي متحد شدن وسيعا استفاده كنند. كسانيكه تا اكنون عضو حزب نشده اند٬ تماس بگيرند و عضو حزب شوند. به نظرم اين فاكتور سياسي است. مهم است و تا كنون تاثيرات آنرا بدرجه اي كه پيش رفته ايم گذاشته است. اين اولين تاكيد من است. در تمام كارخانجات و در همه جا ما بايد شاهد تشكيل جمع هاي كانال جديد و واحدهاي حزبي باشيم.

دومين مساله اينست كه اين جنبشي كه اشاره كردم كه دارد متحد ميشود. دارد مجمع عمومي خود را تشكيل ميدهد. دارد نمايندگان خود را انتخاب ميكند٬ بايد سراسري شود. بايد اين دستاورد همه جا بكار گرفته شود. كارگران مجامع عمومي خود را تشكيل دهند. نمايندگان خود را انتخاب كنند و بدين ترتيب متشكل و متحد در مقابل تهاجم رزيم بايستند. در مقابل شرايطي كه مي بينيد كه چگونه جمهوري اسلامي تحت عنوان اينكه بحران هست٬ تحت عنوان اينكه وضع اقتصادي خراب است٬ حداقل دستمزد كارگران را بيشرمانه ٢٧٤ هزار اعلام كرد و بعد آنرا ٥ درصد ديگر كاهش داد و ٢٦٣ هزار تومان اعلام كرد. ميخواهم بگويم جمهوري اسلامي چنين تهاجمي را در سال ٨٨ در دستور دارد و بايد با صف متحد آنرا عقب بزنيم. اكنون در تعداد زيادي از كارخانجات خطر بيكاري سازي كارگران را تهديد ميكند. از جمله در نيشكر هفت تپه٬ در لوله سازي اهواز و غيره٬ بايد بصورت سراسري اين تهاجم را عقب راند.
سوم اينكه الان بخش زيادي از كارخانجات هستند كه با دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند. الان در بسياري از آنها اعتراض هست و منتظرند كه تعطيلات نوروز تمام شود و اعتراضاتشان را دنبال كنند. به نظرمن در تمامي اين كارخانجات بايد كارگران جمع شوند و تصميم به اعتصابات اخطاري بگيرند و با اين كار با اعتراضي سراسري مبارزات خود را قدرتمند تر به پيش برند. در عين حال وسيعا به كمپيني كه بر سر خواست افزايش دستمزد به راه افتاده است٬ كمپيني كه حداقل دستمزد در گام اول را يك ميليون امضا كرده است بپيوندند. و آنرا امضا كرد و آنرا از سطح طومار فراتر برد و تبديل به تجمعات اعتراضي كرد. به نظر من اينها همه ميتواند مقدماتي باشد براي اينكه با صفي قدرتمند و متحد به استقبال اول مه روز جهاني كارگر كه ٥ هفته بيشتر به آن نمانده است برويم و اين روز را به يك روز اجتماعي وسيع در كل جامعه تبديل كنيم. و بدين ترتيب اين اتحاد و همبستگي مان را بصورت يك قدرتنمايي بزرگ و باشكوه در اول مه مه به نمايش بگذاريم. به نظر من اينها خطوط مهم كار ماست. در همين فاصله بايد فعالين چپ و راديكال كارگري بنيشيند و روي اين خطوط فكر كنند٬ برنامه بريزند و به استقبال اول مه بروند. در هر حال تاكيد من اينست كه بياييد در كنار كانال جديد٬ در كنار حزب متحد اين پلاتفرم و اين استراتزي را مقابل خود بگذرايم و به جلو برويم به نظر من موقعيت خطير است. در عين حال موقيت بسيار مناسب است.

سيما بهاري: بعنوان آخرين سئول و خيلي كوتاه حرفتان در اين رابطه با فعالين و رهبران كارگران چيست؟
شهلا دانشفر: دقيقا در وهله اول روي سخن من با رهبران و فعالين راديكال و چپ جنبش كارگري است و اين دست آنها را ميبوسد و صحبت من بطور خيلي كوتاه و فشرده با آنها اينست كه دست در دست هم اين جنبش را به جلو بريم. به نظر من ممكن است ٬ عملي است و همانطور كه رژيم وحشت خود را نشان داده٬ سال ٨٨ را به سال اعتراضات سراسري كارگري و سال به زير كشيدن جمهوري اسلامي تبديل كنيم

كارگر كمونيست ١٠٢، ١٣ فروردين ٨٨.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: