شهلا دانشفر

خوش آمديد

نگاهي به حرکت اعتراضي کارگران سما در قروه و نقطه قوت هاي آن

يک حرکت اعتراضي مهم کارگري در دو هفته اخير٬ حرکت اعتراضي کارگران سما در قروه بخاطر دستمزدهاي پرداخت نشده شان بود. حرکتي که بطور واقعي انعکاسي از پيشروي هاي جنبش کارگري است. در اين حرکت اعتراضي کارگران توانستند با پافشاري خود کارفرما را وادار کنند که نيمه شب به محل تجمع آنها برود و دستمزدهاي پرداخت نشده شان را بپردازد. در اين حرکت اعتراضي بار ديگر کارگران توانستند گوشه کوچکي از قدرت اتحاد و مبارزه شان را تجربه کنند. در شرايطي که پرداخت نکردن دستمزد به يک نرم معمول در مراکز مختلف کارگري تبديل شده است٬ در شرايطي که دست کارفرما براي هر گونه زورگويي و تعدي به کارگر کاملا باز گذاشته شده است٬ نحوه پيشبرد مبارزه كارگران سما در قروه يک الگوست. نگاهي به اين حرکت اعتراضي و نقطه قوت هاي آن ميتواند درسهاي باارزشي براي مبارزات کارگري در بخش هاي مختلف کارگري داشته باشد:

کارگران سما فريب وعده و وعيد کارفرما را نخوردند
کارگران سما در قروه براي دريافت ٥ ماه دستمزد پرداخت نشده خود تجمعات اعتراضي پي در پي داشتند. به آنها قول داده شده بود که روز ١٥ دي طلبهايشان را پرداخت خواهند کرد. اما در روز موعود وقتي کارگران ديدند که نه تنها خبري از پول نبود بلکه آنها را تهديد به اخراج ميکنند٬ تصميم به تجمع در مقابل اداره کار گرفتند. در آنجا نيز به کارگران پاسخي داده نشد و جالب اينجاست٬ در حاليکه کارفرما دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است٬ طبق معمول٬ آنها کارگران را به اتخاذ راههاي قانوني حواله داده و مورد تهديد قرار ميدادند. اما کارگران در مقابل دسيسه هاي اداره کار و کارفرما براي متفرق کردن صفوفشان ايستادند و در آخر نيز متحدانه صورتجلسه اي را امضا کردند و اعلام کردند که تا دستمزدشان را دريافت نکنند٬ به اعتراضشان پايان نخواهند داد و با تاکيد بر حمايت متحد از نمايندگانشان٬ عملا راه هرگونه توطئه اي از سوي دولت و کارفرما را برعليه خود بستند. در طول اين حرکت اداره کار در همدستي با کارفرما٬ تمام تلاش خود را کردند که با وعده و وعيد دادن کارگران را سربدوانند و با خريدن وقت براي خود در ميان صفوف کارگران تفرقه ايجاد کنند. اما کارگران همچنان به اعتراض متحد شان ادامه دادند و در ١٨ دي بود که اعلام کردند اگر دستمزدشان پرداخت نشود در مقابل کارخانه به تجمع خود ادامه خواهند داد و شب را به صبح خواهند رساند. و عليرغم سرماي شب در محل ماندند. تحت فشار اين اعتراضات مدير كارخانه وادار شد ساعت دوازده شب٬ به محل برود و دستمزد کارگران را بپردازد. اين يک پيروزي بزرگ براي کارگران سماست و بطور واقعي امروز اين کارگران در موقعيت بسيار قدرتمند تري قرار دارند که نه تنها اجازه نميدهند که پرداخت دستمزدشان به تعويق افتد. بلکه ميتوانند براي بهبود شرايط کار خود و از جمله با خواست افزايش دستمزدها به ميدان آيند.

مجمع عمومي ظرف اتحاد کارگران سما در قروه
يک نقطه قوت مهم کارگران سما اتکا به مجمع عمومي در طول حرکت اعتراضي خود بود. در اين حرکت اعتراضي کارگران در مجمع عمومي خود صورتجلسه ميکنند که متحدانه به مبارزه خود ادامه بدهند٬ از نمايندگانشان حمايت کنند و همين کار را کردند. روز ١٦ دي کارگران با برپايي مجمع عمومي در مورد نحوه ادامه اعتراضشان تصمميم گيري ميکنند و با تصميمي جمعي و مشترک، خواست خود را بصورت نامه اي تنظيم کرده و به استانداري کردستان ميفرستند و بر روي گسترش اتحاد و همبستگي خود بصورت ايجاد صندوق همبستگي مالي و حرکت متحد و مصمم تا رسيدن به خواسته هايشان تاکيد ميکنند.

بدين ترتيب در حرکت اعتراضي کارگران سما در قروه٬ نقش برجسته مجمع عمومي کارگران در متحد کردن و متحد نگاه داشتن آنها در مبارزه شان٬ در تصميم گيري بر سر چگونگي پيشبرد قدرتمند حرکت اعتراضي خود و مقابله با دسيسه هاي کارفرما را آشکارا ميتوان ديد. با اتکا به مجمع عمومي است که کارگران سما در قروه قدرت خود را بازيافته و متحد و مصرانه مي ايستند و پيروز ميشوند.

واقعيت اينست که هم اکنون وقتي به اعتراضات کارگري نگاه ميکنيم ٬ شاهد اين هستيم که مجمع عمومي کارگري شکلي سازمانيافته تر و قدرتمندتر بخود گرفته است. يک نمونه ديگر از چنين مبارزاتي٬ مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه است. تا جاييکه ديديم کارگران نيشکر هفته تپه در بيانيه ٦ ماده اي خود اعلام داشتند که ميخواهند خودشان بر سرنوشت و شرايط کارشان حاکم باشند و براي اين کار هر پنجشنبه مجمع عمومي خود را تشکيل خواهند داد و اين را حق مسلم خود ميدانند. و اين خود گام جديدي در تثبيت مجمع عمومي کارگري بعنوان نطفه پايه اي تشکل واقعي کارگري بود. و امروز در حرکت کارگران سما در قروه قدرت و مکان مجمع عمومي کارگري را بخوبي شاهد هستيم. اکنون کارگران سما در قروه در يک قدمي تثبيت مجمع عمومي خود بعنوان نطفه پايه براي ايجاد تشکل واقعي خود هستند. بايد اين دستاورد را تثبيت کرد. مجمع عمومي کارگري نقشي کليدي در متحد کردن صفوف اعتراض کارگران دارد٬ بايد نقش آنرا دريافت. با توجه به پيشروي هاي تا کنوني امروز بهترين شرايط است براي تثبيت مجامع عمومي کارگري بعنوان يک ظرف پايدار و يک تجمع منظم دائمي کارگران در مراکز کارگري است. بايد وجود آنرا به دولت تحميل نمود. بايد براي اين خيز برداشت.

اگر به خواستهايمان پاسخ ندهيد با خانواده ها خواهيم آمد
يک بند نامه اعتراضي کارگران سما در قروه تهديد به ادامه اعتراضشان با اتکا به نيروي خانواده هاست. اين خود يک پيشروي ديگر در جنبش کارگري است که نه تنها در اعتراض کارگران سما در قروه بلکه در بسياري از اعتراضات کارگري آنرا از زبان کارگران ميشنويم و به درجه اي که اين اعتراضات ابعاد اجتماعي پيدا کرده است و از محدوده کارخانه بيرون آمده و به نيروي اجتماعي و در راس آن خانواده ها متکي شده است٬ جايگاه و اهميت دخالت خانواده هاي کارگري در پيشبرد قدرتمند اعتراضات کارگران برجسته تر شده است. در اعتراضات کارگران نيشکر هفته تپه نيز ديديم که کارگران وقتي ميخواستند کارفرما را تهديد کنند ميگفتند ما امروز ٥ هزار کارگر هستيم که با خانواده هايمان بيش از پانزده هزار نيرو خواهيم بود و تمام شهر شوشتر به حرکت در خواهد آمد و ديديم که اين يک فشار واقعي بر کارفرما و دولت بود. اکنون کارگران سما در قروه اين را بصورت يک اولتيماتوم در نامه شان به استانداري مينويسند و اين خود نشانگر درجه هوشياري رهبران اعتراضي کارگران سما در قروه و تاکيدي ديگر بر پيشروي جنبش نوين کارگري در ايران است.

تلاش کارگران سما در قروه در جلب حمايت جامعه
يک مشخصه امروز اعتراضات کارگري و در کل اعتراضات مختلف در سطح جامعه خبر رساني و تلاش براي جلب حمايت جامعه و بعضا در سطح بين المللي است. اين يک مشخصه مهم از رشد جنبش کارگري است. اين را در مبارزه کارگران سما در قروه نيز ميتوان ديد. شب ١٨ دي هنگاميکه کارگران سما در قروه در مقابل كارخانه تجمع كرده بودند٬ در سراسر شهر خبر تجمعشان ميچرخيد. با “اس ام اس” هایی با مضمون اينکه “آیا میدانید در این سرمای سرد کارگران مجتمع سما به خاطر ندادن پنج ماه حقوق در این شب سرد در جلو کارخانه تحصن نموده اند، جهت حمایت از آنان بشتابیم” و با تاکيد بر اينکه اين خبر را به هر جا که ميتوانيد ارسال کنيد، بخش زيادي از مردم را از اعتراض خود با خبر كردند. بدين ترتيب در اين حرکت اعتراضي کارگران سما با اتکا به مجمع عمومي خود و با مبارزه متحدشان و با اولتيماتوم بر به ميدان آوردن نيروي خانواده ها و انعکاس اجتماعي حرکتشان به عنوان يک نيروي قدرتمند در مقابل مديريت ايستادند و پيروز شدند. زنده باد کارگران سما در قروه

كارگر كمونيست ٧٦،  ٤ بهمن٨٦.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: