شهلا دانشفر

خوش آمديد

١٥فوريه (٢٦ بهمن) روز كارزار جهانی در حمایت از كارگران شركت واحد يك دستاورد بزرگ برای همه كارگران

“فدراسيون اتحاديه هاي كارگری جهاني” و كنفدراسیون اتحادیه های آزاد بین المللی” كه ١٥٥ میلیون عضو در ١٥٤ كشور جهان دارد٬ روز ١٥ فوريه برابر با ٢٦ بهمن را روز همبستگي جهاني در حمايت از كارگران شركت واحد تهران اعلام كرده و از تمامي اتحاديه هاي كارگري در سطح جهان خواسته است كه در اين روز با جمع شدن در مقابل سفارت جمهوري اسلامي و يا وزارت كشور خود ٬ به سركوب كارگران در ايران اعتراض كنند و از خواستهاي كارگران شركت واحد كه خواستهاي كل كارگران در ايران است٬ خواست برسميت شناختن حق تشکل آزاد كارگري٬ آزاد ي فوري و بدون قيد و شرط منصوراسانلو و کليه کارگران دستگير شده سنديکاي شرکت واحد٬ برسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعي و خواست افزايش دستمزدها و پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده کليه کارگران و اعضاء سنديکا به حمايت برخيزند.
اين يك دستاورد بزرگ براي نه فقط كارگران شركت و احد بلكه برای كل كارگران در ايران است. اين نتيجه ٥٠ روز اعتراض و مبارزه كارگران شركت واحد و جنب و جوش اعتراضي گسترده در ميان بخش هاي مختلف كارگران در ايران و كل جامعه است. اين اتفاقي تاريخي و بي سابقه و يك گام بزرگ در جنبش كارگري در سطح جهاني است. اين اتفاق بيش از هر چيز جايگاه و نقش كارگران را در تحولات سياسي امروز جامعه و در پيشاپيش آنها كارگران شركت واحد را نشان ميدهد.
حمايت بين المللي از كارگران شركت واحد و كارگران در ايران يك نقطه قوت بزرگ براي مبارزات امروز كارگران و مردم در ايران است. بايد اين فرصت را دريافت. بايد در اين روز كارگران در ایران همگام با كارگران در سراسر جهان به اعتراض برخيزند و اعلام كنند كه بر روي خواستهاي كارگران شركت واحد تاكيد ميگذارند و خواهان آزادي فوري دستگير شدگان و ديگر خواست هاي پايه اي و اساسي خود شوند.

٥٠ روز جنگ نا برابر كارگران شركت واحد با رژيم توحش اسلامی سرمایه داران٬ امروز كل كارگران در ايران را از نظر سیاسی در موقعيتي متفاوت و جلوتر از قبل قرار داده است. رژيم اسلامي با توحش تمام تلاش كرد اين مبارزه را خفه كند. كارگران را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داد٬ به تعقيب و پيگيرد فعالين و رهبران كارگري پرداخت٬ بطور بيسابقه اي زندان اوين را از كارگران پر كرد و بيش از هزار كارگر را به زندان انداخت و تمام توحش و توان خود را بكار برد تا كارگران را از دست زدن به مبارزه پشیمان كند. اما امروز شاهد آن هستیم كه خواستهای كارگران شركت واحد تهران در گوشه و كنار جهان فریاد زده میشود. در واقع این جمهوری اسلامی است كه بازنده این جنگ نا برابر است. امروز با بر پا شدن يك همبستگي وسيع بين المللي و اقدام تشكلهای بین المللی كارگری در حمایت از كارگران شركت واحد٬ نه تنها كارگران شركت واحد بلكه كل كارگران در ايران از نظر سیاسی در موقعيتي بسيار قويتر قرار گرفته اند. روز ١٥ فوريه يك فرصت تاريخي براي كارگران و كل مردم در ايران است. بايد از اين فرصت سود جست و اين روز را به روز اعتراض كل جامعه عليه ستم و استثمار و عليه توحش رژيم اسلامي سرمايه در ايران تبديل كرد. بايد فورا دست به كار تدارك یك روز باشكوه حمایت از كارگران شركت واحد در روز ١٥ فوريه برابر با ٢٦ بهمن بشویم. ١٥ فوريه را بايد به يك روز تاريخي همبستگي بين المللي كارگري در سراسر جهان تبديل كنيم.

هم صدا با كارگران شركت واحد خواستهایمان را فریاد بزنیم

اكنون كه كارگران در سراسر جهان به حمايت از كارگران ايران بلند ميشوند٬ اكنون كه خواستهاي كليدي كارگران حق تشكل٬ حق اعتصاب٬ حق بستن قراردادهاي دسته جمعي به راس خواستهاي كارگري تبديل شده و مورد حمايت بين المللي كارگري قرار گرفته بايد همزمان با كارگران در سراسر جهان٬ كارگران در ايران دست به اعتراض بزنند و و بر روي خواستهاي اساسي خود تاكيد كنند. روز ١٥ فوريه كارگران در ايران تنها نيستند ٬ كارگران در سراسر جهان در كنار آنها هستند٬ بايد در اين روز به اعتراض بلند شد. اگر در اين روز كارگران نفت٬ كارگران پتروشيمي٬ ٥٠ هزار كارگر در عسلويه و ١٧٠٠ كارگر ايران صدرا و كارگران ايران خودرو٬ و ديگر ماشين سازيها و كارگران در همه مراكز كارگري در ايران به اعتراض بلند شوند و با صدور قطعنامه بر خواستها و مطالبات خود تاكيد بگذارند٬ ما شاهد تكان بزرگي در كل جامعه خواهيم بود. هم اكنون تمامي محيط هاي كارگري در فضایی از اعتراض و نارضایتی بسر میبرند. روز ١٥ فوريه روزيست كه ميشود٬ با اعلام اعتصاب و با تجمعات همزمان در سراسر ايران اين روز را به يك قدرتنمايي بزرگ كارگري و كل جامعه تبديل كرد. در اين روز طبعا كارگران شركت واحد نقش مهم و تاريخي اي دارند. اكنون تمام توجه ها نه تنهادر ايران بلكه در جهان متوجه اين كارگران است. از همين رو فرصت مناسبي است كه در اين روز ما شاهد تجمع اعتراضي ١٧٠٠٠ كارگر شركت واحد به همراه خانواده هايشان در تهران باشيم. شاهد بزرگترين هميستگي و حمايت از كارگران ديگر بخش ها و تمامي مردم در تهران از خواستها و مبارزات اين كارگران باشيم و اين روز را به روزي بزرگ و تاريخي و به يك روز همبستگي بين المللي و سراسري كارگري در تاريخ جنبش كارگري ايران و جهان به ثبت برسانيم. روز ١٥ فوريه ميتواند روزي باشد كه خانواده هاي كارگران دستگير شده شركت واحد به همراه هزاران كارگر شركت واحد دست به تجمع بزنند و رژيم را وادار كنند كه كارگران زنداني را فورا از زندان آزاد كند و خواستهاي خود را به كرسي بنشانند.
اين يك فرصت تاريخي در برابر كارگران و مردم ايران است. بايد به استقبال اين روز برويم.
روز ١٥ فوريه نه تنها روز حمايت بين المللي از كارگران ايران و كارگران شركت واحد است٬ بلكه روز همبستگي بين المللي كارگران در برابر سرمايه و ستم و استثمار است. روزي است كه بيش از هر چيز هم سرنوشتي كارگران در سراسر جهان و منافع مشترك آنان را در نابودي ستم و سرمايه به نمايش ميگذارد. بايد به استقبال روز ١٥ فوريه روز همبستگي با شكوه بين المللي كارگري برويم

كارگر كمونيست ٢٧، ٢٠ بهمن ٨٤.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: