شهلا دانشفر

خوش آمديد

١٦ آذر روزي فراموش نشدني، آزادي همه دانشجويان دستگير شده امر همه مردم است

١٦ آذر ٨٦ نيز به يكي از روزهاي مهم در تاريخ جنبش آزاديخواهانه مردم ايران تبديل شد. دراين روز دانشجويان در برابر تهاجم و لشكركشي و سرکوب رژيم ايستادند و جسورانه به حكومت اسلامي سرمايه داران نه گفتند. چپ با شعارهايش و با بيانيه هايش علنا رو به جامعه سخن گفت. دانشجويان دختر و پسر در کنار هم ايستادند و سرود انترناسيونال سر دادند و بار ديگر ما شاهد يک شانزده آذر سرخ و با شکوه بوديم. امسال دانشجويان تصميم گرفتند٬ شانزده آذر “روز دانشجو” را سه روز زودتر يعني در سيزده آذر گرامي بدارند. عليرغم اينکه رژيم از روز قبل دانشجويان را مورد حمله قرار داد و حدود چهارده نفر را دستگير کرد، اما دانشجويان بر تصميم خود مصمم تر شدند و اعلام کردند که تا دانشجويان دستگير شده آزاد نشوند٬ دست از اعتراض بر نخواهند داشت . بدين ترتيب دانشجويان روز سيزده آذر به تصميم خود عمل کردند و ما در اين روز شاهد روزي سرخ و باشکوه بوديم. در اين روز دانشجويان با شعار مرگ بر ديکتاتور٬ زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد٬ صداي اعتراض خود را بلند کردند و شعارهاي آزادي ٬ برابري٬ يک کره زمين يک انسان٬ يا سوسياليسم يا بربريت٬ جنبش دانشجويي متحد جنبش کارگري و جنبش زنان٬ از جمله شعارهايي بود که بر روي پلاکاردهاي سرخ آنها نقش بسته بود و چشم هر بيننده اي را خيره ميکرد. دانشجويان در اين روز بار ديگر٬ شکست سياست رژيم در ارعاب و عقب راندن جامعه را به همگان نشان دادند. دانشجويان عزم جزم اين جامعه ملتهب را براي گشودن در زندانها و براي تحقق خواستها و مطالباتشان نشان دادند. دانشجويان اعلام کردند که هر روز ١٣ آذر ديگر و ١٦ آذر ديگري است واعتراضات اين چند روزه در دانشگاههاي تهران٬ تبريز٬ شيراز٬ اصفهان٬ همدان و مازنداران و غيره٬ در واقع جنبش اعتراضي در ايران گامي مهم به پيش راند.واقعيت اينست که اين اتفاقات لحظاتي از انقلابي است که به وسعت ايران دارد شکل ميگيرد و به جلو ميرود. بايد اوضاع خطير امروز را دريافت.

در جريان اين اعتراضات نزديک ٣٠ نفر دستگير شدند و هم اکنون مبارزه براي آزادي دانشجويان دستگير شده٬ به هدف فوري اعتراض هر روزه دانشجويان تبديل شده است. امروز دانشجويان با شعار دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد٬ زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ در جلوي صف مبارزه براي آزادي تمامي زندانيان سياسي قرار گرفته اند. اکنون دانشگاه به سنگري مهم براي مبارزه براي آزادي و برابري تبديل شده است. بايد کل جامعه با تمام قوا از اين سنگر حفاظت کند. بايد با تمام قوا براي آزادي دانشجويان دستگير شده تلاش کنيم.
يکي از پلاکاردهاي مهم اعتراضات دانشجويان٬ بدرست تاکيد بر اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش کارگري بود. چرا که امروز بيش از هر وقت مبارزه بخش هاي مختلف جامعه به هم پيوند خورده است. خواستهايي سراسري اين مبارزات را به هم وصل ميکند. مرگ بر ديکتاتور٬ آزادي برابري هويت انساني خواست و شعار کل جامعه است که امروز در دانشگاهها چنين رسا طنين انداخته است . بايد با صفي متحد براي بازکردن در زندانها و آزادي تمامي زندانيان سياسي تلاش کنيم.

کارگران ايران خودرو در بيانيه اي اعتراضي دستگيري دانشجويان را محكوم كرده و خواهان آزادي فوري دانشجويان دستگير شده شدند. اين صدا ميتواند و بايد از تمام مراكز كارگري به گوش برسد. نبايد بگذاريم حكومت اسلامي سرمايه داران در تهاجمش به هيچ بخش از جامعه موفق شود. آزادي دانشجويان دستگير شده حلقه مهمي در عقب راندن حكومت در سطح كل جامعه است. بايد به اجتماعات دانشجويان در اعتراض به اين دستگيري ها بپيونديدم و با صفي فشرده براي آزادي همه زندانيان سياسي تلاش کنيم. همانطور که دانشجويان در شعارهايشان خواهان آزادي محمود صالحي٬ منصور اسانلو شدند.
بايد همه بخش هاي جامعه براي آزادي تمامي زندانيان سياسي به ميدان آيند. اکنون زندان جاي کارگران٬ دانشجويان٬ معلمان٬ و انسانهاي معترضي شده است که براي آزادي و برابري مبارزه ميکنند. اين را دانشجويان با پلاكارد طنز آلود خود بيان كردند و گفتند ” اوين دانشجو مي پذيرد!”. همين دو روز پيش بود که فريدون نيکوفر از کارگران نيشکر هفت تپه نيز دستگير و به زندان دزفول منتقل شد. زندانهاي سياسي ابزاري است كه اكنون آشكارا و بطور مستقيم عليه كل كارگران و مردم جامعه به كار گرفته شده است. اين ابزار را بايد از دست حكومت گرفت و با شعار و خواست “زنداني سياسي آزاد بايد گردد” پا به ميدان گذاشت

كارگر كمونيست ٧٣، ١٥ آذر ٨٦.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: