شهلا دانشفر

خوش آمديد

٨مارس: “نه به آپارتايد جنسي

٨مارس امسال در ايران بيش از هر سال يک صحنه جدال جنبش آزاديخواهي براي رهايي و برابري زن و مرد و علیه رژيم اسلامي بود.  براي جلوگيري از گراميداشت اين روز٬ جمهوري اسلامي  همه تمهيدات خود را بکار برد و با احضارها٬ تهديد ها و دستگيريها از يکسو و نظامي کردن شهرها بويژه شهر تهران به بهانه روز وفات امامانشان و  به بهانه تدارک مضحکه انتخاباتشان از سويي ديگر٬ فضا را براي برگزاري اجتماعات بزرگ و برپايي مارش عظيم هشت مارس بست. بدين ترتيب برگزاري هشت مارس امسال نتوانست وسيع و گسترده باشد. اما عليرغم همه اين فشار ها در گراميداشت اين روز از سوي کارگران٬ دانشجويان و فعالين جنبش رهايي زن در شهرهاي مختلف مراسم برگزار شد  و ما شاهد برگزاري مراسم ٨ مارس  در  تهران٬ اصفهان٬ اروميه و در  شهرهاي مختلف کردستان٬  بوديم.  در ديگر شهرها نيز گراميداشت هشت مارس در جمع ها و محافل مختلف به سنت هرساله برگزار گرديد. نکته قابل توجه اينجاست که  در هشت مارس امسال جنبش آزاديخواهي عليه تبعيض برای زنان  با ابتکارات جالبي به جلو آمد و اين روز را برجسته تر از هر وقت  به روز نه به اين رژيم آپارتايد جنسي تبديل کرد. در هشت مارس امسال  ما صداي آزاديخواهي را در اشکال متنوعي در تهران و شهرهاي مختلف شنيدم. با نگاهي از نزديک به آنچه در هشت مارس امسال گذشت٬ به روشني پيشروي هاي جنبش رهايي زن و موقعيت چپ در راس اين جنبش را ميتوان ديد. بايد اين پيشروي ها را به رسميت شناخت و با اتکا به آنها به جلو گام برداشت.

جنبه هاي مهم هشت مارس امسال و پيشروي هاي جنبش رهايي زن

١- لغو آپارتايد جنسي٬ پيام ٨ مارس امسال در ايران

روز هفت مارس به فراخوان کميته برگزاري هشت مارس در سنندج تجمعي برپاشد و در اين مراسم پلاکارد سرخ “آپارتايد جنسي لغو بايد گردد”٬ چشم هر بيننده اي را بخود خيره ميکرد و “آزادي زن آزادي همگان است”٬ “حقوق زن جهانشمول است” از جمله پلاکاردهاي ديگر اين تجمع بود.

لغو آپارتايد جنسي در واقع  صداي اعتراض جامعه عليه رژيم آپارتايد جنسي در ايران است که در هشت مارس امسال در  سنندج و در تهران و در دانشگاه اصفهان و در شهرهاي مختلف بر پلاکاردها نقش بست و به شعار محوري تبديل شد.

نمونه ديگر برگزاري مراسم روز جهاني زن ٬ دو روز بعد از هشت مارس  در دانشگاه اصفهان  از سوي دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب است. در اين مراسم  يکي از دانشجويان در سخنراني خود از هشت مارس به عنوان روز نه به تبعيض جنسي ٬ نه به اپارتايد جنسي سخن ميگويد و اعلام ميکند که جنبش آزادي برابري اساسش بر هويت انساني نهاده شده است و همانجا تاکيد ميگذارد که اين جنبشي است که خاموش نميشود و بر آزادي زندانيان سياسي و دانشجويان دستگير شده و بر خواستهاي برحق آنها تاکيد ميگذارد.

در همين تجمع دانشجويان در قطعنامه خود بر رهایی انسان تاکيد گذاشته و از برابري کامل انساني و لغو هر گونه آپارتايد جنسي سخن ميگويند. بندهاي ديگر اين قطعنامه از همبستگي و حمايت از خواستهاي برحق بخش هاي مختلف جامعه٬ کارگران٬ معلمان٬ پرستاران و ديگر بخش هاي مختلف جامعه٬ آزادي بدون قيد و شرط بيان و آزادي رفاه و شادي و امنيت بعنوان حق همه انسانها سخن ميگويد. و بر آزادي فوري و بدون قيد و شرط دانشجويان زنداني تاکيد ميگذارد.

٢-  ٦ مارس و ٨ مارس

يک ابتکار جالب در گراميداشت هشت مارس امسال٬  استفاده از فرصت ٦ مارس، روز همبستگي جهاني با کارگران ايران و براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو و مقارن بودن آن با هشت مارس روز جهاني زن بود. بويژه امروز در ايران خواستهاي مشترکي جنبش هاي مختلف  اجتماعي را بهم پيوند ميدهد. روز ٧ مارس جمعي از کارگران و انسانهاي آزاديخواه٬ در منطقه کوهستاني دربند تهران تجمع کردند و  ضمن اعلام خواستهاي خود به مناسبت فراخوان ٦ مارس٬  هشت مارس روز جهاني زن را نيز گرامي داشتند. در اين تجمع  پلاکاردهاي “هشت مارس روز جهاني زن گرامي باد”٬ “به اعتراض ما عليه حکم شلاق براي کارگران بپيونديد”٬ “پيش بسوي برگزاري هر چه با شکوه تر اول ما مه”٬ “تشکل کارگري حق مسلم کارگران است”٬ “محمود صالحي٬ منصور اسانلو آزاد بايد گردد”٬ “ما خواهان آزادي تمامي فعالين کارگري٬ دانشجويي٬ معلمان٬ زنان و کليه فعالين اجتماعي از زندان هستيم”، به روشني شرايط ملتهب سياسي امروز و ويژگي هشت مارس امسال را به نمايش گذاشت. در همين رابطه در سنندج ما شاهد تجمع جمعي در اطراف میدان گاز سنندج بوديم که به فراخوان اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار برپا شده و يک بند از قطعنامه آن در اين روز٬ گراميداشت ٨ مارس روز جهانی زن، و اعلام همبستگي با جنبش زنان و خواست تساوی کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئون اجتماعي٬ اقتصادي و سياسي در جامعه است.

٣- قطعنامه هاي ٨ مارس

يک جنبه مهم هشت مارس امسال قطعنامه هاي راديکال٬ چپ و سوسياليستي است. قطعنامه هايي که در مراسم هشت مارس در تهران٬ اصفهان٬ مريوان٬ اصفهان و ديگر شهرها اعلام شدند. اين قطعنامه ها همگي بر لغو استثمار و رهايي انسان تاکيد دارند  و از لغو آپارتايد جنسي٬ لغو حجاب٬  برابري زن و مرد در تمام شئونات سياسي و اجتماعي  سخن ميگويند. در اين قطعنامه ها  بر لغو احکام اعدام٬ قصاص٬ سنگسار و نيز بر  همبستگي مبارزات بخش هاي مختلف جامعه با هم و خواست  آزادي و برابري تاکيد ميشود. يک نکته مهم دراين قطعنامه ها خواست به رسميت شناختن هشت مارس بعنوان روز جهاني زن در ايران است. نگاهي به قطعنامه هاي هشت مارس، پيشروي هاي جنبش رهايي زن در ايران و نقش چپ و کمونيسم در راس جنبش اعتراضي در جامعه است. از همين رو قطعنامه هاي هشت مارس در واقع بيان روشن خواستهاي مشترک و راديکالي است که  جنبش رهايي زن را حول خود متحد ميکند.  اين قطعنامه ها امروز پلاتفرم روشني بدست جنبش عليه تبعيض، عليه ستم کشي زن در ايران بدست ميدهد.  بايد اين پلاتفرم را بدست گرفت و حول آن متحد شد. جنبش رهايي زن جنبش نه به آپارتايد جنسي٬ نه به تبعيض ٬ نه به حجاب و جنبشي براي آزادي و برابري است. جنبش رهايي زن٬ جنبشي است که رهايي از شر توحش اين رژيم اسلامي را اولين گام براي رهايي از ستم کشي زن و اين بربريت ميداند.

هشت مارس امسال صداي اين جنبش بود که با شعار “جهان ديگري ممکن است”٬ بر ساختن جامعه اي انساني و برابر تاکيد گذاشت.  زنده باد صدمين سال هشت مارس. *

******************************

قـــطعنـامه تــجمع ۸ مـــارس ۲۰۰۸ مريوان

زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب

روز ۸ مارس، روز تلاش و كوشش براي آزادي زنان، از قيد و بندهاي استثمار و ستم جنسي است. اين روز بشارت دهنده آزادي زنان است. نزدیک به یک قرن مبارزه برای عدالت و بدست آوردن حقوق انسانی تاریخ این جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه را رقم می زند. وسعت این جنبش فراتر از مرزهای ملی، مذهبی، نژادی و قومی است. فریاد آزادیخواهی از شیکاگو تا پکن، تهران تا برلين، سنندج تا سن پترزبورگ، بولیوی تا افغانستان، بغداد تا آدیس بابا، از۸ مارس تا  ۸ مارس درگوش حاکمان ستمگر جهان طنین افکن است: آزادی برابری.

ما در اينجا گرد آمده ايم تا فرياد بزنيم كه: زن انسان است. زنان آزاد بدنيا آمده اند و به اسارت و بندگي تسليم نخواهند شد. ما با تلاش و كوشش، حقوق خويش را باز خواهيم يافت. ما خواهان برابري و مساوات در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي هستيم. ما با تاكيد بر خواسته هاي بر حق زنان ايراني كه حاصل ۱۰۰ سال مبارزه و كوشش براي كسب آزادي است، يادآور ميشويم كه خواهان:

­ لغو حکم اعدام، سنگسار، قصاص و خشونت در قوانین کشور هستیم.

­ پرداخت دستمزد و حقوق برابر درمقابل کار یکسان برای زن ومرد هستیم.

­ هر گونه تعدي و سوء استفاده و بهره كشي جنسي از زنان تحت هر عنوان بايد ممنوع شود

­ زنان بايد از حق فعاليت سياسي و اجتماعي برخوردار باشند.

­ نابرابري هاي حقوقي در مورد شهادت، ارث و سرپرستي اطفال بايد از ميان برداشته شود.

­ زنان بايد در گزينش همسر، ازدواج و طلاق كاملا آزاد  و از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند.

­ زنان بايد از حق آزادي و انتخاب لباس و پوشش برخوردار باشند.

­ برگزاري مراسم ۸ مارس روز جهاني زن بدون مجوز رسمي، بدون قيد و شرط بايد به رسميت شناخته شود.

­ تعقیب سیاست بحران و هراقدامی که باعث تحمیل جنگ به مردم ایران و منطقه میگردد را به شدت محکوم می کنیم. ما از جنبش اجتماعی علیه جنگ حمایت می کنیم، مردم حق تعیین سرنوشت خویش را دارند. هرگونه تهدید نظامی علیه ایران، تهدید زندگی مردم است و بشدت آن را محکوم میکنیم.

­ متوقف کردن سرکوب فعالین اجتماعی و تشکل های صنفی، فعالين دانشجويي، نهادهای مدنی و آزادیهای فردی.

­ آزادی همه زندانیان سیاسی.

­ تامين زندگي و مسکن مناسب براي كودكان، دختران و زنان بي پناه خيابانی و زنان بی سرپرست.

­ زندانی کردن و صدورحکم اعدام برای کودکان زیر هجده سال را مغایر میثاق بین المللی حقوق کودک میدانیم و خواستار لغو احکام صادره در دادگاههای کشور برکودکان هستیم.

­ ما از مبارزات کارگران در بخشهای مختلف کارگری برای تامین حقوق خود پشتیبانی می کنیم.

­ از تمامي كوشندگان آزادي، برابري و رفع تبعيض از حقوق زنان تقدير ميكنيم و دست ياري به سوي شما دراز مي نماييم. طبعا آزادي زنان از قيد و بندهاي استثماري زمينه ساز آزادي مردان نيز خواهد بود.

در خاتمه از كليه شركت كنندگان در اين تجمع سپاسگزاري مينماييم. با اميد به دستيابي به حقوق برابر و برقراري جامعه اي آزاد  و عاري از ظلم وستم.

قطعنامه کمیته برگزار کننده ٨ مارس ٢٠٠٨ سنندج

امروز ۸ مارس یادآور مبارزات زنان کارگری است که در سال ۱۸۵۷ در اعتراض به شرایط غیر انسانی کار در شهر شیکاگو آمریکا به خیابانها ریخته و توسط حامیان و مالکان سرمایه، به خاک و خون کشیده شدند. زمینه اجتماعی این روز، اعتراض به تمامی اشکال ستم کشی و استثمار و نابرابری انسانها در تاریخ نظامهای طبقاتی و مشخصاً روابط سرمایه داری بوده و می باشد. علیرغم مبارزات و تلاش انسانهای آزادی خواه و مساوات طلب، هنوز طبقه ی کارگر و توده های محروم جوامع مختلف از تبعیضات طبقاتی، جنسی، قومی و مذهبی وبی حقوقی و استثمار انسان که همگی از و جوه و تبعات سیستم سرمایه داری است رنج می برند. در این میان زنان همواره قربانیان خاموش ادوار مختلف تاریخی این فجایع بوده اند.

ستم مضاعف بر زنان همراه با سنتها و قوانین ارتجاعی تاریخاً همواره بر انسانیت زن سنگینی کرده و به شیوه های مختلف به آنها تحمیل شده و از طریق رسانه ها و کانون های تبلیغی و کلاً ابزار روبنایی این سیستم ها با وضع قوانین به اصطلاح مترقی این بردگی مدرن را توجیه کرده که باعث بردگی و اسارت بیش از پیش انسانها می شود. با این حال در سراسر جهان جنبش های اعتراضی و برابری طلبانه بر علیه ریشه و ساختار این بی حقوقی ها در قالب تعرضی و طبقاتی و برای نیل به تشکلهای مستقل میرود تا بنیاد این مناسبات غیر انسانی و زن ستیز را برکنده و به شرایط و مناسباتی که انسانها را در حد کالایی تبلیغی و از خود بیگانه تنزل داده است، یک بار برای همیشه از بیخ و بن برکند.

ما انسانهای آزادی خواه و برابری طلب با تلاش برای پیوند و اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر جنبش کارگری با جنبش اعتراضی زنان، دانشجویان و سایر جنبشهای رادیکال، بار دیگر با تاکید بر اهداف انسانی و مواضع طبقاتی خود، مطالبات مان را به شرح ذیل اعلام می داریم:

­ ما خواهان حقوق انسانی برابر و به دور از استثمار برای تمامی انسانها در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستیم.

­ هرگونه قوانین جنسیت محور و زن ستیز که زنان را از دستیابی به حقوق انسانی خویش محروم میکند، لغو باید گردد.

­ حق ایجاد تشکلهای مستقل، تجمع، اعتراض، اعتصاب و غیره جزو حقوق پایه ای هر فردی در جامعه است.

­ هرنوع جداسازی انسانها به هر بهانه ای و توسط هر کسی در اجتماعات، کاری غیر انسانی است و باید لغو و ممنوع شود.

­ اعمال هر گونه خشونت علیه زنان اعم از آزار جنسی، تحقیر، برخورد فیزیکی رفتاری غیر انسانی است و باید جرم محسوب شود.

­ اخلاقیات و فرهنگ مردسالاری پدیده ای ضد بشری است و تبعات ناشی از آن از جمله قتلهای ناموسی، اعدام و سنگسار و …جنایت محسوب گشته و مسببین آن باید محاکمه و مجازات شوند.

­ زنان خیابانی و کودکان کار و بی شناسنامه از قربانیان سیستم سرمایه داری هستند و ما بر این باوریم که حق کودکان و تمامی انسانهاست که از زندگی آزاد، امن و شایسته شأن انسان برخوردار باشند.

– ازدواج موقت شکلی از تن فروشی و استثمار زنان است و بایستی از قوانین و تفکرات حاکم بر جامعه بطور کل حذف شود.

­ آزادی انتخاب و اختیار عمل که از پایه ای ترین حقوق انسانهاست و می بایستی تمامی افراد جامعه از تبعات آن یعنی آزادی پوشش، آزادی بیان، حق مسافرت، تحصیل، انتخاب شغل، انتخاب همسر و … به صورت برابر برخوردار باشند.

­ کار خانگی و سایر اشکال استثمار خانگی از زنان می بایست شغل محسوب شده و زنان خانه دار باید از حمایت جامعه و از پوششهای تامین اجتماعی برخوردار شوند.

­ ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن باید به رسمیت شناخته شده و در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل رسمی ثبت گردد.

قطعنامه ی مراسم ۸ مارس دانشگاه اصفهان:

چراغ می کشی و ماهتاب می روید

ستاره می شکنی، آفتاب می روید

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان که آرمانی جز آزادی و برابری برای ساختن یک دنیای بهتر سر لوحه ی کار خود قرار نمی دهند و برای رسیدن به خواست توده ای و تاریخی بر حق خود با صاحبان قدرت و سرمایه وارد مصالحه نمی شوند، تصمیم گرفتند برای روشن شدن افق خود به مناسبت ۸ مارس روز جهانی انسانیت ، قطعنامه ای را صادر نمایند که مفاد آن به شرح زیر می باشد:

۱. اساس فعالیت های ما رهایی انسان می باشد؛ که این خواسته با رهایی کل جامعه پیوندی ناگسستنی دارد.

۲. برابری کامل انسانی و لغو هر گونه آپارتاید جنسی که متاسفانه در حال سرایت به آپارتاید علمی نیز می باشد. ( منظور بحث سهمیه بندی دانشگاه ها براساس جنسیت می باشد.)

۳. ما مدافع حقوق اساسی جنبش کارگری، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمت کش جامعه می باشیم که در تضاد دایمی با منافع صاحبان قدرت و سرمایه (که آن را در انحصار خویش دارند) به سرمی برند.

۴. آزادی بدون قید و شرط بیان و پس از بیان یکی از خواسته های اساسی ما می باشد.

۵.  ما خواهان برخورداری زنان سرپرست خانواده و خانه دار از بیمه ی بیکاری می باشیم.

۶.  آزادی ، رفاه ، بهداشت، شادی و امنیت حق همه ی انسان هاست.

۷. ما خواهان لغو حکم اعدام ، سنگسار، قصاص و هر گونه خشونت در جامعه می باشیم.

۸.  حق تعیین سرنوشت، حق همه ی گروههای انسانی می باشد و هیچ صاحب قدرت و سرمایه و استعمارگری حق تعیین سرنوشت برای آنان را ندارد.

زنده باد آزادی،زنده باد برابری

دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب دانشگاه اصفهان

مريوان

سنندج ٧ مارس

انترناسيونال ٢٣٥، ٢٤ اسفند ٨٦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: