شهلا دانشفر

خوش آمديد

٩ اوت روز حركت جهاني براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو

مصاحبه با شهلا دانشفر

انتر ناسيونال: کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري (  ITUC) و فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل(ITF)   در يک فراخوان مشترک به تمامي اتحاديه ها و شعبات تابعه خود در سراسر جهان روز ٩ اوت را بعنوان روز اقدام جهاني براي آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي و دردفاع از فعالين کارگري در ايران اعلام كردند. اين دو كنفدراسيون از کليه اتحاديه هاي عضو خواستار شده اند که در روز ٩ اوت (١٨ مرداد) به اقدامات معيني براي آزادي فعالين كارگري در ايران دست بزنند. اهميت اين اقدام چيست؟

شهلا دانشفر: صورت ساده قضيه اينست که  يک رژيم جنايتکار دو کارگر را بخاطر مبارزه براي حقوق برحق خود به اسارت گرفته است و دو كنفدراسيون اتحاديه اي بزرگ کارگري در سطح جهاني آمده اند و فراخوان به يک اقدام جهاني کارگري داده اند. نفس همين خود بسيار مهم و ارزشمند است. اما اهميت مساله بسيار فراتر از اين است.  اين حرکت يک اقدام مهم کارگري و در ادامه حرکت ١٥ فوريه ٢٠٠٥ (اسفند ٨٤) است. حدود يك سال و نيم پيش  از سوي چتري از اتحاديه هاي بزرگ جهاني، ١٥ فوريه بعنوان روز همبستگي با کارگران ايران و حمايت از مبارزات کارگران شرکت واحد اعلام شد و ما بلافاصله اثرات مهم آنرا مشاهده کرديم و ديديم که چگونه جمهوري اسلامي زير فشار اين حرکت (و طبعا كل كمپينهاي بين المللي و اعتراضات در ايران) و در يک انزواي بين المللي ناگزير شد بخش عمده اي از دستگير شدگان اعتراضات کارگران شرکت واحد را از زندان آزاد کند. و امسال اين اتفاق و اينکه روز ٩ اوت به روز اقدام جهاني براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو و در حمايت از کارگران ايران اعلام شده است٬  در شرايطي روي ميدهد که   رژيم تهاجم جديدي را نه تنها به کارگران بلکه به کل جامعه در دستور گذاشته است٬ و اين خود اهميت سياسي به مراتب بيشتري به اين موضوع ميدهد.  اين اقدام براي کارگران و مردم ايران يک فرصت است که بيرون بيايند و با يک فشار بين المللي رژيم را عقب برانند. بعلاوه يک جنبه مهم ديگر اين حرکت اينست که وقتي به آن  در چهارچوب رابطه ميان دولتهاي غرب و جمهوري اسلامي نگاه ميکنيم٬ مي بينيم که در اينجا رابطه اتحاديه هاي کارگري با مردم ايران را مبارزات حق طلبانه آنان عليه رژيم و دفاع از اين مبارزات تعيين ميکند و نه مناقشه بر سر بحران اتمي و قطعنامه هاي شوراي امنيت و غيره. اگر چه سياست دول غرب در قبال دولت ايران و فشار آوردن بر روي رژيم اسلامي ايران خود فاکتوري بوده که راه را براي چنين تحرکي از سوي اتحاديه هاي کارگري جهاني باز کرده است٬ اما نفس حرکت يک اقدام کارگري است.  در هر حال از نظر من اين اقدام  ادامه ١٥ فوريه سال گذشته است و در واقع الگوي جديدي از  مبارزه و اعتراض را در برابر جنبش کارگري جهاني و ايران و در کل در مقابل جنبش انقلابي مردم ايران قرار ميدهد  و آن اينست که  امروز جلب حمايت انسانهاي آزاديخواه و بشريت متمدن از مبارزات مردم ايران در مبارزه عليه رژيمي که در واقع ستون فقرات اسلام سياسي است٬ جايگاه بسيار برجسته اي پيدا کرده است.  بطور واقعي ما  امروز در مبارزات روزمره مردم ايران شاهديم که صداي اين اعتراضات از مرزها فراتر رفته است و شاهد اين هستيم که اين اعتراضات بلافاصله در سطح جهان انعکاس مي يابد. در واقع اين حركت كه حاصل تلاشهاي نيروهاي راديكال و چپ و كارگري است، عرصه جديدي را بروي مبارزات كارگران و مردم در ايران ميگشايد يا بهتر است بگوييم توجه ها را به عرصه مهم و جديدي جلب ميكند كه بايد بسيار گسترده تر و همه جانبه تر به پيش رود. يعني رهبران جنبشهاي اعتراضي بايد تلاش كنند كه مبارزه در ايران با حركت وسيع  و حمايتي بخشهاي وسيعي از كارگران و نيرهاي انسان دوست همراه شود و گره بخورد.

اعلام روز جهاني مبارزه براي آزادي دو فعال كارگري  در ايران و ١٥ فوريه روز تجمع در حمايت از كارگران ايران اتفاقات سمبليك و بي نظيري هستند که امروز  ما در دوره نوين جنبش کارگري در ايران و در ابعاد جهاني شاهد آن هستيم و بدون تلاش خود ما يعني همه نيروهاي راديكال كارگري امكان پذير نميشد.  اينها همه پيشروي هاي جنبش کارگري است و در واقع نتيجه فشار اعتراضات کارگران در ايران٬ کشيده شدن اين اعتراض به سطح جهاني و نقش چپ و راديکاليسم در راس اين اعتراضات است. به نظر من کارگران واحد٬ کارگران ايران و ما خالق ١٥ فوريه ها و ٩ اوت ها و چنين روزهايي هستيم و بايد قدرت خود را دريابيم و باتمام قوا و همچنان در جلوي صف اين اعتراض باشيم و به آن ابعاد گسترده تر، و توده اي تري بدهيم.

انترناسيونال: فکر ميکنيد در رابطه با اين فراخوان چه کارهايي ميتوان انجام داد و صحبت شما خطاب به فعالين کارگري در ايران چيست؟

شهلا دانشفر: رئوس و خطوط کار ما در اين رابطه در اطلاعيه حزب کمونيست کارگري ايران روشن شده است. ما از اين اقدام جهاني براي آزادي فوري منصور اسانلو و محمود صالحی قویا پشتیبانی میکنيم و  همانطور که سال گذشته واحد های حزب در کشورهای  مختلف در آکسیون جهانی 15 فوریه نقش فعالی ایفاء کردند، امسا ل نيز در اقدام جهانی ٩ آگوست در دفاع از کارگران ايران تلاش خواهيم کرد در هماهنگی با اتحادیه های کارگری با تمام قوا شرکت کنیم . ما از اين اقدام استقبال ميکنيم و ضمن اعلام قدرداني خود از تشكلهاي کارگري در سراسر جهان٬ از همه كارگران و انسانهاي آزاديخواه در سراسر جهان انتظار داريم که با تمام قوا از مبارزات کارگران و مردم ايران حمايت کنند و بر دولتهاي خود فشار بياورند که رژيم جنايتکار جمهوري اسلامي از تمامي مراجع بين المللي طرد شود و محکوم گردد.  صحبت من با فعالين کارگري و رهبران اعتراضات مردم در عرصه هاي مختلف اينست که بايد از اين فرصت استفاده کرد. بايد روز ١٨ مرداد (٩ آگوست) در ايران نيز به خيابان بياييم. فراخوان به تجمع و اعتراض بدهيم و همصدا با کارگران در سراسر جهان و رساتر از هر وقت خواست آزادي منصور اسانلو٬ محمود صالحي٬ دانشجويان دستگير شده و  همه زندانيان سياسي را فرياد بزنيم. و فشار بياوريم که تمامي پرونده هاي تشکيل شده براي معلمان٬ کارگران٬ دانشجويان و فعالين معترض ديگر باطل اعلام شود و هر گونه فشار و تهديدي از روي سر فعالين و رهبران کارگري و جنبش هاي اعتراضي ديگر برداشته شود. از اين فرصت استفاده کنيم و با طومارهاي اعتراضي و حمايتي خود از اين حرکت با عنوان اينکه محمود صالحي و منصور اسانلو آزاد بايد گردند، دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد به يک همبستگي وسيع و قدرتمند شکل دهيم. هجده مرداد به نظر من فرصتي است که ما را متحدتر در برابر تهاجم رژيم قرار خواهد داد و اگر اين فرصت را دريابيم بدون شک رژيم را به  عقب خواهيم راند.

انترناسيونال: کميته همبستگي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران همراه با تعدادي از تشکل هاي ديگر يک کمپين جهاني عليه جنايات رژيم اعلام کرده است٬ شما بعنوان هماهنگ کننده اين کميته رابطه اين حرکت را با کمپيني که اعلام کرده ايد چه مي بينيد و براي ادامه حرکت چه تاکيداتي داريد؟

شهلا دانشفر: همانطور که اشاره کردم رژيم يک تهاجم جديدي را به جامعه و به مبارزات مردم در دستور گذاشته است و ما در تقابل با آن و براي به شکست کشاندن آن کمپيني بين المللي را در دستور گذاشته ايم. اعلام روز همبستگي با کارگران ايران از سوي اتحاديه هاي بين المللي کارگري و براي آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي در واقع در راستاي همين كمپين ما قرار ميگيرد. چرا که ما اين حرکت را يک اقدام موثر در عقب زدن تهاجم رژيم مي بينيم. ما همانجا در قطعنامه خود به ربوده شدن و دستگيري منصور اسانلو و زنداني شدن محمود صالحي و احکام زندان براي کارگران٬ دانشجويان و بخش هاي ديگر جامعه و فشارهايي که هم اکنون رژيم بر روي فعالين کارگري وارد ميکند٬ اعتراض کرده و از همه اتحاديه هاي کارگري و مردم آزاديخواه خواسته ايم که به اين کمپين بپيوندند. و امروز خوشحاليم که اين اتفاق روي داده است و اين را هم جهت با کار خود ميدانيم و همانطور که اشاره کردم نه تنها باتمام قوا در اين فراخوان شرکت ميکنيم و با برپايي تجمعات اعتراضي ميکوشيم اين روز را به يک حرکت اعتراضي قدرتمند کارگري تبديل کنيم٬ نه تنها همه کارگران و مردم در داخل ايران را به شرکت در اين حرکت اعتراضي فرا ميخوانيم و براي شکل دادن به يک همبستگي وسيع کارگري که يکسر آن در ايران و سر ديگر آن در اقصا نقاط جهان باشد تلاش ميکنيم٬ بلکه براي ادامه اين حرکت، براي شکل دادن به يک  همبستگي قدرتمند جهاني در حمايت از مبارزات مردم ايران و براي طرد کردن و محکوم کردن جمهوري اسلامي در سطح جهان و نهایتا به زير کشيدن آن تلاشمان را ادامه خواهیم داد.*

انترناسیونال ٢٠٢، ٥ مرداد ٨٦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: