شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران قاطعانه به دستمزدهاي زير خط فقر نه خواهند گفت

ميزان حداقل دستمزدها براي سال آتي، سال ٨٨، توسط جمهوري اسلامي ٢٧٤ هزار و ٥٠٠ تومان تعيين شد. اين تصميم جنايتکارانه رزيم، اعلام جنگي ديگر به کارگران و کل جامعه است.

واقعيت اينست که امسال بيش از هر سال مساله تعيين حداقل دستمزد به معضل جمهوري اسلامي تبديل شده بود. سه ماه است که سران اين رزيم جمع ميشوند، غور و تفحص ميکنند، و بالا و پايين ميروند تا به معضل افزايش يا عدم افزايش دستمزد كارگران پاسخ گويند. حاصل اين تقلا و تلاشهاي دست اندركاران حكومت چيزي است که امروز جهرمي وزيز کار جمهوري اسلامي بعنوان ميزان حداقل دستمزد براي سال آتي و مصوبه شوراي عالي کارشان اعلام داشت. اگر به اين پروسه سه ماهه نگاهي کنيم، مي بينيم که در اين مدت اتفاقات بسياري افتاده است. طي اين مدت جمهوري اسلامي حمله اي گسترده به سطح معيشت و زندگي کارگران و کل جامعه را در دستور گذاشت و در برابر اعتراضات کارگران و کل جامعه گام به گام عقب نشست. ابتدا طرح جراحي اقتصادي احمدي نزاد را پيش كشيدند، از طرح هدفمند کردن يارانه ها سخن گفتند، از اينکه يارانه هايي که تاکنون بر بخش محدودي از کالاها داده ميشده حذف خواهد شد سخن گفتند، با رياکاري آخونديشان بر سر پرداخت يارانه هاي نقدي در ازاي قطع يارانه ها به قول خودشان به دهک هاي پايييني جنجالها براه انداختند و خلاصه اينکه بتدريج کل طرحشان را رو کردند و گفتند اصلا از سال ديگر خبري از افزايش حداقل دستمزدها نخواهد بود، اما با ديدن فضاي ملتهب جامعه ترسيدند و عقب نشستند.

وحشت رزيم از گسترش اعتراضات مردم بيش از هر وقت به دعواهاي درون خود حکومت شدت داد. از شوک تورمي صحبت کردند. از شورشهاي شهري و بحرانهاي اجتماعي به يکديگر هشدار دادند. مانور ناجا شان را راه انداختند، هفته بسيج برگزار کردند و طرح هاي امنيت اجتماعي شان را تشديد کردند، اما بازهم جرات نکردند و سرانجام ناگزير شدند طرح هدفمند کردن يارانه هايشان را نيز از لايحه بودجه سال ٨٨ حذف کنند.

در دل چنين کشاکشي بود که دولت دوباره ناگزير شد مساله تعيين دستمزدها براي سال آتي را در دستور بگذارد. کميته مزدشان را تشکيل دادند. اين کميته طبق روال هر سال رايزني هايش را شروع کرد. طبق معمول با پيش آمدن بحث مزد کارگر، مبنا را خط فقر گذاشتند. بحث بر سر خط فقر و سبد هزينه کارگران و غيره به راه افتاد. کميته مزد جمهوري اسلامي، خط فقر را ٦٨٩ هزار تومان در ماه اعلام داشت، مصري وزير رفاه جمهوري اسلامي، گفت اصلا در ايران خط فقر وجود ندارد چون نرخ خط فقر بنا به معيارهاي جهاني و سازمان ملل يک دلار است و در ايران چنين چيزي وجود ندارد و افتخارش هم اين بود که شکم کودکان ما از گرسنگي ورم کرده نيست! و بالاخره اينکه کميسيون اقتصادي مجلس اسلامي نيز خط فقر در تهران را ٨٥٠ هزار تومان اعلام کرد. اما همه اين اعداد و ارقام زمينه چيني تهاجمي گسترده به کل جامعه و تعيين دستمزدي بود که اکنون براي سال آتي اعلام شده است. جالب اينجاست که در اين ميان حسن صادقي رئيس کميته افزايش دستمزد خانه کارگرجمهوري اسلامي، با نقش هميشگي خود جلو آمد و روز قبل از اعلام ميزان حداقل دستمزدها همصدا با وزير رفاه رزيم، بيشرمانه از خط فقر جهاني که ظاهرا اکنون به ٢ دلار رسيده است، سخن گفت و با محاسباتي ابلهانه اين دو دلار را معادل ٢٢٨ هزار تومان دانسته و بعد با قيافه اي سخاوتمندانه به خط فقر مطلق جهاني که معادل ٣٧٢٨٠٠ تومان ميشود، اشاره کرد و از آن رقم پيشنهادي خودشان يعني ٣٢٨ هزار تومان را بيرون کشيد. اين ارقام و اين اظهارات بيش از بيش چهره جنايتکارانه جمهوري اسلامي، حکومت يک مشت دزد و مفت خور را به نمايش ميگذارد. حکومتي که نقشه فلاکت بيشتر کارگران و کل جامعه را در سر دارد و بايد در مقابل اين فلاکت ايستاد.

اما بطور واقعي هيچکدام از اين ارقام تعيين کننده سطح دستمزد و معيشت کارگران و کل جامعه نيست و هيچگاه نيز نبوده است. اينکه سطح دستمزد کارگر چه باشد و تحت چه شرايطي نيروي کارش را بفروش رساند بيش از هر چيز به توازن قوا و به مبارزه و دخالت خود کارگران مربوط است. بويزه امروز بيش از هر وقت روشن است که اينجا بحث بر سر جنگي اشکار است که دولت با تعيين ٢٧٤ هزار و ٥٠٠ تومان بعنوان ميزان حداقل دستمزد کارگران براي سال آتي، شيپور آنرا بصدا در آورده است. بايد براي اين جنگ و براي نبردي بزرگتر آماده شد. جنگي که امروز بيش از هر وقت براي آن صف آرايي شده است. کارگران با طومار ده هزار امضا و با رقم بالاي يک ميليون بعنوان ميزان حداقل دستمزدها در گام اول، درمقابل اين تهاجم ايستاده اند. جنب و جوش براي پيوستن به اين حرکت و اعتراض در برابر مصوبه دولت در ميان کارگران بالاست. معلمان و پرستاران نيز خواست فوريشان خواست افزايش حقوقهايشان است و بازنشستگان نيز همواره به سطح پايين حقوقهايشان معترض بوده اند. بايد با متحد کردن صفوف اين مبارزه تعرض رزيم به کل جامعه را عقب راند. يک راه فوري متحد شدن اين صف، پيوستن همه بخش هاي جامعه به کمپين کارگران با خواست در گام اول يک ميليون تومان بعنوان حداقل دستمزد است. حرکتي که به ابتکار سنديکاي کارگران سنديکاي واحد واتحاديه آزاد کارگران به راه افتاده و ميگويد دستمزد ما کارگران امروز نبايد از يک ميليون و نيم کمتر باشد و در گام اول بر رقم يک ميليون تومان حداقل دستمزد ها تاکيد گذاشته است . ميگويد دستمزد تعيين شده از سوي دولت خط گرسنگي و فقر است و ما در مقابلش مي ايستيم و تا هم اکنون همانطور که اشاره کردم بيش از ده هزار امضا از دهها کارخانه و مرکز کارگري و کارگران از مناطق مختلف دور آن گرد آمده اند. بايد وسيعا به اين حرکت پيوست. بايد در عين حال اين جنبش را از طومار فراتر برد و به اعتصابات سراسري در تمامي مراکز کارگري و در ميان معلمان و پرستاران و بخش هاي مختلف جامعه تبديل کرد.

بطور واقعي اوضاع خطير است. مساله دستمزد و ميزان حداقل حقوقها امروز بيش از هر وقت به مساله بقا و زندگي کل جامعه گره خورده است. سران اين حکومت فاسد اسلامي ميلياردها پول به جيب زده اند. اما وقتي از بودجه بندي براي سال آتي و دستمزد کارگران سخن ميگويند، کسري بودجه هاي ميليارديشان را که خود به جيب زده اند، رديف ميکنند و با اين کار مستقيما معيشت و زندگي مردم را هدف قرار داده اند. بايد در مقابل اين تعرض ايستاد. امروز جمهوري اسلامي بيش از هر وقت در استيصال و در محاصره اعتراض کل جامعه قرار گرفته است و در واقع اين جنگي است که به حيات و بقاي اين رزيم گره خورده است و نبردي بزدگتر در پيش است. بايد خود را براي چنين نبردي آماده کرد. و براي آن صفوف خود را آماده کنيم. نبردي که ستاد رهبري و حزب سياسي خود را طلب ميکند. حزب کمونيست کارگري ايران و تلويزيون کانال جديديش را طلب ميکند. بايد وسيعا به اين حزب پيوست. امروز بيش از هر وقت جامعه درالتهاب مبارزه ميسوزد. در همه جا اعتراض هست. اما چيزي که همه اين اعتراضات را به يک قدرت واحد تبديل ميکند ، چيزي که همه اين مبارزات را چتر واحدي ميدهد، حزب است بايد وسيعا به حزب کمونيست کارگري ايران پيوست.

كارگر كمونيست ١٠١، ٢٢ اسفند ٨٧

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: