شهلا دانشفر

خوش آمديد

اول مه روز تظاهرات سراسري، اول مه خيابانها مال ماست

اول مه روز همبستگي جهاني كارگر٬ روز كيفرخواست عليه سرمايه داري و همه مصائب آنست. روز اعتراض عليه فقر و تبعيض و نابرابري است. روز همه كساني است كه ميخواهند٬ ستم نباشد٬ استثمار نباشد٬ تبعيض عليه زن نباشد٬ فقر نباشد و خواهان آزادي و برابري و زندگي اي انساني هستند. اول مه روز همه مردم است. اول مه را وسيعا گرامي بداريم.
بويزه در ايران كه يكي از هارترين و وحشي ترين دول سرمايه داري بر جامعه حاكم است و سي سال است كه چيزي جز فقر و فلاكت براي مردم در بر نداشته است٬ آنهم در متن شرايطي كه جامعه در تب و تاب مبارزه است و مبارزات كارگري بيش از هر وقت گسترش يافته و كارگران دارند با تشكلهايشان و با اعتصابات و اعتراضات هر روزه شان در برابر فشار هر روزه اين رژيم بر زندگي و معيشتشان قد علم ميكنند٬ زمينه بيش از هر وقت براي برپايي اول ماه مه بعنوان يك روز اعتراض وسيع اجتماعي عليه جمهوري اسلامي فراهم است٬ بايد اين فرصت را دريافت. ضمن اينكه در سطح جهاني نيز بن بست سرمايه داري بحران و فقر و بيكاري را براي همه مردم به ارمغان آورده است و خود اين مساله اكنون اول مه روز جهاني كارگر را هم در ايران و هم براي جهانيان به روزي مهمي تبديل كرده است و بطور واقعي نيز در ايران امسال بيش از هر سال شاهد جنب و جوش براي تبديل اول مه به يك روز اعتراض بزرگ هستيم.
واقعيت اينست كه هم اكنون بيش از يك ميليون كارگر با دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند. حقوقهاي زير خط فقر زندگي و معيشت كارگران و كل جامعه را به تباهي كشانده است٬ تحت فشار اين فقر و اين بيحقوقي تن فروشي در جامعه بيداد ميكند. اعتياد بيداد ميكند و صحبت از بيش از دو و نيم ميليون كودك كار و خيابان است٬ كودكاني كه به دليل فقر خانواده از تحصيل محروم و براي كار راهي خيابانها شده اند و ناامني و بي تاميني زندگي و جانشان را تهديد ميكند.٬ در چنين شرايطي اول مه فرصتي است كه كل جامعه عليه اين همه جنايت و بيحقوقي اعلام جرم كند و بكوشد تا اين روز را به روز اعتراض وسيع خود عليه استثمار٬ عليه فقر و گراني، عليه تبعيض، عليه ستم كشي زن تبديل كند و مردم وسيعا به خيابانها بيايند و آزادي و برابري و سوسياليسم را فرياد زنند.

جمهوري اسلامي با سركوب و زندان و قوانين قصاص و سنگسار و اعدامش تلاش كرده كه هر روز جامعه را بيشتر به عقب برد و برگرده طبقه كارگر و مردم سوار شود٬ اول مه بهترين فرصت است كه اوج نفرت و اعتراض خود را در مقابل اين رزيم سنگسار و اعدام اعلام كنيم و فرياد بر آوريم كه زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ اعدام نه٬ سنگسار نه و با بيانيه هايمان به مناسبت اين روز كل كيفرخواست خود را عليه اين توحش سرمايه داري و عليه همه اين مصائب اعلام كنيم.
بايد بكوشيم تا از هم اكنون فضاي تمام شهرها را به رنگ اين اعتراض در بياوريم. در و ديوار را با شعار زنده باد اول ماه مه٬ زنده باد كانال جديد٬ زنده باد سوسياليسم پر كنيم. تراكت هاي ويزه اول مه را همه جا پخش كنيم. قطعنامه هايمان را كه كيفر خواست ما عليه اين رزيم ضد انسان٬ ضد زن و ضد كارگر است را آماده كنيم و در جمع هايمان به بحث بگذاريم و براي تظاهرات سراسري روز اول مه بسيج نيرو كنيم. در كارخانه و در دانشگاه و در محيط هاي كار و در جمع هايمان در مورد اين روز و چگونگي برگزاري با شكوه آن بحث كنيم و برنامه ريزي كنيم و همه را آماده شركت وسيع براي اين روز نماييم. محل تجمعاتمان را در هر شهر معلوم كنيم و ميادين اصلي هر شهر را به محل تجمعات وسيع خود و مسير راهپيمايي با شكوه خود براي اول مه تبديل كنيم.
حزب كمونيست كارگري ايران٬ با كانال جديدش فراخوان به برپايي وسيع اين روز٬ روزي براي تظاهرات سراسري داده است وسيعا به اين فراخوان بپيونديد.
بايد روز اول مه را به عنوان يك روز بزرگ همبستگي كه يك دستاورد بزرگ براي كارگران و براي بشريت است وسيعا جشن بگيريم. همه جا در هر كوچه و محل به مناسبت اين روز شيريني و شكلات پخش كنيم و اين روز اتحاد و همبستگي را به يكديگر تبريك بگوييم. بايد بكوشتيم تا روز اول مه را به روز قدرتنمايي بزرگ خود تبديل كنيم و چشم جهانيان را به قدرت عظيم انقلابي كه در ايران دارد شكل ميگيرد خيره و مبهوت كنيم. بويزه در شرايطي كه آمريكا و دول غرب براي رها كردن خود از بحراني كه در آن فرو رفته اند دارند از سازش با اسلام سياسي رام شده سخن ميگويند. با جناحي رام شده از طالبانيها در افغانستان حرف ميزنند و در همين راستا عليرغم اعتراضات هر سال كارگران ايران٬ امسال نه تنها هيات جمهوري اسلامي در اجلاس آي ال او شركت دارد بلكه سخن از رياست جمهوري اسلامي در اين اجلاس است٬ بايد با اعتراض و قدرتنمايي بزرگ خود در اول مه٬ اعتراض خود را اعلام كنيم و بگوييم كه اجازه نميدهيم كه از بالاي سر ما مردم و عليه منافع و زندگي ما كارگران مماشات كنيد بايد افكار بشريت متمدن در جهان را به حمايت از مبارزات برحق خود جلب كنيم. بخواهيم كه جمهوري اسلامي در سطح جهاني از تمام مراجع بين المللي و از جمله سازمان جهاني كار اخراج گردد.
اول مه روز مهمي است و بايد جمهوري اسلامي و جهانيان پيام سياسي مهم مردم معترض ايران را در اين روز هر چه رساتر بشنوند. به استقبال يك اول مه بزرگ برويم

كارگر كمونيست ١٠٣، ٣ ارديبهشت ٨٨.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: