شهلا دانشفر

خوش آمديد

اول مه ٨٨ يك روز تاريخي فراموش نشدني

اول مه امسال در ايران يك رويداد سياسي مهم بود. يك دستاورد بزرگ براي جنبش كارگري و جنبش اعتراضي در كل جامعه بود. بعد از اول مه پانصد هزار نفري سال ٥٨ ٬ اولين بار بود كه در چنين ابعاد گسترده اي ما شاهد برپايي اول مه بوديم. نفس همين كه در اول مه امسال شمار بسياري از فعالين و رهبران كارگري جلو آمدند و سازماندهندگان اين روز مهم بودند، يكي از ويژگيهاي مه اين روز بود. حكومت اسلامي تمام ظرفيت سركوب و توحش خودرا به حركت در آورد تا مانع برپايي اول مه شود اما چندين تجمع بزرگ و كوچك اول صورت گرفت كه يك نمونه برجسته اش جمعيت نزديك به دو هزار نفر در پارك لاله تهران بود. و بعلاوه فضاي اول مه در ابعادي بسيار گسترده تر در شهرهاي مختلف محسوس بود. زنده باد اول مه روز جهاني كارگر. درود بر دست اندركاران و برگزار كنندگان اول مه. قبل از هر چيز و به سهم خودم دست تك تك اين عزيزان را به گرمي ميفشارم و برگزاري اول مه را به همه كارگران و به كل مردم ايران تبريك ميگويم.

از دو ماه قبل كانال جديد به استقبال اول مه رفت. مردم وسيعا و پرشور در برنامه هاي مستقيم ما در كانال جديد شركت كردند. گفتند اول مه به خيابانها خواهند آمد و فراخوان دادند. اول مه امسال بيش از هر وقت به قلب جامعه رفت و بعنوان يك روز اعتراض عمومي عليه مصائب سرمايه داري و جنايات اين رژيم جنايتكار در تاريخ ثبت شد. بدين ترتيب اول مه جايگاه واقعي خود را پيدا كرد. در اول مه امسال حزب كمونيست كارگري ايران با تلويزيون كانال جديدش٬ با كارگران و مردم معترض٬ همصدا به استقبال اين روز رفتيم و بدين ترتيب اول مه جايگاه واقعي خود را پيدا كرد. و بي ترديد اين طلايه و پيش در آمد مراسمهاي صدها هزار نفره اول مه در ايران است.
جمهوري اسلامي تجمع اول مه در تهران را سركوب كرد٬ اما همانطور كه بيانيه اول كميته برگزاري اول مه بر روي آن انگشت گذاشته است٬ فراخوان مشترك ده تشكل كارگري با هم آنهم با قطعنامه اي مشترك و برپايي اين مراسم يك پيشروي و دستاورد سياسي مهم و يك نقطه عطف براي جنبش كارگري است. بيانيه كميته برگزاري اول مه ميگويد: “کميته ي برگراري مراسم اول ماه مه سال ٨٨ ضمن آفرين و تبريک به جنبش کارگري ايران براي اين موفقيت بي نظير براي برگزاري مراسم مشترک توسط گروه هاي مختلف کارگري، و با قلمداد اين حرکت مشترک و متحدانه به عنوان نقطه ي عطفي در مبارزات جنبش کارگري ايران، و ضمن اعلام شکست تلاش هاي حاکميت براي جلوگيري از اين حرکت متحدانه، مراتب تنفر و انزجار خود را از سرکوب وحشيانه ي مراسم امروز اعلام ميدارد و ضمن محکوم کردن اين اقدام غير انساني و وحشيانه خواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي دستگير شدگان مي باشد”.
اين بيانيه جمعبندي خوبي از اتفاق مهمي كه در اول مه امسال گذشت بدست ميدهد. كميته اول مه درست ميگويد. اول مه امسال يك نقطه عطف بزرگ در جنبش كارگري است و من نيز به سهم خودم اين موفقيت را به كارگران و به كل جامعه تبريك ميگويم. به عبارتي دقيقتر برپايي اول مه امسال تعرضي سراسري از سوي كارگران و مردم معترض به جمهوري اسلامي و سركوبش بود. اتفاقي كه در اول مه افتاد بطور واقعي توازن قواي جامعه را تغيير داد و به اين اعتبار همانطور كه قبلا اشاره كردم اين يك اتفاق سياسي مهم بود و ما را وارد فاز ديگري از مبارزه كرد.
مهم است كه نگاهي به آنچه در اين روز گذشت داشته باشيم و پيشروي هاي خود را به رسميت بشناسيم و آنرا به سكوي پرشي براي حركت امروزمان تبديل كنيم.

اول مه يك پيشروي چشمگير براي كارگران بود
صبح اول مه رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي دلارا دارابي دختري را كه از هفده سالگي به جرم قتل در زندان بود به دار آويخت تا جامعه را مرعوب كند. دلارا دارابي را همه مردم ميشناختند و اعدام اين دختر توسط حكومت درست در صبح اين روز آشكارا با اين هدف صورت گرفت كه كارگران و كل مردم را از بيان اعتراضشان در اين روز تاريخي مهم عقب براند. اما نفس همين به اصطلاح “قدرت نمايي” حكومت جنايتكاران گوياي زبوني و درماندگي حكومت بود. دختري خردسال را كه بي دفاع در چنگالشان بود حتي بدون اينكه به او فرصت دهند در آخرين لحظه پدر و مادرش را ملاقات كند به قتل رساندند تا كارگران و مردم را بترسانند! اما مردم از اين قتل فجيع نه تنها وحشت نكردند و نخواهند كرد بلكه به اوج درماندگي جانيان درنده خوي حاكم بيشتر پي بردند. عصر روز اول مه بنا به فراخوان اعلام شده از سوي ده تشكل كارگري كه به همت خود كارگران تشكيل شده اند٬ جمعيت موج موج به سمت پارك لاله به حركت در آمد و بدون شك اگر نيروي انتظامي به تجمع كارگران و مردم معترض در آنجا حمله نكرده بود٬ ما شاهد تجمعي ده ها هزار نفره ميبوديم. با اين حال نزديك به دو هزار نفر در پارك جمع شدند و ايستادند و اين روز را گرامي داشتند. علاوه بر اين دو هزار نفر، اتومبيلهاي بسياري در پيرامون پارك در حركت بودند تا به اين تجمع بپيوندند ولي رژيم اسلامي فرصت نداد و در همان شروع كار تجمع كنندگان را مورد يورش خود قرار داد. جمهوري اسلامي تجمع اول مه در پارك لاله را مورد يورش قرار داد و صد و هفتاد نفر را دستگير كرد. و شركت كنندگان را با باتوم و گاز اشك آور مورد ضرب و شتم قرار داد. اما جمعيت از خود دفاع ميكرد و پارك لاله و اطراف آن به صحنه رويارويي شجاعانه مردم بي دفاع با مزدوران حكومت تبديل شده بود. مردم ميدانستند كه جمهوري اسلامي كمر به سركوب تجمع آنها بسته است. قبل از مراسم اول مه تعدادي از كارگران احضار و تهديد شدند. از جمله كارگران ده كارخانه همراه با اتحاديه آزاد كارگران ايران مجوز خواستند و وقتي پاسخ نگرفتند٬ اعلام كردند كه برپايي مراسم اول مه را حق خود ميدانند و تصميم خود را نيز عملي كردند. بدين ترتيب كارگران و مردم معترض عقب ننشستند و با عزمي جزم به ميدان آمدند و اين روز را گرامي داشتند.

حضور متحد كارگران در اول مه
يك نقطه قوت اول مه امسال حضور متحد بخشهاي متعدد كارگري در گرامي داشت اين روز بود. در تهران ده تشكل كارگري با هم فراخوان دادند٬ قطعنامه دادند و تعرض بزرگي را سازمان دادند. در سنندج نيز ١٠ كارخانه بهمراه اتحاديه آزاد كارگران ايران به استقبال اين روز رفتند و اين مراسم را گراميداشتند. نفس چنين اقدام هوشيارانه اي يك پيشروي در جنبش كارگري است. اين تشكلها با هم كميته برگزاري اول مه را تشكيل دادند و مهمتر اينكه با قطعنامه مشترك خود خواستهاي كل كارگران و كل جامعه را نمايندگي كردند. اين حركت تا همينجا نمونه خوبي براي حركت بسيار وسيع تر و سراسري كارگران ايران براي برپايي اول مه و اعتراض قدرتمند و ميليوني كارگران به تعرضات سرمايه و دولت اسلاميش را بدست ميدهد.

قطعنامه اي كه خواستهاي همه مردم است
قطعنامه سراسري كارگران در اول مه امسال٬ قطعنامه اي كه در تهران و سنندج و سقز و كامياران وسيعا پخش شد و به قطعنامه هاي اول مه تبديل شد٬ بيانگر خواستهاي كل جامعه است. قطعنامه اي كه بطور واقعي كيفرخواست كارگران و كل مردم عليه سرمايه داري و مصائب آنست. قطعنامه اي كه ميگويد راه خلاصي از بحران اقتصادي اي كه امروز جهان را در خود فرو برده است٬ پايان دادن به اين نظم وارونه و برپايي سوسياليسم است. قطعنامه اي كه در آن از برابري زن و مرد سخن ميگويد٬ و به اين اعتبار خواست قلبي همه انسانهاي آزاديخواه را كه به تبعيض عليه زن معترضند را بيان ميكند. قطعنامه اي كه در آن به اعدام اين قتل عمد دولتي اعتراض دارد٬ در حمايت از حقوق كارگران افغان سخن ميگويد٬ بر حقوق پاي اي كودك تاكيد ميگذارد٬ از وضعيت نابسامان بازنشستگان٬ معلمان و بخش هاي مختلف جامعه سخن ميگويد و انسانيت را نمايندگي ميكند.

قطعنامه سراسري كارگران در اول مه همچنين اتحاد و همبستگي در جامعه را نمايندگي ميكند و حمايت خود را از مبارزات همه بخش هاي جامعه اعلام ميدارد. كارگران در اين قطعنامه اعلام ميكنند كه ما نميخواهيم زير خط فقر زندگي كنيم٬ داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست و اعتراض خود را بر تعيين حداقل دستمزد ٢٦٠ هزار تومان اعلام ميدارد. قطعنامه اي كه حق تشكل ٬ اعتصاب و برپايي مراسم اول مه را حقوق مسلم كارگران ميداند. از همين رو قطعنامه كارگران در اول مه امسال بطور واقعي بيانگر انتظارات و خواستهاي پايه اي همه بخش هاي كارگران و مردم محروم جامعه است و هر بند آن بر معضلي اجتماعي دست گذاشته است و بايد وسيعا به آن پيوست. بايد اعلام داشت كه خواستهاي قطعنامه سراسري كارگران در اول مه خواستهاي همه ما مردم است و آنرا وسيعا در همه جا پخش كرد و به پرچم مبارزه خود تبديل كرد. قطعنامه سراسري كارگران در اول مه قطعنامه ايست كه مبارزات بخش هاي مختلف جامعه را ميتواند حول خود متحد كند. بايد حول آن گرد آمد و مبارزات خود را با اين خواستهاي روشن و انساني فشرده تر به پيش برد.

دستگيرشدگان اول مه بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند
جمهوري اسلامي شمار زيادي از كارگران و شركت كنندگان اول مه را دستگير و زنداني كرده است. جنبش آزاد كردن دستگير شدگان اول مه را بايد وسيعا به جريان انداخت و آنرا به محور حركت ميليونها نفر از مردم تبديل كرد و حكومت را به زانو در آورد. اين امر فوري امروز ماست.

بدنبال چنين اول مه با شكوهي و براي حفظ دستاوردهايش بايد با تمام قوا براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دستگير شدگان اول مه تلاش كرد. همانطور كه اشاره كردم٬ خواستهاي دستگيرشدگان اول مه خواستهاي كل جامعه است و دستگيري آنها تعرض به كل ما مردم است و بايد مورد وسيعترين حمايتها قرار گيرند. اگر قبول داريم كه تشكل٬ تجمع٬ اعتصاب حقوق پايه اي ما مردم است. آزادي فوري و بدون قيد و شرط دستگير شدگان اول مه گام مهمي در تثبيت اين حقوق پايه اي ماست. اگر قبول داريم كه اول مه روز همه ماست و قطعنامه مشترك كارگران در اول مه خواستهاي همه ما مردم است٬ دستگير شدگان اول مه كه بسياري از آنها سازماندهندگان پرشور اين حركت بزرگ تاريخي بوده اند٬ يك وظيفه فوري ماست.

با حمايت وسيع از دستگير شدگان اول مه٬ با برپايي تجمعات اعتراضي با خواست آزادي فوري اين عزيزان از زندان٬ با انعكاس وسيع صداي اعتراضمان عليه سركوب جمهوري اسلامي و عليه اين دستگيري ها در سطح بين المللي٬ وسيعا به ميدان بياييم و با عقب راندن جمهوري اسلامي دستاوردهاي اول مه را بعنوان نقطه قوتي براي پيشروي هاي بعدي به ثبت رسانيم

كارگر كمونيست ١٠٤، ١٧ ارديبهشت ٨٨.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: