شهلا دانشفر

خوش آمديد

به فراخوان علي نجاتي در همبستگي با کارگران نيشکر هفت تپه با تمام قدرت پاسخ دهيم

علي نجاتي رئيس هيات مديره ي سنديکاي هفت تپه طي نامه اي در ١٦ آبان خطاب به همه کارگران، آنها را به همبستگي با کارگران نيشکر هفت تپه فراخواند. موضوع از اين قرار است که تا هم اکنون چهار نفر از اعضاي هيات مديره ي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه به اسامي فريدون نيکوفرد،جليل احمدي، قربان عليپور و محمد حيدري مهر روانه ي زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول بسر ميبرند. و در چند روز آينده علي نجاتي را نيز روانه زندان خواهند کرد.
علي نجاتي در اين نامه تکان دهنده بر اينکه اين کارگران براي به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات کارگان تلاش کرده اند و اکنون محکوم و زنداني شده اند، تاکيد ميگذارد. او در رابطه با نامه اعتراضي که در رابطه با اين احکام و اين سرکوبها ، سنديکاي نيشکر هفت تپه به سازمان جهاني کار داده است ميگويد که ما ميدانيم که اينها از بيحقوقي کارگران در ايران باخبرند، اما اتمام حجب کرديم و پرسيدم که آيا اقدامي خواهند کرد؟!. و همانجا بر اينکه ايجاد تشکل هاي کارگري حق مسلم کارگران است تاکيد کرده و از کارگران ميخواهد که با آنها اعلام همبستگي کنند. او ميگويد او و همکارانش ٦ ماه در زندان خواهند بود و هشت ماه است از کار اخراج بوده است و بدين ترتيب شماره حسابي به نام خود اعلام ميکنند، تا با کمک به خانواده هاي اين کارگران حمايت خود را از خواستها و مبارزات اين کارگران، و دفاع از حق تشکل براي کارگران اعلام کنند.
بايد وسيعا به حمايت علي نجاتي از رهبران کارگران نيشکر هفت تپه پاسخ داد. نامه علي نجاتي، نمونه اي از رشد و بلوغ جنبش کارگري است. الگويي است براي جنبش کارگري که بايستد و از دستاوردهايش دفاع کند. بايستد و با اعلام همبستگي کارگري براي متشکل شدن و پيش برد قدرتمند مبارزات برحقش تلاش کند. سازماني چون سازمان جهاني کار را که همواره در کنار جمهوري اسلامي ايستاده و با آن مماشات کرده است، را به چالش بکشد، و بر حقوق انساني کارگران تاکيد بگذارد.
بطور واقعي کارگران نيشکر هفت تپه طي چند سال مبارزات پرشورشان الگوهاي خوبي از مبارزه در مقابل جنبش کارگري گذاشته اند و نقش چشمگيري در پيشروي هاي آن داشتند. اين کارگران با مبارزات متحدانه شان نيروي جديدي به مبارزه براي نقد کردن دستمزدهاي پرداخت نشده که پديده اي اجتماعي و سراسري در ايران است بدهند. اين کارگران طي مبارزاتشان با کشاندن مبارزاتشان به مرکز شهر شوش و بسيج مردم منطقه و همراه کردن خانواده هايشان، توانستند نيروي قدرتمندي شوند و تشکل خودشان سنديکاي نيشکر هفت تپه را با قدرت اتحادشان شکل دهند و در زمينه سازمانيابي توده اي کارگري به عنوان امر خود کارگران الگو باشند. اين کارگران توانستند با به خدمت گرفتن قدرت مجمع عمومي کارگري و حفظ اتحادشان در برابر فشار هاي کارفرما و دولت بايستند. الگويي باشند براي بيرون کردن نيروهاي سرکوبگر از کارخانجات و در اعتراضي جمعي رييس حراست را از کارخانه بيرون انداختند. و نيز وقتي رهبرانشان را محاکمه ميکردند، به خيابانها آمدند و با شعار کارگر زنداني آزاد بايد گردد، کار دادگاه جمهوري اسلامي را متوقف کردند.
اکنون نيز کارگران نيشکر هفت تپه تنها با اعتراضات و تجمعات خود و با جلب حمايت وسيع مردم شهر و منطقه و خانواده هاي کارگران ميتوانند جلوي اين تعرضات را بگيرند. اهميت نامه علي نجاتي در جلب همبستگي وسيع کارگران را نيز در همين جا بايد ديد.
بايد وسيعا به احکام صادر شده براي کارگران نيشکر هفت تپه اعتراض کرد. بايد خواهان لغو پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران نيشکر هفت تپه و احکام صادر شده براي آنان و آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دستگيرشدگان اخير و زندانيان سياسي از زندان شد. و براي پيشبرد اين مبارزه، همانطور که علي نجاتي رييس سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه فراخوان داده است، بايد با کمک هاي مالي خود به خانواده هاي اين کارگران و صندوق اعلام شده از سوي او کاري کنيم که نگذاريم دغدغه و نگراني مالي مانع تداوم مبارازت بر حق اين کارگران در دفاع از حق تشکل و دستاوردهايي که در مبارزاتشان داشته اند، و در واقع دستاوردهاي کل جنبش کارگري است، داشته باشند.
٥٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه بهمراه خانواده ها و با جلب حمايت وسيع کل جامعه، نيروي وسيعي هستند که ميتوانند نه تنها جمهوري اسلامي را به عقب نشيني و لغو پرونده هاي تشکيل شده براي همکارانشان و احکام زندان براي آنان وادار کنند، بلکه خواهند توانست صف مبارزه براي آزادي تمامي زندانيان سياسي از زندان و باز کردن درب زندانها را قدرتمند تر سازند.

من در زير جهت اطلاع رساني بيشتر ضمنا تاکيد بر حمايت وسيع از فراخوان کارگران نيشکر هفت تپه در همبستگي با مبارزات آنان، گزارشي از آخرين وضعيت کارگران نيشکر هفت تپه و احکام صادر شده براي آنان و نيز متن فراخوان علي نجاتي در همبستگي با کارگران نيشکر هفت تپه را مي آورم:

. ٥ تن از کارگران نيشكر هفت تپه كه كارگران معترض و نمايندگان منتخب و محبوب كارگران نيشكر هفت تپه که اعضاي هيات مديره سنديكاي آنان هستند، به اسامي علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان علي پور، جليل احمدي و محمد حيدري پور، بخاطر مبارزاتشان در سال ٨٦ در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و ديگر مطالباتشان و بخاطر تلاش براي ايجاد تشکل خود، سنديکاي نيشکر هفت تپه به احکام زندان محکوم شده اند. بنا به حكم دادگاه شعبه ١ انقلاب دزفول، براي ٥ نفر اول ٦ ماه حبس تعزيري و ٦ ماه حبس تعليقي و براي محمد حيدري پور چهار ماه حبس تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي حکم صادر شده است. اين احکام جنايتکارانه توسط دادگاه تجديد نظر مورد تاييد و جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام ارجاع شده است. همچنين بر اساس اين احکام اين کارگران بمدت سه سال از هر گونه فعاليتي در دفاع از حقوق انساني خود و همکارانشان منع شده اند و روز سه شنبه ٢٨ مهر ماه حراست کارخانه نيشکر هفت تپه طي اعلاني که آنرا در تابلوي اعلانات نصب کرده بود اين ٥ نفر را به کارخانه ممنوع الورود کرد.
به گزارش وب لاگ سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، درراستاي اجراي احکام زندان صادر شده براي کارگران نيشکر هفت تپه، قبل از ظهر روز ١٤ آبان فريدون نيکوفر و جليل احمدي دو تن از اعضاي هيئت مديره سنديکاي اين کارگران به محل حراست فراخوانده شده و همانجا توسط نيروهاي انتظامي دستگير وبه زندان منتقل شدند. دوتن ديگراز اعضاي سنديکاي هفت تپه روانه زندان شدند. همچنين روز شنبه ١٦ آبان دو تن ديگرازاعضاي سنديکاي هفت تپه بنامهاي قربان عليپور ومحمدحيدري مهربعدازاينکه خودرا به دادگاه شهرستان شوش معرفي کردند، ازطريق شعبه اجراي احکام دادگاه به زندان شهرستان دزفول منتقل شدند. بنابه گزارشها، تحت همين فشارها علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه بيش از ٢٠ سال است که در اين شرکت كار ميكند، از کار اخراج و بيش از ٦ ماه است که از حقوق و مزايا محروم و هر آن در خطري دستگيري و زندان است.
هم اکنون احکام زندان موضوع اعتراض اين کارگران است. روز ١٨ مهر بود که کارگران اين کارخانه در اعتراض به اين احکام دست به تجمعي اعتراضي زدند و مديريت شرکت به بهانه کمبود نقديگي، پاسخي به اعتراض کارگران نداد. هم اکنون احکام زندان موضوع اعتراض اين کارگران است.
کارگران نيشکر هفت تپه خواستار لغو احکام صادر شده زندان براي رهبران و نمايندگان محبوبشان و آزادي فوري کارگران دسگير شده از زندان و به رسميت شناختن تشکلشان هستند. کارگران در همين اعتراضاتشان تهديد کردند که در صورتيکه خواسته هاي آنها تحقق نيابد آنها در روزهاي آينده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد. سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه نيز در دوم آبانماه ٨٨ ، در حاليکه هر کدام از اعضاي هيات مديره آن، هر آن خطر دستگير و زندان رفتن تهديدشان ميکند، طي نامه اي به سازمان جهاني کار و سامانهاي کارگري در سراسر جهان، ضمن محکم کردن صدور احکام براي اعضاي اين سنديکا، بر حق مسلم خود حق داشتن تشکل خود، سنديکا، و تاکيد بر خواستها و اعتراضات برحقشان، خواهان محکوم کردن سرکوب و فشار بر روي کارگران و صدور احکام زندان براي کارگران نيشکر هفت تپه، در سطح بين المللي و فشار آوردن بر حکومت ايران براي لغو اين احکام ميشوند.
صدور احكام زندان با اعتراض ديگر مراكز كارگري نيز روبرو شده است. در همين رابطه اتحاديه آزاد كارگران ايران طي اطلاعيه اي در ٣٠ مهر ماه تحت عنوان” سياست سرکوب و زنداني کردن کارگران راه به جايي نخواهد برد” اين احكام را محكوم كرده است. و در بخشي اﯼ اطلاعيه مينويسد:” اتحاديه آزاد کارگران ايران صدور حکم زندان بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه و ارجاع آن جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام را قويا محکوم ميکند و خواهان لغو فوري و بي قيد و شرط اين احکام و آزادي عموم فعالين صنفي و عقيدتي و اعتراضات اجتماعي در بند از زندان و پايان دادن به تعقيب قضائي آنهاست و از اعضاي خود و عموم کارگران در سراسر کشور ميخواهد تا متحدانه بر عليه به زندان افکندن کارگران نيشکر هفت تپه به اعتراض بر خيزند و با سازمان دادن حمايتهاي وسيع و همه جانبه از آنان و خانواده هايشان، سد محکمي را در برابر يورش حاميان سرمايه به اين کارگران ايجاد کنند. “.
همچنين سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني واحد طي اطلاعيه اي صدور احكام زندان براي كارگران نيشكر هفت تپه را محكوم كرده و در بخشي اﯼ آن مينويسد:” سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره براي فعالين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه ، خواستار آزادي همه فعالين کارگري از جمله ابراهيم مددي و منصور اسالو ، فرزاد کمانگر ، مهدي فراحي فراحي شانديزو لغو احضارهاي فعالين کارگري دستگير شده در روز جهاني کارگر مي باشد”.
در همين رابطه جمعي از کارگران ايران خودرو صدور احکام زندان براي کارگران نيشکر هفت تپه و دستگيري آنها را طي اطلاعيه اي محکوم کردند.
در نتيجه اين تلاش ها دبير كل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري، در اعتراض به احكام زندان براي كارگران نيشكرهفت تپه نامه اي خطاب به خامنه اي داده است که در آن مينويسد:”من اين نامه را از جانب کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري (آي تي يو سي) که نمايندگي بيش از ١٧٠ ميليون کارگر را در سراسر جهان دارد که شامل کشور اسلامي نيز مي باشد به عنوان اعتراض نسبت به مجازاتهاي دادگاه برعليه رهبران اتحاديه هاي کارگري، آقايان علي نجاتي، فريدون نيکوفرد، محمد حيدري مهر، قربان عليپور، نجات دهلي و جليل احمدي براي شما مينويسم”. او در اين نامه بر لغو احکام صادر شده براي کارگران و حق داشتن تشکل تاکيد ميگذارد.*

فراخوان علي نجاتي رئيس هيات مديره ي سنديکاي هفت تپه کارگران را به هبستگي با کارگران نيشکر هفت تپه
فراخوان به همبستگي کارگري
کارگران!
تا به امروز چهار نفر از اعضاي هيات مديره ي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه به نام هاي فريدون نيکوفرد،جليل احمدي، قربان عليپور و محمد حيدري مهر روانه ي زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول محبوس ميباشند.
دستگاه قضايي در چند روز اينده، دوره ي حبس مرا نيز به من تحميل خواهد کرد.
ما براي به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و به دست اوردن کمترين امکانات معيشت و حقوق انساني تلاش کرده ايم. اما ما محکوم و زنداني ميشويم.
ما در چند روز پيش نيز نامه اي سرگشاده به سازمان جهاني کار نوشتيم و رونوشت آن را به تمام نهاد هاي کارگري و حقوق بشري و رسانه ها، ارسال کرديم.
ما ميدانيم که انها از بي حقوقي که بر کارگران ايران تحميل ميشود با خبر هستتند. ميدانيم که قرار نيست کسي جز خود کارگران به داد ِ خودشان برسد. اما ما اتمام حجت کرديم و از انان پرسيديم که آيا بيخبريد؟ آيا اقدامي خواهيد کرد؟
ميدانيم که نتيجه، اقدام موثري از سوي آنان نخواهد بود.
ما ميدانيم که ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري حق مسلم کارگران است.
در حالي که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگراني که تشکل هاي مستقل کارگري خود را بنا ميکنند محکوم و زنداني ميشوند.
ما اعتقاد داريم به جز تلاش هاي خود کارگران و اتحاد و همبستگي ميان انان، ما کارگران موفق نخواهيم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست يابيم.
من و ديگر همکارانم در سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، براي مدت شش ماه در زندان محبوس خواهيم بود.
در مدت هشت ماه اي که من را از کار اخراج کرده بودند کم نبودند کارگراني که علاوه بر حمايت هاي روحي خود، در حد توانشان کمک هاي مادي کردند. اين کمک ها اگر چه بسيار کمتر از حقوق دريافتي سابق من بود اما براي من از هزاران هزار کمک ديگر با ارزش تر بود زيرا نشان از ان داشت که کارگران به درستي ميدانند که من و ديگر همکارانشان براي دفاع از حقوق انان تلاش ميکرده ايم. به همين خاطر من بنا بر اعتقادم تنها کمکي که دريافت کردم کمک از کارگران بود. مبلغ ان اگر چه کمتر از حدي بود که حتي سطح زندگي سابق مرا حفظ کند اما، بسيار با ارزش بود.
اين کمک ها به جاي هر نهاد و مکان و کسان ديگري مرا مديون به همکاران کارگر من ميکرد.
اميدواريم که اين امر به شکل يک سنت کارگري در ميان ديگر کارگران رواج پيدا کند.

تا روزي که فقط اخراج شده بودم، به همان کمک هاي دوستان ِکارگر آشنا با خود بسنده کردم. اما امروز علاوه بر من چهار کارگر ديگر نيز از دريافت حقوق خود محروم ميشوند.
دوستان زيادي پرسيده اند که کارگراني که امکان تماس چهره به چهره با خانواده هاي اين پنج کارگر زنداني را ندارند چگونه ميتوانند براي همبستگي کارگري، کمک هاي مالي خود را براي رساندن به خانواده هايشان به انان برسانند.
در ساعت ۱۱:۴۵ امروز پيش از انکه دو نفر ديگر از دوستانم به دادگاه و زندان فرستاده شوند، با اخرين تماس و توافقي که با انان و ديگر همکارانم انجام شد، قرار بر اين شد که شماره حسابي به نام اينجانب اعلام شود تا کمک هاي مالي ارسالي از سوي کارگران به آن واريز شود و از آن طريق، مبالغ ِ کمک شده به خانواده هاي اين پنج کارگر پرداخت شود. (که اين شماره حساب متعاقبا اعلام ميشود).
ما ميخواهيم به جاي هر کمک مالي از هر طريق، فقط و فقط از حمايت هاي کارگري برخوردار شويم.

کارگران!
امروز، روز حمايت از کارگراني است که در هفت تپه براي احقاق مطالبات کارگري، تلاش کردند و از سوي کارگران هفت تپه به نمايندگي در يک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطردفاع از حقوق کارگري خود به زندان محکوم شده اند.
بدون شک، فردا و فرداهاي بعد که ما در زندان نباشيم، ما نيز در انجام اين وظيفه ي کارگري سهيم خواهيم بود.

پيشاپيش از حمايت ها و تلاش هاي کارگران هفت تپه و ديگر کارگران تشکر ميکنم و اميدوارم با اتحاد و همبستگي هر چه بيشتر در راه ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري خود تلاش کنيم تا بتوانيم به حقوق و خواسته هاي برحق خود دست پيدا کنيم.

به اميد اتحاد روزافزون کارگران
علي نجاتي
رئيس هيات مديره ي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
شنبه ۱۶ ابان ماه ٨٨
انترناسيونال ٣٢٢،  ٢٢ آبان ٨٨

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: