شهلا دانشفر

خوش آمديد

بيانيه مشترك ده تشكل كارگري به مناسب اول مه٬ يك پيشروي مهم براي جنبش كارگري

يك اتفاق سياسي مهم در اول مه امسال بيانيه ده تشكل كارگري٬ به مناسبت اول مه است. تشكلهايي كه اساسا به همت خود كارگران تشكيل شده اند و اكنون  با متحد شدن با هم٬ كميته مشترك اول مه را تشكيل داده و با  قطعنامه مشترك خود٬ پرچمدار خواستهاي آزاديخواهي و برابري طلبي در سطح جامعه شده ا ند. كميته اي كه از ده تشكل زير تشكيل شده است:

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه٬ سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه٬ اتحاديه آزاد كارگران ايران٬ هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان٬ كانون مدافعان حقوق كارگر٬ شوراي همكاري تشكل ها و فعالين كارگري٬  كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري٬  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري ٬  شوراي زنان٬ جمعي از فعالين كارگري

من به سهم خود به همه دست اندركاران٬ رهبران و فعالين كارگري هوشياري كه چنين جسورانه ايستاده اند و بعنوان صاحبان جامعه سخن ميگويند٬ درود ميگويم و دستشان را بگرمي ميفشارم.

 

در واقع در اول مه امسال٬ در چنين روز مهمي كه اساسا روز همبستگي بين المللي و قدرت نمايي طبقه كارگر است٬ ما شاهد اتحادعمل تشكلهاي مختلف كارگري بر سر مضمون و برنامه اي روشن با قطعنامه مشتركشان هستيم. قطعنامه اي كه در آن از گنديدگي سرمايه داري بعنوان ريشه  بحران عظيم اقتصادي موجود در جهان٬ از عجز دولت هاي سرمايه داري در مهار اين بحران و ضرورت برپايي دنيايي فارغ از مناسبات ضد انساني نظام سرمايه داري به مثابه يگانه راه خلاصي بشريت سخن ميگويد. قطعنامه اي كه در آن به شرايط برده وار كار و به زندگي فلاكتبار در ايران كه قبل از وجود چنين بحراني در سطح جهان٬ در طول سالها زندگي و معيشت كل جامعه را به تباهي كشانده است٬ اعتراض خود را اعلام داشته و سرمايه داري حاكم بر ايران را به چالش ميكشد و با صلابت اعلام ميكند:

“ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش  عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد  بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود مي دانيم تا با بالاترين استاندارد هاي حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگي كنيم. داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت.” و در آخر بر خواستهاي اساسي خود كه در ١٥ بند نوشته شده تاكيد ميگذارد.

قطعنامه مشترك كارگران در اول مه امسال در واقع اتحاد عمل آنها حول كيفرخواست عليه سرمايه داري و براي سوسياليسم است. اتحاد عمل حول خواستهاي مهمي است كه در آن كارگر دارد ميگويد حاضر نيست زير خط فقر زندگي كند. كارگر برده نيست و بايد آزاد باشد. كارگر تشكل٬ اعتصاب و برپايي اول مه را حق مسلم خود ميداند و براي متشكل شدن و بر پايي تجمعات و مراسم اول مه نيازي به داشتن مجوز ندارد و همه اينها را حقوق اوليه و مسلم خود ميداند. قطعنامه اي كه در آن كارگران اعتراض خود را عليه اعدام اعلام ميكنند و ميگويند ما از مبارزات همه بخش هاي جامعه حمايت و پشتيباني ميكنيم و  بر حقوق برابر زن و مرد و حقوق پايه اي كودك تاكيد داريم.  قطعنامه اي كه انسانيت و چپ را دارد در جامعه نمايندگي ميكند. زنده باد كارگران و قطعنامه مشترك اول مه .

نفس چنين حركتي٬ شكل گيري چنين سطح بالايي از اتحاد كارگري در به چالش كشيدن توحش سرمايه داري و با خواستهايي انساني و راديكال٬ اقدامي بيسابقه در جنبش كارگري و يك دستاورد بزرگ براي كارگران است. اقدامي كه بطور واقعي مهر حال و هواي امروز جنبش كارگري  و فضاي اعتراضي در جامعه را دارد. بايد اين پيشروي را به سكوي پرشي براي پيشروي هاي بعدي خود تبديل كنيم.

نكته مهم اينجاست كه قطعنامه هاي اول مه صرفا سند بيان آرزوي هاي ما نيست٬ بلكه كيفرخواست ما كارگراني است كه در برابر اين توحش سرمايه داري ٬ اعلام ميكنيم كه كوتاه نمي آييم و با صفي متحد ايستاده ايم و براي حقوق پايه اي خود مبارزه ميكنيم. قطعنامه اول مه  بطور واقعي پلاتفرم مبارزاتي ما كارگران و ما مردم آزاديخواه براي سال پر جنب و جوشي است كه در پيش داريم. بايد صف خود را حول خواستهاي برشمرده در قطعنامه اي كه اعلام كرده ايم٬ متحد تر كنيم.

از همين رو سخن آخر من خطاب به همه كارگران در سراسر ايران٬ به معلمان و به همه بخش هاي جامعه اينست كه حول قطعنامه مشترك خودتان گرد آييد و صفوف مبارزه خود را تنگ تر كنيد. امروز چشم جهانيان به ماست.

بايد قدرت خود را دريابيم. در دل چنين شرايطي است كه ما ار سوي ديگر شاهد قطعنامه مشترك اتحاديه هاي بين المللي كارگري در رابطه با روز جهاني كارگر در ايران و حمايت از مبارزات كارگران در ايران هستيم. واقعيت اينست كه جهان به ما خيره شده است. و روز اول مه روز قدرتنمايي ما در برابر جهانيان است.

حزب كمونيست كارگري ايران با تلويزيون كانال جديدش از مدتي قبل به استقبال اول مه بعنوان يك روز تظاهرات سراسري و روز اعتراض علیه همه تبعیضات و بیحقوقی ها رفته و كارگران و كل جامعه را به اعتراض در اين روز فراخوانده است . برنامه هاي مستقيم زنده تلويزيون كانال جديد و بحث هاي شورانگير بينندگان در اين برنامه ها٬ جنب و جوش هايي كه براي برپايي اول مه در همه جا و در ميان كارگران برپا شده اند٬ همه و همه نشانگر قدرت عظيم جنبش ما٬ جنبش آزاديخواهي و برابري طلبي است. از همين رو در چنين مناسبتي جا دارد كه بار ديگر ضمن شادباش روز اول مه به همه كارگران و انسانهاي آزاديخواه٬ رساتر از هر وقت اعلام كنم كه جاي همه شما كارگران و انسانهاي شريف و آزاديخواه٬ همه شما كه ميخواهيد تبعيض و نابرابري نباشد و براي دنيايي بهتر مبارزه ميكنيد٬ حزب كمونيست كارگري است . بياييد به اين حزب ٬ به حزب خودتان بپيونديد

انترناسيونال ٢٩٤، ١١ ارديبهشت ٨٨.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: