شهلا دانشفر

خوش آمديد

جلوي چشمشان حجاب لگدمال ميشود

روزنامه جمهوري اسلامي در خبري در روزهاي اخير از اينكه “بدحجابی” به “بی حجابی” تبديل شده و از داخل خودروها به فروشگاه ها و اماکن عمومی کشیده شده است، ناله سر داده است. اين روزنامه از اينكه در شمال شهر تهران زن های بدون حجاب برای خرید به مغازه ها مراجعه می کنند و ماموران انتظامي و “نهي از منكر” كاري از دستشان بر نمي آيد، شكوه ميكند. اين ديگر شيشه عمر رژيم است كه در مقابل چشمان ناباورشان و با وجود همه وحشي گري ها و سركوبشان، بر زمين زده ميشود. اكنون حكومت نه تنها در برابر “بدحجابي” بلكه در مقابل برداشتن حجاب ها در مانده است. زنده باد انقلاب مردم، زنده باد جنبش اعتراضي مردم عليه بيحقوقي زن و حجاب اين سمبل و پرچم رژيم آپارتايد جنسي. ديروز زير فشار انقلاب ما آمدند و بخاطر جناياتشان در كهريزك به غلط كردن افتادند. وادارشان كرديم بدست خودشان، در برابر چشمان مردم و جهان يكديگر را به محاكمه بكشند، ناگزير شدند جلادي چون سعيد مرتضوي را بعنوان متهم درجه يك نام ببرند، و اكنون صحبت از رادان و ديگران است، و امروز دارند از اینکه “بدحجابی” به “بی حجابی” تبدیل شده ناله سر ميدهند. مردم در مبارزاتشان كل رژيم و قوانين ارتجاعي اسلامي اش را نشانه رفته اند. ٦ دي ديديم كه چگونه مردم عاشورايشان را به صحنه نبرد با نيروهاي انتظامي تبديل كردند و در كوران نبرد دختران و زنان حجاب برگرفتند. نبردي كه در آن زنانی را ميديدم که در صف جلوی اعتراض مردم، در قامت يك رهبر ايستاده و نقش ايفا ميكنند. نبردی که در آن مردم نيروي انتظامي رژیم را ميخ كوب كرده  و در جنگي متقابل دويست نفرشان را راهي بيمارستان كردند. در چنين شرايطي است كه روزنامه هاي حكومتي دارند از حجاب برگيران و نا تواني نيروي انتظامي شان سخن ميگويند. همانطور که اشاره کردم، حسابی در حلقه محاصره مردم قرار گرفته اند. جامعه دارد از اعتراض و مبارزه میجوشد و اين انقلابي است كه در همه جبهه ها دارد با قدرت به جلو ميرود و رژيم را چنين به استيصال كشانده است. خودشان دارند اعتراف به ناتواني شان ميكنند، جلو بپريم و فرصت ندهيم.  بايد با برداشتن حجابها اين شيشه عمر رژيم را براي هميشه بر زمين كوبيد و آخرين نفس هايشان را گرفت. برداشتن حجابها و مبارزه با اين سمبل ارتجاعي اسلامي، يك عرصه مهم مبارزه ما با اين رژيم است. سي سال است كه حكومت جمهوري اسلامي با پرچم حجاب ، بيشترين ستم و نابرابري را بر زنان و بركل جامعه حاكم كرده است. اول تلاش كردند كه حجاب را به زور بر سر زنان كنند و  بعد قوانين اسلامي ارتجاعي ، ضد انساني شان را حاكم كردند و برج آپارتايد جنسي شان را بنا كردند. بايد جنبشي كه هم اكنون بر سر حجاب برگيران شروع شده را با قدرت تمام تقويت كنيم. بايد هر جا كه با تعرض نيروهاي انتظامي به زناني كه حجاب برميدارند روبرو ميشويم، فورامقابله كنيم. بايد نقشه مند و برنامه ريزي شده، بصورت گروهي در مترو ها و جاهاي مختلف شهر، حجاب برگيران كنيم و آنرا به  آكسيون هاي اعتراضي عليه جمهوري اسلامي و عليه حجاب تبديل كنيم. حجاب پرچم و شاهرگ حياتي جمهوري اسلامي است. با دور انداختن حجاب حكومت متحجر و ضد بشري و چپاولگر سرمايه داران را هم براي هميشه دور بيندازيم

انترناسيونال ٣٣٣، ٩ بهمن ٨٨.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: