شهلا دانشفر

خوش آمديد

رضا رخشان، کارگران دستگير شده نيشکر هفت تپه و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند

ساعت هشت و نيم صبح روز ١٤دي ٨ ٨ رضا رخشان مسئول روابط عمومي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه در محل کار خود پس از احضار به حراست کارخانه، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل شد.
بنا بر گزارش هاي منتشر شده، حدود ساعت ١٢ ظهر نيز ٤ نفر از مامورين امنيتي به درب منزل رضا رخشان مراجعه کرده و عليرغم اعتراض همسر وي با نشان دادن حکمي اقدام به تفتيش منزل ايشان کردند و طي صورتجلسه اي کيس کامپيوتر، ماهواره و برخي لوازم شخصي رضا رخشان را با خود بردند.
اکنون علاوه بر رضا رخشان، ٥ کارگر ديگر اين کارخانه به اسامي فريدون نيکوفرد، جليل احمدي، قربان عليپور، علي نجاتي ومحمد حيدري مهر هم اکنون در زندانند.
بازداشت کارگران نيشکر هفت تپه با اعتراض بخش هاي ديگر کارگران، از جمله اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکاي کارگران شرکت واحد ، جمعي از کارگران ايران خوردو روبرو شده است. کارگران نيشکر هفت تپه در ماه گذشته، هنگاميکه دستمزد يکماه عقب افتاده خود را دريافت ميکردند ، اقدام به کمک به صندوق اعلام شده از سوي علي نجاتي که قبلا در حمايت از همکارانش در زندان اعلام شده بود، کردند. که اين عمل کارگران با عکس العمل فوري حراست کارخانه روبرو شد. و در اين رابطه حراست به رضا رخشان هشدار داد.
اما کارگران نيشکر هفت تپه خواهان آزادي فوري همکارانشان از زندان هستند و صندوق هبمبستگي با کارگران دستگير شده به کار خود ادامه ميدهد. از جمله اتحاديه آزاد کارگران ايران کمپيني در حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کرده است که بنا به اطلاعيه ١٤ ديما ه اين کارگران، تا کنون مبلغ ١٩٨٣٠٠٠٠ ريال معادل يک ميليون و نهصد و هشتاد و سه هزار تومان کمک به کارگران زنداني نيشکر هفت تپه کرده اند که از اين مقدار کمک، مبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠ ريال معادل يک ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان توسط سه نفر از مسئولين اين اتحاديه (پروين محمدي، ناهيد خداجو و شاپور احساني راد) تحويل مسئولين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه شده است .و در اين اطلاعيه اعلام شده است که مبلغ باقي مانده کمکهاي مالي جمع آوري شده ي تا کنوني، به همراه کمک ثابت ماهيانه اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران در فرصت مقتضي در اختيار مسئولين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه قرار خواهد گرفت.
در سطح جهاني نيز آي تي يو سي و آي يو اف در ارتباط با سنديکاي هفت تپه طي نامه اي اعتراضي به سازمان جهاني کار دستگيري کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم کردند.
در اين نامه اعتراضي دبير کل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) و دبير کل اتحاديه مواد غذايي از دولت ايران به خوان ساومويا(مسئول هماهنگي سازمان جهاني کار) اعلام شكايت كرده و در آن به زنداني بودن فعالين کارگري هفت تپه علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و جليل احمدي اعتراض کرده و خواهان آزادي آنها شدند. همچنين در تاريخ ٦ نوامبر پاسگال دکامپ از طرف سنديکاي س ژ ت-آدسه آ فرانسه طي نامه اي خطاب به سفارت جمهوري اسلامي در اين کشور، دستگيري کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم کرده و نوشت که از بازداشت کارگران سنديکاي نيشکر هفت تپه که صرفا بخاطر مبارزاتشان دستگير شده اند ، مطلع شده و اين اقدام را تقبيح ميکنند و خواهان متوقف شدن اين فشارها و تبريه و آزادي هر چه سريعتر کارگران دستگير شده هستند
در همين رابطه اتحاديه کارگران ساختماني، جنگلباني، معادن و انرژي استراليا CFMEU بخش ساختماني ايالت نيو ساوث ويلز نيز طي يک نامه به مقامات جمهوري اسلامي در رابطه با احکام و زنداني کردن اعضاي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه اعتراض کردند. در اين نامه که خطاب به خامنه اي و احمدي نژاد و رئيس قوه قضاييه است، پيتر مک للند، رئيس ايالتي CFMEUبه نمايندگي از اين اتحاديه مينويسد:“”بنا به اطلاعاتي که ما داريم دادگاهي در تاريخ ١٢ اکتبر شش نفر از رهبران اين اتحاديه را به جرم ” به خطر انداختن امنيت ملي” به زندان محکوم کرده است. يگانه جرم آنها رهبري کردن اعتراض و اعتصاب است. کارگران هفت تپه براي دستيابي به حقوق معوقه خود و اعتراض به شرايط وخيم تر شده شغلي خود ناچار شده اند بطور مکرر دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. ما بعنوان نمايندگان كارگران و بعنوان يک نهاد انترناسيوناليست از شما ميخواهيم ٦ نفر مذکور را فورا آزاد کنيد، بدون انکه هيچگونه رعب و وحشت، تبعيض و خشونت بيشتري را عليه آنان اعمال کنيد. ما همچنين خواهان اعاده فوري حقوق بشر و حقوق اتحاديه اي براي تمامي کارگران ايران هستيم.”
کمپين براي آزادي کارگران دستگير شده نيشکر هفت تپه ادامه دارد. حزب کمونيست کارگران ايران با تمام قوا براي آزادي کارگران نيشکر هفت تپه و همه زندانيان سياسي از زندان تلاش ميکند.
واقعيت اينست که بدنبال اعتراض ميليوني مردم در ٦ دي جمهوري اسلامي بيش از هر وقت وحشت کرده است. ٦ دي و رودررويي بي مهاباي مردم با نيروي هاي سرکوبگر رژيم، نشان داد که با قشون کشي و ايجاد حکومت نظامي و غيره نميشود اين انقلاب را عقب زد. جمهوري اسلامي قبل از آن نيز سياست ارعاب و شوک را تجربه کرد و بساط شکنجه و تجاوز و کشتار در کهريزک را به راه انداخت،. اما جواب خود را گرفت و مردم با شعار توپ تانک شکنجه ديگر اثر ندارد، پاسخ آنرا دادند. بطور واقعي نيز اين جنايات صفوف رژيم را بيشتر به هم ريخته و هم اکنون پرونده کهريزک به آنچنان معضلي برايشان تبديل شده است که عملا در مقابل انقلاب مردم، ناگزير به اعتراف به قتل عمل در اين زندان شدند و مرتضوي را متهم اول اين قتل اعلام کردند. روشن است ، رژيمي که در مقابل مردم بخاطر جناياتش چنين به غلط کردن مي افتد، ناتوان تر از اينست که بتواند با اتخاذ چنين سياستهاي براي خود عمري بخرد. جمهوري اسلامي امروز در يک بن بست است و رجز خواني هاي رادان و محسن اژه اي و ديگر سراان رژيم، و محاربه با خدا اعلام کردن و حکم اعدام براي مردم شرکت کننده در تظاهرات هاي ضد حکومتي، آخرين تقلاهايشان است.
در چنين شرايطي است که هم اکنون رژيم دستگيري ها را شدت داده و جدا از دستگيري در تظاهراتها همانطور که اشاره شد، ٦ نفر از کارگران نيشکر هفت تپه در زندانند و رضا رخشان يکي ديگر از اعضاي هيات مديره اين کارخانه در اين هفته دستگير و زنداني شد. همچنين فعالين حقوق کودک از جمله مريم ضيا را در همين هفته دستگير کرده اند. بايد در مقابل اين تعرضات ايستاد. بايد براي آزادي فوري کارگران دستگير شده و همه زندانيان سياسي با تمام قوا به ميدان آمد.
تا همين جا انقلاب ما گامهاي مهمي به جلو برداشته است و در چنين شرايط حساسي، آزاد کردن زندانيان سياسي از دست اين جلادان گام مهمي در پيشروي ماست. بايد با تمام قوا در کنار خانواده هاي دستگير شدگان اخير و تمامي زندانيان سياسي براي باز کردن درب زندان ها به ميدان آييم. وسيعا به کمپين براي آزادي کارگران دستگير شده نيشکر هفت تپه و صندوق همبستگي با اين کارگران بپيونديم. براي آزادي زندانيان سياسي در دانشگاه و در مقابل زندان اوين و همه مراکزي که دستگير شدگان را به آنجا منتقل کرده اند، وسيعا تجمع کنيم و خواهان آزادي فوري تمامي زندانيان سياسي از زندان شويم. در و ديوار را از شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد پر کنيم و به هر شکلي که ميتوانيم تجمع بر پا کنيم و براي آزادي فوري زندانيان از زندان فشار آوريم. تمامي زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

كارگر كمونيست ١١٥، ١٩ دي ٨٨.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: