شهلا دانشفر

خوش آمديد

زنده باد کارگران ذوب آهن اصفهان، زنده باد شوراها

يک اتفاق مهم در هفته گذشته اعلام موجوديت “شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان” بود. اقدام امروز کارگران ذوب آهن اصفهان، يادآور سي سال قبل در چنين روزهايي، يادآور روزهاي انقلاب ٥٧ است. اقدام کارگران ذوب آهن اصفهان، بيانگر حال و هواي امروز جنبش کارگري و طلايه شکل گيري شوراهاست. اکنون در دل انقلابي كه در جامعه در جريان است، کارگران ذوب آهن اصفهان، مرکزي با بيش از ١٨٠٠٠ کارگر تشکيل شوراي موقت خود که در واقع نقش همان هيات موسس شوراها را دارند، اعلام ميکنند. شورايي که سر سخن بيانيه اش اينيست: ” زندگي بهتر حق کارگر است”. زنده باد کارگران ذوب آهن اصفهان. زنده باد شوراها. تشکيل شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان بطور واقعي يک پيشروي مهم براي جنبش کارگري و براي انقلاب ماست. کارگران ذوب آهن با اين اقدام خود در برابر کل جنبش کارگري راه نشان ميدهند. راه نشان ميدهند که چگونه در هر کارخانه و بويژه در مراکز بزرگي چون ايران خودرو با ٣٠ هزار کارگر، جمعي از کارگران معترض و پيشرو ميتوانند قدم به جلو بگذارند و بعنوان هيات موسس شوراي کارخانه خود و يا کميته اعتصاب در کارخانه اعلام موجوديت کنند. ميتوانند، به استقبال اعتصابي سراسري براي خواستهاي برحق خود و رها شدن از شر اين رژيم جنايت و سرکوب بروند. به بيانيه اعلام موجوديت شوراي موقت کارگران ذوب آهن نگاه کنيم، در اين بيانيه کارگران قبل از هر چيز در برابر وضعيتي که کارگران را شقه شقه کرده و با سپردن هر بخش از هر کارخانه به پيمانکاري، کاري کرده اند که کارگران در هيچ کجا خود را با کارفرماي واحدي طرف نبينند و پراکنده باشند، ايستاده و ميگويد ما صف واحدي هستيم و بايد متحد باشيم. بر اعتصاب به عنوان حق مسلم خود تاکيد ميگذارند و همبستگي خود را با کارگراني که هم اکنون در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود و اخراج ها مبارزه ميکنند، اعلام ميکنند. و در شرايطي که دستمزد کارگر را نميپردازند، دست بردن به ابزار اعتصاب را حق کارگران برميشمرند و صداي اعتراض خود را بر سطح نازل حقوقها و تبعيض و تفرقه ميان کارگران بلند ميکند. بويژه هم اکنون خود ذوب آهن با موجي از اعتراضات کارگران روبروست و در همين هفته رانندگان کاميون هاي شرکت احياگستران اسپادان ذوب آهن دست به اعتصاب زدند. و مبارزاتشان هنوز هم ادامه دارد. طبعا در چنين شرايطي گام بعدي شوراي کارگران ذوب آهن، فراخواندن کارگران به جمع شدن حول خواستهايي که اعلام کرده اند و اعلام اعتصابات اخطاري گسترده و تبديل آنها به اعتصابات سراسري است. گام بعدي آنها فراخواندن مردم شهر و خانواده هاي کارگري به حمايت از خواستها و مطالبات خود و کشاندن اعتراضات هر روزه شان به خيابان و وصل شدن به اعتراضات هر روزه مردم در خيابان است. همان کاري که کارگران لوله سازي خوزستان در شهر اهواز کردند و با اعتراضشان کل شهر را به تحرک در آوردند.از تجربه کارگران ذوب آهن اصفهان بايد آموخت. ميتوان و ضروريست که فورا در همه مراکز کارگري کميته هاي اعتصاب و يا هيات هاي موسس شورا ها را که يک کار آن نيز سازمان دادن اعتصاب و تجمعات اعتراضي کارگران است را شکل داد و بدين ترتيب با صفي متحد، متشکل و قدرتمند به ميدان آمد. اکنون که اوضاع به سمت موج گسترده اي از تظاهرات وسيع ميليوني مردم در خيابانها ميرود. اکنون که اوضاع به سمت قيام مردم و خلع سلاح کردن نيروهاي سرکوب رژيم و باز کردن درب زندانها ميرود، اعتصاب عمومي کارگران ابزار قدرتمندي است که آخرين نفس هاي اين رژيم را ميگيرد. با ايجاد تشکل هاي خود، با برگزاري هر روزه اجتماعات خود و تصميم گيري در مجامع عمومي مان و تبديل آنها به مرجع تصميم گيرنده خود و با تشکل کميته هاي اعتصاب و بکار گيري ابتکاراتي چون کارگران ذوب آهن اصفهان براي ايجاد شوراهايمان ، خود را براي روزهاي مهمي که در پيش داريم و براي زدن ضربه کاري بر پيکر اين رژيم آماده کنيم. زنده باد انقلاب.* انترناسيونال ٣٣٢، ٢ بهمن ٨٨

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: