شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران با گسترش اعتراضاتشان و با شوراهايشان به جلو مي آيند

يک حرکت مهم و تاريخي ديگر در اين هفته اعلام موجوديت شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهرف منطقه اي با ٣٠٠٠٠ کارگر است. بيانيه منتشر شده از سوي اين کارگران در ميان کارگران پخش شده و در سايت هاي مختلف منتشر شده و بدست ما نيز رسيده است. قبل از هر چيز به اين کارگران تبريک ميگويم و دست رهبران و سازماندهندگان اين حرکت مهم را بگرمي ميفشارم.
اين حرکت بدنبال تشکيل شوراي موقت کارگران ذوب آهن با ١٨ هزار کارگر، با بيرون داده شدن منشور حداکل کارگري از سوي ٤ تشکل شناخته شده کارگري، سنديکاي شرکت واحد، سنديکاي نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران فلز و مکانيک کرمانشاه، منشوري با ده خواست فوري کارگري که در آن بر حقوق پايه اي کارگران و آزادي بدون قيدوشرط عقيده و برابري زن و مرد در تمام زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و آزادي فوري زندانيان سياسي و لغو مجازات و اعدام تاکيد گذاشته است، نشانگر حال و هواي امروز جنبش کارگري و اوضاع سياسي جامعه است. حال و هواي روزهاي انقلاب است. کارگران دارند با شوراهايشان و با بيانيه ها و منشورشان و با اعتراضاتشان که هر روز گسترش بيشتري مي يابد به جلو مي آيند.
در چنين شرايطي است که شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي اعلام موجوديت ميکند و در بيانيه آن بر خواستهاي آزادي فوري تمامي زندانيان سياسي ، لغو مجازات اعدام، دستمزد در گام اول يک ميليون تومان، پرداخت فوري همه مطالبات معوقه کارگران، متوقف شدن اخراج ها و ديگر خواستهاي فوري کارگران تاکيد گذاشته شده است.
طبعا گام هاي مهم بعدي براي همه اين کارگران که امروز با شوراي موقت خود به جلو آمده و ميکوشند سرپناهي براي کارگران درست كرده و صف اعتراضات کارگري را متحد کنند، اينست که با فراخوان کارگران به مجمع عمومي و تبديل اجتماعات کارگران در اين مجامع به امري منظم و هفتگي و محلي براي تصميم گيري و متحد شدن کارگران، پايه هاي اصلي شوراها را استوار كنند. همچنين امروز در شرايطي كه جنبشي انقلابي كل جامعه را فراگرفته است، بايد به استقبال اعتصابات سراسري رفت. با اعتصابات اخطاري دستمزدهاي معوقه را نقد كرد و بر خواست افزايش فوري دستمزدها حداقل يك ميليون تاكيد گذاشت. با برپايي اجتماعات اعتراضي بر خواست آزادي فوري كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي پايفشرد. و صداي اين اعتراضات را در سطح جهاني انعكاس داد. توازن قوا كاملا به نفع ماست. بايد تمام نيرويمان را بسيج كنيم. متن نامه و بيانيه اعلام موجوديت شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر را در زير ميخوانيد.

اعلام موجوديت شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر با احتساب دو مجتمع قديمي ، پتروشيمي رازي و بندر امام ( ايران و ژاپن سابق ) 20 مجتمع را شامل مي شود . اين منطقه از اواخر دهه 40 با شروع بکار پتروشيمي رازي فعاليت صنعتي خود را آغاز کرده است و امروز قديمي ترين منطقه صنعتي پتروشيمي در خاورميانه محسوب ميشود . تا دو سال قبل ، تعداد کارگران شاغل در مجتمع هاي منطقه که به توليد رسيده و يا در حال ساخت بودند ، به بيش از 50000 نفر بالغ ميگرديد که در پي بحران اقتصادي دوسال گذشته و اخراجهاي پشت سر هم ، به 30000 نفر تقليل يافته است و به معني واقعي تر يعني در طي دوسال گذشته در حدود 20000 نفر کارگر در اين منطقه ، اخراج و از کار بيکار شده اند . اخراج کارگران به بهانه هاي مختلف صوزت گزفته که عمده آن پايان يافتن دوره ساخت کارخانجات از طرف سرمايه داران و شرکتها مطرح شده است . اخراجها ، عمدتا با مقاومتهاي زيادي از سوي کارگران مواجه بوده است و امروزه هم ، همچنان ادامه دارد . در دوران انقلاب 57 ، اين منطقه از مناطقي بود که فعالين کارگري ، با تشکيل شوراي کارگران پروژه اي دست به ايجاد تشکلي براي متحد کردن کارگران زده که اين شورا سخنگوي کارگران بوده و نماينده خواستهاي برحق کارگران در انقلابي شد که اساسش کارگر بود و کارگر به عنوان ستون فقرات انقلاب عليه رژيم شاه به حساب ميآمد . فعالين آن سالها امروز يا در ميان مانيستند و يا بازنشست شده اند . بنابراين امروز ، اکثر فعالين کارگري ، فعالين جواني هستند که تجربه گذشته را ندارند و تاريخ آن دوره را از فعالين باسابقه شنيده و آموخته اند . اين فعالين به عنوان نماينده خواستهاي مختلف کارگران در دل مبارزه براي خواستهاي مختلف ، از جمله پرداخت حقوق معوقه و متحد کردن کارگران براي مقابله با سياستهاي اخراج سازي سرمايه داران منطقه و دولت حامي آنها ، پرورش يافته اند . در ماهها و سالهاي گذشته ، بارها اين فعالين با دادن نامه حمايتي از مبارزات کارگران ساير مناطق ايران ، اراده خودشان را بنمايش گذاشته اند .
امروز در دل شرايط جديد سياسي بوجود آمده در جامعه ايران ، ما بخشي از اين فعالين ، تصميم به تشکيل شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر گرفته و اين شورا را به عنوان تشکلي پايه ، براي متشکل نمودن کارگران منطقه اعلام و بيانيه زير را به عنوان بيانيه شورا و خواستهاي کارگران اين منطقه باطلاع عموم مي رسانيم و از همه کارگران ميخواهيم که در پخش و توزيع هر چه بيشتر اين بيانيه و خواستها در ميان کارگران ، خانواده ها و مردم بکوشند . با اين اميد که روزي با مجمع عمومي هاي صدها و هزاران نفره در محيطهاي کارگري و محلهاي زندگي کارگران ، شاهد شکل گيري شوراهاي علني در منطقه باشيم . قطعا انروز دور نيست .
بيانيه شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
1 – با توجه به شرايط حاد اقتصادي و سياسي موجود در ايران زندگي کارگران با مخاطرات جدي روبرو شده و از آنجا که کارگر در ايران از هيچگونه تشکلي براي طرح و دفاع از خواسته هايش ندارد ، لذا :
ما کارگران خواهان حق ايجاد تشکل و داشتن چنين ظرفي براي طرح و دفاع از خواستهاي برحق هر روزه مان هستيم و اين تشکل همانا ، مجمع عمومي کارگران در کارخانه و يا محل زندگي مان است . مجمع عمومي کارگري ، با توجه نياز کارگران براي دفاع از شرايط کار ، زندگي و معيشت ميتواند و بايد تشکيل شود .
2 – ما خواهان تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال 1389 ، توسط شورائي متشکل از نمايندگان کارگران و دولت و بر اساس ميزان تورم اقتصادي روز ، و به ميزان حد اقل يکميليون تومان و با توجه به اعلام خط فقر از طرف مسئولين و ارگانهاي دولتي هستيم . در روزهاي پاياني سال 1388 اين خواست را بايد به نيروي متحد کارگران به کارفرمايان تحميل کرد .
3 – اعتراض و اعتصاب حق کارگران است . هيچ کارگري را نبايد بدليل اعتصاب و اعتراض دستگير و زنداني کرد . در شرايطي که کارگران در گروههاي دهها و صدها نفره از محيطهاي کار اخراج ميشوند ، کارگر جز استفاده از ابزار اعتراض و اعتصاب چاره ديگري ، براي دفاع از زندگي اش ندارد .
4 – ما خواهان آزادي تمامي زندانيان سياسي و کارگران زنداني هستيم . هم اينک دهها رهبر کارگري و از جمله منصور اصانلو و ابراهيم مددي اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد و علي نجاتي از اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران هفت تپه در زندان هستند که بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند ، اين کارگران براي دفاع از حقوق کارگران مبارزه کرده اند و نبايد به اين دليل و هر دليل مشابه ديگري در زندان بمانند . ما همچنين خواهان آزادي دستگيرشدگان اعتراضات 8 ماهه گذشته هستيم .
5 – ما خواهان پرداخت حقوقهاي معوقه کارگران شاغل در کارخانجات هستيم .
6 – ما خواهان توقف اخراج کارگران از محيطهاي کار هستيم .
7 – ما خواهان لغو مجازات اعدام و از جمله اعدام زندانيان سياسي مانند فرزاد کمانگر ، معلم زنداني هستيم .
با توجه به شرايط اقتصادي اين منطقه و ثروت بي حد و حصري که از اين منطقه به جيب سرمايه داران ايران و جهان سرازير ميشود ، تحقق اين خواستها و بويژه حفظ کار و تامين معيشت و زندگي کارگران کاملا امري قابل تحقق بوده و بدينوسيله از مسئولين امر در منطقه خواسته ميشود که به اين خواست کارگران رسيذگي کرده و عملي نمايند .
شوراي موقت کارگران منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
8/12/88
رونوشت : به کليه سازمانها ، اتحاديه ها و سنديکاها و احزاب کارگري ايران و جهان

كارگر كمونيست ١١٩، ١٥ اسفند ٨٨

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: