شهلا دانشفر

خوش آمديد

كودكان كار٬ حقوق كودك

سال تحصيلي جديد شروع شده است و بساري از خانواده ها بخاطر فقر ونداري، ناتوان از فرستادن فرزندانشان به مدرسه هستند. طبق آمارهاي دولتي در سال ٨٥ بيش از چهارميليون کودک خارج از چرخه تحصيل قرار داشته اند. و اکنون در برخي رسانه ها خبر از ترک تحصيل يک ميليون دانش آموز دوره راهنمايي و دبيرستان داده ميشود. کودکان کار و خيابان داستان جنايت رژيم اسلامي در قبال کودکان و در قبال کل جامعه است. آمارها هر روز از افزايش تعداد اين کودکان سخن ميگويند. کودکاني که نان آوران کوچک خانه هستند و زندگي آنها بطور سيستماتيکي به تباهي کشيده ميشود.
كودكان كار با از دست دادن كودكي ٬ وارد بازار كار ميشوند و چون كودكند٬ چون نميتوانند از حقوق خود دفاع كنند٬ بيشتر استثمار ميشوند و مورد انواع خشونت هاي جنسي٬ روحي و جسمي قرار ميگيرند. اين كودكان در بي حقوقي مطلق بكار گرفته ميشوند و دستمزدي بسيار نازل نيز نصيبشان ميشود و در اين مورد دختران دو چندان مورد تبعيض قرا ر ميگيرند.
امكان استفاده از نيروي كار كودكان٬ سودهاي كلاني براي صاحبان سرمايه بوجود آورده است. هر روزه اسناد و گزارشات بسياري از استفاده از كار كودكان در كارهاي مختلفي چون تهيه لباس در كشورهايي چون تايلند و چين و موسسات بزرگي چون ماك دونالد و غيره فاش ميشود و هر بار جنجالي بر سر آن پا ميشود و باز ما شاهد ادامه اين روند هستيم.
در ايران استفاده از نيروي كار كودكان و استثمار آنان آزاد است و استفاده از كار كودكان يكي از راههاي كسب سود توسط سرمايه داري است. فقر حانواده و نداشتن هيچگونه تامين اجتماعي عامل اصلي براي كشيدن شدن اين كودكان به بازار كار و كار خياباني است و هيچگونه آمار دقيقي هم از ابعاد فاجعه آميز استفاده از كار كودكان وجود ندارد و اين كودكان در محروميت و بي تامين مطلق قرار دارند. از ارقامي چون ٣ تا ٤ ميليون کودک کار در ميان است. بويژه گسترش دامنه فقر و بي تاميني مردم باعث شده كه بر ابعاد كار كودكان هر روز بيشتر افزوده شود و با توجه به اينکه بنا به آمارها ٨٠ درصد جمعيت زير خط فقر زندگی میکنند، ميتوان دريافت که چه درصد بزرگى از كودكان به دليل فقر به كار كشيده ميشوند.
از همين رو هرساله درصد بالايي از كودكان به دلايل مختلف ترك تحصيل مى كنند و به كارهايى مانند واكس زنى، پاك كردن شيشه ماشين، فال فروشى، پلاستيك فروشى، بادكنك فروشى، آدامس فروشى، روزنامه فروشى، جمع آورى نان خشك و وسايل فلزى در زباله و دعافروشى در سر چهارراه ها، بازارها و يا مكان هاى شلوغ و پرترافيك مى پردازند و زندگي شان پر از مخاطره و ناامني است.
بنا به گزارشها بخش عمده كودكان کار و خيابان از مناطق فقير نشين و كم درآمد هستند که بسوي تهران گسيل ميشوند. همچنين گزارشها نشان ميدهد كه پسران بيشتر جوياي كار و دختران به علت فرار از منزل راهي خيابانها شده اند.
طبق پژوهشهاي انجام شده تعداد قابل توجهي از كودكان كار حياباني به دليل نياز مالي شديد حانواده با مبلغ كمتر از صد هزار تومان در سال به باندهاي مافيايي كودكان كار اجاره داده ميشوند.
كشيده شدن به مصرف سيگار و مواد مخدر، كشيده شدن به باندهاي جنايي بين المللي سرقت و توزيع مواد مخدر و بهره كشى از آنان در اين باندها٬ فروش اعضاى بدن آنان همه و همه از پيامدهاى حضور اين كودكان در خيابان است.
زندگي نابسامان٬ سو تغذيه٬ محروميت از تحصيل و سواد و تهديد بيماريهاي مختلف زندگي عادي اين كودكان را تشكيل ميدهد. بنا بر همين گزارشها پنجاه درصد كودكان كار حياباني مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرند. همچنين سي و هفت درصد آنان دچار اعتياد ميشوند. اين كودكان در خانه٬ در محل كار ٬ در مدرسه و در مراكز نگهداري كودك مورد آزار قرار ميگيرند.
در حال حاضر در ايران اشكال مختلف كار كودكان وجود دارد. كودكاني كه در خيابانها يا در كارگاهها كار ميكنند٬ كودكاني كه در كار قاچاق كالا از گمرك شركت دارند٬ كودكاني كه در مرزها به تردد غير قانوني ميپردازند و بصورت برده در مرزهاي شرقي ايراني پابرهنه و خاك آلود كالاهاي سنگين تر از وزن حود را بسوي دو مرز حمل ميكنند. دختر بچه هاي قاليباف در روستا ها و شهر ها كه بي نور و در شرايطي غير بهداشتي و محروم از هر چيز سر پنجه هاي دستان كوچكشان را با تار و پود و نخ گره ميزنند٬ بچه هايي كه در مزارع كشاورزي در شمال ايران٬ در معادن٬ در كارخانه هاي سراميك و شيشه سازي٬ ماهيگيري و سر ساختمانها كار ميكنند يا از آنها در گدايي و تكدي گري در شهرهاي بزرگ و حمل مواد مخدر استفاده ميشود.
اغلب كساني كه در كارگاهها ي قاليبافي مشغولند زير ١٤ سال هستند زيرا گفته ميشود دستان كوچك آنها فرشهاي زيباتري توليد ميكند. بطوريكه سن كودكان قاليباف بين ٧ تا ١٥ سال گزارش شده است كه روزانه ١٢ ساعت در شرايط نامناسب از نظر نور و هوا به كار مشغولند.
واقعيت اينست كه در ايران هيچ قانون حمايتي از كودكان در مقابل تعرض به جان و سلامت آنان وجود ندارد. هم اكنون بيش از پنجاه درصد مرگ و مير كودكان ايران در اثر سو تغذيه است و محروم بودن كودك از هر گونه حق و حقوقي باعث شده كه ما امروز با چنين ابعاد تكان دهنده اي از استثمار كودكان و كودك آزاري مواجه باشيم و پديده كودكان خياباني بيداد ميكند.
در مقابل اين وضعيت ما شاهد اوج گيري جنبشي اعتراضي حول حقوق كودكان و بويژه كودكان كار در ايران هستيم. اين جنبش با تشكلهايش٬ با آكسيونهاي اعتراضي اش تا كنون توانسته است توجه بخش مهمي از جامعه را به اين پديده تكان دهنده جلب كند و منعكس كننده صداي اعتراض بخش چپ و راديكال جامعه در مقابل اين استثمار وحشيانه سرمايه داري و بي تاميني جامعه باشد. برپايي فستيوال آدم برفي ها در سنندج با شعار كودكان مقدمند٬ برپايي جشن جهاني كودك در تهران با شعار استثمار كودكان ممنوع از نمونه هاي برجسته اين اعتراضات است كه در سالهاي گذشته ما شاهدش بوديم.
جنبشي که به روشني خصلت انساني انقلابي که امروز در کورانش هستيم را تصوير ميکند. انقلابي انساني براي حکومتي انساني.
جامعه و دولت در قبال كودكان فاقد خانواده و امكانات خانوادگي و نگهداري آنها در نهادهاي متمدن٬ مدرن و پيشرو مجهز مسئولند. بايد كودك داراي زندگي اي شاد٬ ايمن و خلاق باشد و اين حق اوليه اوست. بايد كودك از خدمات و تامين اجتماعي رايگان برخوردار باشد. از آموزش و بهداشت و حق مسكن رايگان برخوردار باشد.
بايد كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير ١٦ سال اكيدا ممنوع شود. بايد خانواده هايي كه زير خط فقر هستند زير پوشش تامين اجتماعي و زندگي اي انساني قرار گيرند.باید دست مذهب از زندگی کودک کوتاه گردد. اينها همه حقوق بي چون و چراي كودكان است و بايد امروز رئوس قطعنامه هاي جنبش اعتراضي موجود براي دفاع از حقوق كودكان را تشكيل دهد و براي كسب اين حقوق مبارزه كرد.
اکنون مردم به خيابانها آمده اند، تا از شر رژيم اسلامي خود را خلاص کنند و به اينهمه فقر و نابساماني و بيحقوقي و تبعيض و نابرابري پايان دهند. مردم جامعه اي ميخواهند که در آن کودک زندگي شاد و انساني داشته باشد. مردم جامعه اي آزاد، انساني و برابر ميخواهند. انقلاي انساني براي حکومتي انساني

كارگر كمونيست ١٠٨، ٤ مهر ٨٨.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: