شهلا دانشفر

خوش آمديد

يک اقدام مهم کارگري

يک اقدام مهم در اين هفته بيرون دادن منشور مطالبات حداقل کارگران ايران، از سوي ٤ تشکل شناخته شده کارگري، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه است. اين حرکتي است که انتظار ميرود بخش هاي ديگر کارگري از جمله شوراي موقت ذوب آهن اصفهان و مراکز بزرگ کارگري با اسم کارخانه هايشان را بشکلي گسترده و سراسري با خود همراه کند. اين حرکتي است که پرچمي ميدهد براي اعتصابات سراسري کارگري و دخالتگري گسترده كارگران که براي خواستهاي برحقشان که بطور واقعي خواستهاي فوري کل جامعه نيز هست، متحد شوند و با قدرت عظيم خود به ميدان آيند. اينکه امروز کارگران به مناسبت سي و يکمين سالروز انقلاب ٥٧ چنين منشوري را بيرون ميدهند، اينکه اين کارگران در اين منشور خواستهاي خود را الهامي از خواستهاي انساني مردم ايران در انقلاب سال ٥٧ و پشتوانه خود را تجربه اعتصاب عظيم و قدرتمند کارگران نفت در آن انقلاب ميدانند، به روشني حال و هواي امروز ايران را نشان ميدهد. در منشور مطالبات حداقل، کارگران ضمن اشاره به مبارزات هر روزه کارگران در طول سالهاي گذشته و برپايي تشکلهاي مستقل خود براي دفاع از حق حيات و زندگي خود، و ضمن اشاره به اينکه چگونه بسياري از رهبران کارگري هم اکنون به همين جرم در زندانند، با صلابت و محکمي اعلام ميدارند که براي ما کارگران سلولهاي زندان پايان کار نيست، ما ميليونها انسانيم، ما توليد کنندگان تمامي ثروتها و نعمات موجود هستيم، و بدين ترتيب ده خواست فوري خود را اعلام ميدارند. خواستهايي از جمله خواست لغو اعدام، خواست آزادي کارگران دستگير شده و زندانيان سياسي، خواست لغو کليه قوانين تبعيض آميز عليه زنان، برسميت شناخته شدن حق تشکل، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادي بيان، مطبوعات و تحزب بعنوان حقوق بدون قيد و شرط خود، خواست برخورداري همه کودکان جدا از تبعيض جنسي، مذهبي، نژادي و صرف نظر از موقعيت اقتصادي خانواده، از امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي رايگان، خواست برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و نيز خواستهاي افزايش فوري دستمزدها و تعيين آن توسط خود کارگران، پرداخت فوري دستمزدهاي پرداخت نشده و داشتن امنيت شغلي و لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضا و متوقف شدن اخراج ها و جمع شدن بساط طرح يارانه هاي دولت همه و همه خواستهايي است که طرح آنها در يک منشور مطالبات فوري کارگري يک پيشروي بزرگ براي جنبش کارگري است. اين حرکت الگويي است براي همه کارگران و بايد وسيعا به آن پيوست. در اين منشور بدرست بر حال و هواي امروز جامعه براي خاتمه دادن به فقر و فلاکت و دست يابي بر زندگي اي انساني و شاد و مرفه و آزاد اشاره دارد و اين افقي است که اين منشور از آن الهام گرفته است. زندگي انساني حق مسلم ماست. شعاري که امروز شعار هر روزه اعتراضات کارگران در ايران است و منشور مطالبات فوري کارگران ايران بيانگر اين خواست و فرياد کل کارگران و کل جامعه است. زنده باد منشور مطالباتي حداقل کارگران ايران. زنده باد اتحاد کارگران* برگرفته از انترناسيونال ٣٣٥،  ١٦ بهمن ٨٨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: