شهلا دانشفر

خوش آمديد

يک هفته تاريخي از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه

يک ماه ونيم از اعتصاب و مبارزه با شکوه کارگران نيشکر هفت تپه ميگذرد و اين اعتراضات همچنان ادامه دارد. در هفته اي که گذشت ما شاهد اتفاقات مهمي در حرکت اعتراضي کارگران نيشکر هفت تپه بوديم که بطور واقعي جنبش کارگري در ايران را گامي مهمي به جلو برد. اولين اتفاق مهم تشکيل  سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه و اعلام موجوديت آن بود. همچنين در هفته اي که گذشت ما شاهد جلوي صف آمدن تعداد بيشتري از خانواده هاي کارگري و قرار گرفتن آنها در صف مقدم مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه بوديم و بالاخره اينکه در هفته اي که گذشت ما شاهد تجمعات چند هزار نفره اين کارگران٬ تجمعاتي که با حمايت گسترده مردم همراه بود، جاده بستن ها و بلندتر شدن فریاد اعتراض این کارگران بوديم. اينها همه و همه پيشروي هاي مهمي است که مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه را به سنگر مهمي براي کل جنبش کارگري و اعتراضات امروزدر جامعه تبديل کرده است. با هم به اين اتفاقات نگاهي بيندازيم:

کارگران نيشکر هفت تپه سنديکاي خود را تشکيل دادند.

يک خواست مهم کارگران نيشکر هفت تپه در طول مبارزاتشان٬  ايجاد تشکل واقعي خود و تشکيل سنديکا  بود. و امروز اين کارگران به قدرت مبارزات متحد شان اين خواست را متحقق کرده اند. تشکيل سنديکاي نيشکر هفت تپه يک پيروزي مهم براي اين کارگران و کل کارگران در ايران است. اين پيروزي را به کارگران نيشکر هفت تپه تبريک ميگويم.

کارگران نيشکر هفت تپه در بيانيه ٦ ماده اي اعتراضات سال گذشته شان اعلام کردند که ما حق خود ميدانيم که هر هفته جمع شويم و مجمع عمومي مان را تشکيل دهيم و خودمان در مورد شرايط کارمان تصميم بگيريم و بدين ترتيب  نزديک به يکسال است که اين کارگران براي ايجاد تشکل خود تلاش و مبارزه ميکنند.  در ادامه اين تلاشها و فشار آوردنشان به مقامات مختلف اداره کار و دولت بود که  از آنها خواسته شد تا براي ايجاد تشکل خود٬ امضاي بيش از هزار نفر از کارگران را داشته باشند و کارگران در مدتي کوتاه با دو هزار و پانصد امضا بازگشتند و با اين کار خود صف متحد خود را به نمايش گذاشتند.  بخاطر همه اين پافشاري ها همواره رهبران کارگران نيشکر هفت تپه مورد تهديد و پيگرد و دستگيري و زندان قرار گرفتند. اما کارگران از پاي ننشستند و سرانجام وقتي فرماندار شوش زير فشار کارگران گفت که شما ميتوانيد سنديکا تشکيل دهيد بشرط اينکه نمايندگان آن مورد تاييد ما باشد٬ کارگران زير بار اين حرفها نرفتند و  سرانجام در ٢٤ خرداد در تجمعي که برپا کرده بودند طي نامه اي اعلام موجوديت کرده و با نوشتن اسامي نمايندگانشان و چرخاندن نامه در جمع کارگران و  امضا گذاشتن بر زير آن نامه٬  رسما تشکيل سنديکایي خود را اعلام داشتند.

با اين کار بود که کارگران نيشکر هفت تپه نشان دادند که ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است و در مقابل بخش هاي مختلف کارگري٬ کارگران ايران خودرو٬ کارگران نفت٬ کارگران کيان تاير و کارخانجات مختلف در سراسر ايران راه نشان دادند که تنها با زور وقدرت متحد خودشان است که ميتوانند متشکل شوند و تشکل خود را بر دولت و کارفرما تحميل کنند. به عبارت روشنتر ايجاد  سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه به قدرت اعتصاب وسيع و گسترده آنها٬ به قدرت تجمعات چند هزاره نفره آنها و به قدرت اتحاد وسيع کارگران و جلب حمايت وسيع جامعه توانست شکل گيرد و امروز نيز ادامه کاري و تداوم کار اين تشکل تنها و تنها با اتکا به همين قدرت و در ميدان نگاهداشتن صف متحد کارگران از طريق تشکيل منظم مجمع عمومي اين تشکل و متکي شدن آن به اعمال اراده مستقيم کارگران نيشکر هفت تپه ممکن خواهد بود.

نقش چشمگير خانواده هاي کارگران نيشکر هفت تپه

يک نقطه قوت مهم مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه٬ حضور چشمگير خانواده هاي کارگران در اين حرکت و اعتراض است. تعدادي از خانواده هاي کارگران در صف جلو تظاهرات ها و راهپيمايي ها حرکت کردند. به مقابل کارخانه رفتند و اين بار اين خانواده ها بودند که کارگران را به بيرون از کارخانه فراخواندند و در خيابانهاي هفت تپه راهپيمايي کردند و نقش فعالي در تجمع چند هزار نفره روز ٢٩ خرداد و جلب حمايت وسيع مردم هفت تپه از اين حرکت و اعتراض داشتند. حضور چشمگير خانواده هاي کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراضات کارگران اين کارخانه٬ نشان داد که خانواده ها چه نقش مهمي در کشاندن اعتراض به سطح جامعه و تبديل حرکت به حرکتي گسترده و توده اي دارند. نيرويي که خود کارگران نيشکر هفت تپه نيز بايد بيشتر از اين به آن اتکا کنند.

هفته گذشته هفته تجمعات هزاران نفره کارگران نيشکر هفت تپه

در هفته اي که گذشت ما شاهد تجمعات هزاران نفره کارگران نيشکر هفت تپه بوديم. نقطه اوج آن روز ٢٩ خرداد بود. ٤٥٠٠ کارگر اين کارخانه به همراه تعدادي از خانواده هاي کارگران بطرف بازار هفت تپه براه افتادند و  با پيوستن مردم بيشتر به صف کارگران تجمعي هشت هزار نفره در سه راهي انديمشگ – اهواز بر پا شد و بيش از ٣٠ کيلومتر جاده بين المللي مسدود شد و رفت و آمد ماشين ها بند آمد و همه جا با خوشحالي از اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه سخن در ميان بود. کارگران نيشکر هفت تپه با قدرت تجمع بزرگشان توانستند جلوي هر گونه تحرکي را از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي بگيرند و متحدانه بر روي خواستهايشان پاي بفشارند.

دستمزدها بايد فورا افزايش يابد

يک نقطه قوت مهم اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه بيان روشن و شفاف خواستهايشان است. کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به تعويق دستمزدهايشان به اعتراض برخاستند٬ اما در اين مبارزات بدرست بر امر تشکل و کوتاه شدن دست حراست و ديگر خواستهايشان تاکيد کردند. بايد خواست افزايش دستمزدها را به اين ليست اضافه کرد. بويژه در شرايطي که گراني بيداد ميکند. در شرايطي که قيمت ها هر روز افزايش بيشتري مي يابد. در شرايطي که  رشد تورم به يک موضوع مهم در کل جامعه تبديل شده است٬ طرح خواست افزايش دستمزدها يک اقدام فوري براي همه کارگران است.

واقعيت اينست که  کارگران نيشکر هفت تپه با طرح شعار زندگي معيشت حق مسلم ماست٬ در واقع اعتراض خود را به وضع فلاکتبار امروز اعلام داشتند٬ اما تعويق دستمزدها و وضعيت نامعلوم اين شرکت٬ عملا طرح مستقيم افزايش دستمزدها را از جانب اين کارگران به حاشيه برده است.   حال آنکه به نظر من  کارگران نيشکر هفت تپه همانطور که توانستند تشکل خود را تشکيل و تحميل کنند؛ امروز ميتوانند با اتکا به تشکلشان و با اتکا به قدرت متحد خود در تقابل با اين گراني و تورمي که وجود دارد٬ خواهان افزايش فوري دستمزدهايشان بشوند و  اعلام کنند که نه تنها خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه خود هستند٬ بلکه بايد دستمزدهايشان افزايش يابد. بگويند که حاضر نيستند زير خط فقر زندگي کنند و حداقل دستمزد نباید از يک ميليون و يا يک ميليون و پانصد کمتر باشد.  بگويند که در قبال اين گراني موجود٬ دولت مسئول است و بايد براي کالاهاي اساسي سوبسيد بپردازد. بايد براي تامين هزينه مسکن تسهيلات لازم فراهم شود. طرح خواست افزايش دستمزد يک گام مهم ديگر در پيشروي کارگران نيشکر هفت تپه است که برداشتن اين گام  بطور واقعي آنها را در نقد کردن طلبهايشان نيز در موقعيت قدرتمند تري قرار خواهد داد.

اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه شايسته وسيعترين حمايت هاست

کارگران نيشکر هفت تپه خواهان ٥ ماه دستمزد پرداخت نشده خود هستند. کارگران نيشکر هفت تپه خواهان اخراج زيبداري رئيس حراست کارخانه و شفيعي مدير عامل شرکت هستند. کارگران نيشکر هفت تپه خواهان خاتمه دادن به احضارها و لغو پرونده هاي تشکيل شده براي فعالين کارگري و رهبران اعتراضاتشان هستند. کارگران نيشکر هفت تپه با مارش با شکوه اعتراضي شان در خيابانهاي شوش خواهان آزادي کارگران زنداني شدند. خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپه خواستهاي همه کارگران و همه جامعه است. زندگي معيشت حق مسلم ماست جوهر و چکيده خواستهاي مهم کارگران نيشکر هفت تپه است. جوهر و چکيده خواستهاي کل جامعه است. آنهم در شرايطي که تورم و گراني بيداد ميکند. کارگران نيشکر هفت تپه با اين شعار در پيشاپيش صف اعتراض جامعه عليه گراني و فقر و فلاکت به حرکت افتاده اند. اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه شايسته وسيعترين حمايت هاست.

يک ماه و نيم اعتصاب و مبارزه با شکوه کارگران نيشکر هفت تپه٬ امروز اين اعتراضات را به سنگر مهمي براي جنبش کارگري و جنبش اعتراضي کل جامعه تبديل کرده است. بايد با تمام قوا و به هر شکل که ميتوانيم  از اين سنگر مهم مبارزه حمايت و پشتيباني کنيم. يک مشکل جدي که حرکت اعتراضي کارگران نيشکر هفت تپه را تهديد ميکند٬ مشکل مالي است. بايد با گذاشتن صندوق هاي همستگي مالي به اين کارگران کمک رساند. بايد با تشکيل گروههاي همبستگي در دانشگاه ها و گذاشتن ميزهاي اطلاعاتي و جمع کردن کمک براي اين کارگران به اين مبارزات کمک برسانيم. بايد با اعزام هيات هاي همبستگي و دادن نامه هاي حمايتي خواستها و مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه را مورد حمايت قرار دهيم. بايد با اعتصابات حمايتي٬ اعتصاباتي حتي يک روزه و يکساعته حمايت و پشتيباني خود را از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کنيم. خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپه خواستهاي کل جامعه است بايد از خواستها و مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه حمايت و پتشتيباني کنيم.

کانال جديد کانال کارگران نيشکر هفت تپه است

اين سخن من تنها نيست. اين سخن دوست کارگرمان از نيشکر هفت تپه است. من ميخواهم بر اهميت اين سخن تاکيد کنم. کانال جديد کانال انعکاس اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه و همه کارگران و کل جامعه است. اين تريبون را در خدمت انعکاس صداي اعتراضتان در سطح جامعه و در سطج جهاني قرار دهيد. کانال جديد صداي انسانيت و آزاديخواهي است. به اين صدا بپونديد

انترناسيونال ٢٤٩، ٢٤ تير ٨٧.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: