شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران در سال ٨٨

مقدمه

سال ٨٨ سال تظاهرات هاي ميليوني مردم، سال سرگرفتن انقلاب مردم عليه رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي بود. ميليونها كارگر و خانواده هاي كارگري، ميليونها مردم به جان آمده به خيابانها آمدند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند، خواهان زندگي اي انساني شدند و اعلام داشتند كه جمهوري اسلامي بايد برود. همان كارگري كه دستمزدش را نداده اند. همان كارگري كه از كار بيكارش كرده اند. همان كارگري كه بدليل فقر و سطح پايين مزدها نتوانسته است بچه اش را به تحصيل بفرستد، همه و همه همراه با صف ميليوني مردم به خيابانها آمدند و خيابان بستند، اوباش جمهوري اسلامي را مورد حمله قرار دادند و با شعارهاي خود و با اعتراضات شبانه و هر روز و هر روز خود رژيم را به استيصال كشيدند. اما جدا از اين كارگران بعنوان نيروي اجتماعي توليد كننده ثروتهاي جامعه، بعنوان نيرويي كه ابزار قدرتمندش اعتصاب است و آن روزي كه با تمام قامتش بيرون بيايد، گام بزرگي در پيشروي انقلاب خواهد بود و ضربه كاري بر پيكر اين رژيم خواهد زد، چه نقشي در اين مبارزات داشت؟ موضوعي است كه مهم است در موردش نوشت و نشان داد كه امروز در چه موقعيتي هستيم:

واقعيت اينست كه جنبش كارگري خود عرصه دائمي نبرد با جمهوري اسلامي و يك فاكتور مهم در تغيير توازن قواي سياسي جامعه و كشيده شدن اوضاع به شرايط امروز بوده است. شروع سال جديد ما شاهد ادامه حركتي بوديم كه با خواست افزايش دستمزدها به ابتكار تشكلهاي مختلف كارگري و جمعهايي از كارگران در مراكز كارگري، يعني از ٢٦ آذر ٨٧ با نوشتن طوماري اعتراضي با خواست افزايش دستمزدها يك ميليون تومان شروع شده بود. و توانست ٢٥ هزار امضا گرد خود گرد آورد. حركتي بيسابقه كه جنبشي را به راه انداخت. بدنبال آن ما شاهد اول مه با شكوه در پارك لاله در مركز شهر تهران بوديم. برگزاري اول مه در تهران و برخي مناطق ديگر در حالي صورت گرفت كه جمهوري اسلامي اكيدا تاكيد كرده بود كه نميگذارد. نيروي سركوبش را به خيابانها كشاند و در همان روز اول مه براي اينكه جامعه را به عقب براند دلارا دارابي را اعدام كرد. اما بطور بيسابقه اي ده تشكل و مركز كارگري فراخوان به مراسم اول مه در پارك لاله دادند. درعين حال اول مه ٨٨ كانال جديد به قلب جامعه رفت و مردم بسياري براي شركت در مراسم اول مه بيرون آمده بودند. از همين رو اگر جمهوري اسلامي تجمع كارگران در پارك لاله را مورد حمله قرار نميداد، ما شاهد جمع شدن جمعيتي هزاران نفره در آنجا مي بوديم. در اين روز تجمع كارگران مورد حمله وحشيانه رژيم قرار گرفت و حدود ١٥٠ نفر دستگير شدند. اما كارگران ايستادند و اعلام كردند كه كوتاه نمي آيند و بر روي خواست دستمزد ١ ميليون تومان و قطعنامه اول مه كه بر خواستهاي كل جامعه انگشت گذاشته بود، تاكيد گذاشتند. در اين بيانيه كارگران برگزاري اول مه را حق خود دانستند و اين سركوب را محكوم كردند. بدنبال آن كمپيني جهاني براي آزادي دستگير شدگان به راه افتاد و طي دو ماه به تدريج اين كارگران از زندان آزاد شدند. جنبه ديگر مساله در جنبش كارگري در سال گذشته اين بود كه كارگران با بيانيه هايشان و با متشكل شدنشان جلو آمدند. بطور مثال در همان مقطع مضحكه انتخابات بود كه ما شاهد بيانيه هاي روشن و شاف در رابطه با اين موضوع از جانب كارگران بوديم. از جمله اتحاديه آزاد كارگران ايران طي اطلاعيه اي ضمن محكوم كردن سركوب مراسم اول مه در پارك لاله و دستگيري كارگران و انسانهاي آزاديخواهي كه در اين مراسم دستگير شده بودند، و ضمن lمحکوم کردن سركوب تظاهراتهاي وسيع مردم كه بطور ميليوني بيرون آمده بودند و طرح خواست آزادي فوري دستگير شدگان و زندانيان سياسي، با تاكيد مجدد بر خواستهاي فوري كارگران، اعلام داشت كه وظيفه ما كارگران طرح مستقلانه خواستهاي خود و پيشبرد اين خواستها با اتكا به نيروي متحد خود همراه با بخش هاي ديگر جامعه است. همچنين سنديكاي كارگران شركت واحد در اطلاعيه اي اعلام كرد كه ما كارگران در اين انتخابات كانديدي نداريم. بر محروميت كارگران در داشتن حق تشكل و ابراز عقيده و دخالت در سرنوشت جامعه اشاره داشت و سرانجام با طرح اين سوال كه برنامه مدعيان رياست جمهوري براي کارگران چيست ؟ از جمله سوالات وخواستهايي در مورد تشكل كارگري بدون دخالت دولت و كارفرما، حداقل دستمزد يك ميليون تومان، حقوق كودك و زنان و حقوق بشر بر اساس كنوانسيونهاي جهان، امنيت شغلي، ايجاد شغل، مسکن و بيمه هاي بيکاري براي افراد بالاتر از ١٨ سال ، بيمه هاي درماني براي آحاد مردم و لغو قراردادهاي موقت را بعنوان موضوعاتي كه صرفا به زمان انتخابات مختص نيست و مسايل و مشكلات همه مردم است را در مقابل دولت قرار داد. در لوله سازي اهواز نيز كارگران محل كمپين انتخاباتي ميرحسين موسوي را به صحنه اعتراض خود تبديل كردند. نظير همين اتفاق را در بسياري از شهرهاي ديگر و برهم زدن كمپين هاي انتخاباتي جناحهاي حكومت، شاهدش بوديم. همچنين در كوران روزهاي انقلاب مردم بود كه كارگران سنديكاي شركت واحد اطلاعيه دادند و سركوبها را محكوم كردند و اعلام كردند كه خواسته‌هاي اکثريت قريب به اتفاق جامعه ايران بسيار فراتر از خواسته‌هاي صنفي است و متدكر شدند كه تا اصل آزادي تشکل و انتخاب بوجود نيايد صحبت از هر نوع آزادي اجتماعي و حقوق صنفي، بيشتر شبيه طنز است تا واقعيت.

سال ٨٨ مراكز كارگري فضايي بسيار اعتراضي داشت و مبارزات متعددي به جريان افتاد. از جمله مراكزي چون كيان تاير، مخابرات راه دور، صنايع فلزي، صنايع اراك، آوانگان اراك و كارخانجات مختلف در شهر اراك، كارخانجات نساجي در سنندج، كارخانجات مختلف در ذوب آهن اصفهان و پتروشيمي ماهشهر و كرمانشاه، كارخانجات نساجي در كاشان، لوله سازي خوزستان و اهواز، نيشكر هفت تپه مراكز فعال اين اعتراضات بود. خصوصا در اين ماههاي آخر سال اين اعتراضات آنچنان ابعادي بخود گرفته است كه دولت خود از بحرانهاي كارگري سخن ميگويد. مبارزاتي كه توجه جهاني را بخود جلب كرده است. در اين مبارزات كارگري كه دستمزدش را نگرفته است، وقتي به خيابان مي آيد، شعارش فورا به شعار مرگ برديكتاتور و زندگي انساني حق مسلم ماست تبديل ميشود. در جايي مثل شهر اراك، حركتهاي اعتراضي پي درپي كارگران آوانگان اراك و صنايع اراك، شهر را به جنب و جوش در آورد و دولت را هراسان ساخت. جمهوري اسلامي خوب ميداند كه اگر حركت كارگران به خيابان كشيده شود، فورا به شورشي شهري تبديل خواهد شد و اين را در شهر اهواز هنگاميكه كارگران لوله سازي خوزستان به خيابان آمدند و راهپيمايي كردند تجربه كرد. حركتي اعتراضي كه كل شهر اهواز را به تحرك در آورد و الگويي از مبارزه شد براي همه مراكز كارگري و همه شهرها. خلاصه اينكه بدرجه اي كه جنبش انقلابي مردم عمق مي يابد، وزن سنگين كارگران را با بيانيه هايشان، با منشورهايشان، و با سربرآوردن هيات هاي موسس شوراها در مراكزي چون ذوب آهن اصفهان كه در برگيرنده ١٨ هزار كارگر است و نيز مجتمع پتروشيمي منطقه اقتصادي ماهشهر با ٣٠ هزار كارگر، را شاهد بوديم كه دارد به جلو مي آيد. از جمله منشور مطالبات حداقل كارگري كه توسط ٤ تشكل شناخته شده كارگري، سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و انجمن كارگران فلز و مكانيك كرمانشاه داده شد. منشوري كه بر خواستهاي فوري كارگران و در واقع كل جامعه نظير خواستهايي چون خواست حداقل دستمزد يك ميليون تومان، لغو مجازات اعدام و برابري زن و مرد و لغو همه قوانين تبعيض آميز عليه زنان، آزادي زندانيان سياسي و خواستهاي مهم ديگر تاكيد ميگذارد. همينطور در همين روزهاي پاياني سال چند تشكل و نهاد كارگري در بيانيه اي تاكيد كردند، كه كارگران دستمزد كمتر از ٩٠٠ هزار تومان كه خط فقر اعلام شده از سوي دولت است را نخواهند پذيرفت. در عين حال در بيانيه هاي اعلام موجوديت شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان و پتروشيمي ماهشهر ما شاهد اعلام خواستهاي كارگران به شكل هاي مختلف و تاكيد بر خواستهاي فوري كارگران و خواست يك ميليون تومان دستمزد بعنوان يك خواست فوري كارگران هستيم. اينها همه نشانگر شروع يك تحول مهم و تعين و عمق يافتن انقلاب در ايران است. همانطور كه اشاره كردم اينها همه نشانگر اينست كه در دل اوضاع متحول امروز كارگران دارند با تشكل هايشان، با بيانيه هايشان و با گسترش مبارزاتشان به جلو مي آيند. همه اينها آنهم در متن اوضاع انقلابي جامعه نشانگر اينست كه امروز بهترين فرصت است براي برداشتن گامهاي بعدي. دست زدن به اعتصابات سراسري كارگري، ايجاد شوراهاي كارگري در همه مراكز كارگري با درس گيري از تجربه كارگران ذوب آهن اصفهان، كشاندن اعتراضات به سطح شهر ها و جلب بيشترين همبستگي جامعه و قرار گرفتن در صف جلوي خواستها و اعتراضات كل جامعه از جمله مهمترين اين اقدامات است. بايد اين گامها را برداشت و اين دست فعالين و رهبران كارگران را ميبوسد كه در صف جلوي چنين مبارزه اي قرار گيرند. بايد شاهد اين باشيم كه صف كمونيسم كارگري و حزب كمونيستي كارگران، با پيوستن شمار هرچه بيشتري از كارگران و فعالين و رهبران كارگري هرچه بيشتر گسترش مي بايد و و جايگاه تاريخي و تعيين كننده خودرا در انقلاب امروز بازمي يابد. بايد با تمام قوا به استقبال اين حركت تاريخي برويم.* در اين شماره كارگر كمونيست مجموعه اي از اخبار اعتراضات كارگري را مرور ميكنيم.

جدالي هر روزه

شروع سال جديد ما شاهد ادامه حركتي بوديم كه با خواست افزايش دستمزدها به ابتكار تشكلهاي مختلف كارگري و جمعهايي از كارگران در مراكز كارگري، يعني از ٢٦ آذر ٨٧ با نوشتن طوماري اعتراضي با خواست افزايش دستمزدها يك ميليون تومان شروع شده بود. و توانست ٢٥ هزار امضا گرد خود گرد آورد. كه حركتي بيسابقه بود و جنبشي را به راه انداخت. اين طومار با امضاي ٤ تشكل شناخته شده كارگري، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه – اتحاديه آزاد کارگران ايران – سنديکاي کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه – انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و کارگران شرکت ريسندگي پرريس– کارگران کارخانه شاهو– کارگران فرش غرب بافت و جمعهايي از کارگران ١٨ مركز كارگري از جمله : عسلويه – شرکت صتايع فلزي – لوله و پوشش سلفچگان- لاستيک البرز- نورد لوله و پروفيل ساوه- شرکت مکان سازان – پتروشيمي پلي اتلين سنگين کرمانشاه- کارخانه فرامان صنعت – کارخانه اخگر گاز – شرکت سيم کابل – آجر پزي شيل سنندج – کارخانه نير پارس – گوني بافي سما – شرکت آجين سازه – کارخانه فراساز – صنايع شيميائي اصفهان LAB – پتروشيمي اصفهان و جمعهايي از کارگران ساختماني بيرون داده شد و در مدتي كوتاه ٢٥ هزار امضا گرد آن جمع شد. از جمله كارخانجات و مراكز ديگري كه به اين حركت پيوستند عبارت بودند از:
مجتمع فولاد هرمزگان – کارخانه لاستيک البرز – مجتمع فولاد بندر عباس – پتروشيمي اصفهان– پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه – چيني کرد – نيروگاه اصفهان – مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتي نازگل – نساجي خامنه – کارخانه قند حداد – کارخانه صنايع فلزي تهران- شهرداري کرمانشاه – کارگران عسلويه – کارگران کارخانه هاي شهرصنعتي شاهين شهر – شرکت ايران ارتباط کرمانشاه – پتروشيمي اوره و آمونياک کرمانشاه- پالايشگاه نفت بندر عباس– کارخانه گوشت ايران – شرکت ساختماني تاسيساتي ريگا اروميه – کارخانه پرريس سنندج – کارخانه فرش غرب بافت – کارخانه شاهو – کارگران ماهشهر – شرکت گراد آفرين – نساجي بابکان – کارخانه لوله و پوشش سلفچگان- کارگران شهر صنعتي تبريز – کارگران فرش غرب کرمانشاه – کارخانه غرب پويا– کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران– شرکت واحد تبريز- شرکت تعاوني سپه تبريز- کارخانه هاي پلاستيک سازي منطقه تهرانپارس – شرکت نشت ياب و…

– روز سه شنبه ٢٥ فروردين ٨٨ صدها نفر از کارگران اخراجي لوله سازي اهواز در ادامه تجمعات و راهپيمائي هائي قبلي خود به مسجد ارشاد اهواز محل سخنراني انتخاباتي مير حسين موسوي در کوي امانيه اهواز رفتند و در حالي که پلاکاردها و دست نوشته هائي با خود حمل ميکردند به اخراج خود از کار اعتراض کردند . کارگران با شعارهاي معيشت زندگي حق مسلم ماست، کارگر بيدار است از استثمار بيزار است مرگ بر سرمايه دار، دستي که نان مي دزدد،نمي تواند آزادي ببخشد، مرگ بر ظالم ، کارگران جهان متحد شويد اهوازکمپين انتخاباتي مير حسين موسوي در اهواز رابه ادعانامه طبقه کارگر عليه سرمايه تبديل کردند.اين اعتراضات روز ٢٤ فروردين با تجمع در مقابل استانداري و راهپيمايي در شهر ادامه داشت. تعدادي از دانشجويان هم بمحل آمده بودند که با سر دادن شعار “کارگر دانشجو اتحاد اتحاد ” به حمايت از کارگران پرداختند . کارگران نيز با شعار ” کارگر دانشجو متحد بايد گردند “دانشجويان را به اتحاد و همبستگي فرا خواندند.

– صبح روز ١٨ فروردين ماه حدود ٤٠٠ تن از كارگران شاغل در قسمت توليد شركت نيشكر هفت تپه آزادي علي نجاتي رئيس هيأت مديره سنديكاي كارگران، پرداخت حقوق معوقه دو ماهه، عدم قطع اضافه كاري و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل.دست از كار كشيدند و درمقابل دفتر مديريت اين شركت تجمع كردند. سرانجام كارگران بدنبال قول مديريت مبني بر عدم قطع اضافه كاريها و پرداخت دستمزدهاي معوقه در ظرف ٤٨ ساعت سركارشان بازگشتند. مديريت برااي اجراي طرح طبقه بندي مشاغل فرصت خواست. بدنبال اين حركت اعتراضي علي نجاتي با قرار وثيقه از زندان آزاد شد.

-روز شنبه ٢٩ فروردين ١٥٠ تن از کارگران اخراجي کارخانه شرکت آهنگري تراکتور سازي تبريز در نتيجه مقاومت و مبارزه متحدانه و يکپارچه خود اداره کار و کارفرما و مقامات دولت را وادار به عقب نشيني كردند. اين کارگران موفق شدند احکام اخراجشان را پس زده و مجددا به سر كار خود بازگردند.

– روز شنبه ٢٩ فروردين كارخانه سرب و روي زنجان در اعتراض به بهانه هاي کارفرما براي تعطيل كردن كارخانه و اخراج آنها از كار در مقابل استانداري زنجان دست به تجمع زدند.

– روز پنجشنبه ٢٧ فروردين کارگران كارخانه كشت و صنعت شمال در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به تجمع اعتراضي زدند

روز ٣ ارديبهشت کارگران کارخانه سيمان غرب کرمانشاه در اعتراض به عدم برآوره شدن مطالباتشان دست به اعتصاب غذا زده و از دريافت غذاي کارخانه خوداري نموده اند. اين کارگران تعدادشان بيش از ٥٠٠ نفر هستند و به صور ت استخدام رسمي، قراردادي و روزمزد مشغول کار مي باشند. همه کارگران غير از حراستيها و تعدادي از کارگران روزمزد در اين اعتصاب شرکت دارند.

-اول مه ٨٨ با فراخوان مشترك ده تشكل و مركز كارگري كه كميته برگزاري اول مه را تشكيل داده بودند، در پارك لاله در مركز تهران با شكوه برگزار شد. صبح اول مه رژيم دلارا دارابي را اعدام كرد. نيروي انتظامي خود را به خيابان كشاند. جلوي جمعيتي كه فوج فوج به سمت پارك لاله ميرفتند را گرفت و مانع رفتن آنها به آنجا شد. به مردم حمله كرد. اما حدود دو هزار نفر خود را به پارك لاله رساندند و اين روز را گرامي داشتند و به روزي به ياد ماندني تبديل كردند. اول مه ٨٨ يك روز تاريخي مهم و يك دستاورد بزرگ براي جنبش كارگري و جنبش اعتراضي در كل جامعه بود. در اين روز بيش از صد كارگر معترض و رهبر كارگري جلو آمدند و سازماندهندگان اين روز مهم بودند. با وجود كانال جديد و برنامه هاي مستقيم آن، اول مه ٨٨ بيش از هر وقت به قلب جامعه رفت. جمهوري اسلامي تجمع اول مه در تهران را سركوب كرد. اما كميته برگزاري اول مه در بيانيه اول خود برپايي اين مراسم را يك موفقيت بي نظير و يك نقطه عطف براي جنبش كارگري خواند و ضمن اعلام شکست تلاش هاي حكومت براي جلوگيري از اين حرکت متحدانه، مراتب تنفر و انزجار خود را از سرکوب وحشيانه ي مراسم اين روز اعلام داشت. يك نقطه قوت اول مه ٨٨ قطعنامه سراسري آن بود كه در تهران و سنندج و سقز و كامياران وسيعا پخش شد و به قطعنامه اول مه تبديل شد. قطعنامه اي كه راه خلاصي از بحران اقتصادي اي كه امروز جهان را بخود فرو برده است٬را پايان دادن به اين نظم وارونه و سوسياليسم اعلام داشت و در آن اعتراض خود را عليه تبعيض عليه زنان، عليه اعدام اعلام داشت و در حمايت از حقوق كارگران افغان سخن گفت و بر حقوق پاي اي كودك تاكيد ميگذارد و حمايت خود را از خواستهاي و مبارزات بخش هاي مختلف جامعه بازنشستگان٬ معلمان و .. اعلام داشت و انسانيت را نمايندگي كرد. رژيم از ترس گسترش تجمعات اول مه حکومت نظامي اعلام نشده اي را در اکثر شهرها سازمان داد و هرچند با اين کار مانع گسترش ابعاد اين مراسم ها شد، اما قادر به جلوگيري از آنها نشد، و عليرغم دستگيري تعدادي از فعالين و شرکت کنندگان در اين تجمعات از جمله در سنندج، قصر شيرين و بندرعباس و يورش وحشيانه به تجمع کارگران در پارک لاله تهران، هزاران نفر در اين مراسم ها گرد آمدند و اول مه را گرامي داشتند. در اول مه تعدادي حدود ١٥٠ نفر از فعالين كارگري و انسانهاي آزاديخواهي كه در مراسم اول مه در پارك لاله در تهران شركت داشتند، دستگير شدند. كه بتدريج زير فشار اعتراضات و در ادامه كمپيني گسترده بين المللي براي آزادي آنها، با قيد وثيقه از زندان آزاد شدند.

– روز ١٥ ارديبهشت بيش از ٥٠ كارگر اخرا ج شده شهرداري خرمشهر در مقابل شهرداري اين شهر تجمع كرده و خواهان حقوق حقه خود شدند, تعداد کارگران اخراج شده بيش از صد نفر بودند كه بعد از چهار سال کار در شهرداري خرمشهر به صورت روزمزد اسفند ماه ٨٧ از کار برکنار شدند.

– روز دوشنبه ١٤ ارديبهشت ساعت ١٠ صبح جمعي از رانندگان خصوصي شرکت واحد خط کرج -آزادي, در اعتراض به شرايط كارشان در پل فرديس کرج اعتصاب كردند .

روز ١٤ ارديبهشت معلمان شهرهاي کرمانشاه، سنندج، سقز، مريوان و تهران و شيراز و … دست به تجمعات اعتراضي زدند، خواهان حق تشکل، اعتصاب، آزادي بيان، آزادي فرزاد کمانگر، لغو احکام صادره عليه معلمان، بهبود شرايط معلمان و دانش آموزان و دخالت در تصميم گيري ها شدند و از مبارزه کارگران، پرستاران، روزنامه نگاران و ساير اقشار محروم جامعه حمايت کردند.

– روز ١٥ ارديبهشت حدود صد نفر از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني كرمانشاه بدنبال بيكارسازيها در شركت واحد اتوبوسراني كرمانشاه در مقابل سازمان كار و امور اجتماعي اين استان تجمع كردند وخواستار بازگشت به کار در بخش هاي ديگر شهرداري و يا واگذاري اتوبوس نو شدند.

-روز ٢٨ ارديبهشت توسط کارگران ايران خودرو منتشر شده است، اعتصاب كارگران ايران خودرو براي رسيدن به دستمزدهاي معوقه و تبديل وضعيت کارگران پيمانكاري به قراردادي با موفقيت به پايان رسيد
– روز ٢٨ خرداد ٨٨ اتحاديه آزاد کارگران ايران طي اطلاعيه اي خطاب به کارگران ايران مينويسد: “٤٨ روز از سرکوب و دستگيري تجمع کارگران در پارک لاله به مناسبت روز جهاني کارگر در ١١ ارديبهشت – اول ماه مه – مي گذرد. در اين مدت اتفاقات مهمي رخ داده و باعث تحولات وسيع و شگفت انگيزي در جنبش اجتماعي کشور شده است. کانديداهاي رياست جمهوري در جريان مناظره هاي تلويزيوني همديگر را به نقض حقوق شهروندان، اختلاس، دزدي، سوء مديريت و ناکارآمدي متهم مي کردند. اما هيچ يك به قوانيني كه اين مصائب را بر اكثريت جامعه روا داشته است مخالفتي نكردند، هيچكدام به قانوني كه حق اعتصاب را از كارگر سلب كرده، حقوق او را چهار برابر زير خط فقر مشروع مي داند، حق تشكل را از او گرفته، اخراجهاي دسته جمعي و قرادادهاي سفيد امضاء و موقت يك ماهه بر او تحميل كرده اعتراضي نداشتند، نسبت به آزاديهاي بيان، پوشش و دهها و صدها موارد غير انساني ديگر كه امروز بر جامعه حاكم است سخني به ميان نياوردند و اگر هم به مواردي به طور خيلي سطحي اي اشاره اي شد هر يك فقط براي تبرئه خود ديگري را محاكمه مي كرد گويا رقيبش بيشتر ازخودش سختگيري كرده است. درهمه آن مناظرات آشكارا و رودر رو، خود كانديداها ثابت كردند كه همه قوانين و شرايط موجود را قبول دارند و تنها جدالشان بر سر ربودن قدرت از رقيب است.
بنابراين ما کارگران در اين شرايط كه اعتراضات اجتماعي به شكل يك جنبش توده اي و عظيم براي طرح و رسيدن به مطالبات خود به ميدان آمده است، حق خود مي دانيم كه طومارمطالبات طبقاتيمان را به شرح زيربه پرچم خود تبديل كرده و به اهتزاز در آوريم. و در اين طومار بر خواستهاي افزايش فوري حداقل دستمزد به بيشتر از يک ميليون تومان در ماه – برچيده شدن قراردادهاي موقت کار و فرم هاي جديد قرارداد کار- انحلال خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار به عنوان تشکيلات دولتي در کارخانه ها و کارگاه ها و برپايي شوراها وساير تشکلات كارگري مستقل از دولت – پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه کارگران بي هيچ عذر و بهانه – توقف اخراج کارگران و پرداخت بيمه بيکاري مکفي به تمام کارگران بيکار – آزادي فوري تمام زندانيان سياسي از جمله کارگران زنداني دستگير شده اول ماه مه، جعفر عظيم زاده، غلامرضا خاني، سعيد يوزي، سعيد رستمي، مهدي فراهي شانديز، کاوه مظفري، منصور اسالو و ابراهيم مددي و پايان دادن به تعقيب و آزار کارگران و رهبران کارگري – اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادي بيان و قلم حق مسلم ما کارگران است و خاتمه دادن به تبعيض جنسيتي، کار کودکان و اخراج کارگران مهاجر تاكيد كردند. و در آخر اطلاعيه چنين فراخوان ميدهد: “کارگران! ما امروز موظفيم با طرح مستقلانه خواسته هاي خود و با تکيه بر نيروي متحدانه مان، همراه با بخشهاي ديگر جامعه براي رسيدن به حقوق انسانيمان دست به كار شويم.

– روز ٢٩ ارديبهشت سنديكاي كارگران شركت و احد اتوبوسراني تهران در اطلاعيه تحت عنوان “انتخابات و تشکلات کارگري”، ضمن اعلام اينكه سنديكاي كارگران شركت واحد از هيچ كانديدايي حمايت نميكند، بر خواستهاي مهم كارگران انگشت ميگذارد. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است:” در نبود آزادي احزاب ، بالطبع تشکل ما نيز از نهادي اجتماعي که حاميش باشد محروم است، حال آنکه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني دخالت گري و فعاليت سياسي را حق مسلم تک تک افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران سراسر ايران در صورت ارائه منشور کارگري کانديداهاي رياست جمهوري و دادن تضمين عملي به شعارهاي انتخاباتي در اين رابطه ، مي توانند در انتخابات شرکت کنند يا نکنند. هر کدام از کانديداهاي تاييد شده شوراي نگهبان در صدها سالن سخنراني ، مسجد حسينيه و دانشگاه که قادرند حاميانشان را در آرامش دور هم جمع کنند و هر تبليغي را که به حال خود مفيد مي دانند ، انجام دهند. اما هر نشست و تجمع کارگري با سرکوب رو به رو مي شود ، حتي خيابان و پارک هم از مردم دريغ مي شود و در طبيعي ترين جايي که کارگران مي توانند بدون هزينه در آن جمع شوند ، مورد شبيخون و هجمه و سرکوب قرار مي گيرند”. در بخش ديگر اطلاعيه آمده است:” سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در مورد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از هيچ کانديدايي حمايت نمي کند و حمايت از هر کانديدايي را در حيطه فعاليت تشکل هاي مستقل کارگري نمي داند . در نبود آزادي احزاب ، بالطبع تشکل ما نيز از نهادي اجتماعي که حاميش باشد محروم است ، حال آنکه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني دخالت گري و فعاليت سياسي را حق مسلم تک تک افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران سراسر ايران در صورت ارائه منشور کارگري کانديداهاي رياست جمهوري و دادن تضمين عملي به شعارهاي انتخاباتي در اين رابطه ، مي توانند در انتخابات شرکت کنند يا نکنند “. و بالاخره با طرح اين سوال كه برنامه مدعيان رياست جمهوري براي کارگران چيست ؟ سوالاتي از جمله در مورد تشكل كارگري بدون دخالت دولت و كارفرما، سركوب تشكلهاي كارگري، حداقل يك ميليون دستمزد، حقوق كودك و زنان و حقوق بشر بر اساس كنوانسونهاي جهان، امنيت شغلي ، ايجاد شغل ، مسکن و بيمه هاي بيکاري براي افراد بالاتر از 18 سال ، بيمه هاي درماني براي آحاد مردم و لغو قراردادهاي موقت را طرح ميكند. موضوعاتي كه به زمان انتخابات مختص نيست. بلكه مسايل همه مردم است.

– در خرداد ١٣٨٨ سنديکاي کارگران شرکت واحد طي اطلاعيه اي تحت عنوان “سركوب و تهديد نهادهاي مدني محكوم است دستگيري و سركوب اعتراضات ميليوني مردم در خيابانها را محكوم كرده و با استقبال از فراخوان جهاني ٤ اتحاديه بين المللي به اعتراضي جهاني در ٥ تير مينويسد:” “در روزهاى اخير ما شاهد تلاش و حضور پرشور ميليونها زن، مرد، پير و جوان، اقليتهاي ملي و مذهبي در ايران هستيم که از دولت ميخواهند که پايه ترين حقوق اوليه شان را به رسميت بشناسد يعني بررسميت شناختن حق انتخاب آزاد، مسقل و بدون تقلب. حقي که در اکثر جوامع دنيا نه تنها به رسميت شناخته شده بلکه براي حفظ آن از هيچ کوششي فروگذاري نميشود.در بطن چنين اوضاعي ما شاهد تهديد، دستگيري، کشتن و سرکوب عرياني هستيم که بيم آن مي‌رود تا بر ابعادش افزوده شود و خون انسانهاي بيگناهي ريخته شود که نتيجه آن اعتراضات بيشتر مردم است نه عقب نشينشان. ” بدين ترتيب اعتراض خود را به سركوب اعتراضات ميليوني مردم اعلام داشت.
اطلاعيه ادامه ميدهد:”اين موضوع که خواسته‌هاي اکثريت قريب به اتفاق جامعه ايران بسيار فراتر از خواسته‌هاي صنفي ميباشد برهمگان روشن است و ما هم در سالهاي گذشته بر آن تأکيد کرديم که تا اصل آزادي تشکل و انتخاب بوجود نيايد صحبت از هر نوع آزادي اجتماعي و حقوق صنفي بيشتر شبيه طنز ميباشد تا واقعيت. براساس اين واقعيت سنديکاي کارگران شرکت واحد خود را در کنار تمامي ايثارگراني ميداند که براي ساختن نهاد مدني آزاد و مستقل مبارزه ميکنند و هر نوع سرکوب و تهديد را محکوم ميکند.

– روز ٥ تيرماه چهار اتحاديه بزرگ بين المللي (ITUC – ITF – IUF – EI ) روز 26 ‍ژوئن را به عنوان روز حمايت جهاني از حقوق پايه اي كارگران در ايران و مبارزات آنان اعلام كردند. و تشكلهاي زير طي اطلاعيه اي از اين فراخوان استقبال كردند: سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه- سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه- اتحاديه آزاد كارگران ايران – – كميته پيگيري براي ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري- – انجمن صنفي برق و فلزكار كرمانشاه – – جمعي از كارگران نساجي خامنه- – کارگران کارخانه پرريس سنندج – كارگران کارخانه بافندگي شين بافت سنندج – – کارگران کارخانجات شاهو – – كارگران نساجي کردستان- -كارگران فرش غرب بافت- – كارگران آجر شيل – – كارگران شيرپاک آرا- – كارگران گوني بافي سما- كارگران آرد فجر- كارگران نيرو رخش- کارگران بخش خدماتي بيمارستان توحيد سنندج-جمعي از بازنشستگان شهرستان سنندج -کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه-جمعي از کارگران کارخانه صنايع فلزي شماره 2- جمعي از كارگران لاستيك البرز- جمعي از کارگران شهرستان مريوان- جمعي از کارگران وفعالين شهر کامياران – جمعي از کارگران و فعالين شهر مشهد- كارگران شرکت کارگلاس تهران– کارگران يراق آلات قم
اين فراخوان تحت عنوان “عدالت براي کارگران ايران” انجام شد و هدفش آزادي دستگير شدگان اول مه و دفاع از حقوق پايه اي کارگران ايران بود. اين براي چهارمين بار در سالهاي اخير بود که اتحاديه هاي کارگري در جهان در همبستگي با کارگران ايران دست به اقدامي اعتراضي زدند. دو روز قبل از انجام اين اعتراضات بين المللي رهبران چهار اتحاديه جهاني با ارسال يک نامه اعتراضي به خامنه اي نسبت به “واکنش بيرحمانۀ مقامات دولتي به بيان خواسته هاي مشروع مردم ايران” اعتراض کردند. رهبران چهار اتحاديه کارگري جهاني در نامه اعتراضي خود به خامنه اي بر خواستهاي ۱- برسميت شناختن حقوق کامل دمکراتيک براي مردم ايران شامل: آزادي تشکل و تجمع ۲-_ توقف هر گونه سرکوب خشونت آميز ۳- آزادي تمامي فعالين اتحاديه اي ۴- به رسميت شناختن تمامي تشکلات مستقل کارگري در ايران ۵- احترام گذاشتن به حقوق حقۀ کارگران و قبول تمامي کنوانسيون هاي بنيادي آي.ال.او ، مشخصا در زمينه آزادي تشکل و قرارداد دسته جمعي کار ۶- توقف تمامي سرکوب هاي ضد اتحاديه اي و ۷- بکارگيري مجدد کارگران اخراجي که ناعادلانه از کار بيکار تاكيد كردند.

-روز ٢١ تير ماه ١٣٨٨ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي تحت فشار اعتراضات كارگران با اکثريت قاطع کليه احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود. سنديكاي شركت واحد طي اطلاعيه اي اين پيروزي را تبريك گفته و مراتب قدرداني خود را از تمامي افراد و نهادهاي اجتماعي و کارگري ايراني و بين المللي که با کمکهاي خود در طول اين سالها در اين راه آنها را همياري کردند اعلام داشتند.

– روز ٢٢ تير کارگران صنايع فلزي شماره ١ در حركتي متحدانه اقدام به بيرون كردن مديران فروش و توليد و ساير مديران مياني از كارخانه نمايند. در پي اين حركت كارگران، وزارت كار و نيروهاي انتظامي كه نگران تشديد اعتراض كارگران و به خيابان كشيده شدن آنها بودند، به مديريت دستور دادند كه در روز ٢٣ در كارخانه حاضر شود و وضعيت را عادي كند. به همين دليل مدير عامل شرکت با همراهي پليس امنيت در محل کارخانه حاضر شد و بدليل نگراني از تشديد اعتراضات کارگران با گفتن “چشم” به خواستهاي آنان پاسخ ميداد. کارگران در اين اجتماع خواهان عوض کردن سرپرستها و عدم بازگشت مديراني شدند که روز دوشنبه ٢٢ تير ماه خود راسا اقدام به بيرون نمودن آنان از کارخانه کرده بودند. بنا بر اين گزارش مدير عامل کارخانه در پاسخ به اين خواست کارگران به آنان اظهار داشت مديران بيرون رانده شده به کارخانه باز نخواهند گشت و کساني را که شما(کارگران) انتخاب کنيد مسئوليت آنان را بر عهده خواهند گرفت.
در ادامه اين اجتماع کارگران خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه خود شدند و مدير عامل کارخانه اعلام کرد از آخر مرداد، دستمزد مرداد ماه پرداخت خواهد شد و ساير مطالبات معوقه کارگران نيز به صورت تدريجي پرداخت خواهد گرديد. بدنبال اين حرکت اعتراضي بود که کارفرماي اين کارخانه، چهار ماه از دستمزدهاي معوقه اين کارگران را قسط بندي کرده و متعهد گرديد که در پانزدهم هر ماه مبلغ يکصد هزار تومان به آنان پرداخت کند. در نتيجه کارفرماي صنايع فلزي در ١٥ مرداد و ١٥شهريور ماه، مبلغ يکصد هزارتومان از چهار ماه از دستمزدهاي معوقه اين کارگران را پرداخت كرد و قول داد كه اين روال تا تسويه کامل مطالبات معوقه اين کارگران ادامه يابد.

– روز چهار شنبه ٢٤ تير ماه، ٢٣٠کارگر پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه در پي صدور اطلاعيه اي از سوي يکي از پيمانکاران پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه- شرکت سازه – مبني بر اعلام کار اجباري در روزهاي جمعهژ با خودداري از پوشيدن لباس هاي کار و با تجمع در برابر دفتر شرکت سازه به اين تصميم اعتراض نموده و اعلام نمودند که تا لغو کار اجباري در روزهاي جمعه بر سر کار حاضر نخواهند شد.

– طي هفته پاياني تير ماه گروه هايي از معلمان حق التدريسي از شهرستانهاي مختلف از جمله اروميه، بوشهر، اصفهان،همدان، کرمانشاه و سنندج به نمايندگي از طرف ديگر همکاران آموزشيار خود به دفتر سازمان نهضت سواد آموزي تهران مراجعه نموده و به اخراج خود از اين سازمان اعتراض کردند. از جمله روز سه شنبه ٢٣ تير معلمان سنندجي و اصفهاني جهت اعتراض به اخراج خود به سازمان نهضت سواد آموزي تهران واقع در خيابان فاطمي مراجعه کردند و خواهان بازگشت به کار و استخدام رسمي خود شدند.

– روز ٢ مرداد ، بخشي از كارگران قالب بندي و آرماتوربندي پروژه احداث بانك صادرات اروميه كه براي پيمانكار دست دوم شركت رهگا كار مي كنند، در اعتراض به تعويق ٢ ماه از دستمزدهايشان دست از كار كشيدند. ساير كارگران اين پروژه نيز روز ٤ مرداد به اعتصاب همكارانشان پيوستند. كشمكش بين اين كارگران و پيمانكاران بر سر پرداخت بموقع دستمزدها داراي سابقه است و در آخرين اقدام اعتصاب، ٨ تن از كارگران پيماني اخراجي است. در اين كشمكشها نيروي انتظامي و اداره كار همواره بعنوان ياران كارفرماها عمل كرده و هر بار با دخالت به نفع كارفرما وارد عمل شده اند.
– روز ١٢ مردادماه، تعدادي از كارگران ايران خودورو که با خطر اخراج مواجه هستند، جاده را بستند و درمورد خواستهاي خود شعار دادند. از جزئيات اين حرکت هنوز اطلاعي نداريم. لازم به توضيح است که بحران به ايران خودرو رسيده و خطر بيکاري تعداد زيادي از کارگران اين مجموعه را تهديد ميکند

– روز جمعه ١٦مرداد کارگران نيشکر هفت تپه براي خواست افزايش حقوقها و با طرح يکسري خواستهاي ديگر خود در محل کارخانه دست به تحصن زدند

– روز ٢٨ مرداد حدود ٦٠ کارگر صنايع چوبي پاييزان شاهرود در اعتراض به حقوق و مزاياي معوقه خود با خوابيدن روي زمين، خيابان رجايي اين شهر را براي دقايقي مسدود کردند.

– در روزهاي آخر مرداد كارگران كارخانه واگن سازي پارس ، بدنبال چندماه اعتراض، دست از كار كشيدند و دست به تحصن زده و با نشستن بر روي زمين و بستن درب ورودي كارخانه، از ورود مديران به كارخانه جلوگيري كردند. مديران كارخانه كه تهديد را كارساز نديدند، بعد از تماس با سهامدار اصلي كارخانه، به كارگران اعلام كردند روز ٤ شهريوماه مبلغ ٢۵٠ هزار تومان به حساب آنان واريز خواهند كرد. كارگران از يك و نيم ميليون تومان تا ٢ ميليون و هشت صد هزار تومان از كارخانه طلبكارند.

– روز ٢ شهريور ١٧٠٠ کارگر شرکت واگن پارس اراك براي ششمين بار در طول ٤ ماهه اخير در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد ماهيانه خود با سر دادن شعار در مقابل در ورودي شركت تحصن کرده و از مسؤولان استان خواستند که جوابگوي آنها شوند

– روز سوم شهريورپس از بازگشت كارگران كارخانه واگن سازي پارس به سر كارهاي خود، مديريت كارخانه اقدام به بيرون کردن آنان از كارخانه كرد و اعلام كرد كه براي براي تنبيه آنان اضافه كاري و تمام مزايايشان قطع شده و به زودي بقيه كارگران قراردادي اخراج خواهند شد. كارگران نيز روز ٤ شهريورماه در محوطه كارخانه جمع شده و دست به اعتصاب زدند و اعلام كردند در صورت منصرف نشدن مديريت از تصميمات خود، و در صورت عدم پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده و عدم تضمين بازنشستگي کارگران به دليل ورشكستگي كارخانه، دست به اعتراضات جدي تري خواهند زد. كارگران تهديد كردند درصورت رفع نشدن مشکلاتشان از کارخانه خارج شده و به سمت استانداري راهپيمايي خواهند کرد. معاون سياسي استانداري استان مرکزي سريعا با مديران اين شرکت جلسه اي تشکيل داده و از آنان خواست كه به هر طريق ممکن اين اعتراض کارگري را خاموش کنند و تهديد كرد در صورت سرايت اعتراضات کارگري واگن پارس به کارخانه هايي با وضعيت مشابه (آذر آب، ماشين سازي و …) مديران واگن پارس را مواخذه خواهند کرد. همزمان با اين جلسه تعداد زيادي پليس ضد شورش و واحدهايي از سپاه پاسداران در يکي از وروديهاي شهر (سه راه خمين) که در نزديکي اين کارخانه قرار دارد مستقر شد تا در صورت حرکت کارگران معترض به سمت استانداري آنان را سرکوب کنند.
پيرو اين جلسه مديران کارخانه ي واگن پارس از «ايران خودرو» و «رجا» درخواست کمک کرد و با کمک مالي اين دو شرکت حقوق کارگران را تا «پايان خرداد ماه» تسويه حساب كرد. همچنين براي جلوگيري از تنش بيشتر دستور قبلي مدير عامل اين کارخانه مبني بر حذف اضافه کاري لغو شده و بعد از يک روز مسئله ي اضافه کاري به روند قبلي خود بازگشته است.

– روز ٣ شهريور ٤١٩ کارگر چيني البرز که صد نفر از آن کارگر زن هستند در اعتراض به ٣ ماه دستمزد معوقه و عدم دريافت عيدي و پاداش خود درمقابل استانداري شهر قزوين دست به تجمع زدند

– روزهاي ١٨ و ١٩ شهريور ماه صدها تن از كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند. اين كارگران خواهان منظم شدن پرداخت حقوق خود و پاسخگوئي مديران به كاهش اضافه كاري و دستمزد دريافتي و همينطور اجرائي نشدن طرح طبقه بندي مشاغل هستند. اعتصاب كارگران با تجمع در مقابل دفتر مديريت كارخانه شروع شد و تا پايان ساعت كاري همان روز ادامه داشت. در اين خبر آمده است كه كارگران پاسخي از مديران اين شركت دريافت نكردند.

– روز ٢٢ شهريور کارگران ايران خودرو با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش ايران سالروز مرگ همکار خود پيمان رضي لو را گرامي مي دارند

– در روزهاي ٢١ تا ٢٤ شهريور ٢٥٠ کارگر شاغل در کارخانه پارچه بافي کرپ ناز در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشيدند. سرانجام کارگران توافق کردند که ابتدا ٢٠٠ هزار تومان به عنوان علي الحساب و سپس در نوبت ديگري در اوايل مهر ماه مابقي حقوق ماهانه خود را که تنها ٢٧٥ هزار تومان است، دريافت کنند. ضمن آن که به کارفرماي خود اولتيماتوم دادند که درصورتي که تا پايان مهر ماه تمامي حقوق معوقه خود را دريافت نکنند، دوباره دست از کار خواهند کشيد.

– روز دوشنبه ٣٠ شهريور کارگران ايرالکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت برخي مزاياي خود در حقوق پرداختي شهريور ماه ۸۸ و همچنين عدم توزيع لباس مخصوص کار ، در قسمت بارگيري شرکت و توقف فرآيند بارگيري محصولات ايرالکو تجمع کرده و خواستار پرداخت مزاياي خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان ۲۵۰ هزار تومان براي هر کارگر شدند. مديريت با حضور در جمع كارگران قول پرداخت اين مزايا را در ظرف چند روز آينده داد.

– روز اول مهر کارگران زاگرس خودرو(پروتن) بروجرد در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود واخراج ها دست به اعتصاب زده و در مقابل درب وردوي اين کارخانه تجمع کردند و خواهان طلب هايشان شدند.

– روز شنبه ٤ مهرماه كارگران شركت خودروسازي زاگرس بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماههاي خرداد و تير ماه و همچنين عيدي خود براي سومين روز متوالي دست به تجمع زدند و خواهان پرداخت تمامي طلب هايشان شدند.

– روز شنبه ١١ مهرماه كارگران كارخانه كشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دو ماه گدشته خود و مطالبه منظم شدن دستمزدها، با تجمع در مقابل درب دفتر مديريت كارخانه، دست به اعتراض زدند

– روز ١۵ مهر كارگران كارخانه واگن پارس در اعتراض به عدم پرداخت ٧۵ روز حقوق، بي توجهي به پرداخت سنوات بازنشستگان و سنوات معوقه خود و به دنبال نهمين تجمع در طول ٦ ماه گذشته دست به اعتصاب زدند. كارگران اعلام كردند كه چنانچه به خواست هايشان رسيدگي نشود در مقابل درب شركت دست به تجمع زده و جاده را مسدود مي كنند.

-اتحاديه آزاد كارگران ايران طي اطلاعيه صدور احكام زندان براي ٦ تن از فعالين كارگري محبوب و سرشناس در نيشكر هفته تپه علي ‌نجاتي، فريدون ‌نيکوفر، قربان علي‌پور، جليل ‌احمدي و محمد حيدري مهر كه هر يك به تحمل حبس تعزيري از جهار تا شش ماه و حبس تعليقي از ٦ تا هشت ماه محکوم شده اند و اقدام روز سه شنبه ٢٨ مهر حراست اين كارخانه مبني بر ممانعت از ورود اين كارگران به كارخانه را محكوم كرد. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: “از نظر ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران، سياست سرکوب کارگران آگاه، هر چند که بخشي از سياست دائمي طبقه حاکم براي به تمکين کشاندن طبقه کارگر بوده است اما در شرايط حاضر و با توجه به ابعاد گسترده سرکوب از آغاز سال 88، اين سياست به دنبال تحقق اهداف ضد انساني تري است و قصد دارد با تشديد بيش از پيش سرکوب کارگران آگاه و ايجاد رعب و وحشت گسترده تر در ميان کارگران، تصويب و اجراي قطع يارانه ها و ايجاد تغيير در قانون کار را با کمترين اعتراضي از سوي طبقه کارگر پشت سر بگذارد تا با غارت و چپاول بيش از پيش دسترنج کارگران و تصاحب تمام و کمال ثروتهاي حاصل از منابع زير زميني حيات تازه اي به سرمايه داري در حال احتضار ايران ببخشد.
اما طبقه کارگر ايران با مبارزات شکوهمند خود در شرکت واحد تهران، نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع نساجي و صدها مرکز بزرگ و کوچک کارگري ديگر در طي سالهاي گذشته که هيچگاه به خاموشي نگرائيده است و هر روزه بر ابعاد آن افزوده شده، نشان داده است در دفاع از زندگي و معيشت خود تسليم سرکوب و ايجاد فضاي رعب و وحشت نخواهد شد و اين بار نيز سياست سرکوب کارگران راه به جايي نخواهد برد. “

– سنديكاي كارگران شركت واحد طي اطلاعيه اي احکام زندان فعالين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم كرد. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است:” تهديد ،بيکاري و زندان به بخشي از مبارزات روزمره جنبش کارگري تبديل شده است ، همانگونه که دستگيري و بيکاري نتوانست فعالين سنديکاي کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن هستيم فعالين سنديکاي هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود . سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه براي آزادي و حق خواهي اين نمايندگان کارگري از هيچ کوششي دريغ نمي کند .”.

– روز شنبه ١٨ مهر روز جهاني کودک بنا به قرار قبلي جمعيتي بيش از ٣٠٠ نفر در فرهنگسراي شهرياران مراسم روز جهاني کودک بود. مراسم از ساعت پنج و نيم عصر شروع شد. موضوع اصلي روز جهاني کودک امسال لغو اعدام کودکان بود. چرا که بهنود شجاعي همان شب ريز اعدام بود. در انتهاي برنامه از همه کساني که مدافع حقوق کودک هستند خواسته شد که تا ساعت ٣ صبح مقابل اوين جمع باشند و به اعدام بهنود شجاعي اعتراض کنند و مانع آن شوند. اين مراسم از سوي ان جي اوي جمعيت دفاع از کودکان کار و با همکاري ديگر ان جي او هاي فعال از جمله جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان، برپا شده بود. شب جمعيت در مقابل اوين جمع شد براي اينكه بهنود شجاعي را از اعدام نجات دهد. روز جهاني كودك در سنندج نيز از سوي جمعي از اعضاي كانون دنياي شاد براي كودكان در پارك سنندج برگزار شد.

– روزهاي ٢٥ و ٢٦ مهر بود که کارگران اين کارخانه در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود که بين ١٠ تا ١٣ ماه ميشود، در مقابل استانداري خوزستان تجمع کردند. سپس در تداوم اين اعتراضات از روز ٢٨ مهرماه کارگران تصميم به راهپيمائي گرفتند و با اين کار خود اعتراضشان را به وسط شهر و به ميان مردم کشاندند و توانستند حمايت و توجه مردم را به خود جلب کنند. در اين روز کارگران از خيابان ٢٤ متري به چهارراه نادري در مرکز شهر راهپيمائي کردند. کارگران پلاکاردهائي درمورد مطالبات خود همراه داشتند و در حاليکه شعار ميدادند، حدود سه کيلومتر راهپيمائي کردند. مردم شريف اهواز و بويژه جواناني که شاهد اين راهپيمائي اعتراضي کارگران بودند به آنها پيوستند و با شعارهاي مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر سرمايه دار، زندگي در ايران حق مسلم ماست، دولت کودتا استعفا استعفا، يا مرگ يا عدالت، استاندار بي عرضه استعفا استعفا کارگران را همراهي کردند. روز ٣٠ مهر اين حرکت شکل گسترده تري بخود گرفت. نيروهاي سرکوب حکومت در اطراف حضور داشتند و سعي ميکردند از پيوستن مردم به کارگران خودداري کنند با وجود اين جمعيت به بيش از دو هزار نفري رسيد. .
در ادامه اين اعتراضات، روز ٢ آبان کارگران لوله سازي خوزستان از ساعت ٩ صبح به خيابان آمدند. کارگران از ميدان شهدا به خيابان طالقاني و از طالقاني به نادري و از نادري به سي متري و از آنجا به طالقاني راهپيمايي کردند. نيروي انتظامي کارگران را در حلقه محاصره خود قرار داده بود و تلاش ميكرد مانع پيوستن مردم به صف کارگران شود. اما عملا كار چنداني نتوانست از پيش ببرد. مردم عليرغم تهديد و فيلمبرداي و ممانعت نيروي انتظامي در مناطق مختلف به صف کارگران مي پيوستند و جمعيت باز هم به بيش از دو هزار نفر رسيده بود. اين راهپيمايي پرشور ساعت ١٢ ظهر پايان يافت. در اين روز نيز کارگران پلاکاردهائي درمورد مطالبات خود همراه داشتند و در حين راهپيمايي شعار ميدادند. يكي از اقدامات بسيار آموزنده و جالب كارگران برپايي مجمع عمومي كارگران در وسط شهر و اعلام علني تصميماتشان براي ادامه اعتراض بود. کارگران همانجا قرار روز بعد را گذاشتند. بدين ترتيب روز سوم آبان کارگران لوله سازي خوزستان به تجمع و تظاهرات و راهپيمايي خود ادامه دادند. شمار تظاهركنندگان در اين روز به چند هزار نفر رسيد. دراين روز راهپيمايي و تظاهرات از ساعت نه و نيم صبح شروع شد و تا ساعت ١٢ ظهر ادامه يافت.
روز ٤ آبان نيز کارگران لوله سازي خوزستان بنا به قرار قبلي بار ديگر دست به راهپيمائي و اجتماع اعتراضي زدند. کارگران از فلکه شهدا به سمت نادري حرکت کردند و در مرکز شهر تجمع کردند و خواهان احقاق حقوق خود شدند و شعارهاي اعتراضي خود را سر دادند. اما سرکوبگران که از تداوم اين حرکت و حمايت وسيع مردم شريف اهواز به وحشت افتاده بودند، در اين روز به صف کارگران حمله بردند و ٣٦ نفر از کارگران طي اين حرکت اعتراضي دستگير شدند. کارگران مقاومت کردند و درگيري شديدي رخ داد. کارگران با شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر نيروي انتظامي، به نيروهاي سرکوب رژيم پاسخ ميدادند و با شعار از مردم ميخواستند که از آنها حمايت کنند. اما نيروهاي انتظامي که تعدادشان بسيار زياد بود، مانع پيوستن مردم به صف کارگران شده و سرانجام کارگران متفرق شدند. اما اعلام کردند که به راهپيمائي و تجمعات اعتراضي خود ادامه خواهند داد.
صبح روز ٥ آبان، کارگران که عازم شهر و ادامه اعتراض خود براي گرفتن خواستهايشان بودند تا به راهپيمايي خود ادامه دهند، با ممانعت نيروي انتظامي روبرو شدند. اما از سوي ديگر به کارگران گفت که قرار است حقوق يک ماه آنان ظرف يکي دو روز آينده و بقيه حقوق ها به تدريج پرداخت شود. همچنين تحت فشار اعتراضي کارگران و خانواده هاي دستگير شدگان، کارگران بازداشتي با قيد تعهد همان شب آزاد شدند. و حقوق ماه بهمن ٨٧ کارگران نيز پرداخت گرديد.

– روز ٢ آبان کارگران متروي تهران در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق خود به مدت يکساعت و نيم دست به اعتصاب هشداري زدند.. اين حركت اعتراضي باعث مختل شدن رفت و آمد در تهران شد و بسياري از كاركنان دير به سر كار خود حاضر شدند. مردم از خواست و مبارزه کارگران مترو به شيوه هاي مختلف همراهي و حمايت ميكردند. مسئولين شركت متروي تهران يك ساعت پس از شروع اعتصاب سراسيمه اعلام كردند كه طي چند روز آينده تمام طلبهاي كارگران پرداخت خواهد شد. كارگران با اعلام اينكه در صورت عملي نشدن وعده كارفرما به اعتصاب و مبارزه خود ادامه خواهند داد، به سر كار بازگشتند.

– روز ٢ آبانماه کارگران چيني البرز كارگران چيني البرز در اعتراض به عدم پرداخت٤ ماه حقوق و وعده هاي دروغ كارفرما، براي مدتي جاده اصلي شهر صنعتي البرز را مسدود كردند

– روز ١٠ آبانماه كارگران قراردادي بخش نظافت و فضاي سبز شهر حاجي آباد هرمزگان در اعتراض به از دست دادن شغل خود مقابل شهرداري و فرمانداري اين شهر تجمع كرده و دست به اعتراض زدند.

– روز دوشنبه ١١ آبانماه كارگران شركت آلومينيوم اراك ، در اعتراض به عدم پرداخت مزاياي خود و عدم توزيع لباس مخصوص كار، در شركت مزبور تجمع كرده و دست به اعتصاب زدند. كارگران با تجمع در قسمت بارگيري شركت و توقف پروسه بارگيري محصولات ايرالكو، خواستار پرداخت مزاياي خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان ٢٥٠ هزار تومان براي هر كارگر شدند. در اين حركت اعتراضي مديريت ناگزير در جمع كارگران حاضر و قول پرداخت مزاياي كارگران را براي چند روز آينده داد.

– روز ١٨ آبان تعداد كثيري اﯼ كارگران صنايع مخابرات راه دور در اعتراض به هشت ماه دستمزد پرداخت نشده خود و توقف فعاليت كارخانه براي چندمين بار در محل كارخانه دست به تجمع زدند.

– روز چهارم آبانماه ٨٨ بيش از صد نفر از کارگران بخش فروش نوشابه ارم در اعتراض به شرايط برده وارشان با تجمع مقابل وزارت کار به کارگران اخراج شده و معترض بخش توليد پيوستند.

– روز ٧ آبان ٢٠٠ كارگر گوشت زياران در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود، باري ديگر دست به تجمع زده و مسيري هفت كيلومتري را تا فرمانداري قزوين راهپيمايي كردند.

– بدنبال صدور حکم اخراج کارگران پرريس از تاريخ ٢٧ مهر٨٨ توسط کارفرما و شکايت آنان به اداره کار سنندج در مورخه ٢٩ مهر، روز ٧ مهر هيئت تشخيص اداره کار سنندج، براي رسيدگي به شکايت اين کارگران تشکيل جلسه داد. در اين روز كارگران نيز در مقابل استانداري کردستان دست به تجمع زدند و خواست خود را پيگيري كردند.

– روز ١٠ آبان تعدادي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان پس از ١١ روز تاخير در دريافت حقوق‌هاي خود از صندوق بازنشستگي، مقابل استانداري و روز ١١ آبان مقابل كانون بازنشستگان اصفهان تجمعي اعتراض برپا كردند.

– بدنبال اعتصاب سه ساعته کارگران نانوائي هاي سنندج در روز چهارم آبانماه و اولتيماتوم اين کارگران مبني بر اينکه در صورت عدم تحقق خواستهايشان اعتصاب خود را به يک روز افزايش خواهند داد، روز ١١ آبانماه آنان نه تنها موفق به جلوگيري از کاهش تعداد چانه هاي خمير براي جلوگيري از افت دستمزدهايشان شدند بلکه با مبارزه اي پيگيرانه موفق به افزايش دستمزدهاي خود نيز شدند. بنا بر اين گزارش روز يازدهم آبانماه پس از مذاکرات نماينده هاي کارگران خباز با مسئولين فرمانداري مسئله افزايش ده گرم به وزن هر چانه خمير منتفي و دستمزد کارگران شاطر نانوائي ها از ٣٧٠ تومان دستمزد قبلي به ازاي پخت هر تخته نان ( ١٢٠ قرص نان)، به ٤٣٥ تومان به ازاي پخت هر تخته نان افزايش پيدا کرد و دستمزد ساير کارگران نانوائي ها نيز بر اساس دستمزد قبلي شان با همين درصد افزايش پيدا کرد.

– روز ١٦ آبان بيش از صد تن از كارگران شرکت پارسيلون خرم آباد در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود مقابل مجتمع قضايي خرم آباد تجمع نمودند . کارگران که نيروهاي انتظامي دادگاه به صورت نامحسوس آنها را کنترل مي کردند با سرو صداي زياد وبا قاطعيت مي گفتند : ”ما فردا هم مي آييم ”.

– ٢٥ آبان كارگران كارخانه چيني حميد در قم در مقابل استانداري اين شهر تجمع کردند و خيابان ٤٥ متري رضوي در مقابل استانداري را مسدود کردند.

– هفته آخر آبان كارگران شرکت صنايع اراک چندين بار دست به اعتراض و تجمعات اعتراضي زدند و خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي خود شدند. روز ٢٤ آبان بيش از هزار كرارگ شركت صنايع اراك بهمراه خانواده هايشان در مقابل استانداري تجمع کردند. قبلا کميسيون صنعت قول رسيدگي به خواست کارگران را داده بود اما طبق معمول توخالي بود. مدير شرکت صنايع اراک در ١٩ مهرماه انحلال اين شرکت را اعلام كرد. روز ٢٥ آبان نيز كارگران اين كارخانه در محوطه استانداري تجمع داشتند و بنا به گزارش حدود ٣٠ نفر از همسران کارگران در اين تجمع شرکت داشتند و در حالي که شعار ميدادند “دروغ ميگيد، دروغ ميگيد” و “مرگ بر شهرجردي” قصد ورود به استانداري را داشتند که با يورش نيروهاي سرکوب رژيم مواجه شدند و ٤ نفر از آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

– روز ٢٢ آبان کارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به وضعيت بحراني بهداشت اين شهر دست به اعتصاب زدند.

– روز ٢٠ آبانماه حدود ٣٠٠ نفر از کارگران ساختمان نصب (a.c.c) در فاز سوم پالايشگاه نفت آبادان دست به تجمع زدند و خواهان پرداخت فوري حقوق هاي معوقه خود شدند. مسئولان پالايشگاه از خود سلب مسئوليت کردند اما با فشار اعتراضي کارگران کارفرما در جمع کارگران حاضر شد و قول داد ٢٠ درصد حقوق عقب افتاده را در اسرع وقت پرداخت کند.

– روز ٢٤ آبانماه كاركنان شركت كنف كار رشت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در مقابل استانداري گيلان تجمع كردند. اين كاركنان با حمل پلاكاردهايي اعلام كردند كه حدود ٥ سال است كه حقوق آنان بطور كامل پرداخت نشده و در اين مدت در سه نوبت به هر يك از آنان ٣٦٠ هزار تومان پرداخت شده است.
در همين رابطه كارگران اين شركت در ١٦ آبان با تجمع در جلوي استانداري گيلان خواهان بازگشايي كارخانه و رسيدگي به مشكلات و بلاتكليفي خود شده و دست به اعتراض زدند.

– روز ٢١ آبانماه كاركنان دفتر مركزي كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران، در اعتراض به عدم پرداخت ١١ ماه از حقوق خود، براي چندين ساعت از ورود سهامدار (مالك) اصلي و اعضاي هيأت مديره به داخل ساختمان دفتر مركزي اين كارخانه در تهران جلوگيري كردند. اين خبر مي افزايد كه پس از چند ساعت و بدنبال دخالت نيروهاي انتظامي، اعضاي هيأت مديره به شرط پاسخگويي به كارگران توانستند وارد شركت بشوند.
روز ١٦ آبانماه بيش از ٩٠٠ كارگر اين كارخانه در استان فارس در اعتراض به توقف فعاليت كارخانه و خطر از دست دادن کارشان، براي چندمين بار در محل كارخانه تجمع كرده و دست به اعتصاب زدند. كارگران صنايع مخابراتي راه دور در يكي دو سال گذشته بارها در اعتراض به تأخير در پرداخت دستمزدهاي خود دست به اعتراض زده اند.

-روز ١٨ آبانماه بيش از ١٠٠٠ نفر از كارگران فصلي نيگل سياه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در اعتراض به عدم دريافت پاداش ساليانه خود، دست به اعتصاب زده و در محل كمپ نيگلي اين شركت تجمع كردند. بنا بر آخرين خبر در ٢١ آبان درپي موافقت مديريت شرکت نيشکرهفت تپه باپرداخت مطالبات آنها،اعتصاب کارگران ني برپايان يافت.

– روز ١٨ آبان ٢٠ نفر از کارگران شرکت فرانوش فراهان در اعتراض به دريافت نکردن پنج ماه حقوق معوقه شان در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعي استان مرکزي تجمع کردند.

– روز ٢٤ آبان بيش از ٤٠٠ تن از كارگران كارخانه آلومينيوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزايش توليد خود كه باعث قطع اضافه كارى آنان مى شود، تجمع کردند.
كارگران اين شرکت ، روز دوشنبه ١١ آبانماه، در اعتراض به عدم پرداخت مزاياي خود و عدم توزيع لباس مخصوص كار، در شركت مزبور تجمع كرده و دست به اعتصاب زدند. كارگران با تجمع در قسمت بارگيري شركت و توقف پروسه بارگيري محصولات ايرالكو، خواستار پرداخت مزاياي خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان ٢٥٠ هزار تومان براي هر كارگر شده اند. بنابه اين خبر مدير عامل ايرالكو در جمع كارگران حاضر شده و قول پرداخت مزاياي كارگران را در ظرف چند روز آينده به كارگران داده است.
همچنين در ٨ شهريور ماه نيز صدها كارگر اين شركت در اعتراض به فشار مقامات استان براي تعطيلي ديگهاي خط قديم شركت و به خطر افتادن شغلشان تجمع كرده بودند. اعتراض شهريورماه كارگران با حضور كارگران بخشهاي مختلف شركت در پاركينگ سرويس اياب و ذهاب كاركنان و عليرغم تلاش شوراي اسلامي ايرالكو که سعي در آرام کردن كارگران داشت، شکل گرفت.

– اتحاديه آزاد کارگران ايران طي اطلاعيه اي تحت عنوان ” تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست” به حمايت از کارگران زنداني نيشکر هفت تپه فراخوان داده است. در اين اطلاعيه در پاسخ به فراخوان علي نجاتي رييس هيات مديره سنديكاي نيشكر هفته تپه كه خواهان حمايت از خانواده كارگران دستگير شده هفته تپه داده بود، مينويسد: ” ما در اين راستا و در همبستگي با مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه با اختصاص مبلغ ٣ ميليون ريال کمک ثابت ماهيانه (علاوه بر کمکهايي که اقدام به جمع آوري آنها از ميان اعضا خود و ساير کارگران خواهيم کرد) به خانواده هاي کارگران زنداني نيشکر هفت تپه، عموم کارگران و مردم شريف ايران را به جمع آوري و ارسال کمک هاي مالي به خانواده هاي کارگران زنداني نيشکر هفت تپه فرا مي خوانيم و بدينوسيله اعلام ميداريم در مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه براي رسيدن به حقوق انساني شان تا به آخر دوشادوش و همراه آنان خواهيم بود و با تشديد مبارزه براي آزادي کارگران نيشکر هفت تپه از زندان، خانواده هاي آنان را تنها نخواهيم گذاشت.”.
همچنين در رابطه با حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه اطلاعيه هايي از سوي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و جمعي از فعالين كارگري شهر سنندج داده شد.

– روز ٢ آذرماه كارگران نساجي مازندران در قائمشهر در اعتراض به عدم دريافت ٤ ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضي زدند.
– روز ٤ آذرماه كارگران كارخانه گوشت زياران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هشت ماه گذشته خود جلوي سازمان خصوصي سازي تجمع اعتراضي برگزار كردند. كارگران كه با سه دستگاه اتوبوس به تهران آمده بودند، پس از چند ساعت تجمع با وعده پرداخت دو ماه حقوق خود به قزوين بازگشتند.

– روز ٤ آذر كارگران شركت نوشابه سازي ساسان تهران براي تحويل شكايت خود، در اداره كار تهران تجمع كردند. كارگران اين كارخانه در چند سال گذشته بارها با اخراج روبرو بوده اند، چنانكه پرسنل اين كارخانه از ١٢٠٠ نفر به ١٠٠ نفر تقليل يافته و اخيرا ٥٠ نفر ديگر نيز اخراج شده اند.

– صبح روز ٩ آذر صنايع مخابراتي راه دور ايران در اعتراض به ١١ ماه حقوق پرداخت نشده خود و پيگيري خواسته‌‌هايشان براي چچندمين بار در مقابل استانداري فارس تجمع كردند.

– بدنبال کارشکني سازمان تامين اجتماعي استان کردستان براي بازنشسته کردن ١٦ کارگر قديمي شاهو، اين کارگران روز نهم آذر ماه ٨٨ با مراجعه به سازمان تامين اجتماعي در تهران اعتراض خود را به عملکرد سازمان تامين اجتماعي استان کردستان اعلام کردند.

– روز ٢٣ آذرماه كارگران شركت آونگان اراك در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود در ٦ ماه گذشته، صبح براي چهارمين بار طي ماه جاري اعتراض كرده و در مقابل فرمانداري اراك دست به تجمع اعتراضي زدند

– روز ٢٦ آذرماه منتشر شده است، كارگران و كارمندان مخابرات راه دور شيراز در ادامه اعتراضات خود بار ديگر به خيابان آمده و به عدم پرداخت حقوق خود در ١٢ ماه گذشته اعتراض كردند. كارگران علاوه بر حمل پلاكاردهائي كه بر آن شعار “كارگر مي ميرد ذلت نمي پذيرد”، “ما كارگران را به سرمايه داران خون آشام فروخته اند” نوشته شده بود، يكپارچه شعار مي دادند: “زندگي، معيشت، حق مسلم ماست!” .

– روز ٢٨ آذرماه كارگران كارخانه فرنخ و مه نخ قزوين يكي از مسيرهاي اطراف كارخانه را در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه و نيم مطالبات خود، به مدت نيمساعت مسدود كردند. و سرانجام با پادرمياني برخي مسئولان به پايان رسيد.

– روز ١ دي كارگران كارخانه صنايع مخابرات راه دور در محل سخنراني احمدي نۛراد ورزشگاه حافظيه در شيراز تجمع كردند و سخنراني او را به صحنه اعتراض خود تبديل كردند. در اين تجمع اعتراضي بيش از ٥٠٠ كارگر اين كارخانه با پلاكاردهايي از جمله «نان در سفره نداريم» دستمزدهاي خود را طلب ميكردند.

– روز ٢٨ آذر ١٥٠ نفر از کارگران شهرک صنعتي فولاد و مجتمع فولاد آلياژي ملاير در اعتراض به تعويق چند ماه حقوق، مقابل فرمانداري و بانک تجارت ملاير تجمع کردند.

– روز ٢ دي حدود ٥٠ نفر از همسران کارگران صنايع اراک در مقابل استانداري اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان پرداخت حقوق معوقه همسران خود شدند. اين اعتراض زماني انجام شد که شوراي اداري استان مرکزي تشکيل جلسه داده بود. اعتراض همسران کارگران در ادامه چندين تجمع اعتراضي ٢٥٠ کارگر شاغل اين کارخانه است که پنج ماه حقوق دريافت نکرده اند. چندصد نفر از کارگران کارخانه نيز از کار اخراج شده و به خيابان رها شده اند.

– روز ٢ دي حدود ١٧٠ كارگر معادن زغالسنگ داربيد، خون و حتکن در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و بيكارسازيها و عدم تمديد قراردادهايشان در دفتر معدن دست به تجمع زدند. بعضي از اين كارگران ١٨سال سابقه کار دارند. مديريت عدم پرداحت مطالبات خود از دولت و كاهش توليد را بهانه بيكارسازيها اعلام كرده اند. اين اعتراضات ادامه دارد.

– روز ٩ ديماه كارگران كارخانه لاستيك البرز در مقابل ساختمان مديريت كارخانه، در اعتراض به عدم پرداخت ٥ ماه حقوق معوقه خود، دست به تجمعي اعتراضي زدند. هفته قبل نمايندگان اين كارگران، كه در مجمع عمومي سال گذشته كارگران بعنوان نماينده كارگران انتخاب شده بودند، به دفتر مديريت كارخانه مراجعه كرده و خواهان گفتگو در مورد حقوق معوقه خود و کلا موضوع تعويق در دريافت دستمزد ماهانه شدند كه مديريت با بهانه اينكه اينها نماينده كارگران كارخانه نيستند و بايستي انتخابات شوراي اسلامي كارخانه تجديد شود از پذيرفتن نمايندگان كارگران خودداري كرد.

– روز دوشنبه ۱۴ دي بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه نساجي مازندران در اعتراض به ٥ ماه حقوق پرداخت نشده خود دست از کار کشيدند. همچنين روز ١٢ ديماه براي چندمين بار متوالي در مقابل در شركت تجمع اعتراضي برپا كردند و خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند. در واكنش به اين اعتراض، مديران اين شركت اعلام كردند كه اگر كارگران از اعتراض دست بكشند يك ماه از حقوق معوقه شان را خواهند گرفت، اما در صورت پافشاري بر كل مطالبات خود و ادامه اعتراض، كارگران را اخراج خواهند كرد. كارگران بر ادامه اعتراضاتشان تاكيد گذاشتند.

– روز ١٥ ديماه ٦٠٠ تن از كارگران ايستگاه پل صدر متروي تهران در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه حقوق خود، دست از كار كشيده و دست به تجمع اعتراضي زدند.

– روز ١٥ ديماه كارگران كارخانه توليد فرآورده هاي لبني كنلوس تنكابن در اعتراض به وضعيت نامناسب اقتصادي و عدم پرداخت چهارماه دستمزد از يك سو و اخراجهاي پي در پي كارگران از سوي ديگر، دست به تجمع زدند و از مسئولان دولتي خواستند كه فورا به خواستهاي آنها رسيدگي کنند.

– روز شنبه ١٩ دي ماه چهل نفر از کارگران نيروگاه برق سنندج دست به اعتصاب زدند و خواهان دريافت ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده معوقه خود شدند. بدنبال اين اعتصاب کارگران نيروگاه برق سنندج، از جانب مسئولين نيروگاه تهديد به اخراج شدند. اما کارگران قاطعانه بر خواست خود پافشاري کردند و در نهايت مسئولين نيروگاه وعده پرداخت دستمزد مهر ماه را به کارگران دادند. کارگران نيز ساعت ٣ بعداظهر بر سر کارهاي خود باز گشتند و روز بعد يکشنبه بيستم دي ماه کارگران اعتصابي نيروگاه برق سنندج موفق به دريافت دستمزد مهر ماه خود شدند.
– پس از اعتصاب و تجمع اعتراضي کارگران کيان تاير در روز نهم ديماه که در اعتراض به عدم پرداخت ٥ ماه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت بموقع دستمزد ماهيانه و… صورت گرفت، مديريت کارخانه ناچار شد روز بعد يعني دهم ديماه ٥٠ درصد از دستمزد ماهيانه اين کارگران را پرداخت کند و پرداخت ٥٠ درصد باقي مانده دستمزد ماهيانه آنان را به روز دوشنبه مورخه ١٤ دي موکول نمايد اما از روز شنبه مورخه ١٢ دي مديريت کارخانه را ترک و تا٢٠ دي کارخانه و کارگران را به حال خود رها کرد.
بدنبال اين وضعيت صبح روز بيست دي نماينده هاي کارگران براي طرح مشکل خود به سازمان حمايت از صنايع رفتند و حدود ساعت ٢ عصر که به کارخانه باز گشتند متوجه شدند تعدادي از اعضاي هيئت مديره به کارخانه آمده اند و حکم اخراج ٩ نماينده را که به سازمان حمايت از صنايع رفته بودند صادر کرده و اين حکم را بدست نگهباني داده اند تا ضمن ابلاغ آن به نماينده ها از ورود آنان به کارخانه جلوگيري شود.
طبق اين گزارش كارگران قرار گذاشته اند كه روز ٢١ دي جهت شکايت و اعتراض به اخراج شان به وزارت کار مراجعه كنند و چنانچه همانجا حکم بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگران کيان تاير با دست کشيدن از کار در مقابل بخشداري چهاردانگه دست به تجمع اعتراضي خواهند زد.

– روزهاي ٢٢ و ٢٣ ديماه کارگران شرکت آونگان اراک در اعتراض به عدم پرداخت ٨ ماه حقوق پرداخت نشده دست به اعتراض زدند. مديران اين شركت در پاسخ به خواست كارگران گفته اند پولي ندارند که حقوق كارگران را بپردازند! اين كارگران در دوم ديماه در يك تجمع اعتراضي بر عليه دولت شعار داده بودند و سركوب شده بودند، اما روزهاي ٢٢ و ٢٣ ديماه نيز بار ديگر عليه دولت و مديريت اين شرکت شعار دادند.
– بنا به گزارشها پروژه احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس به دليل پرداخت نشدن حقوق کارکنان در خطر اعتصاب عمومي و توقف فعاليت قرار گرفته است. اين پروژه از سال ٨٦ ، با هدف توليد روزانه ٣٥ ميليون ليتر بنزين آغاز شد. اکنون اين پروژه بعد از سه سال ، با تنها ١٧ درصد پيشرفت فني ، در آستانه توقف قرار گرفته است.

– روز ٢٧ دي حدود ٤٠٠ نفر از كارگران شركت نوشابه‌سازي ساسان در اعتراض به فشار مديريت براي اخراج خود در محوطه داخلي اين كارخانه دست به تجمع زدند و اظهار داشتند اگر به مشكلشان رسيدگي نشود مقابل رياست‌جمهوري خواهند رفت و صداي خود را به گوش مسوولان خواهند رساند.

– روز ٢٧ و ٢٨ ديماه بيش از ۴٠٠ نفر از کارگران قطعات توربين شهريار واقع در كرج در اعتراض به تعويق افتادن ١۵ روز حقوق و دستمزد خود و كيفيت بد غذايي شان در كارخانه به مدت ۴٨ ساعت از خوردن غذي شرکت خودداري کردند. دراين حركت اعتراضي تمامي كارگران شيفت شب و بخش خدمات شركت داشتند. کارفرماي شرکت از ترس گسترش اعتراض كارگران، ناگزير به عقب نشيني شد و در نتيجه كارگران موفق به گرفتن دستمزد پرداخت نشده خود و بهبود وضع غذاي كارخانه شدند.

– روز ٢٨ دي کارگران گوشت زياران در مقابل سازمان خصوصى سازي در شهر قزوين در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود و به تعطيلي كشيده شدن كارخانه دست به تجمع زدند. دو ماه قبل از آن نيز كارگران به همين سازمان مراجعه كردند ، اما تنها معادل دو ماه از حقوق معوقه خود توانستند دريافت كنند

– بيش از ۱۶۰ تن از کارکنان شرکت « پيوند امواج دريا» از روز دوشنبه ٢٨ دي در اسکله شهيد رجايي اين بندر در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند.

– روز ٢٨ دي جمعي از كارگران شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو، در اعتراض به ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل استانداري فارس تجمع كردند.

– روز ٢٨ دي کارگران شهرک قدس تهران بخاطر هشت ماه دستمزد پرداخت نشده خود در تهران خيابان زرافشان شمالي مقابل سازمان خصوصي سازي با در دست داشتن پلاكاردهايي مبني بر اعتراض خود براين عمل غير انساني دولت که کارگران را تحت فشار قرار داده است، تجمع و تظاهراتي اعتراضي برپا كردند.

– روز ٣٠ ديماه کارگران شرکت پيمانکاري نصب نيرو واقع در نيروگاه سيکل ترکيبي تهران در اعتراض به ٦ ماه حقوق پرداخت نشده خود، دست به اعتصاب زدند و هنگامي که با تهديد نماينده شرکت نصب نيرو و رئيس حراست مواجه شدند آنها را با مشت و لگد فراري دادند و نهايتا صاحبان شرکت را به عقب نشيني واداشتند.

– دي ٨٨ اعلام موجوديت شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان. اين مجتمع ١٨ هزار كارگر را در بر ميگيرد. اين كارگران در بيانيه شان بر خواستهاي رفع تبعيض استخدامهاي رسمي و قراردادي، حق اعتصاب به عنوان حق مسلم كارگران، عدم تاخير در پرداخت دستمزد كارگران، ايمني محيط كار، افزايش سطح دستمزدها، و خواستهاي فوري كارگران تاكيد گذاشت

– روز ٤ بهمن ماه كارگران بخش سويل و ساختمان شركت سريك نيروگاه سيكل تركيبي در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده دست به اعتصاب زدند. كارگران با قول پرداخت دوماه حقوق کارگران در ظرف دو روز آينده، از سوي مديريت موقتا به اعتصاب خود در ساعت دوازه ظهر خاتمه دادند. كارگران التيماتوم دادند كه اگر دستمزدهايشان پرداخت نشود، اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.

– روز ٤ بهمن كارگران نساجي بافته هاي كرمان در اعتراض به خبر انحلال اين شركت توسط سهامداران دست به بستن جاده زدند. ساعت ٤ بعدازظهر معاون سياسي فرمانداري كرمان در جمع كارگران حاضر شد و به آنها قول داد كه موضوع را پيگيري خواهد كرد و بدينترتيب تجمع کارگران پايان يافت.

– روزچهارم بهمن در سالروز جان باختن عده اي از کارگران معدن خاتون آباد شهربابک کارگران ايران خودرو اطلاعيه داده و ياد آنان را گراميداشتند. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است:”امروز در حالي ياد کارگران جانباخته را گرامي مي داريم که جنبش مبارزات مردم وارد مرحله نويني شده است که حتي سالگرد کشتار کارگران شهربابک فراموش شده است. در حاليکه جنبش بزرگي که اينک با الهام از مبارزات قيام ۵۷ و در ادامه مبارزات کارگران شهربابک وارد فاز جديدي شده است که همه آزاديخواهان براي تداوم آن در تلاشند . امروز در حالي چهارم بهمن را گرامي مي داريم که صدها نفر از کارگران دانشجويان وصدها نفر از مردم آزاديخواه در زندانها هستند . امروز در حالي به استقبال چهارم بهمن مي رويم که دولت صداي هر اعتراضي را با کشتار و زندان جواب مي دهد”.

– روز ٥ بهمن در گزارشي از وضعيت شركت صنايع اراك در اعتراض به ٦ ماه حقوق معوقه و با خواستهاي برقراري سرويس اياب و ذهاب قطع شده و اجراي طرح طبقه بندي براي چندمين بار در مقابل شركت تجمع كردند. در اين حركت اعتراضي نيروي انتظامي چند نفر از کارگران را بازداشت كرد.

– روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ١٥ و ١٦ بهمن، کارگران کارخانه آونگان اراک به دليل عدم دريافت ٦ تا ٨ ماه حقوق و دستمزد در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع کردند و بدليل بي نتيجه ماندن انتظار درمقابل فرمانداري دست به راهپيمائيي در خيابانهاي مرکزي شهر زدند. نيروهاي سرکوب رژيم به کارگران حمله کردند و تعدادي را زخمي و دهها نفر را دستگير کردند

– در پي پرداخت نشدن حقوق كارگران تونل توحيد، كارگران روز ١٨ بهمن ماه كارگران تونل توحيد در پي پرداخت نشدن حقوقهايشان در مقابل اين تونل تجمع كردند. اين تجمع نيم ساعت طول كشيد و موجب شد تا مسير شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج ميلاد تا درب تونل با ترافيك شديدي همراه شود.

– روز ٢١ بهمن ٤ تشكل كارگري سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه- سنديکاي کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه- اتحاديه آزاد کارگران ايران- انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه به مناسبت سي و يکمين سالروزانقلاب ٥٧ منشور مطالبات حداقلي کارگران ايران را كه در ده بند است اعلام كردند. در اين منشور كارگران بر خواستهاي فوري كارگران و بر خواست لغو مجازات اعدام، لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان و برابري زنان در همه عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، خانواده و .. تاكيد گذاشتند. خواستهايي كه خواستهاي كل كارگران و كل جامعه را نمايندگي ميكند.

– روز ٢٥ بهمن ١٨٠ نفر از كارگران نساجي بافته ها از ساعت دو و نيم تا ٤ بعد از ظهر در اعتراض به خطر تعطيلي كارخانه و تعويق دستمزدهايشان اقدام به بستن جاده كردند.

– سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت هفتمين اجلاس بررسي ادواري جهاني شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روزهاي ۱۵ تا ۱۷ فوريه (٢٦-٢٨ بهمن) در مقر اين سازمان در ژنو، كه در آن وضعيت حقوق بشر در ايران مورد بررسي قرار گرفت به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه اي اعتراضي دادند. آنها در اين نامه خواستار آن شدند که مطالبات کارگران ايران براي داشتن يک زندگي انساني و شرافتمندانه و به دور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت در اجلاس ادواري آن نهاد مورد بررسي قرار گيرد.

– روز ٢٨ بهمن حدود ١٠٠ نفر از كارگران كيان تاير به دنبال عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه خود و اعتراضاتي كه به هاشمي مديريت شركت و بس زدن شرفي صاحب اصلي و قبلي در اعتراض به اين موضوع مجددا دست به تجمع زدند. و در پشت حصارهاي سمت جاده ساوه تجمعي اعتراضي برپا كردند. كارگران نگران عدم پرداخت حقوقشان و عيدي و غيره آنهم در آستانه سال جديد هستند و با توجه به اينکه مدتي است از هاشمي مدير عامل دولتي خبري نيست اين مساله موجب نگراني کارگران شده است.كارگران اعلام كردند كه با ادامه مبارزاتشان تا قبل از عيد طلبهايشان را خواهند گرفت.

– روز ٢٩ بهمن كارگران شركت ريسندگي و بافندگي مطالبات در اعتراض به بيش از ٢٢ ماه حقوق معوقه و بيش از يك ميليون تومان عيدي خود،مقابل فرمانداري ويژه كاشان تجمع كردند. كارگران معترض گفته اند كه كارگران اين شركت برغم اينكه بيش از ٢٢ ماه حقوق از شركت مذكور طلب دارند و به جاي دريافت حقوق ماهيانه خود هفته‌اي ٥٥ هزار تومان دريافت ميکنند كه مدتي است از دريافت همان هفته‌اي ٥٥ هزار تومان هم محروم شده‌اند. ين كارگران مبلغ ٧٨٠ هزار تومان معوقه عيدي سال گذشته و ٣٠٠ هزار تومان عيدي سال جاري راهم طلبكارند.

-به گزارش منتشر شده از سوي شوراي موقت کارگران ذوب اهن اصفهان هفته آخر بهمن ماه در کارخانه ذوب آهن اعلاميه هايي پخش شد که کارگران قرارداد مستقيم را به اعتصاب غذا فراخوانده بود. اعتراض اين کارگران به اختلاف فاحش حقوق و مزايا با کارگران رسمي و مهم تر از آن کاهش حقوق و مزايا پس از تبديل وضعيت از قرارداد با شرکت هاي پيمانکاري به قرارداد مستقيم با ذوب آهن بود. در پي اين اقدام مديرعامل ذوب آهن درسرکشي به قسمت هاي مختلف کارخانه با کارگران قرارداد مستقيم به گفتگو نشست وبه آنان قول بررسي خواسته هاي شان را تا آخر اسفند ماه داد. از سوي ديگر به موازات اين اقدام فضاي كارخانه امنيتي شد.

– روز ١ اسفند ٧٠ كارگر کارخانه روکش چوبي قزوين در اعتراض به ده ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع زده و خواهان دستمزدهايشان شدند.

– روز ١ اسفند ماه جمعي از رانندگان شركت واحد در مقابل سازمان تأمين اجتماعي، در اعتراض به آيين نامه جديد قانون بازنشستگي دست به اعتراضي چند ساعته زدند. بر اساس آيين نامه جديد، شاغلان مؤسسات دولتي مشمول استفاده از مزاياي مشاغل سخت و زيان آور نيستند. سازمان تأمين اجتماعي از مرداد ماه سال جاري با بازنشسته شدن حداقل ٥٠٠ كارگر و راننده شاغل در مشاغل سخت و زيان آور در شركت واحد مخالفت كرده است

– کارگران شرکت دنا ره سازان از روز دوم اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چهارماه دستمزد، دست به اعتصاب زدند. صبح روز سوم اسفند مدير عامل شرکت در ميان کارگران اعتصابي حاضر شد و به آنان اعلام کرد در روزهاي پاياني سال فقط ميتواند عيدي قانوني آنان را پرداخت کند و چهار ماه دستمزد معوقه آنان را پس از عيد پرداخت خواهد کرد و از کارگران خواست بر سر کارهاي خود بازگردند. اما کارگران نپذيرفتند. كارگران اين شرکت دو هفته پيشتر نيز بمدت سه روز دست به اعتصاب زدند و در آن اعتصاب که توام با بستن درب کارگاه با ماشينهاي سنگين و جلوگيري از ورود و خروج به محل کارگاه بود، موفق شدند دستمزد معوقه ماههاي شهريور و مهر را دريافت کنند.

– به گزارش شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان روز ٣ اسفند جمع زيادي از کارگران مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، در اعتراض به عملي نشدن وعده هاي مديران و کاهش حقوق، دست به اعتصاب غذا زدند. قبلا نيز در روزهاي ١١ و ١٢ بهمن، صدها نفر از کارگران قرارداد مستقيم اين شرکت در اعتراض به کاهش حقوق و مزايا و عملي نشدن وعده هاي مديران کارخانه به نشانه اعتراض از گرفتن غذاي خود سر باز زده و دست به اعتصاب غذا زدند. اين اعتصابات بيشتر در بخش هاي فولادسازي و نورد سرد اين کارخانه صورت گرفته.

– در روزهاي اول تا پنجم اسفند هرروزه كارگران مخابرات راه دور در استان فارس، به دليل تاخير ١٣ ماهه در پرداخت مطالباتشان در مجاورت كارخانه و مقابل استانداري فارس دست به تجمع اعتراضي زدند.
روز ٥ اسفند حدود ٣٠٠ نفر از کارگران صنايع مخابرات راه دور در حاليکه پلاکاردهائي در دست داشتند، براي جلب توجه مردم در سوتهائي که همراه داشتند دميدند. کارگران شعار ميدادند عيدي دولت به ما اسپري فلفله. در اين حركت اعتراضي تعدادي از مردم نيز به صف كارگران پيوستند.
روز ١٠ اسفند ٢٠٠ نفر از كارگران مخابرات راه دور شيراز ( ITI ) به نمايندگي از طرف كل كارگران كه ٧٠٠ نفر ميشوند، در ادامه تجمعات اعتراضي خود براي ١٣ ماه حقوق معوقه شان، در مقابل وزارت صنايع و معادن واقع در تهران تجمع كردند. در اين روز ٥ نفر از كارگران به عنوان نمايندگان كارگران به وزارت صنايع و معادن مراجعه كردند و باقي كارگران در بهشت زهرا شب را به صبح رساندند

– از روز اول اسفند ماه حدود ۶٠٠ کارگر طرح توسعه پالايشگاه بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه از دستمزدهاي خود دست به اعتصاب زدند. در اين روز رئيس کارگاه شرکت ئي سي سي به ميان کارگران آمد و با وعده پرداخت يکماه از دستمزدهاي معوقه کارگران در روز ۵ اسفند ماه، از آنان خواست تا بر سر کارهاي خود بازگردند. اما کارگران نپذيرفتند. در ادامه اعتصاب در روزهاي ٢ و ٣ اسفند، حراست پالايشگاه اقدام به تهديد کارگران کردو نيروهاي انتظامي مسلح به گاز اشک آور و باتوم و ساير سلاحها نيز در مقابل درب خروجي کارگاه مستقر شده و از خروج کارگران به بيرون از پالايشگاه ممانعت ميکردند. کارگران طرح توسعه پالايشگاه بندر عباس روز ١٩ آبانماه نيز دست به اعتصاب زدند و با اين اعتصاب موفق شدند دستمزد شهريور ماه خود را دريافت کنند.

– روز ٤ اسفند، حدود ١٥٠ نفر از پرسنل شهرداري اروند کنار، با اعتصاب خود براي دومين روز در اعتراض به ٤ ماه حقوق و مزاياي معوقه خود ، شهرداري اين شهر را براي به تعطيلي کشاند.
– به گزارش ٢٥ اسفند شوراي موقت كارگران ذوب آهن، در پي شکايت کارگران سابق شرکت احياگستران اسپادان در بخش راه آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان، هيات حل اختلاف اداره کار شهرستان لنجان راي به محکوميت اين شرکت داد. شرکت ياد شده به مدت ٤ سال حقوقي پايين تر از طرح طبقه بندي مشاغل به اين کارگران پرداخت کرده بود. بيش از ٢٠ تن از کارگران اين شرکت پس از اطلاع از اين موضوع به اداره کار شکايت کرد و در نهايت اين اداره به تناسب شغل و سمت کارگران کارفرما را به پرداخت مبالغي بين ٩٠٠ هزار تا ٥/١ ميليون تومان به کارگران شاکي محکوم کرد. با به نتيجه رسيدن اين شکايت ديگر کارگران نيز اعلام کرده اند که از اين شرکت شکايت خواهند کرد. کارگران بخش راه آهن تا آذرماه امسال با شرکت احياگستران اسپادان قرارداد داشتند و از اين تاريخ به بعد جزء کارگران قرارداد مستقيم ذوب آهن شدند.

– بيش از ١٣٠٠ كارگر شيفت روز و شب شركت خوارزمي كه پيمانكار كارهاي تعمير و نگهداري برخي مجتمع هاي پتروشيمي از جمله پتروشيمي كارون و بندر امام را برعهده دارد، از روز چهارشنبه ٥ اسفند دست به اعتصابي اخطاري زدند و روز پنجشنبه با پيوستن كارگران شيفت روز اعتصاب ادامه پيدا كرد. اين كارگران خواهان پرداخت دو ماه حقوق معوقه و عيدي سال ٨٨ خود شدند.
– ٨ اسفند، اعلام موجوديت شوراي موقت كارگران مجتمع هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر. مجتمعي با ٣٠هزار كارگر، بيانيه شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر. در بيانيه اين شوراي بر خواستهاي فوري كارگران از جمله حق تشكل و ضرورت برپايي مجمع عمومي كارگري به عنوان تشكل واقعي كارگران، حداقل دستمزد يك ميليون تومان، حق اعتراض و اعتصاب به عنوان حقوق پايه اي كارگران، آزادي تمامي زندانيان سياسي و کارگران زنداني از زندان، از جمله از جمله منصور اصانلو و ابراهيم مددي اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد و علي نجاتي از اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران هفت تپه در زندان هستند که بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند ، پرداخت حقوقهاي معوقه کارگران شاغل در کارخانجات ، توقف اخراج كارگران در محيطهاي كار، لغو مجازات اعدام، از جمله آزادي فرزاد كمانگر معلم زنداني تاكيد گذاشته شده است.
– روز هشتم اسفند حدود ٨٠ نفر از کارگران شرکت متک از توابع مجتمع صنايع قائم رضا در دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند. در همين رابطه اين كارگران قبلا نيز چندين اعتصاب و تجمع اعتراضي داشته اند. در اين حركت اعتراضي مشاجرات تندي بين کارگران و هيات مديره درگرفت و كارگران بر خواستهايشان تاكيد داشتند. در جريان اين كشاكش بود كه مديريت قائم رضا پليس را به محل فراخواند. سرانجام هيات مديره با دعوت از مديرعامل شرکت متک تشکيل جلسه داد و به کارگران قول داد که طي چند روز آينده ٣٠٠ هزار تومان علي الحساب و نيز تا آخر اسفند دوماه حقوق به اضافه عيدي به آنان پرداخت گردد..

– روز ٩ اسفند, مجددا کارگران کيان تاير در اعتراض به ٤ ماه حقوق معوقه خود و طلبهاي قبلي شان در محل كارخانه دست به تجمع زدند. همچنين روز ١٠ اسفند عليرغم ريزش شديد و بي وقفه باران كارگران همچنان در اعتصاب بوده و در برابر درب كارخانه تجمع كردند تا در معرض ديد مديريت باشند و مردمي كه از محل عبور ميكنند نيز در جريان حركت اعتراضي آنها قرار گيرند.

– به گزارش شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان، صبح روز دوشنبه ده اسفند ٧٠ كارگر شركت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قائم رضا به دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان مراجعه كردند و خواستار هفت ماه حقوق معوقه و متوقف شدن بيكارسازي ها شدند. در نهايت حراست قائم رضا به آنان قول داد که طي چند روز آينده ١٠٠ ميليون تومان علي الحساب به شرکت ميلاد داده خواهد شد تا مطالبات کارگران را پرداخت كنند و وعده داده شد كه مابقي بدهي شرکت به کارگران از محل فروش وسايل وضايعات شرکت تامين خواهد شد.

– روز ١١ اسفند ٣٥٠ نفر از کارگران شرکت چيني البرز در اعتراض به پرداخت نشدن ٩ ماه حقوق و مزاياي خود در يکي از بلوارهاي اصلي جاده قزوين به شهرک صنعتي البرز را به مدت بيش از يکساعت مسدود کردند. در اين مدت كارگران بارها تجمع كرده و به آنها وعده و وعيد داده شده و هنوز هيچ پاسخي نگرفته اند و كارگران به اين وضعيت معترضند. كارگران اعلام كرده اند كه تا وقتي طلبهايشان پرداخت نشوند به تجمعاتشان ادامه خواهند داد. اين کارگران به شدت نسبت به وعده و وعيدهاي داده شده به آنان در ماه‌هاي گذشته از سوي مسئولان اعتراض کردند.

– روز ١١ اسفند كارگران نساجي مازندران در قائمشهر در اعتراض به ٥ ماه حقوق معوقه خود و وضعيت بلاتكليفشان از مسير كارخانه جاده نظامي قائمشهر به طرف فرمانداري شهر راهپيمايي كردند و در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهر تجمع كردند. در مسير راه كارگران ديگر نيز به اين راهپيمايي پيوستند.

– روز ١٤ اسفند تعدادي از کارگران کارخانه ريسندگي-بافندگي سيمين اصفهان در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود روبروي استانداري اين شهر تجمع کردند.

– روز ١٨ اسفند ٥ تشكل كارگري در مورد حداقل دستمزدها در سال ۸۹ بيانيه دادند . در اين بيانيه برخواستهاي زير تاكيد شده است:
ــ شوراي عالي دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنوني اش صرفا شوراي عالي تشديد ِ استثمار کارگران و حمايت عالي از منافع سرمايه داران بوده و هست. ــ تعيين دستمزد کارگران بايد بر اساس نيازهاي لازم براي حداقل هاي يک زندگي مرفه و انساني توسط نمايندگان واقعي کارگران و از سوي تشکل هاي مستقل کارگري انجام گيرد. ــ حتا رقم رسمي و دولتي اعلام شده از سوي ارگانهاي وابسته به حاکميت سرمايه، براي خط فقر، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است. لذا اعلام حداقل دستمزد کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در سال ٨۹، به منزله‍ي محکوم کردن کارگران به يک زندگي فلاکت بار و زير خط فقر، توسط دولت و نهاد هاي حاکميت سرمايه به صورت آشکار و رسمي مي باشد. و در اين صورت کارگران حق خود ميدانند که به هرگونه دستمزد زيرخط فقر، عکس العمل مناسب و متحدي نشان دهند. ٥ تشكل امضا كننده بيانيه عبارتند از: هيات بازگشايي سنديکاي کارگران نقاش و تزيينات ساختمان- – کارگران فلزکار مکانيک- – شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري:- کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري – کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي ازاد کارگري – جمع شورايي فعالين کارگري

– کارگران مخابرات راه دور شيراز (ITI) در دو هفته گذشته بارها براي دريافت سيزده ماه حقوق معوقه خود در شيراز دست به تجمع اعتراضي زدند و پس از آنکه نتيجه نگرفتند، روز ١٩ اسفند ٢٠٠ نفر از اين كارگران به نمايندگي از ٧٠٠ نفر كارگران اين كارخانه به تهران رفتند و در مقابل ساختمان وزارت صنايع و معادن به تجمع زدند و در نتيجه دولت ناگزير شد يك ونيم ميليارد تومان كه بخش كوچكي از ١٥ ميليون تومان ظلب اين كارگران است، به حساب آنها واريز کند.

– بنا به گزارشهاي منتشر شده توسط شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، روز ٢٠ اسفند بدنبال اقدام اعتراضي کارگران بخش کک سازي ذوب آهن اصفهان که٢ ساعت به طول انجاميد، اشرافي مدير اين بخش در محل حاضر شد و به گفتگو با کارگران پرداخت. کارگران که به تازگي حقوق بهمن ماه و عيدي شان را دريافت کرده بودند، در حرکتي اعتراضي فيش هاي حقوقي شان را پاره کرده و جلوي مهندس اشرافي ريختند. کارگران در اعتراضات خود عنوان کردند که دستمزد دريافتي شان در آخر سال گذشته دو برابر دريافتي امسال بوده است و با توجه به زيان آور بودن و سختي کار در بخش کک سازي بيشترين کاهش دستمزد در حقوق کارگران اين بخش صورت گرفته است. در پايان اشرافي ضمن درخواست از کارگران براي خاتمه دادن به اعتصاب قول داد که خواسته هاي آنان را به اطلاع مديران کارخانه برساند.

– بنا به گزارشهاي منتشر شده توسط شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، روز ٢٠ اسفند بدنبال اقدام اعتراضي کارگران بخش کک سازي ذوب آهن اصفهان که٢ ساعت به طول انجاميد، اشرافي مدير اين بخش در محل حاضر شد و به گفتگو با کارگران پرداخت. کارگران که به تازگي حقوق بهمن ماه و عيدي شان را دريافت کرده بودند در حرکتي اعتراضي فيش هاي حقوقي شان را پاره کرده و جلوي مهندس اشرافي ريختند. کارگران در اعتراضات خود عنوان کردند که دستمزد دريافتي شان در آخر سال گذشته دو برابر دريافتي امسال بوده است و با توجه به زيان آور بودن و سختي کار در بخش کک سازي بيشترين کاهش دستمزد در حقوق کارگران اين بخش صورت گرفته است. در پايان اشرافي ضمن درخواست از کارگران براي خاتمه دادن به اعتصاب قول داد که خواسته هاي آنان را به اطلاع مديران کارخانه برساند.

– صبح روز بيست و سوم اسفند كارگران پيمانكاري برج ميلاد(وابسته به شهرداري تهران) دراعتراض به پرداخت نشدن ٤ ماه مطالبات معوقه، مقابل محوطه اين برج تجمع‌كردند. به دنبال اين تجمع اعتراضي مسوولان پروژه وعده دادند كه تا ٤٨ ساعت ديگر تكليف مطالبات معوقه روشن خواهد شد

– روز ٢٣ اسفند ماه مامورين سد معبر شهرداري سنندج به دست فروشان ميوه فروش در خيابان طالقاني در شهر سنندج يورش بردند تا اقدام به جمع آوري وسايل آنان کنند اما با مقاومت دست فروشان مواجه شدند و پس از دخالت نيروهاي گارد ويژه موفق به جمع آوري وسايل آنان شدند. بدنبال اين وضعيت حدود پنجاه نفر از اين دست فروشان به شوراي شهر سنندج مراجعه و در آنجا تا آخر وقت اداري دست به تحصن زده و خواهان پس دادن وسايل خود و همچنين لغو دستور العمل شهرداري سنندج مبني بر حق فروش دست فروشان درساعتهاي تعيين شده گشتند. دست فروشان سنندج در ادامه اعتراض به دستور العمل شهرداري و تهاجم گارد ويژه و مامورين سد معبر به آنان، روز ٢٤ اسفند ماه با نوشتن طوماري که به امضا سيصد نفر از دست فروشان شهر سنندج رسيده بود به شوراي شهر و شهرداري سنندج مراجعه کرده و خواهان رسيدگي به خواستهاي خود شدند. اين دست فروشان در طومار خود همچنين اعلام کرده اند در صورت عدم قرار دادن جاي مناسب در اختيارشان، شهرداري سنندج مي بايست ساعات فروش براي انان در سطح شهر را ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر و ٥ بعد از ظهر تا ٧ شب قرار بدهد. بدنبال اين اعتراضات روز ٢٤ اسفند در سطح شهر از مامورين سد معبر خبري نبود و دست فروشان در نقاط مختلف شهر مشغول کار خود بودند و وسايل تعدادي از انان که توسط مامورين سد معبر شهرداري ضبط شده بود امروز به آنان بازگردانده شد. دست فروشان سنندج اعلام كردند در صورت ادامه سياستهاي شهرداري مبني بر محدود کردن ساعات فروش توسط دست فروشان، در ساعتهاي ١ تا ٣ بعد از ظهر و ٨ شب انان در مقابل استانداري کردستان دست به تجمع اعتراضي خواهند زد

کارگر کمونیست ضمیمه ١٢٠، ٢٩ اسفند ٨٨.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: