شهلا دانشفر

خوش آمديد

اخراج بسياري از پرستاران در بيمارستان امام خميني بخاطر “بدحجابي”

خبر ها حاكي از اين است كه بسياري از پرستاران پيماني بيمارستان امام خميني تحت عنوان “پوشش نامناسب، در نيمه اين ماه قراردادشان لغو و از كار اخراج شدند. اين خبر آنچنان انعكاسي در اين بيمارستان داشت كه خبرش در سايت دولتي ايلنا منتشر شده است. نفس اينكه حجاب اين پرچم آپارتايد جنسي و سمبل حكومت اسلامي، چنان دارد بر زمين زده ميشود، كه حتي عليرغم اجراي انواع و اقسام طرحهاي امنيت اجتماعي و عفاف و حجاب و غيره  و عليرغم دستور العمل هاي فراوان و اخطار ها و در دستور گذاشتن انواع و اقسام طرح هاي پوششي در بيمارستانها و در ادارت، “بسياري” از پرستاران بقول اين حضرات، “بدحجاب” هستند و پوشش مناسبي ندارند، خود موضوعي مهم و قابل توجه است. مساله اينست كه در بيمارستان امام خميني حاكمان اسلامي جمهوري اسلامي پرستاران “بد حجاب”  را از كار اخراج ميكند، اما در خيابانها و اماكن عمومي با ابعاد عظيم تر و گسترده تري از همين حركت مواجه است و مانده است كه با آن چه كند و از مقدسات و سمبل حكومت منحوسش چگونه دفاع كند. ما مردم بايد همين واقعيت يعني زير پا گذاشتن سنتها و قوانين اسلامي حكومت را گسترش دهيم و در برابر تعرض حكومت قاطعانه بايستيم. اخراج پرستاران در بيمارستان خميني بايد با اعتراض وسيع كارگران اين بيمارستان روبرو شود. بايد از سوي جمع هاي آزاديخواه در سطح جامعه با نامه هاي اعتراضي به اين اخراج ها اعتراض كرد. سال تحصيلي جديد آغاز ميشود و  دانشگاهها باز ميشوند و يك موضوع اعتراضي دانشجويان، اعتراض عليه تبعيض جنيسيتي و فشار بر روي دانشجويان بخاطر “حجاب” و پوشش است. انتظار ميرود كه دانشجويان با اعلام همبستگي با پرستاراني كه به خاطر حجاب، از كار بيكار شده اند، پيشتاز جنبش قدرتمند عليه حجاب و تبعيض جنسيتي در دانشگاه و در سطح جامعه شوند.*

انترناسيونال ٣٦٧، ٢ مهر ٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: