شهلا دانشفر

خوش آمديد

بيانيه الفتح انعكاسي از موقعيت جمهوري اسلامي است

اخيرا الفتح سازمان آزاديبخش فلسطين كه رهبري آن را محمود عباس بعهده دارد  با صدور بيانيه اي در پاسخ به سخنان خامنه اي در مورد فلسطين كه در روزنامه دوشنبه ١٣ سپتامبر الشرق الاوسط به چاپ رسيده است، موضعگيري تند و صريحي عليه جمهوري اسلامي داشت كه بيسابقه و جديد است. الفتح در اين بيانيه جمهوري اسلامي را به “سوء استفاده از مساله فلسطين براي رسيدن به اهداف منطقه اي” متهم ميكند و بر هدف جمهوري اسلامي مبني بر “ايجاد شكاف ميان فلسطيني ها و كشاندن منطقه به جنگهاي داخلي به نفع خود” سخن ميگويد. در اين بيانيه آمده است كه جمهوري اسلامي ميكوشد مساله فلسطين را همچون برگ برنده اي در چالش با غرب و ابزاري براي دخالت در امور كشورهاي عربي استفاده كند. الفتح در اين بيانيه احمدي نژاد را “رييس جمهوري نامشروع و غاصب” ميخواند كه حرفهايش ارزش پاسخ گفتن ندارد. رييس جمهوري كه مردم ايران را نمايندگي نميكند. بيانيه الفتح  دخالت در امور فلسطين را خط قرمز خوانده و از جمهوري اسلامي ميخواهد كه از دخالت در امور فلسطين دست بردارد. در همين راستا نبيل ابو ردينه سخنگوي الفتح، با اشاره به سخنان احمدي نژاد به مناسبت روز قدس، از اينكه احمدي نژاد نماينده مردم ايران نيست و سركوب مبارزات مردم در ايران سخن ميگويد.

اختلاف الفتح با جمهوري اسلامي موضوعي قديمي است اما اين موضعگيري تند و صريح محمود عباس و الفتح در مورد سران جمهوري اسلامي رويدادي تازه است. اينكه الفتح بعنوان جرياني كه در فلسطين ناسيوناليسم عرب را نمايندگي ميكند چه اهدافي را دنبال ميكند، موضوعي جداست.  الفتح حماس را رقيبي در منطقه ميداند كه ميتواند از آن در اين خلل و فرج امتيازي براي خود بگيرد و  در عين حال همكاري هاي خود را با آن داشته باشد. از همين رو در اين بيانيه نوك تيز حمله  الفتح  مستقيما اسلام سياسي و حماس و حزب الله نيست بلكه به جمهوري اسلامي بعنوان مدافع حماس و اسلامي سياسي حمله ميكند. نكته مهم اينجاست كه الفتح و سران آن هيچگاه جرات چنين موضعگيري تندي عليه خامنه اي و رهبران جمهوري اسلامي را در گذشته نداشتند. ميدانستند كه جمهوري اسلامي آبشخور حماس و جريانات اسلامي در منطقه است. جرياناتي كه عكس خامنه اي و خميني را در تظاهراتها بلند ميكنند و پايگاه جمهوري اسلامي در منطقه هستند. اما امروز معادلات بسياري در سطح جهان و منطقه و مشخصا فلسطين تغيير كرده است. جنبش انقلابي مردم ايران، جمهوري اسلامي را در سطح جهاني آنچنان به انزوا كشانده است كه براي همگان روشن است كه اين حكومت نه فقط نماينده مردم ايران نيست بلكه آينده اي در ايران ندارد چه رسد به اينكه بخواهد “امت مسلمان جهان” را نجات دهد. در پرتو اين واقعيت است كه امروز الفتح با صراحتي بي سابقه به سران جمهوري اسلامي و شخص خامنه اي حمله ميكند و براي آنها خط و نشان ميكشد.  الفتح مي بيند كه با ايزوله شدن جمهوري اسلامي در سطح جهاني، حماس نيز در موقعيت بسيار تضعيف شده تري قرار گرفته است. مي بيند كه وقتي اتحاديه اروپا در ادامه كمپيني جهاني براي نجات جان سكينه و زير فشار خيزش انقلابي مردم ايران از قطع گفتگو در سطح وزراي كشورهاي غرب با جمهوري اسلامي سخن ميگويد، بهترين فرصت است كه براي خود در منطقه از حريف مقابلش امتيازاتي بگيرد. بويژه انعكاس شكاف هاي دروني حكومت اسلامي مستقيما بر شكاف درون حماس و تضعيف آن نيز تاثير گذاشته است. دوستان نزديك حماس در حكومت اسلامي عمدتا همان دوم خرداديهاي سابق و موسوي چي هاي امروزي بوده اند كه هرروز دارند به خيانت متهم ميشوند و حتي صفوف حماس براي حمايت از جمهوري اسلامي ترك برداشته است. و همه اين فاكتور ها به نفع الفتح عمل كرده است. در چنين توازن قوايي است كه الفتح بيانيه ميدهد و حتي از جمهوري اسلامي بعنوان سركوبگر مبارزات مردم ايران سخن ميگويد و در مقابلش مي ايستد. واقعيت اينست كه هم اكنون ٦٠ سال است كه ما شاهد جنگي منطقه اي در فلسطين هستيم و نسلها كشته شده و آواره شده اند. اسلام سياسي همسو با جريانات دست راستي و افراطي اسرائيلي همواره بعنوان يك مانع در مقابل صلح در منطقه عمل كرده اند. جمهوري اسلامي بعنوان پايگاه اسلام سياسي در منطقه و حامي حماس تلاش كرده است كه از مساله فلسطين بهره برداري سياسي كند و هميشه كوشيده است براي خلاصي از فشارهاي داخلي جنگي در منطقه به راه اندازد تا توجه ها را به جانب آن جنگ بكشاند. دولتهاي مختلف اسرائيل نيز بخوبي از وجود حماس و اسلام سياسي براي گرم نگه داشتن فضاي جنگي در منطقه استفاده كرده اند.

سرنگوني جمهوري اسلامي، كوتاه شدن دست اسلام سياسي از منطقه مهمترين فاكتور براي خاتمه دادن به جنگ و خلاصي مردم فلسطين از سركوب و آوارگي اي است كه حكومت اسرائيل به اين مردم تحميل كرده است. در دل چنين تحولي است كه جريانات سكولار و راديكال جلودار صحنه ميشوند. و ميتوانند آلترناتيو تشكيل يك دولت مستقل فلسطين را به دولت فاشيست اسراييل تحميل كنند و براي هميشه بختك جنگ از سر منطقه كنار رود. موضعگيري الفتح انعكاس فشار جنبش انقلابي مردم ايران و ابعاد جهاني آن است كه تاثيرات خودش را بر روي منطقه و جهان گذاشته است

انترناسيونال٣٦٦، ٢٦ شهريور ٨٩ .*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: