شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه حكم برائت محمود صالحي

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري، طي اطلاعيه اي در ٧ فروردين خبر از صدور حكم برائت براي محمود صالي ميدهد. در واقع دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي زير فشار اعتراضات ناگزير به عقب نشيني و صدور حكم برائت براي محمود صالحي شد.  همگان ميدانند كه محمود صالحي جرمش حمايت از كارگران و مبارزه براي حقوق حقه خود بوده است و در واقع اين سران جمهوري اسلامي هستند كه بخاطر سي و يك سال جنايت و سركوبشان بايد محاكمه شوند.  قضيه از اين قرار است كه جمهوري اسلامي محمود صالحي را در ٢٠ فروردين ٨٦  به جرم شركت در مراسم اول مه سال ٨٣ در شهر سقز، بيشرمانه به يك سال زندان محكوم كرد  و در آن سال در فاصله اي كوتاه مانده به اول مه به او حكم دادند، تا كل كارگران را براي برگزاري چنين روزي مورد تهديد و ارعاب قرار دهند. محمود صالحي مدت يكسال در زندان اين جنايتكاران زير شديد ترين فشارها، در اسارت بود و او كه قرار بود در  ٢٨ اسفند ٨٦ بعد از پايان دوره محكوميتش از زندان آزاد شود، با مخالف فردي بنام مباركي، داديار دادگاه جمهوري اسلامي، دوباره برايش حكم بازداشت موقت صادر شد. در آن هنگام بود كه محمود صالحي در اعتراض به اين حكم اقدام به اعتصاب غذاي خشك كرد و زير فشار اين اعتراض و كمپيني بين المللي كه در حمايت از او براه افتاده بود، سرانجام  پس از سپري شدن، ١٨ روز جمهوري اسلامي او را در تاريخ ١٨ فروردين ٨٧ باقيد وثيقه ٤٠ ميليون توماني از زندان آزاد ساخت. ضمن اينكه در همان روز در شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي در سنندج با رياست قاضي حسن بابايي، براي او دادگاهي ديگر  به اتهام انتشار مقاله در حمايت از کارگران خاتون آباد و پيام به دانشجويان در روز دانشجو در سال ٨٧ ، تحت عنوان تبليغ عليه امنيت کشور تشكيل شد. اكنون بعد از گذشت ٢٣ ماه از آن تاريخ است كه دادگاه انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي در ٧ فروردين ٨٩ ناگزير به صدور حكم برائت وي گرديد.  نکته قابل توجه این است که در سال ٨٦ جمهوري اسلامي درست يكماه مانده به اول ماه مه محمود صالحي را دستگير كرد، براي اينكه از قبل فضا را امنيتي كند، در ميان فعالين و رهبران كارگران ترس و نگراني ايجاد كند و بدين ترتيب جلوي برگزاري گسترده مراسم اول مه را بگيرد. اما اكنون درست يك ماه قبل از اول مه ناگزير ميشود، حكم بر برائت محمود صالحي صادر كند. چرا كه زير فشار است و كل جامعه در التهاب مبارزه قرار دارد.

 

بطور واقعي جنگي در جريان است، جمهوري اسلامي با دستگيري، تهديد، احضار، و فشاردائمي تلاش دارد جلوي متشكل شدن، و گسترش اعتراضات كارگري را بگيرد. اين سياست هميشگي اين رژيم بوده است و هر جا كه متحد ايستاده ايم توانسته ايم آنرا عقب بزنيم و تا هم اكنون پيشروي هاي بسياري نيز داشته ايم. آزادي قبلي محمود صالحي و عقب نشستن از اتهامات بعدي و دادن حكم برائت در مورد او نيز يكي از اينهاست. امروز در دل شرايط پر التهاب جامعه بايد با قدرت جلو بياييم و اجازه ندهيم كه منصور اسانلو، ابراهيم مددي، علي نجاتي، در زندن باشند. اجازه ندهيم كه هزاران انسان معترض و آزاديخواه در زندان باشند. اجازه ندهيم كه جمهوري اسلامي جرات كند و حكم اعدام و زندان كسي را صادر كند. همين هفته اين جنايتكاران عليرضا قنبري معلم دبيرستاني در پاكدشتت را بخاطر شركت در تظاهرات به اعدام محكوم كردند. بايد اين حكم با موجي از اعتراض ما كارگران و كل جامعه روبرو شود و كاري كنيم كه صدور چنين احكامي براي اين جانيان بهاي سنگيني پيدا كند و به غلط كردن بيفتند. همانطور كه در مورد بازداشتگاه كهريزك آنها را به اين خفت و به اين عقب نشاني وادار كرديم.  منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديكاي شركت واحد ١٧ ماه است كه در زندان است، چرا؟ ابراهيم مددي و علي نجاتي زندان هستند، چرا؟ فرزاد كمانگر هنوز حكم اعدام روي سرش است چرا؟. در شرايطي كه كل جامعه مترصد فرصتي است كه بيرون بريزد و بساط اين رژيم را جمع كند، ١٧ هزار كارگر شركت واحد بهمراه خانواده هايشان نيروي عظيمي هستند كه ميتوانند جلو بيايند و نه تنها منصور اسانلو و ابراهيم مددي را از زندان آزاد كنند، بلكه در صف جلوي حركتي گسترده براي باز كردن درب زندانها قرار بگيرند و كاري كنند كه همه زندانيان سياسي از زندان آزاد شوند. ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه با خانواده هايشان، كارگراني كه تجربيات خوبي از مبارزات متحد داشته اند، كارگراني كه توانستند با اعتراضات با شكوهشان، تشكل خود، سنديكاي نيشكر هفت تپه را بسازند و دستمزدهاي پرداخت نشده خود را از حلقوم اين جنايتكاران بيرون بكشند، امروز ميتوانند در همين نقش و قامت ظاهر شوند. بويژه امروز بدنبال بيش از ٩ ماه اعتراض و مبارزه فشرده كل جامعه، در شرايطي كه صفوف رژيم بيش از بيش در هم ريخته و به جان هم افتاده اند، اين فرصت بيش از بيش فراهم است. و بايد  براي زدن ضربه قطعي بر پيكر اين رژيم خود را اماده كنيم. بايد فشار بياوريم تا كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي فورا از زندان آزاد شوند. الان خانواده هاي زندانيان سياسي هر شب در مقابل زندان اوين جمع ميشوند و تحت فشار همين اجتماعات اعتراضي تا كنون تعداد زيادي از بازداشت شدگان از زندان آزاد شده اند. از جمله در همين هفته مريم ضيا از فعالين حقوق كودك از زندان آزاد شد. بايد به اين تجمعات وسيعا پيوست. بايد يك خواست فوري همه كارگران و همه بخش هاي مردم در اعتراضاتشان آزادي فوري زندانيان سياسي و لغو مجازات اعدام باشد. تحت فشار چنين مبارزاتي جمهوري اسلامي جرات نخواهد كرد براحتي دست به بازداشت و فشار بر روي فعالين كارگري و رهبران مبارزات اعتراضي مردم بزند. امروز وقت تعرض است. بايد آخرين ضربات را بر پيكر متلاشي اين رژيم زد. بايد اين تقلاهاي آخرش را به شكست كشاند. بايد آخرين دندانهايش را كشيد. بايد با تمام قامت به جلو بياييم. با شوراهايمان، با منشورها و بيانيه هايمان و با اعتصابات اخطاري و سراسري مان در تمام شهرها، به رژيم امان ندهيم. همين الان منشور مطالبات حداقل كارگري از سوي چهار تشكل كارگري بيرون داده شده است، دورش جمع شويم و براي به كرسي نشاندن  خواستهايي كه در آن طرح شده صف خود را متحد كنيم.  شوراي موقت كارگران ذوب آهن و پتروشيمي تشكيل شده، دور اين شوراها جمع شويم و در همه جا در سطح سراسري شوراها اين ستادهاي مبارزاتي مان را شكل دهيم. با كمپين هاي اعتراضي حول خواست حداقل دستمزد يك ميليون تومان، دستمزدهاي پرداخت نشده بايد فورا پرداخت شود، كارگران زنداني بايد فورا آزاد شوند و همه زندانيانيان سياسي آزاد شوند، مبارزات خود عليه اين رژيم را فشرده تر كنيم.  و با چنين صف قدرتمند و متحدي به استقبال اول ماه مه روز جهاني كارگر، روز اعتراض سراسري كل جامعه به اين حكومت فقر و فلاكت برويم.  بدين ترتيب در تداوم يكسال مبارزاتمان، ضربه نهايي را بر پيكر اين رژيم وارد كنيم

انترناسيونال ٣٤٢، ١٣ فروردين ٨٩.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: