شهلا دانشفر

خوش آمديد

دستگير شدگان اول مه بايد فورا آزاد شوند

امسال جمهوری اسلامی بيش از هر سال  با وحشت و هراس  به استقبال اول مه رفت. از یکسو قشون کشی کرد و از سوی دیگر شروع به مجیز گویی از کارگر. روز اول مه تهران و همه شهرها به قرق نیروهای سرکوبگر رژیم در آمد. اما بیرون آمدن  وسيع کارگران و مردم در تهران و در شهرهای مختلف اول مه را به صحنه درگیری و جنگ و گریز مردم و اوباش جمهوری اسلامی تبدیل کرد. گفته میشود در این اول مه رژیم اسلامی تعدادی نزدیک به ٤٥ نفر را در تهران و ٤ نفر را در سنندج دستگير كرده است. تعداد اندكي از دستگير شدگان آزاد شده اند. اما باقي آنها همچنان در زندانند. مبارزه براي آزادي دستگير شدگان يعني دفاع از حق برپايي اول مه.  مبارزه براي آزادي دستگير شدگان اول مه يعني پاي فشردن بر قطعنامه و خواستهايي كه در اول مه فرياد زديم و براي آن به خيابانها آمديم. مبارزه براي آزادي دستگير شدگان اول مه بدنبال حركت و جنب و جوش مهمي كه در اين روز شاهدش بوديم، تثبيت دستاوردهايي است كه در اين روز مهم بدست آورده ايم. اول مه امسال روزي مهم از روزهاي انقلابمان بود. نشانی از وارد شدن کارگران به عرصه سیاست و نمایندگی کردن خواستهای کل جامعه بود. در اين روز در برابر راه حل های سازشکارانه و راست، آلترناتیو کارگران با خواستهای انسانی در جلوی صحنه قرار گرفت و این را به روشنی در قطعنامه ده تشکل کارگری به مناسبت اول مه ديديم. قطعنامه ای که سرمایه داری را  ریشه کل این فقر و فلاکت و مصايب جامعه اعلام کرد و بر خواستهای فوری همین امروز کارگران که خواستهای کل جامعه را نمایندگی میکرد تاکید گذاشت.  قطعنامه ای که با استقبال بخش های دیگر جامعه روبرو شد و از جمله بخشهای دیگر کارگری مثل شورای موقت کارگران پتروشیمی و جمعی از کارگران ایران خودرو و جمع هایی از دانشجویان تحت عنوان دانشجویان آزادیخواه و جمعی از معلمان تحت عنوان کانون معلمان آزادیخواه روبرو شد. این اول مه به این لحاظ یک نقطه عطف در انفلاب ما و در تعین یافتن خواستهای جامعه بود. وحشت و هراس رژیم از این اول مه، مجیزگویی هایشان و تبریک این روز از سوی کسانی چون موسوی و کروبی تحت این عنوان که راه حل بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی است و انعکاس جهانی همه این اتفاقات آنهم در روزی که جهانی است و توجه ها را بخود جلب میکند، به این اول مه ابعاد اجتماعی داد. و بیش از بیش قدرت طبقه کارگر را به عنوان طبقه رهایی بخش جامعه به نمایش گذاشت. با مبارزه براي آزادي دستگير شدگان اول مه همه اين دستاوردها را پاس بداريم. با تمام قدرت براي آزادي دستگير شدگان اول مه تلاش كنيم. تجمعات براي آزادي دستگير شدگان اول مه در سنندج و در تهران از همان روز اول دستگيري در جريان است. با تمام قدرت به اين تجمعات بپيونديم. اعلام كنيم كه ما خواهان آزادي فوري دستگير شدگان اول مه و همه زندانيان سياسي از زندان هستيم. در سنندج فواد كيخسروي و صديق كريمي دو تن از رهبران سرشناس كارگري و محبوب در ميان مردم در زندانند. به گزارش سايت اتحاد (اتحاديه آزاد كارگران ايران) اين دو كارگر بعد از ظهر روز ١٥  اردیبهشت از ستاد خبری وزارت اطلاعات به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شده اند. بنا بر این خبر به فواد کیخسروی گفته شده بود با قرار  وثیقه ٥٠ میلیون تومانی می تواند آزاد شود، اما فواد کیخسروی با رد سپردن قرار وثیقه در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت اش دست به اعتصاب غذا زده است. بايد از خواست اين عزيزان و آزادي بدون قيد و شرط آنان از زندان حمايت كنيم و  با برپايي تجمعات گسترده در مقابل زندان اوين آنها را از چنگ جنايتكاران رژيم رها كنيم.

خوشبختانه فواد شبكه فر و امجد آذري نيوفر كه آنها نيز در اول مه در سنندج دستگير شده بودند، زير فشار اعتراضات و تجمعات خانواده ها و اعضاي اتحاديه آزاد كارگران از زندان آزاد شدند. و خانواده هاي دستگير شدگان و اعضاي اتحاديه آزاد اعلام كرده اند كه تا آزادي صديق كريمي و فواد كيخسروي از زندان به تجمعاتشان ادامه خواهند داد. بايد وسيعا به اين تجمعات پيوست. و مبارزه براي آزادي اين عزيزان و همه زندانيان سياسي را به كارزار جهاني تبديل كرد. در تهران نيز تجمعات خانواده هاي دستگير شده در اول مه به همراه خانواده هاي ديگر زندانيان سياسي در مقابل اوين برقرار است. بايد از اين تجمعات وسيعا حمايت كرد. تجمعات خانواده هاي زندانيان سياسي تا هم اكنون نقش مهمي در رها كردن  بسياري از زندانيان سياسي از زندان و به شكست كشاندن پروژه هايي چون، بازداشتگاه كهريزك داشته است. بايد اين تجمعات را با قدرت بيشتري به جلو برد و با نيروي وسيع اجتماعي براي آزادي زندانيان سياسي از زندان، براي آزادي منصوراسانلو،  ابراهيم مددي، علي نجاتي، فرزاد كمانگر، عليرضا قنبري و همه معلمان و دانشجويان و انسانهاي آزاديخواه دربند تلاش كنيم. بايد زندان اين ابزار سركوب جامعه كه امروز بيش از هر وقت بعنوان مانعي در برابر پيشروي انقلاب ما قرار گرفته است را از دست اين رژيم بيرون كشيم. جمهوري اسلامي بدون زندان، بدون اعدام جمهوري اسلامي نيست. بايد با گرفتن اين ابزارهاي جنايت و سركوب از دست اين رژيم بساط جمهوري اسلامي را جمع كنيم

انترناسيونال ٣٤٧، ١٧ ارديبهشت ٨٩.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: