شهلا دانشفر

خوش آمديد

عليه بيكارسازيها بايد متحدانه ايستاد

بيكارسازي ها ابعاد گسترده اي بخود گرفته است. بسياري از كارخانجات قراردادهاي موقت را تمديد نكرده اند. اين در حاليست كه بنا به گزارشهاي دولتي ٨٠ درصد استخدام ها قرار دادي هستند. صادقي از سران خانه كارگر از رشد ٧٠ درصدي بيكارسازي ها خبر ميدهد. در آستانه سال نو و از فرصت تعطيلي سوء استفاده كردند و در حاليكه كارگران ماهها دستمزد خود را طلب دارند، درب كارخانه را بسته و اعلام كرده اند كه تا آخر فروردين بسته خواهد بود. كارفرمايان با اين توطئه خواسته اند كه تا قبل از اينكه كارگران به كارخانه بر ميگردند و اعتراضات سربلند كند، تكليف اخراجها را يكسره كنند. از جمله اكثر كارخانجات شهر صنعتي قزوين در اين وضعيت بسر ميبرد. در اهواز نيز در همين فاصله تعداد ١٥٠ نفر از كارگران لوله سازي اهواز را اخراج كردند. در صنايع فلزي و مخابرات راه دور نيز داستان از همين قرار است. اين يك تهاجم سراسري است و وضعيت را كاملا انفجاري كرده است. در قزوين گزارش از تجمعات هر روزه كارگران كارخانجات مختلف در مقابل كارخانجات خود ميرسد. تجمعاتي كه مورد حمله و ضرب و شتم نيروي سركوبگر جمهوري اسلامي قرار ميگيرد. اولين سوالي كه در برابر ما قرار ميگيرد اينست كه موضوع چيست؟ چرا بيكارسازيها ابعاد چنين گسترده اي را بخود گرفته است؟ چه بايد كرد؟

آنچه در ايران تحت عنوان بيكارسازي شاهدش هستيم، تصوير جامعه ايست كه تمام شيرازه هايش دارد از هم گسسته ميشود. حكومتي بر سر كار است كه كل جامعه عليه اش ايستاده است و تنها با ابزار سركوب و با شكنجه و زندان و اعدام روز ها را پشت سر ميگذارد. حكومتي بر سر كار است كه عليه مردم مانور نيروي انتظامي و ضد شورش راه ميندازد. در اعتراض به اينكه پرچم ها و سمبلهايش دارد بر زمين زده ميشود، حجاب ها هر روز عقب تر ميرود داد و فغانش برپاست و نمازگزارانش عليه اين وضعيت راهپيمايي ميكنند. حكومتي است كه دانشگاهها را از شهرها به خارج شهر ها ميبرد، تا وسط شهرها را براي خود قدري امن كند. حكومتي است كه در بالا بر سر همه چيز دعوا دارند و تكه تكه شده اند و مدام بر سر هم ميكوبند و بر سر هيچ تصميمي نميتوانند به توافق برسند و مدام شبح انقلاب را به يك ديگر يادآور ميشوند. در همين وانفسا، با شتاب پولهايشان را به حسابهاي خارج از كشورشان منتقل ميكنند و دزدي هايشان انتها ندارد. در چنين وضعيتي است كه اقتصاد جامعه فلج شده است. در چنين وضعيتي است كه كارخانه ها يكي بعد از ديگر بسته ميشود. در چنين وضعيتي است كه مواد اوليه كم مي آورند و اعلام ورشكستگي ميكنند. بلبشويي كه انتها ندارد. اعتراضات كارگري همچون موج جلو مي آيد. دولت در جاهايي وام ميدهد كه موقتا تسكيني باشد واز محل آن دستمزد كارگر پرداخت شود، دوباره همان پولها از جاي ديگري در حساب يكي از دزدان حكومتي سر در مياورد. و وضع وخيم تر و وخيم تر ميشود. اقتصاد فلج شده است. اما اين كارفرمايان هستند كه در كارخانه ها را مي بندند. كارگر را اخراج ميكنند و دستمزد كارگر را نميدهند. بايد اين تهاجم را با تعرض پاسخ داد. بايد با اعتصابات سراسري مان ابتكار را بدست بگيريم و كل اقتصادشان را فلج كنيم. الان كارخانجات قزوين اكثرا تعطيل است. بايد همه كارخانجات با هم كه قبلا نيز بخشا سنتش را داشتند، اعتصاب همزمان و سراسري اعلام كنند و به همراه خانواده هايشان و كل مردم شهر به خيابان بيايند و بساط قلدري اينها را جمع كنند. بايد ما شاهد همين اتفاق در اراك و اهواز و شهرهاي مختلف خوزستان باشيم. بايد كارگران صنايع مخابرات راه دور در تداوم مبارزات همراه با كارگران لاستيك دنا و ديگر مراكز كارگري در شهر شيراز حركتي گسترده و سراسري در اين شهر را در دستور بگذارند. بهمراه خانواده هايشان به خيابانها بيايند. همينطور در صنايع فلزي راه دور و ايران خودرو و ديگر كارخانجات در تهران. با اين بيكارسازيها، اين خانواده هاي كارگريست كه دارد از هم ميپاشد و به فلاكت و بدبختي ميافتد. راهي ديگر نمانده است. بايد با اعلام شوراهايمان، با اعلام اعتصابات اخطاري مان در مقابل اين تهاجمات بايستيم. همه اخبار حاكي از وضعيتي اضطراري است و اقدامي اضطراري را مي طلبد. بايد به تدارك آن برخيزيم. اول مه نزديك است. اول مه ميتواند روزي باشد براي كشيدن سوت اعتصابات سراسري. و براي به ميدان آمدن كارگران، معلمان ، پرستاران و همه بخش هاي جامعه. بايد به استقبالش برويم

كارگر كمونيست ١٢٢، ٢٨ فروردين ٨٩.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: