شهلا دانشفر

خوش آمديد

كمپين براي آزادي كارگران زندان و زندانيان سياسي را با قدرت جلو بريم

از کارگران زنداني، سعيد ترابيان و رضا شهابي و بهنام ابراهيم زاده خبري در دست نيست

طي روزهاي اخير رژيم اسلامي فشار و تهديد بر روي فعالين كارگري را شدت داده است. از جمله در روزهاي ١٩ و ٢٢ خرداد سعيد ترابيان و رضا شهابي از اعضاي هيات مديره سنديكاي واحد، و بهنام ابراهيم زاده از فعالين كارگري و فعالين دفاع از حقوق كودكان دستگير شدند. و از وضع آنها نيز هيچ خبر و گزارشي در دست نيست.

اين موضوع موجب نگراني خانواده و كارگران سنديكاي واحد و همكاران و وابستگان اين كارگران شده است. بنا بر اخبار منتشر شده، روز شنبه ٢٩ خرداد ماه حوالي ساعت ٤ عصر مامورين وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي تحت عنوان حراست شرکت اتوبوس راني تهران به منزل مادر سعيد ترابيان يورش بردند و اين زن را كه از ناراحتي قلبي رنج ميبرد و ٦٠ سال سن دارد را مورد اذيت و آزار و توهين قرار دادند. همسايه هاي اين مادر به اين عمل وحشيانه ماموران اطلاعات جمهوري اسلامي اعتراض كردند و آنها را وحشت زده فراري دادند. همچنين روز ٣٠ خرداد همسر رضا شهابي مسئول مالي سنديکا شرکت اتوبوس راني تهران و حومه به دليل ربوده شدن همسرش توسط حراست اين شرکت، عليه آنها شکايت کرد. بنا بر همين گزارشها يكي از كساني كه در دستگيري رضا شهابي دخالت داشته است، مرشد لو از مامورين وزات اطلاعات است که تحت نام حراست شرکت اتوبوس راني تهران و حومه كار مي کند. گفته مي شود که پرونده سعيد ترابيان و رضا شهابي به شعبه ٢ بازپرسي دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوين ارجاع داده شده است. و تا كنون حتي وکيل آنها امکان ورود به بازپرسي و خبر گرفتن از وضعيت آنان را نيافته اند. سعيد ترابيان در جريان اعتصابات سال ٨٤ کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه دوباردستگير و بيش از ١ماه در بازداشت بسر برد. او همچنين ٤ سال از کار تعليق واز حقوق و مزايا محروم بود كه بعداز اعتراضات بسيار كارگران سنديكاي واحد، با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به كار خود بازگشت. هم اكنون ٤ كارگر شركت واحد، منصور اسانلو، ابراهيم مددي ، سعيد ترابيان، و رضا شهابي در بازداشت بسر ميبرند. جرم اين كارگران شركت در اعتصاب با شكوه كارگران واحد در سال ٨٤ و مبارزه براي ايجاد تشكل خود، سنديكاي شركت واحد و خواستهاي برحق كارگران بوده است.

دستگيري بهنام ابراهيم زاده و همچنين كارگران شركت واحد و تشديد فشار بر روي رهبران كارگري و دستگير و احضار دائم آنها محكوم است و بايد با تمام قوا در مقابل آن ايستاد.

کمپيني گسترده و جهاني براي آزادي کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي

هم اكنون كمپيني جهاني براي آزادي كارگران دستگير شده و آزادي تمامي زندانيان سياسي در جريان است.از جمله گاي رايدر دبير کل کنفدراسيون اتحاديه بين المللي کارگران بلافاصله پس از دستگيري سعيد ترابيان طي نامه اي به احمدي نژاد در باره بازداشت سعيد ترابيان، اين دستگيري را محكوم كرده و مينويسد: ” من از طرف کنفدراسيون اتحاديه بين المللي کارگران ، که داراي ۱۷۶ ميليون عضو در سراسر دنيا از جمله در بسياري از کشورهاي اسلامي است، به منظور اعتراض شديد به بازداشت سعيد ترابيان، عضو مرکزي سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران و حومه در تهران، اين نامه را براي شما مي نويسم.” در ادامه اين نامه آمده است:”کنفدراسيون اتحاديه بين المللي کارگران اين بازداشت را، که آخرين مورد از سري بازداشت هاي اتحاديه هاي کارگران در ايران است، به شدت محکوم مي کند.

من از اينکه دولت جمهوري اسلامي ايران همچنان کارگران را تحت فشار قرار داده و حقوق اوليه آنها را پايمال مي نمايد، ابراز نگراني مي کنم. جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو سازمان جهاني کار، متعهد است به آزادي فعاليت نهادها و نيز روابط کارگر و کارفرما احترام بگذارد.”. همچنين عفو بين الملل در عكس العمل به دستگيري سعيد ترابيان و رضا شهابي، اقدامي فوري را در دستور گذاشته و طوماري را براي اعتراض به اين دستگيري ها به زبانهاي فارسي، انگليسي، عربي، فرانسه و به زبانهاي مختلف به امضا ميگذارد. در همين رابطه ث ژ ت اتحاديه کارگران در فرانسه در نامه اي به سفير جمهوري اسلامي در پاريس حمايت خود را از کارگران زنداني و نمايندگان کارگران شرکت واحد اعلام داشته و خواهان آزادي فوري آنان از زندان ميشود. حزب كمونيست كارگري ايران نيز در حضور قدرتمند خود در اجلاس سالانه سازمانه جهاني كار و با در دست داشتن عكس هاي فرزاد كمانگر و منصور اسانلو و ابراهيم مددي اعلام داشت كه جاي قاتلين فرزاد كمانگر و كسانيكه كارگران را بخاطر حق و حقوشان دستگير و زنداني ميكند اينجا نيست..در ايران نيز اين دستگيري ها طي بيانيه هايي از سوي تشكلهاي مختلفي كه با ابتكار و مبارزه خود كارگران تشكيل شده است، مورد اعتراض قرار گرفت. از جمله در بخشي از بيانيه مشترك سنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلز کرمانشاه كه در تاريخ ٢١ خرداد در باره بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان منتشر شده آمده است: “از نظر ما بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان در شرايطي که هر روزه بر ابعاد عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران و بيکاري سازي هاي آنان و تحميل فقر و فلاکت بر ميليونها خانواده کارگري افزوده ميشود چيزي جز ادامه سياست افزايش فشار بر فعالين و رهبران کارگري براي به سکوت کشاندن آنان نيست. سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با محکوم کردن بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان و تداوم زندان منصور اسالو و ابراهيم مددي، خواهان پايان دادن به بازداشت و تعقيب قضائي همه رهبران و فعالين کارگري و آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي کارگران زنداني و انسانهاي حق طلب از زندان است .”

در همين رابطه كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري نيز در اطلاعيه اي تحت عنوان دستگيري و ارعاب محكوم است مينويسد: “”با نزديك شدن سالروز اعتراضات ، دولت با تمام نيرو براي سركوب به استقبال مي رود .

اعدام پنج تن از زندانيان سياسي ودر پي آن اقدام به دستگيري فعالين اجتماعي و فعالين كارگري كرده است . دستگيري علي اخوان فعال كارگري و اجتماعي ،سپس دستگيري دو عضو سنديكاي شركت واحد سعيد ترابيان و رضا شهابي ،همچنين مهدي فراحي شانديز عضو كميته پيگيري و فعال كارگري و غيره ………….از جمله سركوبهايي است كه جهت ارعاب ،جنبش اعتراضي سراسري كرده است .

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري علاوه بر محكوم كردن اين اقدامات ضد انساني، خواهان آزادي كليه زندانيان سياسي و دستگيرشدگان فعالان جنبش كارگري اخير مي باشد .

ما اعلام مي داريم كه اعتراض و اعتصاب حق همه انسا نهاست .

در شرايطي كه سرمايه داري و دولت مطبوعش براي افزايش نرخ سود خود ،شرايط غير انساني را براي مردم زحمتكش تحميل مي كند ، اين حق مردم است كه از حقوق مسلم خود دفاع كرده و براي يك زندگي انساني نيز تلاش نمايد .

اين فضاي ارعاب و سركوب ممكن است در يك دوره اي كوتاه سركوبگران را به اميال خود نزديك كند ،اما مردم هرگز نميتوانند شرايط غير انساني حاكم بر جامعه را تحمل كنند ،چنانكه اعتراضات در طي سي سال خاموش نشده و روز به روز از اوج گيري نيز بر خوردار شده است .جنبش كارگري وديگر جنبش هاي اجتماعي ، آنرا ثابت كرده اند .

ما ضمن اينكه بر آزادي كلي زندانيان سياسي پاي ميفشاريم از مردم آزاديخواه مي خواهيم كه به هر شكل ممكن براي آزادي زندانيان سياسي از هر تلاشي فرو گذار نباشند . “

و بالاخره در قسمتي از بيانيه جمعي از كارگران ايران خودرو در رابطه با دستگيري كارگران و فشار و تهديد بر روي رهبران كارگري آمده است:” هجوم به اعضاي سنيديکا شرکت واحد از نظر ما کارگران محکوم است. ما کارگران ايران خودر و دستگيري کارگران را محکوم کرده وخواهان آزادي فوري همه دستگير شدگان وزندانيان در بند هستيم”.

همچنين تشکلهاي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشائي سنديکاي کارگران فلز کار مکانيک

انجمن صنفي کارگران برق و فلز کرمانشاه، در پيام همبستگي خود به مجمع عمومي کنفدراسيون اتحاديه بين المللي کارگران – ونکور کانادا که در همين هفته برگزار شد خواهان حمايت بين المللي از کارگران ايران و فشار براي آزادي کارگران زنداني از زندان شدند.

كمپين اعتراضي براي آزادي كارگران زندان و همه زندانيان سياسي را بايد با قدرت به جلو برد. بايد يك موضوع اعتراض هر روزه كارگران در مبارزاتي كه دارند، اعتراض به دستگيري ها و خواست آزادي فوري كارگران دستگير شده و همه زندانيان سياسي از زندان باشد. بايد زندان اين ابزار سركوب را از جمهوري اسلامي گرفت. با تمام قوا براي آزادي فوري همه زندانيان سياسي بپا خيزيم

كارگر كمونيست ١٢٧، ٥ تير٨٩.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: