شهلا دانشفر

خوش آمديد

كودكان: “شهيد فهميده”

اين هفته صادق محصولي پاسدار – وزير ميلياردر احمدي نژاد در مورد دادن وام به مهد كودكها سخن گفت. او ميگويد كار مهد كودكها بايد به گونه اي باشد كه كودكان در سن ١٣ سالگي يك “شهيد فهميده” باشند. مثل جانور درنده اي كه با ديدن گوسفند دهانش آب مي افتد، اينها هم با ديدن كودكان به فكر كسب و كار شهيد شدن و كشتارگريشان مي افتند. شهيد فهميده از نظر اين جرثومه جنايت و جهالت و كثافت در واقع يك بسيجي و پاسدار جنايتكار است كه بدون و اما و اگر و هروقت امثال او و يا رئيسش احمدي نژاد و خامنه اي به آنها فرمان دهد بروي مردم شليك ميكنند و يا جنايات كهريزك و اوين را مي آفرينند و آماده مردن در راه امامشان هستند. بدبختهاي احمق فكر ميكنند تا سيزده ساله شدن كودكان دو سه ساله سركار باقي ميمانند. يا حداقل اينطور وانمود ميكنند و خودرا به حماقت ميزنند كه قرار است بمانند و مردم امانشان ميدهند. محصولي وزير رفاه جمهوري اسلامي است. پاسدار ميلياردري كه به ادعاي خود پولهاي امام زمان را به وي سپرده اند. البته اين را در پاسخ به كساني ميگويد كه به پولهاي ميلياردي او نشانه رفته اند و در واقع لب سخنش اين است كه حساب به كسي پس نميدهد و اين پولها مقدسند.آخرين فرمايشات او را هم كه كسي فراموش نكرده است. او ادعا ميكند كه  اصلا همه آمارهاي مربوط به خط فقر دروغ است. بانك مركزي هم دروغ ميگويد. و دليلش هم اينست كه مبناي خط فقر جهاني يك دلار در روز است و ما اين مبنا را نگاه داشته ايم و بعلاوه  كشورهايي هستند چون روندا در آفريقا كه شكم كودكان از گرسنگي باد كرده است و “ما به حمد خدا اين را در ايران نمي بينيم”.  اين آن رفاهي است كه وزير رفاه جمهوري اسلامي  براي “ملت مسلمان” ايران در نظر دارد و اين جانور هم وزير رفاه آنست. واقعا تنها ميتوان گفت شرم بر اين وزير رفاه و اين حكومت ضد انسان. در پناه صنعت مذهب، جامعه اي بنا كرده اند با نرخ استثمار بي نهايت. ساعت كار طولاني، محيط كار ناامن، دستمزد در حدي كه شكم فرزندانت از گرسنگي باد نكند و خبري از درمان و بيمه بيكاري و غيره هم نيست. حرف بزني اخراجي و اگر سخن از تشكل و اتحاد باشد مثل اسانلو و علي نجاتي و فعالين كارگري ديگر و هزاران انسان آزاديخواه ديگر كه راهي زندان شده اند، با زندان و سركوب پاسخ ميگيري. تازه محصولي چون وزير رفاه است از اينها نيز فراتر ميرود و دارد روي سر كودكان سرمايه گذاري ميكند با اين آينده نگري كه هر كدام از آنها شهيدي فهميده در لشگر اسلام باشند. خيالپردازي و ضديت با حقوق انساني و در عين حال حماقت تا كجا! محصولي به كودكان نگاه ميكند و ياد لشگر حزب الله اش مي افتد. اين اساس تفكر اين جنايتكاران است. همان تفكري كه هر روزه در لشگر حزب الله در لبنان شاهد اين هستيم كه كودكان را به عمليات انتحاري واميدارند و هر كودك دستپرورده اين حضرات بقول محصولي يك شهيد فهيم است. همان تفكري كه تا همين جا هزاران كودك را قرياني كرده است. تفكري كه بوي جنايت و خون ميدهد. در مقابل محصولي و همه اين جانيان خرفت،  انقلابي در جريان است كه زندگي اي انساني را فرياد ميزند. منشور مطالبات حداقلش زندگي اي پر از رفاه و شادي براي همه كودكان بدور از هر گونه تبعيض جنستي، مذهبي و قومي و نژادي است،  از آزادي و برابري براي همه سخن ميگويد و مرگ بر ديكتاتور به شعار هر روزه اعتراضش تبديل شده است.  انقلابي كه ميرود كه بساط اين جانيان را جارو كند و به جاي آن جامعه اي انساني بنا كند

انترناسيونال ٣٤٤، ٢٧ فروردين ٨٨.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: