شهلا دانشفر

خوش آمديد

مانیفست آزادی زن پلاتفرمي همه جانبه برای ۸ مارس

مانيفست آزادي زن سال گذشته در ارتباط با هشت مارس منتشر شد. مريم نمازي و مينا احدي و مهين عليپور و من امضا كنندگان اوليه اين مانيفست بوديم و بعد با استقبال زيادي روبرو شد . در همان ابتدا بيش از ١٠٠٠ نفر آنرا را امضا كردند و در سايتهاي متعددي منتشر شد. فعالين و شخصيتهاي شناخته شده اي از آن حمايت كردند. براي نمونه ريچارد داوکينز چهره سرشناس بين المللي منتقد مذهب با انتشار اين مانيفست در سايتش عملا از اين حرکت ما دفاع كرد. ما در اين مانيفست جهانيان را به همبستگي با انقلاب مردم و جنبش آزادي زن در ايران، فراخوانديم و در هشت مارس سال گذشته پاسخ خوبي نيزگرفتيم. از جمله در سال گذشته سازمانهاي آنتي فاشيست در آلمان، هشت مارس را در همه جاي آلمان ، روز همبستگي با جنبش انقلابي مردم ايران و روز همبستگي با مبارزات زنان در ايران اعلام كردند و در همين رابطه در سراسر آلمان متينگ، تظاهرات و کنسرتهايي سازمان دادند. همچنين در دانمارک نيز چندين سازمان مدافع حقوق زن، هشت مارس سال گذشته را روز همبستگي با زنان ايران اعلام كردند. مانيفست آزادي زن را ما در كوران خيزش انقلابي مردم در سال گذشته و به مناسبت ٨ مارس روز جهاني مبارزه با تبعيض عليه زن منتشرش كرديم. چون هشت مارس بهترين مناسبت براي چنين کيفرخواستي عليه رژيم آپارتايد جنسي جمهوري اسلامي در سطح جهاني بود. ما هنگام انتشار اين سند و به مناسبت ٨ مارس جهانیان را به حمايت و ابراز همبستگي با مبارزات حق طلبانه مردم و جنبش زنان در ايران و گراميداشت ياد ندا آقا سلطان بعنوان سمبل انقلاب مردم عليه جمهوري اسلامی فراخواندیم.

پيوستن به مانيفست آزادي زن کمپيني است كه ما سال گذشته اعلامش كرديم. اما اين جنبشي است كه ادامه دارد و با همين پرچم به استقبال هشت مارس امسال خواهيم رفت.

از نظر من اين مانيفست يك سند تاريخي براي جنبش آزادي زن و كيفرخواست جامعه عليه رژيم ضد زن جمهوري اسلامي بخاطر سي سال جناياتش عليه بشريت و تحميل شنيع ترين بيحقوقي و اهانت و توهين و آپارتايد جنسي عليه زنان است. واقعيت اينست كه ما در ايران با يك حكومت تمام عيار آپارتايد جنسي روبرو هستيم كه حجاب و جداسازي جنستي پرچم و هويت آنست و كل قوانين ارتجاعي ضد زن پايه و اساس آنرا تشكيل ميدهد. جمهوري اسلامي براي حمله به كل جامعه، ابتدا زنان را زير تهاجم خود قرار داد و با شعار “يا روسري يا توسري” اوباش حزب الله را به جان زنان انداخت، بر روي زنان تيغ كشيد و اسيد پاشيد، و بدين ترتيب بساط حكومت آپارتايد جنسي اش را برپا كرد. بساطي كه بيش از سي و يكسال است بپاست و جنايت و سركوب ميكند. تحت حاكميت اين رژيم زنان بطور سيستماتيك مورد تحقير و توهين و تعرض قرار گرفته اند. جمهوري اسلامي با رواج صيغه اين فحشاي رسمي اسلامي و با قوانيني چون تعدد زوجات و غيره زنان را زير بيشترين تحقير و اجحاف قرار داده است. در حاکميت اين رژيم زن نفقه بگير مرد و تحت سرپرستي مرد تعريف ميشود و بنا به قوانين تعريف شده اسلامي مرد اجازه دارد زن را مورد اذيت و آزار و تجاوز جنسي و انواع خشونت قرار دهد و وقتي زني ميخواهد خود را از جهنمي که به اسم خانواده برايش بوجود آورده اند، رها کند، هفت خوان رستم را بايد بگذراند و با انواع و اقسام توهين و تحقير روبرو شود، تا سرانجام حق و حقوق خود را بگيرد. در حکومت جمهوري اسلامي موقعيت زن يک بردگي جنسي مطلق است و ميتوان زن را تحت عنوان مهريه و شيربها وديگر قوانين ارتجاعي اسلامي، خريد و فروش کرد. در اين حکومت دختر بچه به جرم دختر بودن، از همان کودکي حجاب بر سرش ميکشند و مورد بيشترين کودک آزاري قرار ميگيرد. از جمله مي بينيم كه همسر دادن دختران در سنين كودكي توسط پدران و اقوامشان در پناه قوانين اين رژيم افزايش يافته است. در يك كلام يک بخش قطور پرونده جنايات جمهوري اسلامي، داستان زندگي زن تحت حاکميت اين رژيم آپارتايد جنسي است. داستان سنگسار ها و اعدام ها و سي و يكسال جنايت اين حكومت عليه زنان و كل جامعه است. از همين رو تحت حاکميت اين رژيم سخن گفتن از ستم کشي زن و از اينکه زن از اوليه ترين حقوق اجتماعي خود محروم است، هنوز همه ابعاد جنايت عليه زنان و كل جامعه را بيان نميکند. به همين جهت اولين حكم مانيفست آزادي زن محاکمه سران اين رژيم بخاطر همه جناياتش عليه بشريت است.

در مقابل همه جنايات و همه عقب ماندگي ها و قوانين کپک زده جمهوري اسلامي، ما شاهد يك جنبش قوي براي آزادي زنان هستيم. مي بينيم كه مردم تسليم نشده اند و بطور واقعي يک موضوع دايمي اعتراض مردم با رژيم اسلامي، مقابله هر روزه با قوانين ارتجاعي اسلامي و آپارتايد جنسي آن بوده است. به همين اعتبار نيز جنبش آزادي زن جايگاه مهم و ويژه اي در جنبش انقلابي مردم عليه جمهوري اسلامي دارد و حضور زنان در صف مقدم اين جنبش چشمگير است.

بدين ترتيب مانيفست آزادي زن، به جنبشي قوي و قدرتمند عليه ستمگري به زنان تکيه دارد، و ميتواند و تلاش ما اينست که محور تحرکي گسترده براي متحد شدن صفوف اين مبارزه باشد. از همين رو ما از همه کسانيکه براي رفع تبعيض عليه زن مبارزه ميکنند، از همه کسانيکه مانيفست آزادي زن را صداي اعتراض خود و خواستهاي طرح شده در آن را خواستهاي کل جامعه ميدانند، ميخواهيم كه از اين مانيفست فعالانه حمايت کنند و براي پيشبرد و جذب افرادي هرچه بيشتري به آن تلاش نمايند.

وقتی به خواستهایی که این مانیفست بعنوان خواستهای فوری جنبش آزادی زن بر آنها تاکید میگذارد نگاه میکنید، مي بينيد كه اين مانيفست صداي اعتراض انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب عليه تبعيض جنسيتي در ايران است. و در همان سرسخن آن اعلام كرده ايم كه شرط رهايي جامعه و زن از اين همه بيحقوقي و ستم، سرنگوني جمهوري اسلامي است. به اين ترتيب مانيفست آزادي زن ميكوشد كه به يک جنبه مهم اعتراضات مردم در جامعه يعني مساله ستم کشي زن پاسخ دهد و بطور واقعي بيان فشرده خواستهاي فوري جنبش آزادي زن است و به اين جنبش پرچم و پلاتفرم ميدهد.

ميشود با انواع و اقسام ابتکارات مانيفست آزادي زن را بدست گرفت و حولش مبارزه سازمان داد و متحد شد. ميتوان گرد اين مانيفست جمع ها و تشکلهاي خود را در دفاع از حقوق زن شکل داد و مبارزه براي اين خواستها را محور کار و فعاليت خود قرار داد. ميشود اين مانيفست و خواستهايي که در آن طرح شده را بصورت تراکت نوشت و در تمام محلات و در تمام شهرها پخش كرد. به لحاط عملي نيز ميتوان با حجاب برگيران مبارزه عليه حجاب اين سمبل بردگي و سمبل جمهوري اسلامي را كه لغو آن يكي از خواستهاي مهم اين مانيفست است، به جنبشي سراسري تبديل كرد. و بالاخره اينكه ميتوان با بسيج نيرو حول خواستهاي مانيفست آزادي زن به استقبال يك هشت مارس بيحجاب و باشكوه كه چند ماهي بيشتر به آن نمانده است، رفت. اينها همه گامهاي مهمي از مبارزه براي آزادي زن است كه با برداشتن آنها ميتوان ضرباتي كاري بر پيكر اين رژيم وارد كرد. مانيفست آزادي زن را وسيعا تكثير و همه جا پخش كنيم

انترناسيونال ٣٧٥، ٢٩ آبان ٨٩.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: